Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Cộng số đo thời gian

16 16 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 11:20

TRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÂM Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Toán Điền số thích hợp vào chỗ chấm a) 23 ngày = ……… 42giờtháng b) năm rưỡi =48…… 1,5 = ………phút 30 giây phút =90…… Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Tốn a Ví dụ 1: Một tơ từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 15 phút tiếp đến Vinh hết 35 phút Hỏi tơ qng đường từ Hà Nội đến Vinh hết thời gian ? ? Giờ….phút Hà Nội 15 phút Thanh Hóa 35 phút Vinh Ta phải thực phép cộng: 15 phút + 35 phút = ? Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Tốn 15 phút + 235 35 + phút = ? phút 50 phút Vậy: 15 phút + 35 phút = 50 phút Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Tốn b Ví dụ 2: Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai hết 23 phút 25 giây Hỏi người hai quãng đường hết thời gian ? Ta phải thực phép cộng: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ? 22 phút 58 + giây 23 phút phút 83 25 giây 45 giây Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Tốn 15 +phút 35 22 phút 58 +giây phút 50 50 phút 23 phút phút 25 45 83 83 giây giây Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Tốn b Ví dụ 2: Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai hết 23 phút 25 giây Hỏi người hai quãng đường hết thời gian ? Ta phải thực phép cộng: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ? 22 phút 58 + giây 23 phút phút 83 25 (83 45 giây giây = phút giây 23 giây) Vậy: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giaây = 46 phút 23 giây Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Tốn Ví dụ: 15 +phút 35 phút 22 phút 58 +giây 23 45 phút phút25 83 giây = 46 giây phút 23 giây 50 phút 2.Cách làm : tính cho đơn vò loại - Đặt - Cộngcột với cộng số tự nhiên theo thẳng loại đơn vò giữ nguyên tên đơn vò ởkhi cột -Sau kết quả, số đo có đơn vị thấp đổi thành đơn vị cao liền kề phải dựa vào bảng đơn vị đo thời gian Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Toán Bài tập 1: Tính a) năm tháng + năm tháng b) ngày 20 + ngày 15 giờ phút + 32 phút phút 13 giây + phút 15 giây 12 18 phút + 12 phút 35 phút + 42 phút phút 45 giây + phút 15 giây 12 phút 43 giây + phút 37 giây Bài tập 2: Lâm từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau ô tô đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết 20 phút Hỏi Lâm từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết thời gian ? Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Tốn Bài tập 1: Tính a) năm tháng + năm tháng năm tháng + năm tháng 12 năm 15 tháng = 13 năm tháng naêm thaùng phút + 32 phút phút + 32 phút 37 phút Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Toán Bài tập 1: Tính b) ngày 20 + ngày 15 ngày 20 + ngày 15 ngày 35 = ngày 11 phút 13 giây + phút 15 giây phút 13 giây + phút 15 giây phút 28 giây Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Toán Bài tập 2: Lâm từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau ô tô đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết 20 phút Hỏi Lâm từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết thời gian ? Bài giải: Thời gian Lâm từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử là: 35 phút + 20 phút = 55 phút Đáp số: 55 phút Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Toán Mỗi tập có kèm theo số câu trả lời A, B, C ( kết tính ) Hãy chọn đáp án ghi vào bảng Câu : phút 13 giây + phút 15 giây = ? A phút 18 giây B 10 phút 28 giây phút2828giây giây C.C.9 9phút Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Tốn Mỗi tập có kèm theo số câu trả lời A, B, C (là kết tính) Hãy chọn đáp án ghi vào bảng Câu : 45 phút + 15 phút = ? A 14 B 15 15 giờ B C 16 Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Tốn Mỗi tập có kèm theo số câu trả lời A, B, C (là kết tính) Hãy chọn đáp án ghi vào bảng Câu : năm tháng + năm tháng = ? A 77 năm năm 11 tháng tháng A B năm 13 tháng C năm tháng ... 23 phút phút 83 25 giây 45 giaây Thứ tư bảyngày ngày7 1tháng tháng3 10 năm năm 2012 2011 Đạo đức Tốn 15 +phút 35 22 phút 58 +giây phút 50 50 phuùt 23 phuùt phuùt 25 45 83 83 giaây giaây Thứ tư... ngày 15 giờ phút + 32 phút phút 13 giây + phút 15 giây 12 18 phút + 12 phút 35 phút + 42 phút phút 45 giây + phút 15 giây 12 phút 43 giây + phút 37 giây Bài tập 2: Lâm từ nhà đến bến xe hết 35 phút,... Hóa hết 15 phút tiếp đến Vinh hết 35 phút Hỏi tơ quãng đường từ Hà Nội đến Vinh hết thời gian ? ? Giờ….phút Hà Nội 15 phút Thanh Hoùa 35 phút Vinh Ta phải thực phép cộng: 15 phút + 35 phút =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Cộng số đo thời gian, Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Cộng số đo thời gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn