Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

18 18 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 16:19

PHÒNG GD-ĐT CAM LÂM TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM PHƯỚC TÂY  MƠN TỐN LỚP BÀI 30: GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Toán: KIỂM KIỂMTRA TRABÀI BÀI CŨ CŨ 1/Tính: 2/ Tính tỉ số phần trăm 45 61 a/ 17%+ 18,2% = 35,2 % 45:61 = 0,7377…= 73,77% b/18,1% x = 90,5 % Bài 3/76 Tóm tắt: Tiền vốn: 42000 đồng Tiền bán: 52500 đồng a/Tìm tỉ số phần trăm số tiền bán rau số tiền vốn b/Tìm xem người lãi phần trăm Toán: KIỂM KIỂMTRA TRABÀI BÀI CŨ CŨ Bài 3/76: Bài giải: a) Tỉ số phần trăm tiền bán rau tiền vốn là: 52500 : 42000 = 1,25 = 125 % b) Coi tiền vốn 100% tiền bán rau 125% Do đó,Phần trăm tiền lãi là: 125 % - 100 % = 25 % Đáp số: a) 125 % ; b) 25 % Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) *Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, số học sinh nữ chiếm 52,5 % Tính số học sinh nữ trường Tóm tắt: Số HS toàn trường : 800 HS Số HS nữ chiếm : 52,5 % Số HS nữ : … HS ? 100 % : 800 HS 52,5 % : ? HS Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) I.Cách tính 52,5% 800: Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, số học sinh nữ chiếm 52,5 % Tính số học sinh nữ trường Tóm tắt: Giải: 100 % : 800 HS 52,5% : ? HS % số học sinh toàn trường : 800 : 100 = (học sinh) Số học sinh nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường: x 52,8 = 420 (học sinh) Hai bước tính viết gộp thành: 800 : 100 x 52,5 = 420 800 x 52,5 : 100 = 420 Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) I.Cách tính 52,5% 800: Quy tắc: Muốn tìm 52,5 % 800 ta làm nào? Muốn tìm 52,5 % 800 ta lấy 800 chia cho 100 nhân với 52,5 lấy 800 nhân với 52,5 chia cho 100 Trong thực hành tính viết: 800 x 52,5 100 thay cho cách viết: 800 : 100 x 52,5 800 x 52,5 : 100 Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) I.Cách tính 52,5% 800: II Giải tốn tìm giá trị số phần trăm số: * Bài toán: Lãi suất tiết kiệm 0,5 % tháng Một người gửi tiết kiệm 1000 000 đồng Tính số tiền lãi sau tháng * Lãi suất tiết kiệm tháng 0,5 % hiểu gửi 100 đồng sau tháng có lãi 0,5 đồng Bài giải: Số tiền lãi sau tháng là: 000 000 : 100 x 0,5 = 5000 (đồng) Đáp số: 5000 đồng Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) I.Cách tính 52,5% 800: II Giải tốn tìm giá trị số phần trăm số: III.Thực hành: Muốntìm tìm15% 5% 200 làm nào? Muốn 400 làm Bài tập 1:Một lớp học có 32 học sinh, đónào? số học sinh 10 tuổi chiếm 75 %, lại học sinh 11 tuổi Tính số học sinh 11 tuổi lớp học Tóm tắt: Lớp học có: 32 HS HS 10 tuổi : 75 % HS 11 tuổi : HS ? Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) I.Cách tính 52,5% 800: II Giải tốn tìm giá trị số phần trăm số: III.Thực hành: Bài tập 1: Tóm tắt: Cách giải: Lớp học có: 32 HS HS 10 tuổi: 75 % HS 11 tuổi: HS ? -Tìm số học sinh 10 tuổi (Tìm 75% 32 học sinh) -Tìm số học sinh 11 tuổi Bài giải: Số học sinh 10 tuổi là: 32 x 75 : 100 = 24 (học sinh) Số học sinh 11 tuổi là: 32 – 24 = (học sinh) Đáp số: học sinh Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) I.Cách tính 52,5% 800: II Giải tốn tìm giá trị số phần trăm số: III.Thực hành: Bài tập 2: Lãi suất tiết kiệm 1,2 % tháng Một người gửi tiết kiệm 000 000 đồng Hỏi sau tháng số tiền gửi tiền lãi ? Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) I.Cách tính 52,5% 800: II Giải tốn tìm giá trị số phần trăm số: III.Thực hành: Bài tập 2: Bài giải: Cách giải Số tiền lãisốgửi tiết sautháng tháng là: -Tìm tiền lãikiệm sau 5000(Tìm 000 :1,2% 100 xcủa 1,2 5=000 60 000 000 (đồng) đồng) Tổng-Tính số tiền gửi tiền tổng sốvà tiền gửilãi vàsau tiềnmột lãi tháng là: 5000 000 + 60 000 = 060 000 (đồng) Đáp số: 060 000 (đồng) Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) I.Cách tính 52,5% 800: II Giải tốn tìm giá trị số phần trăm số: III.Thực hành: Bài tập 3: Một xưởng may dùng hết 345 m vải để may quần áo, số vải may quần chiếm 40% Hỏi số vải may áo mét ? Cách giải: - Số mét vải may quần (Tìm 40% 345) -Tìm số mét vải may quần áo số – mét vải may quần Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) I.Cách tính 52,5% 800: Muốn tìm 52,5 % 800 ta lấy 800 chia cho 100 nhân với 52,5 lấy 800 nhân với 52,5 chia cho 100 II Giải tốn tìm giá trị số phần trăm số: III.Thực hành: Bài tập 1: Bài tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Để tính 50 % 2500 ta tính: A 2500 : 50 x 100 B 2500 : 100 x 50 C 2500 x 100 50 21054 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 2: 10 % 1500 là: A 150 B 15 C 105 21054 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 3: % 1200 là: A 300 B 480 C 48 Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) I.Cách tính 52,5% 800: Muốn tìm 52,5 % 800 ta lấy 800 chia cho 100 nhân với 52,5 lấy 800 nhân với 52,5 chia cho 100 II Giải tốn tìm giá trị số phần trăm số: III.Thực hành: Bài tập 1: Bài tập 2: ... viết: 800 : 100 x 52 ,5 800 x 52 ,5 : 100 Toán: Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) I.Cách tính 52 ,5% 800: II Giải tốn tìm giá trị số phần trăm số: * Bài toán: Lãi suất tiết kiệm 0 ,5 % tháng Một... (học sinh) Số học sinh nữ hay 52 ,5% số học sinh toàn trường: x 52 ,8 = 420 (học sinh) Hai bước tính viết gộp thành: 800 : 100 x 52 ,5 = 420 800 x 52 ,5 : 100 = 420 Toán: Giải tốn tỉ số phần trăm (tiếp... phần trăm số tiền bán rau số tiền vốn b/Tìm xem người lãi phần trăm Tốn: KIỂM KIỂMTRA TRABÀI BÀI CŨ CŨ Bài 3/76: Bài giải: a) Tỉ số phần trăm tiền bán rau tiền vốn là: 52 500 : 420 00 = 1, 25 = 125
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm, Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn