Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với 10,100,1000.. Chia cho 10,100,1000

13 10 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 10:55

Kiểm tra cũ: 1) 3x5=5x 2138 x = X 2138 2) 23109 x = 184872 x 1427 = 1427 x = 12843 a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = 1chục x 35 = 35 chục = 350 Vậy: 35 x 10 = 350 Khi nhân số tự nhiên với 10 ta việc viết thêm chữ số vào bên phải số 27 x 10 = 270 352 x 10 = 3520 65 x 10 = 650 4289 x 10 = 42890 a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = 1chục x 35 = 35 chục = 350 Vậy: 35 x 10 = 350 Khi nhân số tự nhiên với 10 ta việc viết thêm chữ số vào bên phải số b) Ngược lại, từ Ta có: 35 x 10 = 350 350 : 10 = 35 Khi chia số tròn chục cho 10 ta việc bỏ bớt chữ số bên phải số 1 a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = 1chục x 35 = 35 chục = 350 Vậy: 35 x 10 = 350 Khi nhân số tự nhiên với 10 ta việc viết thêm chữ số vào bên phải số b) Ngược lại, từ 35 x 10 = 350 Ta có: 350 : 10 = 35 Khi chia số tròn chục cho 10 ta việc bỏ bớt chữ số bên phải số 920 : 10 = 92 750 : 10 = 75 3520 : 10 = 352 24680 : 10 = 2468 a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = 1chục x 35 = 35 chục = 350 Vậy: 35 x 10 = 350 Khi nhân số tự nhiên với 10 ta việc viết thêm chữ số vào bên phải số b) Ngược lại, từ 35 x 10 = 350 Ta có: 350 : 10 = 35 Khi chia số tròn chục cho 10 ta việc bỏ bớt chữ số bên phải số Tương tự ta có: a) 35 x 100 = 100 x 35 35 chục x 35 3500 : 100 = 10 = 350 chục = 3500 35 x 100 = 3500 a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = 1chục x 35 = 35 chục = 350 Vậy: 35 x 10 = 350 Khi nhân số tự nhiên với 10 ta việc viết thêm chữ số vào bên phải số b) Ngược lại, từ 35 x 10 = 350 Ta có: 350 : 10 = 35 Khi chia số tròn chục cho 10 ta việc bỏ bớt chữ số bên phải số Tương tự ta có: a) 35 x 100 = 3500 3500 : 100 = 35 b) 35 x 1000 = 1000 x 35 10 trăm x 35 35000 : 1000 = 35 = 350 trăm = 35000 35 x 1000 = 35000 a) Vậy: 35 x 10 = 350 Khi nhân số tự nhiên với 10 ta việc viết thêm chữ số vào bên phải số b) Ngược lại, từ 35 x 10 = 350 Ta có: 350 : 10 = 35 Khi chia số tròn chục cho 10 ta việc bỏ bớt chữ số bên phải số Tương tự ta có: b) a) 35 x 100 = 3500 35 x 100 = 3500 3500 : 100 = 35 Nhận xét chung: 35000 : 1000 = 35 * Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000,… ta việc viết thêm một, hai, ba,… chữ số vào bên phải số * Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho 10, 100, 1000, Ta việc bỏ bớt một, hai, ba,… chữ số bên phải số 1 Tính nhẩm: a) 18 x 10 180 82 x 100 = 8200 256 x 1000 = 256000 18 x 100 = 1800 75 x 1000 = 75000 302 x 10 18 x 1000 = 18000 19 x 10 400 x 100 = 40000 b) 9000 : 10 = = 900 9000 : 100 = 90 9000 : 1000 = = 180 6800 : 100 = 68 420 : 10 = 42 2000 : 1000 = = 20020 : 10 3020 = 2002 200200 : 100 = 2002 2002000 : 1000 = 2002 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 300kg = … tạ Cách làm: Ta có : 100kg = tạ Nhẩm : 300:100 = Vậy : 300kg = tạ 70kg = 800kg = 300 tạ = 120 tạ = 5000kg = 4000g = … yến … tạ 30 … 12 … … … kg Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 10, 100, 1000, ta chØ việc Muốn nhân mộtsốsố tự nhiên viết thêm một, hai, ba, chữ vào bên phải số với 10, 100, 1000, muốn tròn tròn Khi chia chia số trònmột chục,số tròn trăm,chục, tròn nghìn, cho 10, 100, trm, tròn nghin, cho 10, 1000, tamột, làmhai, nhba, chữ sè ë bªn 1000, ta100, chØ viƯc bá bít ? phải số Trũ chi : Ai nhanh- Ai 500kg5= ……… t¹ 68 = ? 68000 : 1000 35 x3500 100 = ? 2400 24 : 100 = 14 x 10 = ? 140 ... 9000 : 100 = 90 9000 : 1000 = = 180 6800 : 100 = 68 42 0 : 10 = 42 20 00 : 1000 = = 20 020 : 10 3 020 = 20 02 20 020 0 : 100 = 20 02 20 020 00 : 1000 = 20 02 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 300kg = … tạ Cách... cũ: 1) 3x5=5x 21 38 x = X 21 38 2) 23 109 x = 1 848 72 x 1 42 7 = 1 42 7 x = 12 843 a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35 = 1chục x 35 = 35 chục = 350 Vậy: 35 x 10 = 350 Khi nhân số tự nhiên với 10 ta việc... 35 x 10 = 350 Ta có: 350 : 10 = 35 Khi chia số tròn chục cho 10 ta việc bỏ bớt chữ số bên phải số 920 : 10 = 92 750 : 10 = 75 3 520 : 10 = 3 52 24 6 80 : 10 = 24 6 8 a) 35 x 10 = ? 35 x 10 = 10 x 35
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với 10,100,1000.. Chia cho 10,100,1000, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với 10,100,1000.. Chia cho 10,100,1000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn