những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật 07

12 26 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:24

Vấn đề nguồn gốc, chất vai trò ý thức vấn đề phức tạp triết học, trung tâm đấu tranh chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm lịch sử triết học Dựa thành tựu cđa chđ nghÜa vËt, cđa khoa häc tù nhiªn thực tiễn xã hội, triết học Mác - Lênin góp phần làm sáng tỏ vấn đề Ngn gèc cđa ý thøc a Ngn gèc tù nhiªn - Trớc Mác nhiều nhà vật không thừa nhËn tÝnh chÊt siªu nhiªn cđa ý thøc, song khoa học cha phát triển nên không giải thích nguồn gốc chất ý thức - Dựa nhiều thành tựu khoa học tự nhiên sinh lý học thần kinh, chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định ý thức thuộc tính vật chất nhng dạng vật chất mà thuộc tính dạng vật chÊt sèng cã tỉ chøc cao lµ bé ãc ngêi, óc ngời quan vật chất ý thức - ý thức chức óc ngời, hoạt động ý thức ngời diễn sở hoạt động sinh lý thần kinh bé ãc ngêi - Tuy nhiªn, chØ cã bé ãc ngời không mà tác động giới bên để óc phản ánh lại tác động ý thức Phản ánh thuộc tính chung phổ biến đối tợng vật chất, thuộc tính đợc biểu liên hệ, tác động qua lại đối tợng vật chất với Phản ánh tái tạo đặc điểm hình thức vật chất hình thức vật chất khác trình tác động qua lại chúng Kết phản ánh phụ thuộc vào hai vật: vật tác động vật nhận tác động đây, trình phản ánh bao hàm trình trao đổi thông tin - Thuộc tính phản ánh vật chất trình phát triển lâu dài từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp ý thức hình thức cao phản ánh thÕ giíi hiƯn thùc, ý thøc chØ n¶y sinh ë giai đoạn phát triển cao giới vật chất Cïng víi sù xt hiƯn cđa ngêi, ý thøc lµ ý thøc cđa ngêi n»m ngêi tách rời ngời Tóm lại: Bộ óc ngời với giới bên tác động lên óc nguồn gốc tự nhiên ý thøc b Ngn gèc x· héi §Ĩ cho ý thøc đời, tiền đề, nguồn gốc tự nhiên quan trọng, thiếu đợc song cha đủ Điều kiện định cho đời ý thức tiền đề, nguồn gốc xã hội - ý thức đời với trình hình thành óc ngời, nhờ lao động ngôn ngữ quan hệ xã hội - ý thức sản phÈm cđa sù ph¸t triĨn x· héi, nã phơ thc vào xã hội từ đầu mang tính xã hội - Lao động hoạt động đặc thù ngời, làm cho ngời khác với tất động vật khác Trong lao động ngời biết chế tạo công cụ dụng công cụ lao động để tạo cải vật chất Lao động ngời hoạt động mục đích tác động vào giới vật chất khách quan làm biến đổi giới nhằm thoả mãn nhu cầu ngời đặc biệt trình lao động, não ngời đợc phát triển ngày hoàn thiện làm cho khả t trừu tợng ngời ngày phát triển - Lao động sản xuất sở hình thành phát triển ngôn ngữ Trong lao động ngêi tÊt u cã nh÷ng quan hƯ víi (nhu cầu trao đổi hàng hoá, nhu cầu xây dựng gia đình ) nhu cầu trao đổi kinh nghiệm Từ nảy sinh cần thiết phải nói với Vì ngôn ngữ đời phát triển với lao động - Ngôn ngữ hệ thống tín hiệu thứ hai, vỏ vật chất t duy, phơng tiện để ngời giao tiếp xã hội, phản ánh mét c¸ch kh¸ch quan, tỉng kÕt kinh nghiƯm thùc tiƠn trao đổi chúng hệ Chính vậy, Ăngghen coi lao động ngôn ngữ hai søc kÝch thÝch chñ yÕu biÕn bé n·o vËt thành não ngời, phản ánh tâm lý động vật thành phản ánh ý thức Nh lao động ngôn ngữ nguồn gốc xã hội, hình thành phát triển ý thức Vấn đề 8: cặp phạm trù Của phÐp biÖn chøng vËt - PhÐp biÖn chøng vật bao gồm hệ thống phạm trù quy luật phản ánh mối liên hệ phổ biến phát triển vật tợng giới - Phạm trù khái niệm chung phản ánh mặt, mối liên hệ chất vật tợng giới khách quan A Phạm trù Khái niệm phạm trù Phạm trù khái niệm chung nhất, phản ánh mặt, thuộc tính, mối liên hệ phổ biến vật tợng thuộc lĩnh vực định thực Mỗi môn khoa học chuyên ngành phạm trù riêng Các phạm trù phép biện chứng vật khái niệm chung phản ánh mặt, thuộc tính, mối liên hệ phổ biến nhất, cđa mét lÜnh vùc nµo cđa hiƯn thùc mµ cđa toµn bé thÕ giíi hiƯn thùc nãi chung, bao gåm toàn tự nhiên xã hội t Mối quan hệ phạm trù ngành khoa học với phạm trù phép biện chứng vật mối quan hệ chung riêng Đặc điểm tính chất phạm trù - Nguồn gốc phạm trù thực tiễn, từ hoạt động thực tiễn mà ngời khái quát phạm trù - Các phạm trù khoa học đợc hình thành đờng khái quát hoá, trừu tợng hoá, song phản ánh, khái quát hoá, trừu tợng hoá mặt, thuộc tính, mối liên hệ vật tợng - Phép biện chứng vật khẳng định phạm trù vận động biến đổi phản ánh giới khách quan, vận động phát triển, chuyển hoá lẫn Bởi vậy, phạm trù hệ thống đóng kín, bất biến mà với phát triển khoa học ngày bổ sung thêm phạm trù B- Một số cặp phạm trù phép biện chứng vật I Cái chung riêng Khái niệm - Cái chung phạm trù triết học dùng để mặt, thuộc tÝnh nh÷ng mèi quan hƯ gièng ë nhiỊu sù vật, tợng hay trình riêng lẻ - Cái riêng phạm trù triết học dùng để vật, tợng, trình riêng lẻ định - Cái đơn phạm trù triết học dùng để mặt, thuộc tính kết cấu định, mà không lặp lại kết cấu khác Mối quan hệ biện chứng chung riêng Phép biện chứng vật cho rằng, riêng chung tồn khách quan chúng thống biện chứng a Cái chung tồn riêng, thông qua riêng Điều nghĩa chung tuý, trừu tợng tồn bên riêng b Cái riêng tồn mối liên hệ với chung Điều nghĩa riêng độc lập tuý mà liên hệ với chung c Cái chung phận riêng, riêng không gia nhập hết với chung - Cái riêng phong phú chung đặc điểm gia nhập vào chung, riêng đặc điểm riêng biệt mà - Cái chung sâu sắc riêng phản ánh mặt, thuộc tính, mối liên hệ bên tất nhiên, ổn định, phổ biến tồn riêng loại Cái chung gắn liền với chất, quy định phơng hớng tồn phát triển vật d Cái đơn chung chuyển hoá lẫn nhau, coi chuyển hoá hai mặt đối lập Sự chuyển hoá đơn chung diễn theo hai hớng: - Cái đơn biến thành chung làm vật phát triển, ngựơc lại; - Cái chung biến thành đơn làm vật ý nghĩa phơng pháp luận a Cái chung riêng thống với nhau, nên nhận thức hoạt động thực tiễn, phải biết phát chung cá biệt hoá chung áp dụng vào riêng Trong hoạt động thực tiễn không hiểu biết nguyên lý chung(không hiểu biết lý luận), không tránh khỏi rơi vào tình trạng hoạt động cách mò mẫm, mù quáng Chính vậy, nghiệp đổi đòi hỏi trớc hết phải đổi t lý luận Mặt khác, chung lại biểu thông qua riêng, nên áp dụng chung phải tuỳ theo riêng cụ thể để vận dụng cho thích hợp Thí dụ, áp dụng nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, phải vào tình hình cụ thể thời kỳ lịch sử nớc để vận dụng nguyên lý cho thích hợp, đa lại kết hoạt động thực tiễn b Giữa chung đơn chuyển hoá lẫn Cần phải tạo điều kiện cho đơn tiến thành chung biến chung lạc hậu thành đơn III- Bản chất tợng Khái niệm - Bản chất phạm trù tổng hợp tất mặt, mối liên hệ, tất nhiên tạo thành thể thống hữu bên quy định vận động phát triển vật - Hiện tợng phạm trù dùng để biểu bên mặt, mối liên hệ Sự thống biện chứng chất tợng Bản chất tợng tồn khách quan, hai mặt vừa thống vừa đối lËp víi Sù thèng nhÊt ®ã thĨ hiƯn ë chỗ: - Bản chất bộc lộ qua tợng; tợng biểu chất Không chất tồn cách tuý mà lại không biểu qua tợng Ngợc lại, tợng lại biểu chất - Bản chất tợng tơng ứng với Bản chất bị tiêu diệt tợng sinh sớm muộn theo Bản chất đời tợng gắn liền với xuất Sự đối lập chất tợng: - Bản chất bên trong, tợng bên Các tợng biểu chất, nhng biểu cách khác dới hình thức cải biến, xuyên tạc chất - Đây đối lập tơng đối ổn định với thờng xuyên biến đổi Bản chất vật tồn suốt trình tồn vật Chỉ vật chất thay đổi tợng thay đổi theo - Bản chất sâu sắc tợng, chất phản ánh bên tất yếu vật; tợng phản ánh cá biệt, nên phong phú chất ý nghĩa phơng pháp luận - Bản chất không tồn tuý mà tồn vật biểu thông qua tợng, muốn hiểu đợc vật, nhận thức không dừng lại tợng mà phải từ tợng đến chất Nhận thức chất vật trình phức tạp từ tợng đến chất, từ chất sâu sắc đến chất sâu sắc - Trong hoạt động thực tiễn dựa tri thức tợng mà phải dựa tri thức chất vËt VÊn ®Ị 9: Lý ln nhËn thøc cđa triÕt học Mác - Lênin Lý luận nhận thức hay gọi nhận thức luận nghiên cứu chất, tính quy luật, hình thức phơng pháp nhận thức Vấn đề chân lý từ giải mặt thứ hai vấn đề triết học 10 I - Bản chất nhận thức nguyên tắc lý luận nhận thức triết học Mác - Lênin - Quan điểm chủ nghĩa tâm: Phủ nhận quan điểm chủ nghĩa vËt cho r»ng nhËn thøc lµ sù håi tëng cđa linh hån bÊt tư, lµ sù tù nhËn thøc ý niệm tuyệt đối Một số khác lại cho nhận thức trình tự sản sinh tri thøc bëi chđ thĨ Nh vËy theo hä nhËn thức phản ánh giới mà tự nhận thức, ý thức thân mà - Quan điểm chủ nghĩa vật: §èi lËp víi chđ nghÜa t©m, chđ nghÜa vật cho nhận thức phản ánh giới khách quan vào óc ngời, nh chủ nghĩa vật thừa nhận giới tồn độc lập không lệ thuộc vào ý thức ngời Là nguồn gốc nhận thức, tác động vật tợng giới vật chất lên giác quan ngời gây cảm giác Tuy nhiên, hạn chế tính trực quan, siêu hình, máy móc mà chủ nghĩa vật trớc Mác coi nhận thức phản ánh trực quan đơn giản, chép nguyên xi trạng thái bất động vật Họ cha thấy đợc vai trò thực tiễn nhận thøc - Quan ®iĨm cđa chđ nghÜa vËt biƯn chứng: Khắc phục hạn chế chủ nghĩa vật trớc Mác, chủ nghĩa vật biện chứng lý giải cách khoa học 11 vấn đề chÊt cña nhËn thøc Lý luËn nhËn thøc cña triÕt học Mác - Lênin dựa nguyên tắc sau: Thừa nhận tồn giới vật chất, bên độc lập với ý thức, nhận thức phản ánh thực khách quan vào óc ngời Thừa nhận khả nhận thức giới ngời nguyên tắc nhận biết mà cha biết đợc Nhận thức hành động tức thời, thụ động mà trình Bản chất nhận thức ngời, nh loài ngời trình tõ cha biÕt ®Õn biÕt, tõ biÕt Ýt ®Õn biÕt nhiều, từ tợng đến chất, từ chất sâu sắc đến chất sâu sắc NhËn thøc cña ngêi cã nguån gèc ë thÕ giới vật chất, nhng sở chủ yếu trực tiÕp nhÊt cđa nhËn thøc lµ thùc tiƠn, ngêi chủ thể nhận thức, trớc hết chủ thể hoạt động thực tiễn Dựa nguyên tắc đó, chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định: nhận thức trình phản ánh biện chứng, tích cực, tự giác sáng tạo giới khách quan vào đầu óc ngời sở thực tiễn *Chủ thể nhận thức không cá nhân mà tập thể, cộng đồng ngời hay loài ngời *Khách thể nhận thức vật tợng, phận thực phạm vi tác động hoạt động nhận thức 12 ... hệ phạm trù ngành khoa học với phạm trù phép biện chứng vật mối quan hệ chung riêng Đặc điểm tính chất phạm trù - Nguồn gốc phạm trù thực tiễn, từ hoạt động thực tiễn mà ngời khái quát phạm trù. .. Bởi vậy, phạm trù hệ thống đóng kín, bất biến mà với phát triển khoa học ngày bổ sung thêm phạm trù B- Một số cặp phạm trù phép biện chứng vật I Cái chung riêng Khái niệm - Cái chung phạm trù triết... ý thức Vấn đề 8: cặp phạm trù Của phép biện chøng vËt - PhÐp biÖn chøng vËt bao gồm hệ thống phạm trù quy luật phản ánh mối liên hệ phổ biến phát triển vật tợng giới - Phạm trù khái niệm chung
- Xem thêm -

Xem thêm: những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật 07 , những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật 07 , Nguồn gốc của ý thức, I. Cái chung và cái riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn