Đặc điểm hình thái chân răng và ống tủy răng cối lớn thứ nhất và thứ hai người Việt

169 39 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 16:34

MỞ ĐẦU Lịch sử Nội nha hiện đại được cho là bắt đầu từ năm 1809, khi E. Hudson thực hiện trám bít ống tủy với những lá vàng [50]. Để phục vụ việc điều trị tủy, hình thái hốc tủy đã được nghiên cứu ngày càng sâu. Từ những mô tả đầu tiên về hốc tủy của V. Carabelli (1842) đến bản sao hốc tủy của G. Preiswerck (1901) khi làm ăn mòn toàn bộ mô cứng, hiểu biết về hốc tủy đã đạt được bước tiến quan trọng. Từ năm 1915, kỹ thuật nhuộm màu hốc tủy và làm trong răng ra đời [184], đã làm thay đổi sâu sắc nhận thức về hình thái ống tủy, như một hệ thống chứ không đơn giản chỉ là những ống trong chân răng. Cho đến những năm 2000, phương pháp này vẫn được coi là chuẩn vàng trong khảo sát hình thái ống tủy [123],[127],[182]. Trong điều trị nội nha, hệ thống ống tủy phải được phát hiện, làm sạch và trám bít theo cả ba chiều. Như vậy, hiểu biết đặc điểm chung và đặc trưng riêng của hệ thống ống tủy từng răng là yếu tố quan trọng, quyết định thành công của nội nha. Các răng cối lớn có vai trò lớn trong việc nhai nghiền thức ăn và chức năng giữ kích thước dọc của tầng dưới mặt. Các răng cối lớn hàm trên và dưới đều có nhiều chân răng và hệ thống ống tủy phức tạp hơn, trong khi nhu cầu điều trị nội nha các răng này lại cao hơn so với các răng khác [38]. Giải phẫu ống tủy có thể thay đổi không chỉ giữa các nhóm răng khác nhau mà còn giữa các răng trong cùng một nhóm. Hơn nữa, số lượng ống tủy của một chân răng thay đổi, có thể có nhiều hơn một ống tủy. Ở các răng nói chung và các răng cối lớn nói riêng, giải phẫu chân răng và giải phẫu ống tủy thường được nghiên cứu đồng thời [80],[87],[180],[185]. Những đặc trưng về hình thái răng có tính di truyền, ít ảnh hưởng bởi điều kiện sống. Một số nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy có khuynh hướng khác biệt về số lượng, hình dạng của chân răng và hệ thống ống tủy giữa các chủng tộc [82],[133],[140]. Do đó, nghiên cứu hình thái chân răng và hốc tủy không những phục vụ cho điều trị nội nha mà còn có ý nghĩa quan trọng trong nhân học răng. Nhiều nghiên cứu trên thế giới về đặc điểm hình thái chân răng và ống tủy các răng cối lớn thực hiện trên những nhóm cư dân khác nhau đã cho thấy các răng cối lớn có nhiều biến thể hình thái chân răng và ống tủy [17],[78],[111],[151],[159],[198], [201]. Tại Việt Nam, một số tác giả đã nghiên cứu một vài đặc điểm hình thái ống tủy răng cối lớn như Nguyễn Tấn Hưng (2007), Phạm Thị Thu Hiền (2008) khảo sát chân gần ngoài răng cối lớn thứ nhất (I) hàm trên [3],[7], Lê Thị Hường (2009) khảo sát ống tủy hình C ở răng cối lớn thứ hai (II) hàm dưới [8]. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu toàn diện về hình thái chân răng và ống tủy các răng cối lớn người Việt. Trong khoảng một thập niên gần đây, cone beam CT được ứng dụng rộng rãi trong Nha khoa nên kho dữ liệu conebeam CT đủ dồi dào để cung cấp cỡ mẫu đủ lớn cho một khảo sát toàn diện về ống tủy các răng cối lớn. Conebeam CT cung cấp hình ảnh 3 chiều của răng với độ phân giải không gian tốt trong tất cả các mặt phẳng, đã được chứng minh là một phương pháp đáng tin cậy, có độ chính xác cao trong nghiên cứu hình thái ống tủy [34],[56],[116],[123]. Nghiên cứu được trình bày trong luận án này nhằm mục đích tìm hiểu đặc điểm hình thái chân răng và ống tủy các răng cối lớn thứ nhất và thứ hai hàm trên và hàm dưới ở người Việt. Nghiên cứu thực hiện với các mục tiêu sau: 1. Xác định mức độ tương đồng và so sánh giữa hai phương pháp khảo sát bằng conebeam CT và nhuộm màu hốc tủy - làm trong răng trong ghi nhận hình thái ống tủy các răng cối lớn đã nhổ. 2. Mô tả những đặc điểm hình thái chân răng và ống tủy ở răng cối lớn thứ nhất, thứ hai hàm trên và hàm dưới. 3. Xác định những đặc trưng hình thái chân răng và ống tủy ở răng cối lớn người Việt và tổng quát hóa một số quy luật về hình thái chân răng và ống tủy các răng cối lớn theo nhóm tuổi, giới tính và vị trí. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH HỮU THỤC HIỀN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CHÂN RĂNG ỐNG TỦY RĂNG CỐI LỚN THỨ NHẤT THỨ HAI NGƢỜI VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH – 2019 MỞ ĐẦU Lịch sử Nội nha đại cho năm 1809, E Hudson thực trám bít ống tủy với vàng [50] Để phục vụ việc điều trị tủy, hình thái hốc tủy nghiên cứu ngày sâu Từ mô tả hốc tủy V Carabelli (1842) đến hốc tủy G Preiswerck (1901) làm ăn mòn tồn mơ cứng, hiểu biết hốc tủy đạt bước tiến quan trọng Từ năm 1915, kỹ thuật nhuộm màu hốc tủy làm đời [184], làm thay đổi sâu sắc nhận thức hình thái ống tủy, hệ thống không đơn giản ống chân Cho đến năm 2000, phương pháp coi chuẩn vàng khảo sát hình thái ống tủy [123],[127],[182] Trong điều trị nội nha, hệ thống ống tủy phải phát hiện, làm trám bít theo ba chiều Như vậy, hiểu biết đặc điểm chung đặc trưng riêng hệ thống ống tủy yếu tố quan trọng, định thành công nội nha Các cối lớn có vai trò lớn việc nhai nghiền thức ăn chức giữ kích thước dọc tầng mặt Các cối lớn hàm có nhiều chân hệ thống ống tủy phức tạp hơn, nhu cầu điều trị nội nha lại cao so với khác [38] Giải phẫu ống tủy thay đổi khơng nhóm khác mà nhóm Hơn nữa, số lượng ống tủy chân thay đổi, có nhiều ống tủy Ở nói chung cối lớn nói riêng, giải phẫu chân giải phẫu ống tủy thường nghiên cứu đồng thời [80],[87],[180],[185] Những đặc trưng hình thái có tính di truyền, ảnh hưởng điều kiện sống Một số nghiên cứu giới cho thấy có khuynh hướng khác biệt số lượng, hình dạng chân hệ thống ống tủy chủng tộc [82],[133],[140] Do đó, nghiên cứu hình thái chân hốc tủy phục vụ cho điều trị nội nha mà có ý nghĩa quan trọng nhân học Nhiều nghiên cứu giới đặc điểm hình thái chân ống tủy cối lớn thực nhóm cư dân khác cho thấy cối lớn có nhiều biến thể hình thái chân ống tủy [17],[78],[111],[151],[159],[198], [201] Tại Việt Nam, số tác giả nghiên cứu vài đặc điểm hình thái ống tủy cối lớn Nguyễn Tấn Hưng (2007), Phạm Thị Thu Hiền (2008) khảo sát chân gần cối lớn thứ (I) hàm [3],[7], Lê Thị Hường (2009) khảo sát ống tủy hình C cối lớn thứ hai (II) hàm [8] Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu tồn diện hình thái chân ống tủy cối lớn người Việt Trong khoảng thập niên gần đây, cone beam CT ứng dụng rộng rãi Nha khoa nên kho liệu conebeam CT đủ dồi để cung cấp cỡ mẫu đủ lớn cho khảo sát toàn diện ống tủy cối lớn Conebeam CT cung cấp hình ảnh chiều với độ phân giải không gian tốt tất mặt phẳng, chứng minh phương pháp đáng tin cậy, có độ xác cao nghiên cứu hình thái ống tủy [34],[56],[116],[123] Nghiên cứu trình bày luận án nhằm mục đích tìm hiểu đặc điểm hình thái chân ống tủy cối lớn thứ thứ hai hàm hàm người Việt Nghiên cứu thực với mục tiêu sau: Xác định mức độ tương đồng so sánh hai phương pháp khảo sát conebeam CT nhuộm màu hốc tủy - làm trong ghi nhận hình thái ống tủy cối lớn nhổ Mô tả đặc điểm hình thái chân ống tủy cối lớn thứ nhất, thứ hai hàm hàm Xác định đặc trưng hình thái chân ống tủy cối lớn người Việt tổng qt hóa số quy luật hình thái chân ống tủy cối lớn theo nhóm tuổi, giới tính vị trí CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Hốc tủy thay đổi hốc tủy 1.1.1 Một số khái niệm định nghĩa chân hốc tủy 1.1.1.1 Các thành phần hốc tủy Hốc tủy khoang ngà tạo thành chứa mơ tủy Chức tủy tạo thành mô cứng; nguyên bào ngà tế bào tủy tương tác với biểu mô men để khởi phát hình thành men giai đoạn sớm hình thành có vai trò hình thành ngà suốt đời sống Sau hình thành, tủy có chức ghi nhận cảm giác phòng vệ Hình dạng bên ngồi hốc tủy tương tự đường viền Tuy nhiên yếu tố thay đổi sinh lý theo tuổi, bệnh lý khớp cắn làm thay đổi hình dạng hốc tủy thơng qua tạo thành ngà thứ cấp [5],[169] Hình 1.1: Các thành phần hốc tủy “Nguồn: Vertucci, 2005”[182] Hốc tủy chia thành hai phần: buồng tủy thân ống tủy chân Ở nhóm cối lớn, tổng kết y văn cho thấy tài liệu giải phẫu buồng tủy Một số nghiên cứu chủ yếu khảo sát giải phẫu sàn tủy tìm tương quan lỗ ống tủy Rankow (2004), Krasner Rankow (2004)… xác định khoảng cách điểm mốc buồng tủy Deutsch (2004), Azim (2014)… Kết nghiên cứu buồng tủy khẳng định đường nối men–xê măng điểm mốc đáng tin cậy để xác định vị trí buồng tủy [9],[27],[55],[105] Một ống tủy lỗ ống tủy có dạng phễu kết thúc lỗ chóp Trong nhiều trường hợp, số ống tủy tương ứng với số chân răng, nhiên chân có thiết diện hình bầu dục thường có ống tủy (hình 1.2) Hệ thống ống tủy phức tạp, ống tủy phân nhánh, tách hợp lại Pineda Kuttler (1972) nhận thấy hầu hết ống tủy cong hướng ngồi gần xa, lỗ chóp thường lệch bên so với chóp chân [138] Hình 1.2: Hình dạng số lượng ống tủy (hình dưới) mối liên quan với hình dạng chân (trên) thiết diện cắt ngang chân “Nguồn: Walton, Vertucci, 2002” [186] 1.1.1.2 Một số phân loại hình thái ống tủy: - Phân loại theo Weine (1969) có loại: loại I có ống tủy, loại II có hai ống tủy nhập lại thành qua lỗ chóp, loại III có ống tủy riêng biệt, loại IV có ống tủy tách thành hai qua hai lỗ chóp [193] Phân loại Weine đơn giản nên sử dụng số nghiên cứu hình thái ống tủy, thường nghiên cứu lâm sàng Phân loại theo Vertucci Sau loạt nghiên cứu hình thái ống tủy thực 2.400 loại, Vertucci (1984) đưa phân loại hình thái ống tủy gồm loại sau: loại 1: ống tủy từ buồng tủy đến chóp; loại 2: hai ống tủy rời khỏi buồng tủy hợp lại thành một, ngồi qua lỗ chóp; loại 3: ống tủy rời khỏi buồng tủy, chia thành hai sau hợp lại thành để ngồi qua lỗ chóp; loại 4: hai ống tủy riêng biệt từ buồng tủy đến chóp; loại 5: ống tủy tách thành hai khoảng gần chóp; loại 6: hai ống tủy riêng biệt nhập lại thành một, sau lại tách thành hai khoảng gần chóp; loại 7: ống tủy tách thành hai ống tủy riêng biệt, sau nhập lại thành một, sau lại tách thành hai khoảng gần chóp; loại 8: ba ống tủy riêng biệt [181] Phân loại Vertucci sử dụng hầu hết nghiên cứu hình thái hốc tủy tính đơn giản tổng quát nó, sử dụng nghiên cứu Hình 1.3: Các phân loại hình thái ống tủy giới thiệu y văn - Các phân loại bổ sung cho phân loại Vertucci Một số nghiên cứu sau phát biến thể hình thái ống tủy khác nên đưa số phân loại bổ sung thêm cho phân loại Vertucci Các loại bổ sung gặp so với loại phân loại Vertucci, thường ghi nhận theo số lượng ống tủy từ sàn tủy đến chóp 1-3 lúc đầu có ống tủy, sau tách thành Kartal Yanikogle (1992) bổ sung thêm phân loại 2-3-1 1-2-3, Gulabivala (2001) bổ sung thêm số phân loại khác 3-1, 3-2, 2-3, 2-1-2-1, 4-2, có ống tủy, 5-4, Sert (2004) bổ sung thêm phân loại 1-3, 1-2-3-2, 1-2-3-4, 2-3-1, 1-2-1-3, 4-2, 3-2, 2-3, 1-3-1, 3-1, 2-1-2-1, ống tủy, 4-1, 5-4, 3-4 [80],[153],[183] - Phân loại Briseno-Marroquin Trong nghiên cứu hình thái ống tủy loại khác nhau, có trường hợp có đặc điểm giải phẫu phức tạp nằm ngồi phân loại Do đó, Briseno-Marroquin cộng (2015) đề xuất hệ thống mã hóa hình thái ống tủy gồm chữ số sau: số đầu số ống tủy phần ba chân theo thứ tự từ cổ đến chóp, số sau (phía trước có gạch chéo) số lỗ chóp [37] Phân loại áp dụng số nghiên cứu khảo sát hốc tủy μCT gần 1.1.2 Sự hình thành hốc tủy 1.1.2.1 Sự hình thành chân hốc tủy Sự hình thành mầm cối lớn diễn khoảng tuần thứ 15 sau thụ tinh (răng cối lớn I) đến lúc tuổi (răng cối lớn III) Mầm cối lớn I bắt đầu tạo ngà khoảng tuần 32-38, mầm cối lớn II bắt đầu tạo ngà lúc 2-3 tuổi [5],[121] Tủy có nguồn gốc từ tế bào ngoại trung mô nhú răng, xác định tế bào trưởng thành ngà hình thành Sự biệt hóa ngun bào ngà từ tế bào ngoại trung mơ qua trình tương tác tế bào truyền tín hiệu phân tử gián tiếp qua màng đáy chất ngoại bào Sự hình thành ngà nguyên bào ngà báo hiệu chuyển đổi nhú thành tủy Sự hình thành ngà bắt đầu vùng trung tâm phát triển mô cứng (bờ cắn đỉnh múi) Ngay sau ngà hình thành, hình thành khống hóa men bắt đầu Hình dạng thân xác định theo mẫu tăng sinh tế bào biểu mơ men lớp Khi bắt đầu hình thành thân răng, yếu tố thần kinh mạch máu bắt đầu di chuyển vào tủy [5],[121],[169] Khi quan men tới kích thước cuối cùng, biểu mơ men lớp ngồi lớp gặp nhau, hình thành vành cổ định vị đường nối men – xê măng tương lai Sự tăng trưởng tăng sinh tiếp tục, tạo bao kéo dài mức vành cổ Phần kéo dài gồm lớp tế bào biểu mô men, gọi bao biểu mơ chân Hertwig Dải hình ống bao biểu mơ chân coi khn cho chân - định kích thước, độ dài, hình thể số lượng chân Bao biểu mơ phát triển túi nhú bao bọc phần đáy nhú răng; vành đai bao (bờ tự do) tăng sinh, gấp khoảng 45° phía để tạo thành hồnh biểu mơ, thành lập biên giới phía chóp nhú tạo thành lỗ chóp sau Bao biểu mơ chân Hertwig hồnh biểu mơ phủ hai phía màng đáy Các tế bào biểu mô lớp màng ngày gần với tế bào nhú hướng cho tế bào lớp nhú biệt hóa hình thành ngun bào ngà, tạo thành ngà chân Khi lớp khn ngà khống hóa, tế bào bao biểu mô chân tách khỏi ngà chân Các tế bào tách từ bao biểu mô di cư khỏi mặt chân răng, sâu vào vùng túi Các tế bào trung mô ngoại trung mô túi di chuyển theo hướng ngược lại, để tiếp xúc với chân răng, biệt hóa thành nguyên bào xê măng, tạo thành xê măng chân [169] Ở nhiều chân có phần thân chung chân răng, vùng chân từ đường nối men – xê măng đến nơi chia tách chân Sự chia tách diễn trình tăng trưởng bao biểu mô chân Ở vùng màng ngăn phát triển biểu mơ kết dính với nhau, chia màng ngăn biểu mô thành hay lỗ, sau bao biểu mơ chân tiếp tục phát triển thành hay nhánh ống để hướng dẫn thành lập chân Trong giai đoạn hình thành chân răng, đường kính ống tủy phần chóp lớn nhất, tạo thành lỗ mở dạng phễu Khi ngà chân hình thành nhiều ống tủy trở nên hẹp dần, phần chóp thu hẹp chân hình thành hồn tồn phần chóp thắt lại tạo thành lỗ chóp [5] 1.1.2.2 Một số thay đổi trình hình thành chân a Các ống tủy phụ Nếu bao biểu mô chân tính liên tục trước ngà chân vùng hình thành, khơng có biệt hóa ngun bào ngà dẫn đến khơng có ngà chân Kết hình thành ống tủy phụ nối hốc tủy với vùng quanh Ống tủy phụ xuất vị trí chân thường gặp phần ba chóp, tạo thành delta chóp vùng chẽ nhiều chân khiếm khuyết q trình kết dính biểu mơ Ngồi ra, có giả thuyết cho ống tủy phụ hình thành mạch máu nha chu mắc kẹt vào bao biểu mô chân Hertwig khống hóa chân [5] Ống tủy phụ nối từ tủy đến mô nha chu theo hướng ngang, dọc bên; kích thước ống tủy nhỏ hơn; ống tủy phân nhánh Ống tủy phụ chứa mô liên kết mạch máu không cung cấp tuần hoàn dồi đủ để tạo nên vòng tuần hồn bên cho tủy b Eo nối ống tủy chân Trong phát triển chân răng nhiều chân, biểu mơ dính lại hồn tồn hình thành chân với ống tủy Còn biểu mô chân dính hồn tồn, dính phần hình thành hai ống tủy với eo nối Lá biểu mơ khơng dính lại dẫn đến hình thành ống tủy lớn dạng dải có eo nối suốt chân [88] Hình 1.4: Phân loại eo nối theo Hsu Kim “Nguồn: Hsu, Kim (1997)” [88] Eo nối (isthmus) phần nối hẹp, dạng dải, chứa mô tủy hai ống tủy [194] Đặc điểm giải phẫu gọi dải nối (corridor) theo Green 1973, thông nối bên (lateral interconnection) theo Pineda 1973, phần nối ngang (transverse anastamosis) theo Vertucci 1984 Hsu Kim (1997) phân thành loại eo nối: loại I, hồn tồn khơng có thơng nối hay ống tủy chân răng; loại II, chânống tủy có thơng nối nhìn thấy ống tủy chính; loại III, khác loại II chỗ có ống tủy ống tủy chính; loại IV, có kéo dài từ ống tủy đến vùng eo thắt; loại V, có chỗ nối thật hay hành lang ống tủy [88] c ChânChân dư thường gặp trải qua trình phát triển chân sau sinh Nguyên nhân thường cho chấn thương, áp lực bệnh chuyển hóa; nhiên di truyền Đối với cối lớn hàm trên, gặp cối lớn II có chân với tỉ lệ thấp 0,4-1,4% [180] Đối với cối lớn hàm dưới, chân gần xa thường gặp, đơi có thêm chân Chân dư nằm phía ngồi (radix paramolaris/RP) phía (radix entomolaris/RE) so với chân thông thường, thường nhỏ, ngắn cong so với chân khác Chân dư phía cối lớn hàm Carabelli (1844) đề cập y văn Bolk (1915) dùng thuật ngữ radix praemolarica để đặc điểm giải phẫu cho đặc điểm xảy cối lớn I hàm dưới, thể đặc điểm sót lại cối nhỏ thứ ba biến q trình tiến hóa Lenhossek (1922) đặt tên lại radix entomolaris để vị trí phía cối lớn (tiếng Hy lạp entos có nghĩa phía trong) [166] Tỉ lệ xuất chân dư phía (thường vị trí xa trong) cối lớn I hàm cao người đại chủng Á, gặp cối sữa hàm với tỉ lệ cao gặp cối lớn II hàm dưới, tỉ lệ thấp nhiều so với cối lớn I [164],[173] Tần suất xuất châncối lớn I hàm cao người đại chủng Á cho thấy tảng di truyền đặc điểm Curzon (1974) cho tính trạng trội người Eskimo gốc lai da trắng có tỉ lệ cối lớn I hàm có chân xa cao tương tự Biểu tính trội thể rõ trẻ có bốn ơng bà nội ngoại người Eskimo biểu tính trạng, trẻ người da trắng khơng có tính trạng [50] Đặc điểm cối lớn I hàm có chân xa trình bày cụ thể phần Răng cối lớn hàm Chân dư phía ngồi (radix paramolaris) cối lớn hàm Bolk đề cập vào năm 1914 Biến thể gặp chủng tộc, không gặp cối lớn I tỉ lệ tăng nhẹ cối lớn II III hàm Visser thấy tỉ lệ chân dư phía ngồi 0% (0/1954), 0,5% (11/2086) 2% (28/1405) cối lớn I, II III hàm người Hà lan [42] Shemesh 203 Zhang X, Xiong S, Ma Y, Han T, Chen X, Wan F, et al (2015) “A ConeBeam Computed Tomographic Study on Mandibular First Molars in a Chinese Subpopulation” PLoS ONE 10(8): e0134919 204 Zheng Q, Wang Y, Zhou X, Wang Q, Zheng G, Huang D (2010) “A conebeam computed tomography study of maxillary first permanent molar root and canal morphology in a Chinese population” J Endod 36(9), 1480-1484 205 Zheng Q, Zhang L, Zhou X et al (2011), "C-shaped root canal system in mandibular second molars in a Chinese population evaluated by cone-beam computed tomography", International Endodontic Journal , 44, pp.857–862 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH HỮU THỤC HIỀN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CHÂN RĂNG ỐNG TỦY RĂNG CỐI LỚN THỨ NHẤT THỨ HAI NGƢỜI VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP HỒ CHÍ MINH – 2019 ii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ viii Danh mục hình ix Danh mục từ viết tắt xii Đối chiếu thuật ngữ Anh-Việt xiii Định nghĩa làm việc xv MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Hốc tủy thay đổi hốc tủy 1.1.1 Một số khái niệm định nghĩa chân hốc tủy 1.1.1.1 Các thành phần hốc tủy 1.1.1.2 Một số phân loại hình thái ống tủy 1.1.2 Sự hình thành hốc tủy 1.1.2.1 Sự hình thành chân hốc tủy 1.1.2.2 Một số thay đổi trình hình thành chân 1.1.3 Sự thay đổi hốc tủy trình tích tuổi 14 1.1.4 Một số yếu tố liên quan đến hình thái chân ống tủy 16 1.1.4.1 Giới tính 16 1.1.4.2 Vị trí 17 1.1.4.3 Chủng tộc 17 1.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu hình thái hốc tủy 18 1.2.1 Nghiên cứu nhổ 18 1.2.1.1 Quan sát trực tiếp 18 1.2.1.2 Tái tạo hốc tủy 19 1.2.1.3 Nhuộm màu hốc tủy làm 19 iii 1.2.1.4 Khảo sát hốc tủy X quang thường quy 20 1.2.1.5 Khảo sát hốc tủy cắt lớp điện toán 21 1.2.2 Nghiên cứu cung hàm 24 1.2.2.1 Nghiên cứu lâm sàng báo cáo ca lâm sàng 24 1.2.2.2 Nghiên cứu sử dụng liệu chẩn đốn hình ảnh sẵn có 25 1.2.2.3 Nghiên cứu thi thể sọ 25 1.3 Hình thái chân ống tủy nhóm cối lớn 26 1.3.1 Răng cối lớn hàm 26 1.3.1.1 Răng cối lớn thứ hàm 26 1.3.1.2 Răng cối lớn thứ hai hàm 27 1.3.2 Răng cối lớn hàm 29 1.3.2.1 Răng cối lớn thứ hàm 30 1.3.2.2 Răng cối lớn thứ hai hàm 31 Tóm tắt tổng quan 33 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Nghiên cứu thứ 34 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 34 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.1.2.1 Khảo sát conebeam CT 35 2.1.2.2 Thực khảo sát tiêu suốt 38 2.1.3 Thu thập xử lý số liệu 39 2.1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 39 2.1.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 42 2.2 Nghiên cứu thứ hai 43 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 43 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 44 2.2.2.1 Phương tiện nghiên cứu 45 2.2.2.2 Tiến trình nghiên cứu 45 2.2.3 Thu thập xử lý số liệu 45 2.2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 45 iv 2.2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 49 2.3 Tóm tắt tiến trình nghiên cứu 50 2.4 Kiểm soát sai lệch 51 2.5 Vấn đề y đức 52 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ 53 3.1 Nghiên cứu thứ 53 3.1.1 Mô tả chi tiết mẫu nghiên cứu 53 3.1.2 Hình thái ống tủy cối lớn 54 3.1.2.1 Hình thái ống tủy cối lớn hàm 55 3.1.2.2 Hình thái ống tủy cối lớn hàm 58 3.1.3 Mức độ tương đồng phương pháp nghiên cứu hình thái ống tủy 62 Tóm tắt kết nghiên cứu thứ 63 3.2 Nghiên cứu thứ hai 65 3.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 65 3.2.2 Hình thái chân ống tủy nhóm cối lớn hàm 66 3.2.2.1 Răng cối lớn thứ 66 3.2.2.2 Răng cối lớn thứ hai 68 3.2.2.3 So sánh cối lớn thứ thứ hai hàm 72 3.2.3 Hình thái chân ống tủy nhóm cối lớn hàm 74 3.2.3.1 Răng cối lớn thứ 74 3.2.3.2 Răng cối lớn thứ hai 78 3.2.3.3 So sánh cối lớn thứ thứ hai hàm 81 3.2.4 Tính đối xứng bất thường hình thái chân răng, ống tủy cối lớn 83 3.2.4.1 Tính đối xứng hình thái chân ống tủy cối lớn 83 3.2.4.2 Hiện tượng chân dính cối lớn 84 3.2.4.3 Các chân dư phía ngồi phía 86 3.2.4.4 Các dạng ống tủy phân loại Vertucci 87 Tóm tắt kết nghiên cứu thứ hai 89 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 92 v 4.1 Về hai phương pháp khảo sát hình thái hốc tủy nghiên cứu 92 4.2 Về hình thái chân ống tủy cối lớn người Việt 98 4.2.1 Răng cối lớn hàm 98 4.2.2 Răng cối lớn hàm 102 4.2.3 Một số đặc trưng hình thái chân ống tủy cối lớn người Việt 104 4.2.4 Ảnh hưởng tuổi, giới, vị trí đến hình thái chân ống tủy 109 4.2.4.1 Tuổi 109 4.2.4.2 Giới tính 112 4.2.4.3 Vị trí 112 4.3 Những lưu ý điều trị nội nha cối lớn 113 4.4 Sử dụng conebeam CT nội nha 123 4.5 Ý nghĩa ứng dụng đề tài 125 4.6 Hạn chế đề tài 126 KẾT LUẬN 128 KIẾN NGHỊ 131 CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 132 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Chấp thuận Hội đồng đạo đức nghiên cứu y sinh, ĐHYD TPHCM Chấp thuận Khoa Răng Hàm Mặt, ĐHYD TPHCM Hình ảnh tiêu suốt Danh sách bệnh nhân mẫu nghiên cứu thứ Quy trình khảo sát hốc tủy conebeam CT Mẫu phiếu ghi nhận hình thái chân ống tủy cối lớn vi DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1 Phân bố cối lớn II hàm theo số lượng chân 28 số nghiên cứu cung hàm Bảng 1.2 Phân bố cối lớn II hàm theo số lượng chân 32 số nghiên cứu Bảng 2.1 Các kiểu chân dính cối lớn II hàm 46 Bảng 3.1 Đặc điểm chân mẫu nghiên cứu thứ 53 Bảng 3.2 Số lượng ống tủy cối lớn hàm ghi nhận theo 55 phương pháp Bảng 3.3 Hình thể ống tủy cối lớn hàm theo phân loại Vertucci 56 ghi nhận theo phương pháp Bảng 3.4 Số lượng ống tủy cối lớn hàm ghi nhận theo 58 phương pháp Bảng 3.5 Hình thể ống tủy cối lớn hàm theo phân loại 60 Vertucci ghi nhận theo phương pháp Bảng 3.6 Hình thể ống tủy hình C cối lớn II hàm theo phân 61 loại Fan (2004) mức chân theo phương pháp Bảng 3.7 Phân bố mẫu nghiên cứu thứ theo vị trí, giới 65 tính tuổi Bảng 3.8 Tần suất tỉ lệ cối lớn hàm có ống tủy gần ngồi 67 thứ theo giới vị trí Bảng 3.9 Tần suất tỉ lệ cối lớn hàm có ống tủy gần ngồi 67 thứ theo tuổi Bảng 3.10 Tần suất tỉ lệ biến thể chân cối lớn II hàm 70 theo giới tính vị trí Bảng 3.11 Số lượng tỉ lệ phần trăm cối lớn hàm có chân 75 Bảng 3.12 Số lượng tỉ lệ chân gần cối lớn hàm có ≥ ống 76 tủy theo giới vị trí Bảng 3.13 Số lượng tỉ lệ chân gần cối lớn hàm có ống tủy 76 vii theo tuổi Bảng 3.14 Số lượng tỉ lệ cối lớn II hàm có chân ống 79 tủy hình C Bảng 3.15 Hình thể ống tủy hình C cối lớn II hàm mức 81 khác Bảng 3.16 Tần suất tỉ lệ phần trăm ngườicối lớn đối xứng 83 số lượng chân ống tủy, hình thái ống tủy Bảng 3.17 Mối liên quan tượng cối lớn II hàm 85 hàm có chân dính Bảng 4.1 Phân bố cối lớn hàm theo hình thái ống tủy gần 100 nghiên cứu nhổ Bảng 4.2 Phân bố cối lớn hàm theo hình thái ống tủy gần 101 ngồi nghiên cứu liệu conebeam CT Bảng 4.3 Tỉ lệ đặc điểm chân xa cối lớn I hàm 106 nghiên cứu Bảng 4.4 Tỉ lệ chân ống tủy hình C cối lớn II hàm 108 nghiên cứu nhổ Bảng 4.5 Tỉ lệ ống tủy hình C cối lớn II hàm nghiên 108 cứu cung hàm Bảng 4.6 So sánh theo giới tính, vị trí tuổi đặc điểm số lượng, hình thái chân ống tủy cối lớn 111 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1 Phân bố mẫu nghiên cứu thứ theo nhóm tuổi giới tính 65 Biểu đồ 3.2 Phân bố cối lớn I hàm theo số lượng ống tủy 66 chân Biểu đồ 3.3 Phân bố cối lớn I hàm theo số lượng ống tủy gần 66 ngồi nhóm tuổi Biểu đồ 3.4 Phân bố cối lớn I hàm theo hình thể ống tủy gần 67 ngồi Biểu đồ 3.5 Phân bố cối lớn II hàm theo hình thể ống tủy gần 71 ngồi Biểu đồ 3.6 Phân bố cối lớn hàm theo số lượng ống tủy gần 73 Biểu đồ 3.7 Phân bố cối lớn hàm theo số lượng ống tủy xa 73 Biểu đồ 3.8 Phân bố cối lớn I hàm theo số lượng ống tủy gần 76 nhóm tuổi Biểu đồ 3.9 Phân bố cối lớn I hàm theo hình thể ống tủy gần 76 Biểu đồ 3.10 Phân bố cối lớn I hàm theo hình thể ống tủy xa 77 nhóm có chân nhóm có chân Biểu đồ 3.11 Phân bố cối lớn I hàm có chân theo số lượng 77 ống tủy xa nhóm tuổi Biểu đồ 3.12 Phân bố cối lớn I hàm có chân theo hình thể ống 78 tủy xa nam nữ Biểu đồ 3.13 Phân bố cối lớn I II hàm theo số lượng ống tủy 82 gần Biểu đồ 3.14 Phân bố cối lớn I II hàm theo số lượng ống tủy xa 82 ix DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1 Các thành phần hốc tủy Hình 1.2 Hình dạng, số lượng ống tủy mối liên quan với hình dạng chân thiết diện cắt ngang chân Hình 1.3 Các phân loại hình thái ống tủy giới thiệu y văn Hình 1.4 Phân loại eo nối theo Hsu Kim (1997) Hình 1.5 Phân loại ống tủy hình C theo Melton (1991) 12 Hình 1.6 Phân biệt ống tủy hình C loại II loại III theo Fan (2004) nhờ 12 góc α β Hình 1.7 Các kiểu biểu phim thông thường cối lớn II 13 hàm có ống tủy hình C theo Fan (2004) Hình 1.8 Phân loại ống tủy hình C theo Gao (2006) 13 Hình 1.9 Các kiểu sàn tủy cối lớn II hàm có ống tủy hình C 14 theo Min (2006) Hình 1.10 Các giai đoạn phát triển hình thái ống tủy theo Peiris (2008) 15 Hình 1.11 Các dạng hình thái chân ống tủy gặp cối 29 lớn II hàm theo Zhang (2011) Hình 2.1 Các chuẩn bị để chụp conebeam CT 35 Hình 2.2 Máy chụp conebeam CT Galileos 36 Hình 2.3 Khảo sát CBCT ba mặt phẳng 37 Hình 2.4 Khảo sát ống tủy chân theo phương pháp CBCT 37 Hình 2.5 Phân loại hình thái ống tủy theo Vertucci (1984) 41 Hình 2.6 Phân loại ống tủy hình C theo Fan (2004) 42 Hình 2.7 Thơng nối ống tủy tiêu suốt 42 Hình 2.8 Giao diện phầm mềm Gelileos Viewer 44 Hình 2.9 Các kiểu chân dính cối lớn II hàm 48 Hình 2.10 Phân loại chân xa cối lớn I hàm theo Song 48 (2010) Hình 2.11 Phân loại ống tủy hình C cối lớn hàm dựa vào vị trí 49 x ống tủy thơng nối Martins (2016) Hình 2.12 Tóm tắt tiến trình nghiên cứu thứ 50 Hình 2.13 Tóm tắt tiến trình nghiên cứu thứ hai 51 Hình 3.1 Hình ảnh CBCT chân minh họa dạng ống tủy theo phân 54 loại Vertucci Hình 3.2 Hình ảnh chân suốt minh họa dạng ống tủy theo 57 phân loại Vertucci Hình 3.3 Một số hình ảnh minh họa tương đồng hai phương pháp 63 khảo sát hình thái ống tủy Hình 3.4 Các dạng chân gặp cối lớn II hàm 69 Hình 3.5 Các dạng thơng nối ống tủy gặp cối lớn II hàm 71 Hình 3.6 Dạng chân cối lớn hàm thường gặp 73 Hình 3.7 Chân dư phía cối lớn I hàm mặt phẳng 74 Hình 3.8 Trường hợp có hai cối lớn I hàm có chân xa 74 Hình 3.9 Chân xa cối lớn I hàm chiều ngồi 75 Hình 3.10 Hai trường hợp vừa có chân hình C chân xa 79 cối lớn II hàm Hình 3.11 Dạng chân cối lớn hàm thường gặp 82 Hình 3.12 Một trường hợp có cối lớn II hàm hai bên 86 có chân dính nhau, có hình dạng chân ống tủy đối xứng Hình 3.13 Chân dư phía ngồi hai chân cối lớn II 86 hàm Hình 3.14 Một cối lớn I hàm bên phải có chân dư phía 87 Hình 3.15 Một số dạng ống tủy phân loại Vertucci cối 88 lớn người Việt Hình 3.16 Phân loại hình thái ống tủy 3TH 88 Hình 4.1 Khác biệt ghi nhận hình thái ống tủy mực thấm vào 94 vách ngà ống tủy gần xi Hình 4.2 Phương pháp nhuộm màu-làm khơng phản ánh 95 phức tạp ống tủy hình C Hình 4.3 Hình ảnh conebeam CT khơng thể rõ ống tủy phụ 97 thông nối hai ống tủy so với tiêu suốt Hình 4.4 Một số biến thể số lượng, hình thái chân cối lớn hàm 99 Hình 4.5 Một cối lớn II hàm có chân hình C 104 Hình 4.6 Trường hợp có hai đặc điểm Mongoloid cối lớn hàm 107 Hình 4.7 Vị trí lỗ ống tủy gần ngồi cối lớn hàm 115 Hình 4.8 Hình dạng lỗ mở tủy cối lớn hàm dưới: thông thường 118 có thêm ống tủy xa Hình 4.9 Vị trí mỏng thành ngà chân răngống tủy hình C 121 xii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT I: thứ II: thứ hai CBCT: conebeam computed tomography CT: computed tomography D: dimension ĐHYD: Đại học Y dược FOV: field of view G: gần HD: hàm HT: hàm µCT: Micro computed tomography MRI: Magnetic Resonance Imaging NMLT: nhuộm màu làm N: OCT: Optical Coherence Tomography – OCT OT: ống tủy R: RCL: cối lớn RHM: hàm mặt SCT: spiral computed tomography T: TPHCM: thành phố Hồ Chí Minh X: xa xiii ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH – VIỆT Tiếng Anh Tiếng Việt Accessory canal, lateral canal Ống tủy phụ, ống tủy bên Anthropology Nhân học Apical radiograph Phim quanh chóp Bitewing radiograph Phim cắn cánh Buccal Phía ngồi, phía hành lang Canal merging Sự thơng nối ống tủy Clearing technique Kỹ thuật nhuộm màu hốc tủy làm Computed tomography Cắt lớp điện toán Conebeam computed tomography Cắt lớp điện tốn chùm tia hình nón Contrast medium Chất tương phản Conventional Thường quy C-shaped canal Ống tủy hình C C-shaped root Chân hình C Detector Đầu dò Digital radiography: X quang kỹ thuật số Distal Xa Endodontic Nội nha Field developmental theory Thuyết trường Field of view (FOV) Vùng quan sát (vùng trông thấy) Fused roots Chân dính Isthmus Eo nối Kappa Hệ số Kappa Lingual Phía trong, phía lưỡi Magnetic Resonance Imaging Hình ảnh cộng hưởng từ Mandibular Hàm Maxillary Hàm xiv Merged canal Ống tủy thông nối Mesial Gần Micro computed tomography Vi cắt lớp điện toán Middle mesial canal Ống tủy gần Molar Răng cối lớn Mongoloid Đại chủng Á Morphogenesis Phát sinh hình thái Optical Coherence Tomography Cắt lớp quang học Percent agreement Phần trăm trí Primary dentin Ngà nguyên phát Radix entomolaris Chân dư phía Radix paramolaris Chân dư phía ngồi Replica Bản Root canal Ống tủy Root fusion Hiện tượng chân dính Root Chân Second dentin Ngà thứ phát Section Thiết đồ Slicing window Cửa sổ lát cắt Spiral computed tomography Cắt lớp điện toán xoắn ốc Strength of agreement Mức độ đồng thuận Three dimensions Ba chiều Transparent tooth model, transparent tooth Tiêu suốt Voxel Điểm khối ... dạng hình thái chân ống tủy gặp cối lớn hàm trên: (1) chân rời với chân có ống tủy; (2) chân rời với chân xa ngồi chân có ống tủy, chân gần ngồi có ống tủy; (3) chân rời nhau, chân ống tủy; (4) chân. .. sánh hai phương pháp khảo sát conebeam CT nhuộm màu hốc tủy - làm trong ghi nhận hình thái ống tủy cối lớn nhổ Mơ tả đặc điểm hình thái chân ống tủy cối lớn thứ nhất, thứ hai hàm hàm Xác định đặc. .. rời nhau, chân ống tủy; (5) chân với ống tủy; (6) chân với ống tủy; (7) chân với ống tủy; (8) chân rời với chân gần ngồi chân có ống tủy, chân xa ngồi có ống tủy Zhang nhận thấy cối lớn I hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm hình thái chân răng và ống tủy răng cối lớn thứ nhất và thứ hai người Việt, Đặc điểm hình thái chân răng và ống tủy răng cối lớn thứ nhất và thứ hai người Việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn