giải pháp giàn xếp tạm thời trong trường hợp các bên chưa đi đến một thỏa thuận cuối cùng về phân định biển

1 39 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 17:01

giải pháp giàn xếp tạm thời trong trường hợp các bên chưa đi đến một thỏa thuận cuối cùng về phân định biểngiải pháp giàn xếp tạm thời trong trường hợp các bên chưa đi đến một thỏa thuận cuối cùng về phân định biểngiải pháp giàn xếp tạm thời trong trường hợp các bên chưa đi đến một thỏa thuận cuối cùng về phân định biểngiải pháp giàn xếp tạm thời trong trường hợp các bên chưa đi đến một thỏa thuận cuối cùng về phân định biển Bình luận ý kiến sau: “Trong số trường hợp, khai thác chung giải pháp giàn xếp tạm thời trường hợp bên chưa đến thỏa thuận cuối phân định biển; tạo điều kiện cho quốc gia khai thác, sử dụng tiềm biển, phục vụ cho nhu cầu phát triển mình.”
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp giàn xếp tạm thời trong trường hợp các bên chưa đi đến một thỏa thuận cuối cùng về phân định biển, giải pháp giàn xếp tạm thời trong trường hợp các bên chưa đi đến một thỏa thuận cuối cùng về phân định biển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn