Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất kết hợp của phép nhân

22 17 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 11:02

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN Bài cũ: Đặt tính tính 341231 x 102426 x TỐN Tính so sánh giá trị hai biểu thức x x 7 x = 35 Vậy: x = x x = 35 So sánh giá trị hai biểu thức a x b b x a bảng sau: a b axb bxa Giá trị hai biểu thức a x b b x a nhau: axb=bxa Tính chất giao hốn phép nhân: Khi đổi chỗ thừa số tích tích khơng thay đổi axb=bxa Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống 4x6=6x 3x5=5x 207 x = x 207 2138 x = x 2138 Tính 1357 x 40263 x x 1326 Em tìm bạn có biểu thức giá trị biểu thức em x 2145 (3 + 2) x 10287 3964 x (2100 + 45) x 10287 x (4 + 2) x ( 3000 + 964) (3 + 2) x 10287 x 2145 = (2100 + 45) x (4 + 2) x ( 3000 + 964) 3964 x 10287 x = = Câu 1: Điền số thích hợp: 126 x 8? = x 126 Câu Điền từ thích hợp vào dấu …… thừa số Khi đổi chỗ ………………… tích tích khơng thay đổi Câu 2: Điền số thích hợp: a x ? = a Câu 4: Điền số thích hợp: b x ? = Câu 5: Điền số thích hợp: x 1235 = 1235 x ( + ?) DẶN DÒ: Chuẩn bị : Nhân với 10,100,1000 Chia cho 10,100,1000… ... 1 326 Em tìm bạn có biểu thức giá trị biểu thức em x 2 145 (3 + 2) x 1 028 7 39 64 x (21 00 + 45 ) x 1 028 7 x (4 + 2) x ( 3000 + 9 64) (3 + 2) x 1 028 7 x 2 145 = (21 00 + 45 ) x (4 + 2) x ( 3000 + 9 64) 39 64. .. axb=bxa Tính chất giao hoán phép nhân: Khi đổi chỗ thừa số tích tích khơng thay đổi axb=bxa Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống 4x6=6x 3x5=5x 20 7 x = x 20 7 21 38 x = x 21 38 Tính 1357 x 40 26 3 x... Bài cũ: Đặt tính tính 341 23 1 x 10 24 2 6 x TỐN Tính so sánh giá trị hai biểu thức x x 7 x = 35 Vậy: x = x x = 35 So sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất kết hợp của phép nhân, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất kết hợp của phép nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn