Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 8: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 10:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN Viết số tự nhiên hệ thập phân Trong cách viết số tự nhiên: 1.ở hàng viết chữ số Cứ mười đơn vị hàng lại hợp thành đơn vị hàng tiếp liền 10 đơn vị = chục 10 chục = 1trăm 10 trăm = nghìn Với mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; viết số tự nhiên Chẳng hạn: *Số “chín trăm chín mươi chín” viết là: 999 *Số “hai nghìn khơng trăm linh năm” viết là: 2005 *Số “sáu trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm linh hai nghìn bảy trăm chín mươi ba” viết là: 685 402 793 Nhận xêt: Giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí số Chẳng hạn, số 999 có ba chữ số 9, kể từ phải sang trái môi chữ số nhận giá trị là: 9; 90; 900 Viết số tự nhiên với đặc điểm gọi viết số tự nhiên hệ thập phân Luyện tập Viết số tự nhiên hệ thập phân Viết theo mẫu: §äc sè viÕt sè Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai 80 712 Năm nghìn tám trăm sáu mươi 5864 Sè gåm cã chục nghìn, 7trăm,1chục, 2đv nghìn,8 trăm, chục, đơn vị hai nghìn khơng trăm hai mươi 2020 nghìn, trăm, chục, đơn vị Năm mươi năm nghìn năm trăm 50500 50 nghìn, trăm, chục, đơn vị 9500009 triệu, trăm, đơn vị chín triệu năm trăm nghìn khơng trăm linh chín Viết số tự nhiên hệ thập phân Viết số sau thành tổng (theo mẫu): 387 ; 873 ; 4738 ; 10 837 Mẫu: 387 = 300 + 80 + Bài làm 873 = 800 + 70 + 4738 = 4000 + 700 + 30 + 10 837 = 10 000 + 800 + 30 + Viết số tự nhiên hệ thập phân Ghi giá trị chữ số số bảng sau (theo mẫu): Sè 45 Giá trị chữ số 5 57 561 50 500 5824 5000 842 769 000 000 Hết .. .Viết số tự nhiên hệ thập phân Trong cách viết số tự nhiên: 1. ở hàng viết chữ số Cứ mười đơn vị hàng lại hợp thành đơn vị hàng tiếp liền 10 đơn vị = chục 10 chục = 1trăm 10 trăm = nghìn... điểm gọi viết số tự nhiên hệ thập phân Luyện tập Viết số tự nhiên hệ thập phân Viết theo mẫu: §äc sè viÕt sè Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai 80 712 Năm nghìn tám trăm sáu mươi tư 58 64 Sè gåm... linh chín Viết số tự nhiên hệ thập phân Viết số sau thành tổng (theo mẫu): 387 ; 873 ; 47 38 ; 10 837 Mẫu: 387 = 300 + 80 + Bài làm 873 = 800 + 70 + 47 38 = 40 00 + 700 + 30 + 10 837 = 10 000 + 800
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 8: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân, Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 8: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn