NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

116 60 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 12:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THÙY TRANG Ế \ Ọ C KI N H TẾ H U NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ H CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ N G Đ ẠI MÃ SỐ : 31 01 10 TR Ư Ờ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THANH HOÀN HUẾ 2019 Ờ Ư TR G N Đ ẠI H Ọ C H KI N TẾ H U Ế LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cao học cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Học viên TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Trần Thị Thùy Trang i LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin đƣợc gửi lời cảm ơn trân chân thành suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau Đại học quý Thầy Cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế Huế quan tâm, nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt trình học tập nghiên cứu trƣờng Xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong, phòng ban chun mơn huyện, đặc biệt Phòng Nơng nghiệp & Phát triển nơng thơn, Chi cục Thống kê huyện Triệu Phong tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp tài liệu số liệu liên quan Ế Cảm ơn giúp đỡ HTXNN bà xã viên địa bàn huyện Triệu H U Phong TẾ Cuối cùng, xin đƣợc bày tỏ tình cảm đến gia đình, ngƣời thân tơi H lãnh đạo, cán Văn phòng HĐND-UBND huyện Triệu Phong nơi công Quảng Trị, tháng năm 2019 Tác giả luận văn N G Đ ẠI H Ọ C KI N tác, điều kiện, động viên tơi suốt q trình học tập thực luận văn TR Ư Ờ Trần Thị Thùy Trang ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: TRẦN THỊ THÙY TRANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2017-2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS PHAN THANH HOÀN Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ Ế Mục đích đối tƣợng nghiên cứu H U Mục đích: Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng chất lƣợng dịch vụ TẾ HTXNN, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ HTXNN KI N H địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thời gian đến Đối tƣợng nghiên cứu: HTXNN xã viên địa bàn huyện Triệu Phong, Ọ C tỉnh Quảng Trị ẠI H Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng Đ Phƣơng pháp thu thập thông tin, số liệu; phƣơng pháp tổng hợp phân tích số N G liệu; phƣơng pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu điều tra Ờ Các kết nghiên cứu kết luận TR Ư Chỉ khó khăn, tồn ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp địa bàn huyện Triệu Phong Đánh giá chất lƣợng dịch vụ HTXNN địa bàn huyện Triệu Phong Đƣa đƣợc giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ HTXNN địa bàn huyện Triệu Phong Bên cạnh kết đạt đƣợc, HTXNN cần mạnh dạn, phát huy tính sáng tạo việc tìm hƣớng nhằm phát huy nguồn lực, mạnh có để dịch vụ nơng nghiệp ngày nâng cao chất lƣợng hiệu iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bình quân BQT Ban quản trị BVTV Bảo vệ thực vật DVNN Dịch vụ nông nghiệp HTX Hợp tác xã HTXNN Hợp tác xã nông nghiệp KDTH Kinh doanh tổng hợp KH Kế hoạch NNPTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn SXKD Sản xuất kinh doanh H U TẾ H KI N Ọ C H ẠI Ủy ban nhân dân TR Ư Ờ N G Đ UBND Ế BQ iv MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn .ii Mục lục v Danh mục biểu, bảng viii Danh mục sơ đồ, hình vẽ xi PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu để tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu H U Ế Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn TẾ PHẦN HAI: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU KI N H CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HTX NÔNG NGHIỆP Ọ C 1.1 DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ H 1.1.1 Dịch vụ ẠI 1.1.2 Chất lƣợng dịch vụ 10 G Đ 1.2 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HTX VÀ DỊCH VỤ CỦA HTXNN 15 Ờ N 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm loại hình HTX 15 Ư 1.2.2 Vai trò dịch vụ HTX nông nghiệp 21 TR 1.2.3 Mơ hình HTXNN Việt Nam 23 1.2.4 Chất lƣợng dịch vụ HTXNN 25 1.3 KINH NGHIỆM CỦA CÁC HTXNN Ở VIỆT NAM 31 1.3.1 Bài học kinh nghiệm Hợp tác xã nông nghiệp Thống Nhất, Đồng Phú, tỉnh Quảng Bình năm 2015 [22] 31 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Hợp tác xã chăn nuôi dịch Đồng Tâm, Quốc Oai, Hà Nội năm 2018 [22] 33 CHƢƠNG II:THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 35 v 2.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ HTXNN HUYỆN TRIỆU PHONG 35 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 35 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 39 2.1.3 Đánh giá tình hình huyện ảnh hƣởng đến phát triển HTXNN chất lƣợng dịch vụ HTXNN 44 2.2 Tình hình HTXNN huyện Triệu Phong 46 2.2.1 Tình hình phát triển HTXNN huyện Triệu Phong 46 2.2.2 Tình hình tài chính, tài sản đầu tƣ sở vật chất kinh doanh dịch vụ HTXNN huyện Triệu Phong 47 H U Ế 2.2.3 Chất lƣợng đội ngũ cán HTXNN huyện Triệu Phong 48 2.2.4 Tình hình máy tổ chức quản lý HTXNN huyện Triệu Phong 50 TẾ 2.3 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HTXNN TRÊN ĐỊA KI N H BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 53 2.3.1 Các loại hình dịch vụ HTXNN huyện Triệu Phong 53 Ọ C 2.3.2 Tình hình thực dịch vụ HTXNN huyện Triệu Phong 56 H 2.3.3 Kết kinh doanh dịch vụ số dịch vụ chủ yếu HTXNN ẠI huyện Triệu Phong năm 2018 56 G Đ 2.3.4 Đánh giá của xã viên chất lƣợng dịch vụ HTXNN đƣợc điều tra N huyện Triệu Phong 71 Ư Ờ 2.3.5 Đánh giá xã viên cần thiết mong đợi với hoạt động dịch vụ TR HTX hoạt động sản xuất nông hộ 79 2.3.6 Đánh giá giá dịch vụ HTXNN huyện Triệu Phong 80 2.3.7 Đánh giá chung chất lƣợng dịch vụ HTXNN 81 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 86 3.1 MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HTXNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 86 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HTXNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ88 vi 3.2.1 Giải pháp nguồn vốn 88 3.2.2 Giải pháp đào tạo cán HTX 89 3.2.3 Giải pháp quản lý HTX 90 3.2.4 Củng cố lại hoạt động dịch vụ kinh doanh 91 3.2.5 Mở rộng, bổ sung thêm loại hình dịch vụ hợp lý 92 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHẢN BIỆN H U Ế BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN TẾ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sử dụng đất đai huyện Triệu Phong năm 2017 38 Bảng 2.2: Tình hình dân số lao động huyện Triệu Phong, giai đoạn 20152017 39 Bảng 2.3: Kết sản xuất huyện Triệu Phong giai đoạn 2015-2017 42 Bảng 2.4: Tình hình vốn SXKD HTXNN huyên Triệu Phong giai đoạn 2015-2017 47 Bảng 2.5: Tình hình chất lƣợng đội ngũ cán quản lý HTX qua năm 2015 - Ế 2017 48 Tình hình chung xã viên cán quản lý HTXNN H U Bảng 2.6: TẾ huyện Triệu Phong giai đoạn 2015-2017 50 Tình hình cán quản lý HTXNN huyện Triệu Phong năm H Bảng 2.7: KI N 2017 50 Tình hình cán xã viên HTX huyện Triệu Phong giai Ọ C Bảng 2.8: H đoạn 2015-2017 52 Các loại hình dịch vụ HTXNN Triệu Phong giai đoạn 2015- ẠI Bảng 2.9: N Tình hình thực dịch vụ HTXNN huyện Triệu Phong Ờ Bảng 2.10: G Đ 2017 55 Biến động kết hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật TR Bảng 2.11: Ư giai đoạn 2015-2017 56 HTXNN đƣợc điều tra thuộc Huyện Triệu Phong năm 2018 58 Bảng 2.12: Tình hình thực dịch vụ bảo vệ thực vật HTXNN đƣợc điều tra năm 2018 58 Bảng 2.13: Kết hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật HTXNN đƣợc điều tra năm 2018 59 Bảng 2.14: Kết biến động hoạt động dịch vụ tƣới tiêu thủy lợi nội đồng HTXNN đƣợc điều tra huyện Triệu Phong năm 2018 60 Bảng 2.15: Tình hình thực dịch vụ tƣới tiêu thủy lợi nội đồng viii Căn vào phƣơng hƣớng cung ứng loại dịch vụ HTX, nhiệm vụ kế hoạch từ đầu năm mà xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn Cuối năm báo cáo trƣớc đại hội xã viên tình hình nguồn vốn, thu chi, chia lãi dự kiến huy động vốn thời gian Hiện nay, giải pháp huy động vốn dân nhƣ vay vốn ngân hàng khó thực Vì vậy, HTX nên khuyến khích cán quản lý góp thêm vốn Bên cạnh đó, đại hội xã viên phải xây dựng đƣợc chế tài để thu hồi nợ khê đọng kéo dài cách cƣỡng chế tài sản xã viên cố tình khơng trả nợ UBND xã không đƣợc can thiệp sâu vào phƣơng thức hoạt động cung ứng loại dịch vụ HTX nhƣng cần quan tâm hỗ trợ mặt pháp lý để HTX thu hồi đƣợc vốn bị xã viên H U Ế chiếm dụng thời gian dài Một số dịch vụ nhƣ cung ứng vật tƣ phân bón, dịch vụ bảo vệ thực vật, HTX TẾ có quy mơ sử dụng dịch vụ nên liên kết lại với để góp vốn, liên hệ với H trạm vật tƣ phân bón cơng ty tỉnh để mua vật tƣ, phân bón, giống, KI N thuốc bảo vệ thực vật Giải pháp góp phần giảm bớt chi phí vận chuyển, chi phí Ọ C quản lý, chi phí giao dịch, vừa giảm bớt áp lực vốn kinh doanh đồng thời tăng khả H cạnh tranh giá, đƣợc hƣớng dẫn kỹ thuật miễn phí cơng ty cho HTX ẠI quy mô nhỏ - lợi hẳn tƣ nhân Đ 3.2.2 Giải pháp đào tạo cán HTX N G Qua nghiên cứu, hầu hết đội ngũ cán quản lý HTXNN tỉnh Quảng Ư Ờ Trị nói chung, huyện Triệu Phong nói riêng đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng qua lớp TR nghiệp vụ bản, có kinh nghiệm làm việc Tuy nhiên, qua điều tra thực tế cho thấy cán quản lý HTX phần nhiều cao tuổi, vậy, nhanh nhẹn, sáng tạo, mạnh dạn xây dựng phƣơng hƣớng cung ứng loại dịch vụ, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm dịch vụ HTX bị giảm cách rõ rệt nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ từ ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ HTX Thực trạng huyện Triệu Phong, việc lựa chọn ngƣời để đào tạo cán kế cận HTXNN gặp nhiều khó khăn, ngƣời trẻ có trình độ khơng chấp nhận làm việc HTX; ngƣời trẻ mà chấp nhận làm việc HTX thƣờng có trình độ thấp, sống phụ thuộc gia đình, kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp chƣa nhiều, khả thuyết phục ngƣời nông dân làm theo thấp Vì vậy, thay lựa chọn 89 đối tƣợng trên, HTX nên chọn nông dân địa bàn có tuổi đời khơng q trẻ, điển hình có sáng tạo sản xuất nơng nghiệp, có tâm huyết lao động nơng nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cung ứng dịch vụ để đào tạo Nhƣ vậy, họ vừa có điều kiện gắn bó cơng việc với HTX, vừa có điều kiện hỗ trợ cơng việc gia đình, lại có kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp, dám nghĩ, dám làm làm cán quản lý HTX có tính thuyết phục cao Đào tạo phải ƣu tiên trƣớc hết cho đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ nông nghiệp nhƣ kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, thủy lợi, làm đất bảo vệ thực vật…nhằm mục đích nâng cao chất lƣợng dịch vụ, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành cung ứng dịch vụ HTX H U Ế 3.2.3 Giải pháp quản lý HTX Hiện nay, phân công phụ trách công tác chuyên môn chức danh chủ TẾ nhiệm phó chủ nhiệm HTX chƣa rõ ràng, điều dẫn đến tình trạng H chồng chéo trách nhiệm đùn đẩy trách nhiệm giải công việc Các Ọ C quản lý HTX điều lệ HTX KI N HTX phải xây dựng quy định rõ, cụ thể trách nhiệm thành viên Ban H Các HTXNN huyện Triệu Phong nói riêng địa bàn toàn tỉnh Quảng ẠI Trị nói chung xây dựng nhiệm kỳ Ban quản lý 2,5 năm đến năm Do Đ nhiệm kỳ q ngắn nên khơng khuyến khích đƣợc cán đầu tƣ công sức cho công N G tác quản lý hoạt động dịch vụ HTX Vì vậy, thông qua đại hội xã viên, Ư Ờ HTX nên xây dựng nhiệm kỳ cán quản lý năm, để ngƣời cán yên tâm TR có đủ thời gian, kinh nghiệm để xây dựng chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ áp dụng loại dịch vụ lâu dài, nâng cao đƣợc chất lƣợng dịch vụ, từ làm tăng hiệu cho HTX Một số cán quản lý HTX kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác nhƣ vừa chủ nhiệm vừa làm trƣởng thơn, vừa phó chủ nhiệm vừa làm công an viên, vừa trƣởng ban kiểm sốt kiêm bí thƣ chi Việc kiêm nhiệm làm cán quản lý HTX không đủ thời gian, tâm trí dành cho cơng việc chun mơn dẫn đến chậm trễ cung cấp dịch vụ cho xã viên Việc bố trí cán cần đƣợc xem xét lại cho hợp lý để không làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng điều hành cung ứng dịch vụ HTX HTX mở rộng cung ứng dịch vụ phạm vi HTX để tăng thêm doanh thu từ tăng lợi nhuận cho 90 Trong tƣơng lai, có thể, nên xây dựng mơ hình HTX đặc thù cung cấp loại dịch vụ Ví dụ nhƣ HTX chun cung ứng tồn vật tƣ phân bón, HTX chuyên phụ trách dịch vụ thủy nông, HTX chuyên tổ chức dịch vụ cung ứng loại giống trồng, vật nuôi… 3.2.4 Củng cố lại hoạt động dịch vụ kinh doanh - Đối với dịch vụ bảo đồng (bảo vệ hoa lợi xã viên): Ngoài việc lập tổ bảo vệ, HTX cần phải tuyên truyền để bà nâng cao trách nhiệm tham gia bảo vệ tài sản, hoa màu gia đình ngƣời khác Xây dựng quy chế việc xử phạt hành vi, hoạt động phá hoại tài sản, hoa lợi xã viên nhƣ việc khen thƣởng hành động tố giác, ngăn chặn, phát hành động phá hoại H U Ế hoa màu xã viên - Đối với dịch vụ làm đất: Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát chủ thợ máy TẾ đƣợc thuê làm đất cho xã viên, tránh tƣợng làm dối, làm ẩu dẫn đến hƣ hỏng đất, H gây khó khăn cho xã viên gieo trồng; thuê chủ máy có kinh nghiệm, nhiệt tình KI N trách nhiệm làm đất; mặt khác khuyến khích, động viên xã viên góp vốn Ọ C HTX mua sắm máy làm đất để làm đất kỷ thuật lâu dài, giảm chi phí H thuê mƣớn tránh bị động vào mùa vụ ẠI - Đối với dịch vụ bảo vệ thực vật: Những năm gần đây, khí hậu biến đổi bất Đ thƣờng, lúc nắng, lúc mƣa nên tạo điều kiện thuận lợi cho số bệnh dịch hại N G trồng phát triển, gây nhiều khó khăn cho nơng hộ nhƣ HTXNN Bên cạnh Ư Ờ việc thăm nom kiểm tra đồng ruộng thƣờng xuyên, HTX nên thông qua hệ thống TR truyền địa phƣơng, kết hợp với việc thông báo khung lịch thời vụ để tuyên truyền kịp thời cho bà biết loại dịch bệnh theo mùa hại trồng để bà chủ động phòng trừ - Đối với dịch vụ tƣới tiêu, thủy lợi nội đồng: HTX phải định kỳ tu, bảo dƣỡng, sửa chữa hệ thống kênh mƣơng, gioa thông nội đồng, trạm bơm nƣớc; huy động xã viên nạo vét kênh mƣơng, khơi thông cống rãnh, gia cố đoạn kênh đất bị sụt lở Phối kết hợp tốt HTX khu vực để việc tƣới, tiêu nƣớc đƣợc chủ động, công tất HTX dù đầu hay cuối nguồn nƣớc - Đối với dịch vụ cung ứng vật tƣ phân bón: Đây dịch vụ chịu cạnh tranh mạnh tƣ nhân Vì vậy, ngồi cạnh tranh giá, HTX cần tìm phƣơng thức cạnh tranh khác nhƣ vận chuyển đến tận nhà cho nông hộ, chiết khấu số lƣợng mua, 91 chăm sóc, hƣớng dẫn kỷ thuật bón phân…để khuyến khích hộ xã viên sử dụng dịch vụ HTX trả nợ hạn, giảm lƣợng vốn bị chiếm dụng dể quay vòng vốn sản xuất có hiệu Từ điểm yếu, điểm mạnh khâu dịch vụ phân tích, để nâng cao chất lƣợng dịch vụ, HTXNN cần phải tăng cƣờng công tác tuyên truyền cho ngƣời nông dân hiểu rõ lợi ích việc gia nhập HTX, cổ vũ tinh thần hợp tác, sử dụng dịch vụ HTX, có sách cụ thể sát hợp với quyền lợi ngƣời nông dân; biết lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp xã viên để xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ có chất lƣợng góp phần kinh doanh hiệu cao, nhƣ tạo niềm tin cho ngƣời nông dân tham gia sử dụng dịch H U 3.2.5 Mở rộng, bổ sung thêm loại hình dịch vụ hợp lý Ế vụ HTX Hiện HTXNN huyện Triệu Phong cung cấp dịch vụ mang TẾ tính truyền thống, có thời gian tồn lâu, việc tìm hoạt H động dịch vụ khó Vì vậy, để phục vụ tốt nhu cầu nông hộ, vừa tăng KI N thêm lợi nhuận, HTX nên tìm kiếm mở rộng cung cấp thêm dịch vụ Cụ Ọ C thể nhƣ sau: H Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm: khâu quan trọng để đẩy mạnh sản ẠI xuất hàng hoá nông nghiệp, nông thôn Thực tế cho thấy, ngƣời nông dân Đ thƣờng biết làm sản phẩm, thấy mới, có lợi làm, nhƣng khơng chủ G động đƣợc việc tìm kiếm thị trƣờng đầu thƣờng xuyên bị tƣ nhân ép giá Ờ N Vì vậy, HTX nên tổ chức thu mua lại sản phẩm nông dân, sản Ư phẩm đặc thù vùng nhƣ lúa, đỗ, dƣa…, đồng thời có trách nhiệm định hƣớng cho TR nông hộ xã viên sản xuất, giúp sản phẩm nông nghiệp không bị sản xuất ạt, lại bị tƣ nhân ép giá Dịch vụ tín dụng nội bộ: Do nhu cầu vốn sản xuất nông hộ khơng thƣờng xun, hầu hết nơng hộ có quy mơ sản xuất nhỏ, nhu cầu nguồn vốn cho sản xuất đôi lúc cần số lƣợng nhỏ, từ 1-2 triệu đồng, để đầu tƣ cho hoạt động sản xuất gia đình Nếu phải làm thủ tục vay vốn tổ chức tín dụng Nhà nƣớc phiền hà, mặt khác, tổ chức cho hộ xã viên vay vốn với số lƣợng nhƣ Ngƣợc lại, nhiều hộ có tiền chƣa dùng đến không muốn đến gửi tiết kiệm ngân hàng, bà muốn đem đến gửi HTX Lúc này, tổ chức tín dụng nội HTXNN lựa chọn tối ƣu nông hộ Đây lí mà HTXNN huyện nên thực dịch vụ 92 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu cho thấy, nhiều hạn chế, tồn dịch vụ HTXNN, việc nâng cao chất lƣợng loại hình dịch vụ HTXNN huyện Triệu Phong điều tất yếu; chất lƣợng dịch vụ đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh HTX, nâng cao đời sống kinh tế cho ngƣời nông dân Trong kinh tế chuyển dịch theo hƣớng phát triển kinh tế thị trƣờng, nâng cao chất lƣợng dịch vụ HTX nói chung HTXNN nói riêng có ý nghĩa định trình phát triển kinh tế nói chung kinh tế nơng thơn nói riêng, song vị trí khơng phải bao trùm lên tất cả, lại giải H U Ế pháp toàn cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn kinh tế nông dân Có thể nói, việc tổ chức lại HTX theo kiểu (Luật năm 2012) địa bàn huyện Triệu TẾ Phong truyền thêm sức sống cho khu vực kinh tế tập thể, quan hệ kinh H tế HTX thành viên chặt chẽ hơn, tối đa hóa lợi ích cho thành viên, KI N phản ánh chất tổ chức HTX phục vụ, hỗ trợ thành viên phát triển Ọ C sản xuất kinh doanh HTX góp phần quan trọng vào việc giải vấn đề xã H hội khu vực nông thôn nhƣ: xây dựng sở hạ tầng, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, ẠI xóa đói giảm nghèo, đồng thời chỗ dựa cho hộ nông dân nghèo, hộ neo đơn gặp Đ khó khăn hoạn nạn, phát huy tính cộng đồng, thắt chặt đồn kết tình làng nghĩa N G xóm Thơng qua HTX, chủ trƣơng, sách Đảng, Pháp luật Nhà nƣớc Ư Ờ đƣợc chuyển tải đến tận nhân dân TR Hoạt động dịch vụ HTXNN huyện Triệu Phong, bên cạnh việc làm rõ tồn chƣa khắc phục đƣợc, tìm điểm sáng tạo tổ chức cung ứng dịch vụ đạt đƣợc kết đáng ghi nhận, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã viên nói riêng huyện Triệu Phong nói chung Cụ thể nhƣ sau: * Kết quả: Một số HTXNN có cố gắng vƣợt bậc, có sáng tạo cách thức cung cấp dịch vụ, quan tâm nhiều đến chất lƣợng dịch vụ bƣớc đáp ứng yêu cầu ngày cao hộ xã viên Một số HTXNN chủ động cắt giảm dịch vụ mà tƣ nhân thực tốt; tập trung cung cấp, kinh doanh dịch vụ mang tính xã hội, tạo cho xã viên đƣợc 93 hƣởng lợi chất lƣợng, giá cả, kỹ thuật thể đƣợc vai trò “bà đỡ” cho nơng hộ Cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán HTX đƣợc trọng Thời gian vừa qua có bƣớc tiến vƣợt bậc đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức, kỹ cho cán quản lý HTX nhƣ cán phụ trách chun mơn Điều góp phần phát huy nâng cao lực cán bộ; cách nghĩ, cách làm cán sáng tạo mạnh dạn Tiền lƣơng đội ngũ cán đƣợc cải thiện Cơng tác hạch tốn dần đƣợc hồn thiện, kế tốn hạch tốn theo khâu Chính tiến bộ, đổi làm cho HTX dễ dàng đánh giá đƣợc hiệu kinh tế loại dịch vụ Hầu hết HTXNN cung ứng dịch vụ địa bàn có lợi nhuận H U Ế Ngồi hƣởng lợi ích từ dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, xã viên đƣợc hƣởng lợi tức từ cổ phần mà đóng góp từ vốn điều lệ ban đầu TẾ Hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ HTXNN huyện Triệu Phong H dần hoà nhập với chế thị trƣờng, HTX tìm điểm yếu mình, KI N nghiên cứu tìm hƣớng khắc phục nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ HTX Ọ C Việc tìm đƣợc điểm yếu HTX kết đáng ghi nhận H việc thực cung ứng dịch vụ dù biết khắc phục đƣợc hết tồn Đ * Tồn tại: ẠI sớm chiều N G Mặc dù địa bàn huyện, nhƣng HTXNN hoạt động hiệu Ư Ờ HTXNN khác lại lúng túng, lặp lại cách cũ hiệu Điều chứng TR tỏ chất lƣợng dịch vụ HTXNN huyện chƣa đồng đều, HTXNN chƣa học hỏi, tham khảo cách thức hoạt động Cùng dịch vụ nhƣng mức giá HTX không đồng đều, HTXNN mức giá cao nhƣng HTXNN khác giá lại tƣơng đối thấp từ khơng tránh khỏi so sánh xã viên HTXNN khu vực Chủ nhiệm HTX, ban quản trị chƣa đƣợc tuyển chọn, rèn luyện, đào tạo, bồi dƣỡng phù hợp với cách thức làm dịch vụ nông nghiệp kinh tế thị trƣờng, lứa cán trẻ ngày khan gây nguy thiếu nguồn cán kế cận Luật HTX 2012 đời muộn nên số bà chƣa nắm bắt hết, điều yêu cầu HTXNN phải tuyên truyền để bà xã viên nắm rõ hơn, nhiên số HTX bỏ ngỏ cơng tác Các hộ nơng dân có nhu cầu động lực tham gia 94 hợp tác chƣa cao, tâm lý sợ tự chủ sản xuất kinh doanh tâm lý mặc cảm, định kiến hoài nghi mơ hình HTXNN kiểu cũ, nguyên tắc tham gia HTX tự nguyện, dân chủ; hộ nơng dân chƣa thấy rõ lợi ích kinh tế nên chƣa có động lực vào HTXNN Một số hộ xã viên tham gia vào HTX nhƣng sử dụng tỷ lệ dịch vụ có tính phí Họ sử dụng khơng sử dụng dịch vụ hợp tác xã tùy thuộc vào giá tinh thần phục vụ Nhƣ vậy, số hợp tác xã nông nghiệp huyện Triệu Phong chƣa tạo đƣợc sức hút mạnh mẽ hộ nông dân tham gia hợp tác Nguyên nhân phần thân HTXNN hoạt động kinh doanh có nhiều hạn chế, chƣa trọng chất lƣợng dịch vụ chƣa nêu gƣơng mơ hình tổ Ế chức sản xuất tiên tiến hiệu Ngoại trừ số mơ hình hợp tác xã nơng nghiệp H U tiên tiến, động kinh doanh có hiệu quả, số lại hoạt động theo nếp cũ, H kinh tế, mà nặng mặt trị – xã hội TẾ chuyển sang làm dịch vụ đƣợc hay chớ, chƣa quan tâm nhiều đến mục tiêu hiệu KI N Các HTXNN chƣa có hƣớng xử lý nợ tồn đọng xã viên cách hiệu Có HTXNN chủ động nguồn vốn lại chƣa mạnh dạn tìm tòi phát triển dịch vụ Ọ C mới, có chất lƣợng hiệu tối ƣu H Kiến nghị Đ ẠI HTXNN tổ chức kinh tế phát triển kinh tế hộ gia đình, lợi ích hộ khơng mâu G thuẫn với lợi ích HTX, việc hình thành HTX phải theo nguyên tắc thị trƣờng, đƣợc vận N hành theo quan hệ quy luật kinh tế HTX tổ chức xã hội, cứu trợ xã Ư Ờ hội nông dân tập thể hóa nơng dân Vì vậy, phạm vi nghiên cứu đề tài TR này, có kiến nghị nhƣ sau: * Đối với Trung ƣơng: Đề nghị Đảng Nhà nƣớc tăng cƣờng lãnh đạo, đạo khu vực kinh tế tập thể, đầu tƣ quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngủ cán quản lý HTX, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho khu vực kinh tế tập thể Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định riêng HTX nông nghiệp, văn cụ thể hóa sách hỗ trợ Nhà nƣớc HTX cách phù hợp * Đối với cấp tỉnh: Sớm ban hành văn sách hỗ trợ HTX đặc biệt sách đóng bảo hiểm, hỗ trợ giải thể, hỗ trợ chuyển đổi HTX 95 Xây dựng tiêu chí HTX kiểu địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 Có hƣớng dẫn xây dựng mơ hình HTX kiểu theo hƣớng liên doanh, liên kết cụm, liên kết vùng Hoàn thành thủ tục triển khai thực nguồn quỹ hỗ trợ phát triển HTX, tạo điều kiện cho HTX bổ sung tăng nguồn vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu thiết thực Đề nghị Ngân hàng cấp xây dựng sách, chế để HTX tiếp cận kênh nguồn vốn vay ngân hàng, tạo điều kiện cho HTX tăng nguồn vốn phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ Có sách ƣu tiên đầu tƣ phát triển nông nghiệp nông thôn, vốn xây H U Ế dựng lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, nhƣ vốn đầu tƣ SXKD chế biến, tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề mới, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ thể nói chung, HTX nói riêng phát triển đa dạng, mang lại hiệu thiết thực 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2001), Những giải pháp chủ yếu củng cố, phát triển Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã PGS TS Phạm Thị Cần, TS Vũ Văn Phúc, PGS, TS Nguyễn Văn Kỷ (2002), Kinh tế hợp tác nông nghiệp nước ta nay, NXB QG, Hà Nội Naoto Imagawa, Chu Thị Thảo (2003), Lý luận Hợp tác xã, Quá trình phát triển Hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Thị Thanh Vinh – Nguyễn Thanh Liêm “Vận dụng mơ hình Parasuraman phân tích nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ di động Cần Thơ” H U Ế (2011) Nguyễn Thị Mai Trang, “Chất lƣợng dịch vụ, thỏa mãn lòng trung thành TẾ khách hàng siêu thị TP HCM” Tạp chí Phát triển KH&CN, Tập 9, số 10/2006 H Nguyễn Thị Mơ (2005), “Lựa chọn bước giải pháp để Việt Nam mở cửa KI N dịch vụ thương mại”, Nhà xuất Lý luận Chính trị Ọ C Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ƣơng (2010 ), “ Kinh nghiệm phát triển Hợp ẠI http://www.socencoop.org.vn H tác xã Nhật Bản, tham khảo cho Hợp tác xã nơng nghiệp Việt Nam”, Đ Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch đầu tƣ (2008), “Sự giống khác chất N G Hợp tác xã kiểu mới, Hợp tác xã kiểu cũ doanh nghiệp”, Ư Ờ http://www.vca.org.vn TR Philipkotler – Marketting 3.0 – Nhà xuất TP HCM 2011 10 Phòng Nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Triệu Phong, Báo cáo doanh thu, chi phí HTXDVNN năm 2017 địa bàn huyện Triệu Phong 11 Phòng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Triệu Phong, Báo cáo tình hình cán Báo cáo quy mô xã viên dịch vụ HTXNN địa bàn huyện Triệu Phong năm 2017 12 Phòng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Triệu Phong, Báo cáo tình hình hoạt động HTX, tổ HTX sản xuất năm 2017 Uỷ ban nhân dân huyện Triệu Phong, Kế hoạch đổi phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác xã nông nghiệp từ 2015 đến 2017 97 13 Chi cục Thống kê huyện Triệu Phong, Niên giám thống kê huyện Triệu Phong 14 Liên minh HTX Quảng Trị, Báo cáo tình hình kinh tế tập thể hoạt động Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị năm 2017, phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2018 15 Quốc hội (2012), Luật Hợp tác xã, Hà Nội 16 Tạp chí Kinh tế dự báo, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vai trò HTXNN 17 PGS.TS Lê Trọng (2001), Kinh tế hợp tác nông dân kinh tế thị trường, Nhà Xuất Văn hóa - Dân tộc 18 Từ điển tiếng Việt 2004, NXB Đà nẵng 19 Từ điển Wikipedia H U Ế 20 Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong (2015), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016-2020 huyện Triệu Phong TẾ 21 UBND huyện Triệu Phong, Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội huyện KI N H Triệu Phong 2015, 2016, 2017 22 Các trang web: Ọ C - http://quangtritv.vn H - http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn ẠI - https://trithuccongdong.net G Đ - http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn N - http://www.academia.edu Ư Ờ - https://www.quangbinh.gov.vn TR - https://nongnghiep.vn 98 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN XÃ VIÊN Xin chào Ơng (bà)! Tơi học viên Trường Đại học Kinh tế Huế tiến hành nghiên cứu luận văn “Nâng cao chất lượng dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị” Kết nghiên cứu giúp nâng cao chất lượng dịch vụ hợp tác xã, đáp ứng tốt yêu cầu hộ viên Kính mong Ơng (bà) dành thời gian trả lời số câu hỏi phiếu vấn Tôi cam kết thông tin mà ông (bà) cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận hợp tác Ông (bà) H U Ế Trân trọng cảm ơn! TẾ Ông (bà) đánh giá nhƣ cần thiết cung cấp dịch vụ HTX đối hoạt H động sản xuất nông hộ? KI N  Rất cần thiết Ọ C  Cần thiết H  Không cần thiết Đ  Không rõ quan điểm ẠI  Không cần thiết N G Ông (bà) sử dụng dịch vụ HTX cung cấp thời gian qua? (Có thể TR Ư Ờ lựa chọn nhiều loại hình dịch vụ) Loại hình dịch vụ Dịch vụ tƣới tiêu, thủy lợi nội đồng  Dịch vụ giống trồng  Dịch vụ làm đất  Dịch vụ cung ứng vật tƣ, phân bón  Dịch vụ bảo vệ thực vật  Dịch vụ bảo vệ đồng  99 Ông (bà) đánh giá nhƣ chất lƣợng dịch vụ HTX cung cấp thời gian qua? Rất không Không Dịch vụ đồng Bình đồng ý thƣờng Đồng ý Rất đồng ý ý Cung cấp dịch vụ đầy đủ Cung cấp dịch vụ kịp               quả, hợp lý, phù hợp thực trạng đê vùng Không để xảy tình trạng nơi thiếu, nơi thừa  dịch vụ                                        H ẠI thời   Ọ C Cung cấp dịch vụ đầy đủ Cung cấp dịch vụ kịp Ế Cung cấp dịch vụ hiệu H U nội đồng  TẾ thủy lợi  H tƣới tiêu,  KI N Dịch vụ thời  G Đ Dịch vụ Cung cấp giống hiệu quả, Ờ vụ, vùng đất Ư trồng N giống hợp lý, khoa học theo TR Khơng để xảy tình trạng nơi thiếu, nơi thừa dịch vụ Cung cấp dịch vụ đầy đủ Cung cấp dịch vụ kịp Dịch vụ làm đất thời Cung cấp dịch vụ hiệu quả, phù hợp tình trạng đất vùng Khơng để xảy tình 100 trạng nơi thiếu, nơi thừa Cung cấp dịch vụ đầy đủ Cung cấp dịch vụ kịp Dịch vụ cung ứng vật tƣ, phân bón thời                           TẾ dịch vụ    Cung cấp dịch vụ hiệu quả, hợp lý, phù hợp với loại cây, loại đất Khơng để xảy tình trạng nơi thiếu, nơi thừa Cung cấp dịch vụ đầy đủ Cung cấp dịch vụ kịp KI N Ọ C thực vật quả, hợp lý, đảm bảo hiệu ngắn hạn                               H bảo vệ Cung cấp dịch vụ hiệu dài hạn ẠI Dịch vụ  H thời H U Ế dịch vụ G Đ Khơng để xảy tình Ư Ờ dịch vụ N trạng nơi thiếu, nơi thừa TR Cung cấp dịch vụ đầy đủ Cung cấp dịch vụ kịp Dịch vụ bảo vệ đồng thời Cung cấp dịch vụ hiệu quả, hợp lý Không để xảy tình trạng nơi thiếu, nơi thừa dịch vụ 101 Ông (bà) đánh giá nhƣ giá dịch vụ HTX cung cấp? (Giá HTX so với HTX khác) Rất Dịch vụ Đắt đắt Bình thƣờng Rẻ Rất rẻ Dịch vụ tƣới tiêu, thủy lợi nội đồng      Dịch vụ giống trồng      Dịch vụ làm đất      Dịch vụ cung ứng vật tƣ, phân bón      Dịch vụ bảo vệ thực vật      Dịch vụ bảo vệ đồng      H U Ế Năng lực quản lý cán HTX lực hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát hoạt động xã viên HTX sử dụng tất nguồn lực TẾ khác tổ chức nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề Ông (bà) đánh giá nhƣ KI N  Tốt H  Rất tốt  Kém Ọ C  Rất  Trung bình H lực quản lý cán HTX? Rất Kém Trung bình Tốt Rất tốt      Dịch vụ giống trồng      Dịch vụ làm đất      Dịch vụ cung ứng vật tƣ, phân bón      Dịch vụ bảo vệ thực vật      Dịch vụ bảo vệ đồng      TR Ờ Dịch vụ tƣới tiêu, thủy lợi nội đồng Ư N G Dịch vụ Đ ẠI Các dịch vụ HTX đáp ứng mong đợi ông (bà) nhƣ nào? Theo ông (bà) làm để giúp HTX nâng cao chất lƣợng dịch vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nơng hộ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 102 THƠNG TIN CHUNG  Nữ Giới tính:  Nam Tuổi: Hợp tác xã: Trình độ học vấn:  Phổ thông  Trung cấp  Cao đẳng  Đai học, sau Đại học TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông (bà)! 103 ... CẦU CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HTXNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 86 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HTXNN TRÊN ĐỊA BÀN... 2.3.7 Đánh giá chung chất lƣợng dịch vụ HTXNN 81 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ ... hƣớng xã hội chủ nghĩa, cần phải cấp bách đổi nâng cao chất lƣợng dịch vụ HTXNN địa bàn huyện Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài Nâng cao chất lượng dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn