Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 4: Diện tích hình thang

9 9 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 11:30

Kiểm tra cũ : Đánh dấu ( x) vào tròn đặt hình thang hình sau: x x x Bài Cho hình thang ABCD có M trung điểm BC Hãy cắt hình tam giác ABM ghép với hình tứ giác AMCD ( hình vẽ ) để hình tam giác ADK A A B M M C D A D H H (A) A B M M D C (B) H K C D H C (B) K (A) Dựa vào hình vẽ ta có diện tích hình thang ABCD diện tích hình tam giấc ADK DK x AH S tam giác ADK = Vậy S ht ABCD = ( DC + AB ) x AH Diện tích hình thang tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao ( đơn vị đo ) chia cho S = (a+b)xh ( S diện tích ; a,b độ dài cạnh đáy ; h chiều cao ) 3.Luyện tập: Bài tập 1: Tính diện tích hình thang biết: a, Độ dài hai đáy 12cm cm; chiều cao cm b, Độ dài hai đáy lần lươt 9,4 cm 6,6 cm chiều cao 10cm Bài giải a, Diện tích hình thang là: ( 12 + ) x : = 50 (cm2) Đáp số: 50cm2 b, Diện tích hình thang là: (( 9,4 + 6,6 ) x 10 : = 80(cm2) Đáp số: 80cm2 Bài 2: Tính diện tich hình sau: a, 4cm b, 5cm 3cm 4cm 7cm 9cm Bài giải: a, Diện tích hình thang là: ( + ) x : = 32,5 ( cm2) Đáp số: 32,5cm2 b, Diện tích hình thang là: ( + ) x : = 20(cm2) Đáp số: 20cm2 Bài 3: Một ruộng hình thang có độ dài hai đáy 110m 90,2m Chiều cao trung bình cộng hai đáy Tính diện tích ruộng Bài giải: Chiều cao thửa ruộng là: ( 110 + 90,2 ) : = 100,1( cm ) Diện tích hình thang là: ( 110 + 90,2 ) x 100,1 : = 1002,01(cm2) Đáp số: 1002,01cm2 ... 4cm b, 5cm 3cm 4cm 7cm 9cm Bài giải: a, Diện tích hình thang là: ( + ) x : = 32 ,5 ( cm2) Đáp số: 32 ,5cm2 b, Diện tích hình thang là: ( + ) x : = 20(cm2) Đáp số: 20cm2 Bài 3: Một ruộng hình thang. .. chiều cao 10cm Bài giải a, Diện tích hình thang là: ( 12 + ) x : = 50 (cm2) Đáp số: 50 cm2 b, Diện tích hình thang là: (( 9,4 + 6,6 ) x 10 : = 80(cm2) Đáp số: 80cm2 Bài 2: Tính diện tich hình sau:... C D H C (B) K (A) Dựa vào hình vẽ ta có diện tích hình thang ABCD diện tích hình tam giấc ADK DK x AH S tam giác ADK = Vậy S ht ABCD = ( DC + AB ) x AH Diện tích hình thang tổng độ dài hai đáy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 4: Diện tích hình thang, Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 4: Diện tích hình thang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn