Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Diện tích hình bình hành

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 10:28

Toán Kiểm tra cũ A D B C N M ? P hành: ABCD hình bình có cặp cạnh đối diện song song :AB //CDvà AD//BC AB= CD AD=BC Q Trong hình hình hình bình bành? Tốn DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH A D H Độ dài đáy B C Để tính diện tích hình bình hành ta làm sau: Để tính - Cắtđược phầndiện hìnhtích tamhình giácbình ADHhành ghép ta làm nào? nhưthế hình vẽ để hình chữ nhật ABIH DC đáy hình bình hành AH vng góc với DC Độ dài AH chiều cao hình bình hành Tốn DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Để tính diện tích hình bình hành ta làm sau: Cắt phần hình tam giác ADH ghép hình vẽ để hình chữ nhật ABIH A B h D C H a A B  h I H a Tốn DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH Sau cắt ghép ta hình chữ nhật ABIH A B A h D H B h C a H I a Diện hành ABCD diện tích hình chữ nhật ABHI Mộttích bạnhình nhậnbình xét diện tích hình chữ nhật ABIH so với diện tích hình bình hành ABCD? Để tính diện hình nhật ABIH Diệntích tíchcủa hình chữchữ nhật ABIH ataxlàm h nào? Vậy diện tích hình bình hành ABCD a x h Diện tích hình bình hành độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn a độ dài đáy h chiều cao hình bình hành, bạn vị đo) phát biểu muốn tính diện Stích = ahình x h bình hành ta làm nào? (s diện tích, a độ dài đáy, h chiều cao hình bình hành) Tốn DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH LUYỆN TẬP Bài 1: Tính diện tích hình bình hành sau: X = 45(cm2) 5cm 9cm 4cm 13 x = 52(cm2) 13cm 9cm 7cm x = 63(cm2) Tốn DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH LUYỆN TẬP Bài Tính diện tích của: a) Hình chữ nhật: 5cm b) Hình bình hành 5cm 10cm 10 x = 50(cm2) 10cm 10 x = 50(cm2) Nhận xét: Diện tích hình Tốn DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH LUYỆN TẬP Bài Tính diện tích hình bình hành biết: a) Độ dài đáy 4dm, chiều cao 34cm; Đổi: 4dm = 40cm 40 x 34 = 1360 (cm2) b) Độ dài đáy 4m, chiều cao 13dm 40 x 13 = 520 (dm2) Đổi: 4m = 40dm ... ABIH so với diện tích hình bình hành ABCD? Để tính diện hình nhật ABIH Diệntích tíchcủa hình chữchữ nhật ABIH ataxlàm h nào? Vậy diện tích hình bình hành ABCD a x h Diện tích hình bình hành độ dài... Tính diện tích hình bình hành sau: X = 45 (cm2) 5cm 9cm 4cm 13 x = 52(cm2) 13cm 9cm 7cm x = 63( cm2) Tốn DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH LUYỆN TẬP Bài Tính diện tích của: a) Hình chữ nhật: 5cm b) Hình bình. .. cao hình bình hành, bạn vị đo) phát biểu muốn tính diện Stích = ahình x h bình hành ta làm nào? (s diện tích, a độ dài đáy, h chiều cao hình bình hành) Tốn DiỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH LUYỆN TẬP Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Diện tích hình bình hành, Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Diện tích hình bình hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn