Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 10:54

Chia cho số hai chữ số Toán : Chia cho sè cã hai ch÷ sè Chia theo thứ tự từ trái sang a) 672 : 21 = ? phải : 672 673 42 42 •* 67 chia 21 3, viết 21 3; • nhân 3, viết 32 • nhân 6, viết • 67 trừ 63 4, viết 672 : 21 = ……… •* Hạ 2, 42; 42 chia Toán : Chia cho số hai chữ sè b) 779 : 18 =? 779 780 59 54 18 43 779 : 18 = … (dö) Chia theo thứ tự từ trái sang phải: •* 77 chia 18 4, viết • nhân 32, viết nhớ • nhân 4, thêm viết • 77 trừ 72 5, viết •* Hạ 9, 59, 59 chia 18 3, viết • nhân 24, viết nhớ Tốn: Chia cho số hai chữ số THỰC HÀNH Bài 1: Đặt tính tính a)288 : 24 740 : 45 288 48 740 741 00 24 12 288 : 24 = 12 45 16 740 : 45 = 16 Toán: Chia cho số hai chữ số b) 469 : 67 469 00 67 397 : 56 397 05 56 469 : 67 = 469 : 56 = (dư 5) Tốn: Chia cho số hai chữ số Bài 2: Người ta xếp 240 bàn ghế vào 15 phòng học Hỏi phòng xếp bàn ghế? Bài giải Số bàn ghế lớp xếp được: ... 72 5, viết •* Hạ 9, 59, 59 chia 18 3, viết • nhân 24 , viết nhớ Tốn: Chia cho số có hai chữ số THỰC HÀNH Bài 1: Đặt tính tính a )28 8 : 24 740 : 45 28 8 48 740 741 00 24 12 288 : 24 = 12 45 16 740 .. .Toán : Chia cho số có hai chữ số Chia theo thứ tự từ trái sang a) 6 72 : 21 = ? phải : 6 72 673 42 42 •* 67 chia 21 3, viết 21 3; • nhân 3, viết 32 • nhân 6, viết • 67 trừ 63 4, viết 6 72 : 21 ... 12 45 16 740 : 45 = 16 Tốn: Chia cho số có hai chữ số b) 46 9 : 67 46 9 00 67 397 : 56 397 05 56 46 9 : 67 = 46 9 : 56 = (dư 5) Tốn: Chia cho số có hai chữ số Bài 2: Người ta xếp 24 0 bàn ghế vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có hai chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn