Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 10: Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng

13 7 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2019, 11:15

KHỞI ĐỘNG: HÁT Kiểm tra cũ Em đọc xuôi bảng đơn vị đo độ dài từ đơn vị lớn đến đơn vị bé, ngược lại Hai đơn vị đo độ dài liền đơn vị lớn gấp lần đơn vị bé, đơn vị bé phần đơn vị lớn? Kiểm tra cũ Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 4km 37m = ….m 8m 12cm = ….cm b) 354 dm =…m…dm 3040 m = ….km…m Thứ hai ngày 20 tháng 09 năm 2010 Tốn ƠN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG 1.a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau 2 Bảng đơn vị đo khối lượng Lớn ki-lô-gam Tấn Tạ Yến Ki-lôgam kg tạ 1yến 1kg = 10tạ = 10yến = 10kg = 10hg Bé ki-lô-gam hg dag 1hg 1dag = 10dag = 10g g 1g 1 1 1  Tấn  Tạ  Yến 10 kg 10 hg 10 dag 10 10 10 Bảng đơn vị đo khối lượng Lớn ki-lô-gam Tấn Tạ Yến Ki-lôgam kg tạ 1yến 1kg = 10tạ = 10yến = 10kg = 10hg Bé ki-lô-gam hg dag 1hg 1dag = 10dag = 10g g 1g 1 1 1  Tấn  Tạ  Yến 10 kg 10 hg 10 dag 10 10 10 b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau: - Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé; - Đơn vị bé 10 đơn vị lớn Bài tập Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 180 a) 18 yến = … kg 2000 200 tạ = …… kg 35000 35 = …… kg b) 430kg =…… yến 43 25 2500kg = …….tạ 16 16 000kg = ….tấn 2326 c) 2kg 326g =… …g 6kg 3g =….6003 … g d) 4008g = …kg g 50 9050kg = …tấn kg >
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 10: Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng, Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 10: Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng, Bài tập 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn