Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 13: Thể tích của một hình

19 11 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 11:36

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH HUYỆN CHIÊM HOÁ- TỈNH TUYÊN QUANG Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2010 Toán Tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần hình lập phương có cạnh cm? Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2010 Tốn Thể tích hình a,Ví dụ 1: Thể tích hình lập phương bé thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn thể tích hình lập phương Thứ sỏu ngày 29 tháng năm 2010 Tốn Thể tích hình b,Ví dụ : C D Vậy thể tích hình C thể tích hình D Thứ sỏu ngày 29 tháng năm 2010 Tốn Thể tích hình c,Ví dụ : P M N Thể tích hình P tổng thể tích hình M N Thứ sỏu ngày 29 tháng năm 2010 Tốn Thể tích hình 1, Ví dụ : 2, Luyện tập: Bài 1/115: Bài 2/115: Bài 3/115: 1cm 1cm A B ... tích hình hộp chữ nhật lớn thể tích hình lập phương Thứ sỏu ngày 29 tháng năm 2010 Toán Thể tích hình b,Ví dụ : C D Vậy thể tích hình C thể tích hình D Thứ sỏu ngày 29 tháng năm 2010 Toán Thể tích. .. Toán Thể tích hình c,Ví dụ : P M N Thể tích hình P tổng thể tích hình M N Thứ sỏu ngày 29 tháng năm 2010 Tốn Thể tích hình 1, Ví dụ : 2, Luyện tập: Bài 1/1 15: Bài 2/1 15: Bài 3/ 1 15: 1cm 1cm A... diện tích xung quanh, diện tích tồn phần hình lập phương có cạnh cm? Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2010 Tốn Thể tích hình a,Ví dụ 1: Thể tích hình lập phương bé thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 13: Thể tích của một hình, Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 13: Thể tích của một hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn