Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của tuyến trùng meloidogyne sp hại cà tím và biện pháp phòng trừ theo hướng quản lý tổng hợp tại lâm đồng (tt)

27 9 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2019, 08:57

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - TRẦN THỊ MINH LOAN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA TUYẾN TRÙNG Meloidogyne sp HẠI TÍM BIỆN PHÁP PHỊNG TRỪ THEO HƯỚNG QUẢN TỔNG HỢP TẠI LÂM ĐỒNG Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật Mã số: 9620112 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NƠNG NGHIỆP Hà Nội, 2019 Cơng trình hồn thành tại:Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Vượng PGS.TS Nguyễn Văn Kết Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp (ghi rõ nơi bảo vệ luận án cấp Viện) ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư Viện Quốc gia Thư viện Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam Thư Viện (ghi tên thư Viện nộp luận án) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án tím rau ăn có giá trị dinh dưỡng giá trị kinh tế cao, phát triển, mở rộng diện tích gieo trồng Việt Nam địa bàn tỉnh Lâm Đồng Mặc dù, tím trồng dễ trồng chăm sóc nhược điểm lớn việc sản xuất tím chúng bị nhiều loại bệnh gây hại bệnh héo xanh, đốm tuyến trùngsinh thực vật gây hại Tuyến trùng nốt sần rễ (Meloidogyne spp.) nhóm tuyến trùng gây hại phổ biến hầu hết loại trồng rộng khắp tồn giới Trong số nhóm tuyến trùng phát Việt Nam tuyến trùng nốt sần rễ đối tượng gây hại nghiêm trọng nhất, đối tượng chủ yếu phát triển mạnh năm gầy Ở Lâm Đồng tuyến trùng nốt sần rễ nhóm gây hại chủ yếu loại rau họ nói chung tím nói riêng, làm ảnh hưởng đến suất chất lượng làm gia tăng bệnh hại khác Mặc dù, tuyến trùng nốt sần rễ gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến suất chất lượng tím trở thành bệnh hại nguy hiểm loại trồng Việt Nam Tuyến trùng nốt sần rễ gây hại tím phát hiện, nhiên, chưa có nghiên cứu sâu phân bố, đặc điểm sinh học, sinh thái loài tuyến trùng nốt sần rễ gây hại họ nói chung tím nói riêng khu vực Lâm Đồng để làm sở cho việc phòng trừ hiệu Với trên, thực đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái tuyến trùng Meloidogyne sp hại tím biện pháp phòng trừ theo hướng quản tổng hợp Lâm Đồng” nhằm xác định thành phần loài tuyến trùng nốt sần rễ gây hại tím, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học đưa giải pháp quản tổng hợp tuyến trùng nốt sần rễ phục vụ sản xuất tím an tồn, hiệu cho tỉnh Lâm Đồng nước Mục đích, đối tượng, phạm vi yêu cầu đề tài Mục đích: Xác định thành phần loài tuyến trùng nốt sần rễ hại tím, đặc điểm sinh học, sinh thái học lồi tuyến trùng nốt sần rễ M incognita, đề xuất biện pháp phòng chống chúng theo hướng quản tổng hợp, góp phần sản xuất tím nói riêng, nhóm họ nói chung an tồn, hiệu bền vững Yêu cầu: Thu thập, xác định thành phần lồi tuyến trùng nốt sần rễ hại tím số vùng trồng rau họ chủ yếu tỉnh Lâm Đồng; Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học tuyến trùng nốt sần rễ M incognita; Nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ hại tím theo hướng quản tổng hợp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài luận án Ý nghĩa khoa học: Đề tài bổ sung dẫn liệu khoa học thành phần loài tuyến trùng nốt sần rễ, đặc điểm sinh học, sinh thái qui luật phát sinh phát triển, gây hại loài tuyến trùng M incognita tím Lâm Đồng Trên sở đề xuất giải pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ hiệu quả, bảo vệ mơi trường góp phần sản xuất tím an tồn, hiệu cao cho vùng sản xuất rau Lâm Đồng Luận án tài liệu tham khảo cho sinh viên trường đại học, cao đẳng nông nghiệp, cho cán nghiên cứu giảng dạy có chun mơn liên quan Ý nghĩa thực tiễn: Đề xuất biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ an tồn, hiệu quả, góp phần hồn thiện quy trình sản xuất tím theo hướng IPM, phục vụ sản xuất ổn định, hiệu bền vững cho vùng trồng rau tỉnh Lâm Đồng nói riêng, nước nói chung điều kiện lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để phòng trừ tuyến trùng sản xuất nay, đồng thời nguồn tài liệu giúp cán quản lý, cán đạo sản xuất người trồng tím xác định kịp thời nguyên nhân gây hại M incognita tím, giải pháp quản hiệu tuyến trùng nốt sần rễ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tuyến trùng gây bệnh sưng rễ (Meloidogyne sp.) gây hại tím 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Xác định thành phần tuyến trùng gây nốt sần rễ hại tím; Đặc điểm sinh học tuyến trùng nốt sần rễ M incognita hại tím; Nghiên cứu số điều kiện sinh thái (loại đất, loại phân hữu cơ, lượng mưa, độ ẩm đất, nhiệt độ giống tím khác nhau) ảnh hưởng đến phát sinh gây hại loài M incognita tím; Nghiên cứu giải pháp phòng chống lồi tuyến trùng nốt sần rễ M incognita hại tím theo hướng quản tổng hợp (biện pháp canh tác, biện pháp sinh học, biện pháp vật lý, biện pháp hóa học) Địa điểm: Thí nghiệm thu thập thành phần loài, nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện sinh thái tới tuyến trùng thí nghiệm ngồi đồng ruộng thực vùng trồng rau chủ yếu tỉnh Lâm Đồng Đơn Dương, Đức Trọng Đà Lạt Thí nghiệm chậu vại thực nhà che phủ, Khoa Nông Lâm, trường Đại học Đà Lạt Các thí nghiệm in vitro, tách lọc, phân loại thực phòng thí nghiệm bảo vệ thực vật Khoa Nông Lâm trường Đại học Đà Lạt phòng thí nghiệm mơn tuyến trùng Viện nghiên cứu Nông nghiệp thủy sản, tỉnh đơng Flander, vương quốc Bỉ Đóng góp luận án Luận án cung cấp số dẫn liệu thành phần loài tuyến trùng nốt sần rễ (Meloidogyne spp.) hại tím khu vực Lâm Đồng, số đặc điểm sinh học, sinh thái học loài tuyến trùng nốt sần rễ M incognita hại tím Đề xuất biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ hại tím Lâm Đồng theo hướng quản tổng hợp góp phần giảm thiệt hại chúng gây ra, giảm sử dụng thuốc BVTV hóa học phòng trừ tuyến trùng hồn thiện quy trình sản xuất tím an tồn, hữu cho Lâm Đồng nói riêng nước nói chung CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở khoa học đề tài tím rau ăn quả, có tên khoa học Solanum melongena thuộc họ (Solanaceae), có giá trị kinh tế cao Trên giới có khoảng 1.600.000 trồng tím Ở Việt Nam, tím trọng phát triển năm gần trồng phổ biến nhiều địa phương nước Tại Lâm Đồng, năm 2017 diện tích trồng tím đạt khoảng 1.944 ha, với suất trung bình 47,6 tấn/ha Mặc dù tím cho thu nhập cao sản xuất khơng ổn định, tím trồng dễ bị nhiều loại sâu bệnh, côn trùng tuyến trùng gây hại, giống Meloidogyne đối tượng gây hại quan trọng ảnh hưởng đến suất tím Tuyến trùng nốt sần rễ nhóm tuyến trùng có vai trò gây hại quan trọng phổ biến giới nhóm gây thiệt hại kinh tế cho trồng nông nghiệp khu vực nhiệt đới cận nhiệt đới Tuyến trùng nốt sần rễ làm giảm suất tím lên đến 95% (Di Vito, 1986) Thành phần lồi tuyến trùng nốt sần rễ gây hại tím đa dạng Ở khu vực Nam Á, Nepal Ấn Độ có lồi tuyến trùng nốt sần rễ gây hại M incognita, M javanica, Ai Cập có lồi M incognita, M arenaria M javanica gây hại tím Cho đến nay, việc điều tra thu thập đánh giá vai trò gây hại tuyến trùng nốt sần rễ gây loại trồng Việt Nam chưa nhiều, công bố chủ yếu tập trung số công nghiệp dài ngày Một số kết điều tra xác định thành phần loài tuyến trùng nốt sần rễ rau khu vực miền Nam Lâm Đồng thực vào năm 90 kỷ XX Tuy nhiên, tất nghiên cứu khơng cơng bố thành phần lồi tuyến trùng nốt sần rễ hại tím Trên giới, có số cơng trình nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện sinh thái nhiệt độ, độ ẩm, yếu tố khí hậu đến vòng đời tuyến trùng nốt sần rễ M incognita tím biện pháp phòng chống Tuy nhiên, Việt Nam, chưa có kết nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ tím 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.2.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.2.1.1 Lịch sử nghiên cứu, phân bố mức độ gây hại tuyến trùng nốt sần rễ nông nghiệp Tuyến trùng nốt sần rễ (root-knot nematodes) có nhiều cách gọi khác tuyến trùng nốt sần rễ, tuyến trùng u sưng, tuyến trùng sần rễ, ký sinh bắt buộc nhóm có vai trò gây hại quan trọng, ký sinh hầu hết trồng bậc cao, gây thiệt hại lớn kinh tế nông nghiệp Những nghiên cứu liên quan đến tuyến trùngsinh thực vật biết đến vào kỷ 18 (1743) Needham quan sát loài gây hại lúa mì kính hiển vi có khả di chuyển Tuy nhiên, đến kỷ 19, báo cáo mô tả đặc trưng tuyến trùng nốt sần rễ rõ ràng Triệu chứng điển hình tuyến trùng nốt sần rễ gây hại trồng tạo nốt sần rễ rễ Tuyến trùng nốt sần rễ gây hại tím chủ yếu M incognita, M javanica M arenaria, lồi M incognita lồi gây hại quan trọng Cũng giống tác nhân gây hại khác trồng, tuyến trùng nốt sần rễ nguyên nhân làm giảm suất trồng Theo Taylor Sasser (1978), khu vực bị tuyến trùng nốt sần rễ, không sử dụng biện pháp để phòng trừ kịp thời suất giảm đến 24,5%, trường hợp bị nặng, thiệt hại suất lên đến 85% 1.2.1.2 Phân loại định danh tuyến trùng nốt sần rễ Tuyến trùng nốt sần rễ Meloidogyne thuộc giới Animalia, ngành Nematoda Potts 1932, lớp Chromadorea Inglis, 1983, Rhabditida Chitwood, 933, phân Tylenchida Thorne, 1949, họ Meloidogynidae Skarbilovich, 1959, giống Meloidogyne Goldi, 1987 Ban đầu kỹ thuật định danh tuyến trùng nốt sần rễ thường chủ yếu dựa vào đặc điểm hình thái sở mơ tả đặc điểm vân mẫu vùng chậu (prenial pattern) chiều dài ấu trùng tuổi Tuy nhiên, vào cuối kỷ XX, tuyến trùng nốt sần rễ định danh phương pháp isozyme sinh học phân tử 1.2.1.3 Đặc điểm sinh học, sinh thái học tuyến trùng nốt sần rễ Tuyến trùng nốt sần rễ có nhiều giai đoạn sinh trưởng phát triển, biến đổi qua nhiều hình dạng khác nhau, gọi lưỡng hình Con hình lê, di chuyển nằm rễ Ấu trùng tuổi nằm trứng Ấu trùng tuổi hình giun di chuyển đất Sau xâm nhiễm vào rễ, ấu trùng tuổi phát triển thành ấu trùng tuổi tuổi 4, sau phình to thành trưởng thành hình thành đực hình giun di chuyển đất Thơng thường thời gian sinh trưởng phát triển tuyến trùng nốt sần rễ phụ thuộc vào loài, ký chủ nhiệt độ, nhìn chung biến động từ 15 ngày đến 70 ngày phụ thuộc vào nhiệt độ Đặc điểm sinh thái học tuyến trùng nốt sần rễ Các loại trồng khác mức độ gây hại tuyến trùng nốt sần rễ khác Mật độ tuyến trùng nốt sần rễ đất phụ thuộc nhiều vào điều kiện sinh thái đất khí hậu Sự thay đổi thành phần lồi, mật độ tuyến trùng đất có liên quan đến 65% lượng mưa 58% liên quan đến nhiệt độ đất Đặc điểm kết cấu đất ảnh hưởng đến mật đố tuyến trùng Tuyến trùng nốt sần rễ thường thích hợp với đất cát đất sét Mật độ tuyến trùng đất liên quan đến vật liệu hữu bổ sung vào đất Nhìn chung, sinh trưởng, mật độ khả sống sót tuyến trùng nốt sần rễ phụ thuộc vào ký chủ, điều kiện sinh thái nhiệt độ, độ ẩm đất, hàm lượng hữu sa cấu đất 1.2.1.4 Biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ Sử dụng biện pháp phòng chống tuyến nốt sần rễ nhằm hạn chế tác hại tuyến trùng đến trồng, ổn định suất chất lượng, mang lại hiệu kinh tế cao Có biện pháp tác động vào trồng nhằm hạn chế phát triển tuyến trùng gây hại, bao gồm: luân canh trồng, nhổ bỏ gốc, sử dụng gen kháng, biện pháp sinh học, biện pháp vật sử dụng thuốc trừ tuyến trùng Để tăng hiệu hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật biện pháp phòng chống tuyến trùng theo hướng quản dịch hại tổng hợp nghiên cứu triển khai 1.2.2 Những nghiên cứu nước 1.2.2.1 Lịch sử nghiên cứu, phân loại, phân bố đặc điểm sinh học, sinh thái tuyến trùng nốt sần rễ Ở Việt Nam, nghiên cứu tuyến trùng nhà khoa học Andrassy người Hungary cơng bố vào năm 1970 với 30 lồi tuyến trùngsinh thực vật sống tự Theo Nguyễn Ngọc Châu Nguyễn Vũ Thánh, tuyến trùng thực vật chia thành 30 giống, 11 họ, khác Trong đó, tuyến trùng nốt sần rễ ký sinh thực vật Việt Nam gồm 10 loài M arenaria, M cynariensis, M graminicola, M incognita, M javanica, M exigua, M cofeicola, M enterolobii, M hapla M daklakensis thuộc giống Meloidgyne, họ Heteroderidae, thuộc phân Tylenchina Tylenchida Những nghiên cứu điều tra phân loại tuyến trùng nốt sần rễ Việt Nam chủ yếu dựa vào phương pháp hình thái Đến năm 2005, phương pháp định danh phương pháp sinh học phân tử ứng dụng để phân loại số loài tuyến trùng Việt Nam khơng có kết định danh giống tuyến trùng Meloidogyne Đến năm 2012, định danh loài M graminicola M incognita phương pháp sinh học phân tử Năm 2018, dựa đặc điểm hình thái, gen gen ty thể Trinh et al định danh loài M daklakensis Nghiên cứu đặc điểm sinh học tuyến trùng nốt sần rễ công bố đối tượng loài M arenaria hại lúa, M incognita, nghiên cứu tác động M incognita, Rotylenchulus reniformis & Tylenchorhynchus brassicae mức độ gây hại chua thuốc Chưa có cơng bố nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái tuyến trùng nốt sần rễ tím 1.2.2.2 Biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ Ở Việt Nam, công bố biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ vào năm 1981, sau cơng bố đề xuất biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ hồ tiêu biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ số vùng trồng rau Hà Nội Các nghiên cứu biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ Việt Nam thực dựa phương pháp nghiên cứu phổ biến nước, số trồng lúa, thuốc lá, phê, hồ tiêu, cải thảo xà lách Các biện pháp phòng trừ chủ yếu luân canh trồng, sử dụng giống kháng, biện pháp vật lý, biện pháp sinh học, biện pháp hóa học biện pháp phòng trừ tổng hợp Tuy nhiên, chưa có cơng trình cơng bố biện pháp phòng trừ tuyến trùng nốt sần rễ tím Việt Nam Lâm Đồng CHƯƠNG VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thời gian nghiên cứu Thời gian nghiên cứu từ năm 2014 đến hết năm 2017 2.2 Vật liệu, thiết bị dụng cụ nghiên cứu Giống tím TN525 Green King, đất sét pha cát (49% cát, 10% limon 41% sét) đất sét (32% cát, 1% limon, 67% sét) đất cát sông (70% cát, 20% limon 10% sét); túi chậu trồng cây; Các loại vật liệu hữu phân bón NPK Yara 15-15-15; hóa chất để nhuộm tiêu tuyến trùng; dụng cụ lấy mẫu, rây lọc tuyến trùng thiết bị thí nghiệm 2.3 Nội dung nghiên cứu - Điều tra thu thập, xác định thành phần, triệu chứng mức độ gây hại tuyến trùng nốt sần rễ (Meloidogyne spp.) hại tím Lâm Đồng diễn biến chúng sản xuất - Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học loài tuyến trùng nốt sần rễ M incognita gây hại quan trọng tím Lâm Đồng - Nghiên cứu biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ (M incognita) hại tím theo hướng quản tổng hợp - Xây dựng thử nghiệm áp dụng số giải pháp quản tổng hợp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ (M incognita) hại tím Lâm Đồng 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp điều tra thu thập, xác định thành phần tuyến trùng gây nốt sần rễ hại tím Lâm Đồng 4.4.1.1 Phương pháp điều tra vấn nông dân Điều tra nông dân phương pháp vấn trực tiếp bảng hỏi 4.1.1.2 Phương pháp điều tra sâu bệnh hại tím ngồi đồng ruộng Chọn ruộng trồng tím 85 hộ Trên ruộng chọn ô ngẫu nhiên khoảng 100m2 Xác định điều tra điểm theo qui tắc đường chéo để xác định số nhóm đối tượng gây hại đồng ruộng dựa vào triệu chứng điển hình thân, lá, tím theo mơ tả số sâu bệnh hại Daunay (2008) Srinivasan (2009) 2.4.1.3 Phương pháp lấy mẫu đất rễ tím ngồi đồng ruộng Mẫu đất rễ lấy theo qui tắc đánh dấu đồ theo hình zich zắc (W) 85 vườn trồng tím Lâm Đồng Bảo quản tủ ổn nhiệt nhiệt độ 15oC 2.4.1.4 Phương pháp tách lọc tuyến trùng nốt sần rễ đất rễ Tách lọc ấu trùng tuổi di động đất phương pháp Baermann cải tiến sử dụng khay nông (Modified Baermann method) Tách lọc ấu trùng di động rễ tím phương pháp Baermann cải tiến (Modification of the Baermann Funnel techniques) Ủ mẫu vòng 48 giờ.Tiến hành đếm ấu trùng tuổi di chuyển kính lúp có độ phóng đại 40 lần 2.4.1.5 Phương pháp xác định tỉ lệ rễ bị hại mức độ gây hại tuyến trùng nốt sần rễ gây rễ tím Mức độ gây hại tuyến trùng nốt sần rễ đánh giá mức độ xâm nhiễm xác định từ -10 theo Zeck (1971), Bridge and Page (1980) Phương pháp xác định độ bắt gặp tuyến trùng nốt sần rễ 𝑠ố 𝑣ườ𝑛 đ𝑖ề𝑢 𝑡𝑟𝑎 𝑏ắ𝑡 𝑔ặ𝑝 Độ bắt gặp tuyến trùng nốt sần rễ (%) = 100 𝑡ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑣ườ𝑛 đ𝑖ề𝑢 𝑡𝑟𝑎 𝑆ố 𝑙ầ𝑛 đ𝑖ề𝑢 𝑡𝑟𝑎 𝑏ắ𝑡 𝑔ặ𝑝 Tần suất xuất loài (%) = 100 𝑇ố𝑛𝑔 𝑠ố 𝑙ầ𝑛 đ𝑖ề𝑢 𝑡𝑟𝑎 𝑆ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑟ễ 𝑏ị 𝑛ố𝑡 𝑠ầ𝑛 100 𝑇ố𝑛𝑔 𝑠ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑟ễ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑õ𝑖 2.4.1.6 Phương pháp tách lọc làm tiêu với Tách tuyến trùng Meloidogyne kính lúp soi cách mổ dọc nốt sần rễ, dùng dao tách phần u lồi rễ, tuyến trùng rễ bị bung Dùng panh kẹp gắp 20 vào cốc nhỏ có chứa 0,9% NaCl, cố định giải phẫu vùng chậu 2.4.1.6 Phương pháp giải phẫu vùng chậu Dùng panh để gắp tuyến trùng Meloidogyne sp vào lam kính, cố định tuyến trùng, dùng dao cắt bỏ phần đầu, dùng que cấy bỏ phần ruột tuyến trùng Tiếp tục cắt bỏ nửa phần đầu cái, cắt nhẹ nhàng lấy lại phần vùng chậu có chứa hậu mơn, lỗ sinh dục Vùng chậu cố định lại tiêu 2.4.1.7 Phương pháp làm tiêu tươi tiêu cố định tuyến trùng Cách làm tiêu tươi, tiêu cố định theo Bezooijen (2006) Ravichandra (2010) 2.4.1.8 Phương pháp mơ tả đặc điểm hình thái Mơ tả đặc điểm vân mẫu, hình dạng kim hút, khoảng cách từ thực quản đến tuyến lưng, chiều dài ấu trùng tuổi 2, đực, phần mềm Bel capture dựa vào đo 2.4.1.9 Định danh tuyến trùng sinh học phân tử Định danh tuyến trùng nốt sần rễ phương pháp sinh học phân tử dựa vào mồi đặc hiệu nhóm tuyến trùng nốt sần rễ vùng nhiệt đới 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học loài tuyến trùng nốt sần rễ (M incognita) có vai trò gây hại quan trọng tím 2.4.2.1 Phương pháp nhân ni làm lồi Nhân ni làm lồi tuyến trùng M incognita rễ chua nuôi cấy môi trường bán lỏng Gamborg - B5 2.4.2.2 Phương pháp nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh vật học (vòng đời tuyến trùng, tỉ lệ nở trứng loài M incognita) điều kiện phòng thí nghiệm Theo dõi hình thái, đặc điểm pha phát dục tuyến trùng nốt sần rễ M incognita điều kiện nhiệt độ 24±1oC với ngưỡng độ ẩm đất khác 30-40%, 40-50%, 50-60% Xác định hình thái pha phát triển tuyến trùng nốt sần rễ phương pháp nhuộm rễ Nhuộm rễ acid fucshin Xác định tỉ lệ nở trứng phương pháp đếm số lượng ấu trùng tuổi hình thành tổng số trứng theo dõi môi trường khác bao gồm nước cất; dịch chiết rễ tím tháng tuổi; rễ tím tháng tuổi 2.4.2.3 Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng số điều kiện sinh thái đến diễn biến mật độ loài tuyến trùng nốt sần rễ sản xuất Phương pháp chuẩn bị giống bệnh Hạt giống khử trùng, gieo giá thể khử trùng điều kiện nhà che phủ Phương pháp nhiễm tuyến trùng vào chậu trồng nhà che phủ Tách lọc ấu trùng tuổi lồi M incognita từ rễ chua ni cấy phòng thí nghiệm, nhiễm vào chậu tím với mật độ 2000 thể/chậu trồng Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm đất, lượng mưa, chế độ nhiệt đến diễn biến mật độ tuyến trùng M incognita ngồi đồng ruộng Thí nghiệm thực vườn trồng tím ngồi điều kiện sản xuất với giống tím TN 252 Green King thơn suối thơng B, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Thu thập số liệu thứ cấp nhiệt độ lượng mưa qua tháng năm từ 2014-2017 từ trạm khí Tỉ lệ nốt sần rễ (%) = tượng Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, thành phố Đà Lạt Độ ẩm đất xác định theo phương pháp khối lượng Mật độ ấu trùng tuổi xác định theo chu kỳ 30 ngày mùa vụ liên tiếp để đánh giá mức độ tương quan mật độ ấu trùng tuổi loài M incognita với lượng mưa, nhiệt độ độ ẩm đất Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện đất đai (thành phần cấp hạt hàm lượng hữu đất) đến diễn biến mật độ tuyến trùng nốt sần rễ Phương pháp phân tích thành phần cấp hạt đất Phương pháp xác định thành phần cấp hạt theo Bouyoucos (1962) xác định tên đất dựa vào tam giác đất Đánh giả ảnh hưởng hàm lượng cát đến mật độ ấu trùng tuổi đất Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng nguồn vật liệu hữu khác đến tuyến trùng nốt sần rễ M incognita tím Thí nghiệm thực nhà che phủ Vật liệu nghiên cứu bao gồm nguồn vật liệu hữu phân gà viên nén, phân lợn, phân dê, phân bò, phân hữu thương phẩm giống tím TN 252 Green King Thí nghiệm bố trí lặp lại lần với cơng thức thí nghiệm cơng thức đối chứng, thực chậu, đất sét Nhiễm tuyến trùng nốt sần rễ M incognita vào thời điểm tuần sau trồng tím Mẫu đất mẫu rễ lấy từ chậu trồng trộn lại để lấy mẫu chung Chỉ tiêu thí nghiệm gồm mật độ ấu trùng tuổi đất rễ, tỉ lệ rễ bị nốt sần, số nốt sần rễ rễ, số hoa, số suất tím Phương pháp đánh giá phản ứng số giống tím với tuyến trùng nốt sần rễ Thí nghiệm thực chậu, đất sét pha cát, gồm giống tím bao gồm tím Thái Lan No1, tím TN 252 Green King, tím địa phương F1-033, tím đen NV123, tím lai Runako tím cơm xanh, bố trí nhắc lại lần Nhiễm ấu trùng nốt sần rễ M incognita vào đất sau tuần trồng Lấy mẫu đất rễ từ chậu trồng để gộp thành mẫu chung Chỉ tiêu thí nghiệm gồm ấu trùng nốt sần rễ tuổi đất rễ, tỉ lệ rễ bị nốt sần rễ, mức độ gây hại, số hoa, số tỉ lệ đậu 2.4.3 Phương pháp nghiên cứu biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ (Meloidogyne incognita) hại tím theo hướng quản tổng hợp Lâm Đồng Giống tím thực thí nghiệm nghiên cứu biện pháp phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ (M incognita) giống TN 252 Green King, thực điều kiện sản xuất xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Các thí nghiệm bố trí nhắc lại lần Mật độ trồng 17000 cây/ha Chế độ chăm sóc tưới nước tất công thức thí nghiệm Các tiêu thí nghiệm gồm: mật độ ấu trùng tuổi đất vào thời điểm 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày thời điểm cuối vụ; mật độ ấu trùng rễ; hiệu lực phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ tính theo cơng thức Henderson – Tilton; tỉ lệ nốt sần rễ, mức độ gây hại suất tím 2.4.3.1 Phương pháp nghiên cứu biện pháp canh tác phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ Các cơng thức thí nghiệm bao gồm: luân canh với cải cúc, luân canh với cải thảo, luân canh với ớt sừng, xen canh với đậu cô ve, luân canh với ngô ngọt, chuyên canh tím 2.4.3.2 Phương pháp nghiên cứu biện pháp vật phòng chống tuyến trùng nốt sần rễ Các cơng thức thí nghiệm bao gồm: Phơi ải (sau thu hoạch vụ trước, tiến hành cày phơi ải đất vòng tuần); Giữ cho đất khơ (sau thu hoạch vụ trước, cày, sau ngày tiến hành xới, lật đất, giữ cho đất khô độ ẩm đất thấp 35%, thực vòng tuần); Phủ bạt (sau thu hoạch vụ trước, cày đất sâu tối thiểu phải đạt 25cm, tưới nước dùng bạt nhựa phủ lên, lấp kín mép tuần); Đốt đất (sau thu hoạch vụ trước, để đất tự nhiên vòng tuần, cày đất, làm luống Vùi lớp trấu mỏng 57 7cm vào rãnh trồng, phủ lên lớp đất dày 5cm, đốt yếm khí, tưới ẩm đất sau 48 giờ); Đối chứng (sau thu hoạch vụ trước, để đất tự nhiên, không xử đất, sau tuần làm đất, lên luống trồng) 2.4.3.3 Phương pháp nghiên cứu biện pháp sinh học phòng trừ tuyến trùng nốt sần rễ Các cơng thức thí nghiệm bao gồm: Jianon Chitosan super (Chitosan); Vineem 1500 EC (neem - azadirachtin); Abuna 15GR (saponin); Biosune one (Trichoderma harzianum, Trichoderma viride nhóm vi sinh vật khác) đối chứng 2.4.3.4 Phương pháp nghiên cứu biện pháp hóa học phòng trừ tuyến trùng nốt sần rễ Các cơng thức thí nghiệm bao gồm Tervigo 020SC( Abamectin), Cazinon 10GR (Diazinon), Vifu-super 5GR (Carbosulfan) Map Logic 90WP (Clinoptilote) đối chứng 2.4.4 Phương pháp xây dựng thử nghiệm áp dụng số giải pháp quản tổng hợp phòng trừ tuyến trùng gây nốt sần rễ (Meloidogyne incognita) hại tím theo hướng phòng trừ tổng hợp Lâm Đồng Cây trồng vụ trước cải cúc Sau thu hoạch vệ sinh đồng ruộng, cày đất phơi ải vòng tuần Sau lên luống, sử dụng phân bò ủ hoai với lượng dùng 40m3/ha kết hợp với chế phẩm sinh học có chứa T harzianum với lượng dùng 10 kg/ha Tiến hành tưới ẩm Sau dùng phủ đất lại lớp nhẹ Dùng nilon đen phủ lên luống Ủ vòng ngày nấm nhân lên sinh khối Sau ngày ủ tiến hành trồng Sau 10 ngày trồng tím, bón phân gà viên nén, lượng dùng 300kg/ha Diện tích mơ hình 500 m2 Tiến hành đồng thời với đối chứng theo cách xử nông dân Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình đối chứng Tính tốn chi phí sản xuất bao gồm tổng chi phí lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí cơng lao động Tính tổng tiền thu nhập dựa suất giá tím giả định 2,000 đồng/kg (giá tính trường hợp giả định lợi nhuận thu thấp nhất), tính hiệu kinh tế sau: Tổng tiền thu nhập (ngàn) = giá bán x suất Tổng chi phí: tiền giống + cơng lao động + phân bón + thuốc bảo vệ thực vật + tưới nước Hiệu kinh tế = tổng thu nhập – tổng chi phí 2.5 Xử số liệu Số liệu thu thập xử phân tích thống kê ANOVA phần mềm microsoft excel 2013, phần mềm IBM SPSS Statistics Versision 22 MSTATC Trắc nghiệm phân hạng LSD Duncan với mức độ tin cậy a≥95% (p≤0,05) CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 3.1 Biện pháp canh tác phòng chống tuyến trùng hại tím người sản xuất vùng nghiên cứu 3.1.1 Điều tra tập quán canh tác người sản xuất tím vùng nghiên cứu Các giống tím trồng chủ yếu Lâm Đồng gồm giống, giống tím ruột xanh TN252 Green King trồng nhiều chiếm 56,47% diện tích, suất trung bình 92,72 tấn/ha với mật độ trồng 17.000 cây/ha, giống Runako chiếm 12,94% diện tích, suất trung bình 35,90 tấn/ha, mật độ trồng 25.000 cây/ha 3.1.3 Diễn biến mật độ, mức độ gây hại tuyến trùng nốt sần rễ (Meloidogyne spp.) hại tím Lâm Đồng Bảng 3.9 Mật độ ấu trùng Meloidogyne sp tuổi đất rễ tím thời điểm điều tra (Lâm Đồng, 4/2014-6/2017) Mật độ ấu trùng tuổi Trung bình Trung bình Trung bình năm mùa mưa mùa khơ Mật độ ấu trùng tuổi đất (cá thể/50cm ) 1455 1750 827 Mật độ ấu trùng tuổi rễ (cá thể/5 g rễ) 728 939 331 Mức độ hại theo ước tính người sản xuất (%) 4,04 5,13 2,85 Mức giảm suất (%) 12,41 14,89 7,19 Trong năm, mật độ ấu trùng tuổi đất 1455 thể/50cm3, rễ 728 thể/5 g rễ Mùa khô, mật độ tuyến trùng thấp trung bình năm nhiều, cụ thể mật độ ấu trùng tuổi đất 827 thể/50cm3 đất (thấp 628 thể/50cm3 đất), rễ 331 thể/5 g rễ (thấp 397 thể/5g rễ) Hình 3.12 Tương quan mức độ gây hại suất trồng (Lâm Đồng, 4/2014-6/2017) Mức độ gây hại tuyến trùng nốt sần rễ cao suất tím giảm lớn có mối tương quan phi tuyến tính theo phương trình bậc (y = 0,02+3,09x-2,41x2+0,49x3) Tại vườn trồng tím, mức độ gây hại tuyến trùng nốt sần rễ từ 1-3 mức giảm suất 0% Nhưng biểu nốt sần rễ thấy rõ rễ, có biểu còi cọc, lượng phân bón sử dụng nhiều hơn, giảm số hoa, số quả, mức độ giảm suất cao Ở mức có 60% nốt sần rễ rễ, cấp hại mức độ ảnh hưởng đến suất thể rõ trồng, lúc mức độ giảm suất lên đến 40 - 50% Mật độ ấu trùng nốt sần rễ đất vào khoảng từ 500 thể/50cm3 đất đến 1500 thể/50cm3 đất Trong số 71 mẫu điều tra, có mẫu đất có mật độ ấu trùng nốt sần rễ vào khoảng 2000 – 3000 thể/50cm3, mẫu đất có mật độ ấu trùng nốt sần rễ đất cao 3000 thể/50cm3 Điều này, chứng minh rằng, mật độ ấu trùng nốt sần rễ đất trồng tím cao, có khả gây hại làm giảm suất tím 3.1.4 Điều tra thu thập xác định thành phần loài tuyến trùng nốt sần rễ Meloidogyne spp Kết điều tra đất trồng tím Lâm Đồng cho thấy, số 85 mẫu đất có 71 mẫu đất rễ chiếm 83,52% mẫu điều tra có xuất thành phần lồi tuyến trùng nốt sần rễ Có lồi hữu 71 mẫu đất rễ, có 48 mẫu đất điều tra có đặc điểm hình thái 11 ấu trùng tuổi loài (loài 1), 17 mẫu mẫu đất lại có đặc điểm hình thái giống loài khác (loài 2) mẫu lại có hỗn hợp lồi nói Đặc điểm hình thái, kích thước ấu trùng tuổi vân mẫu 48 mẫu có chung đặc điểm loài tuyến trùng Meloidogyne incognita Kết quan sát hình thái 17 mẫu đất rễ tím cho thấy có đặc điểm đặc trưng lồi khác, khơng phải M incognita Mơ tả hình thái ấu trùng tuổi 2, đo chiều dài kích thước ấu trùng tuổi cái, vân mẫu cho thấy đặc điểm lồi M javanica theo khóa phân loại của Whitehead (1968); Jebson (1987) and Eisenback and Triantaphyllou (1991) Hình 3.18 Tần suất xuất lồi tuyến trùng nốt sần rễ vùng nghiên cứu (Lâm Đồng, 4/2014 - 6/2017) Kết điều tra thành phần loài tuyến trùng nốt sần rễ cho thấy, lồi M incognita có tần suất xuất nhiều với 67,71%, loài M javanica với tần suất xuất 23,94% hỗn hợp loài M incognita M javanica thấp với tần suất 8,45% Bảng 3.12 Độ bắt gặp, mức độ gây hại, loài gây hại mật độ tuyến trùng nốt sần rễ gây hại tím vùng nghiên cứu ((Lâm Đồng, 4/2014-6/2017) Vùng nghiên Độ bắt gặp Mức độ gây Mật độ Loài gây hại cứu (%) hại J2/50cm3 Đơn Dương 88,09 4,91 789 M incognita, M javanica Đức Trọng 84,85 4,03 547 M incognita, M javanica Đà Lạt 60,00 3,12 356 M incognita, M javanica Trong ba vùng nghiên cứu, Đơn Dương vùng có xuất tuyến trùng nốt sần rễ nhiều với độ bắt gặp 88,09%, vùng Đức Trọng với độ bắt gặp 84,85% thấp vùng Đà Lạt 60% Mật độ ấu trùng nốt sần rễ tuổi đất, mức độ gây hại cao vùng Đơn Dương (789 thể/50cm3) thấp vùng Đà Lạt (356 thể/50cm3) Cả ba vùng nghiên cứu có xuất loài tuyến trùng M incognita M javanica, nhiên mức độ bắt gặp loài vùng Đơn Dương Đức Trọng cao Đà Lạt Kết định danh cho thấy khơng có mẫu DNA phù hợp với lồi M ethiopica, M arenaria, M enterolobii M javanica tím mẫu thí nghiệm thành cơng chạy với mồi Mi2F4/Mi1R phù hợp với DNA loài M incognita Trong 85 mẫu điều tra thành phần lồi tuyến trùng nốt sần rễ hại tím, có 71 mẫu có xuất thành phần lồi tuyến trùng nốt sần rễ, với loài gây hại chủ yếu lồi M incognita M javanica Trong đó, lồi tuyến trùng nốt sần rễ M incognita có vai trò gây hại quan trọng với tần suất 67,61%, loài tuyến trùng nốt sần rễ M.javanica với tần suất gây hại thấp 23,94% Hỗn hợp loài tuyến trùng nốt sần rễ gây hại với 8,45% 12 3.2 Đặc điểm hình sinh học, sinh thái tuyến trùng Meloidogyne incognita 3.2.1 Đặc điểm hình thái tuyến trùng Meloidogyne incognita Vòng đời tuyến trùng nốt sần rễ M incognita trải qua pha pha trứng, ấu trùng tuổi nằm trứng (J1), ấu trùng tuổi 2, ấu trùng tuổi (J3), ấu trùng tuổi (J4), pha trưởng thành (con trưởng thành đực) Đặc điểm cụ thể pha sau: Pha trứng: Trứng hình oval, chứa bọc trứng Trứng đẻ hình thành khối trứng bề mặt rễ Ấu trùng tuổi 1: Ấu trùng tuổi loài M incognita biến đổi thành dạng hình giun, cuộn lại, nằm trứng, di chuyển Khi gặp điều kiện thuận lợi, J1 phát triển thành J2 di chuyển vào đất Ấu trùng tuổi 2: Ấu trùng tuổi loài tuyến trùng nốt sần rễ M incognita hình giun có khả di chuyển Đầu thn, có kim hút Phần suốt Ấu trùng tuổi 3: Hình thn dài, phình to phần Đầu khơng có kim hút, ngắn Sống rễ Ấu trùng tuổi 4: Hình bơ, đầu khơng có kim hút, đuôi ngắn, nhỏ Pha trưởng thành Con trưởng thành: Con trưởng thành hình lê, di chuyển, có kim hút, sống rễ Con đực: Con đực hình giun, sống đất, có gai giao cấu phía di chuyển Kim hút đực to ngắn Đầu lõm Kích thước pha phát triển khác tuyến trùng nốt sần rễ lồi M incognita trình bày bảng 3.13 sau: Bảng 3.13 Kích thước số pha sinh trưởng loài M incognita Pha sinh trưởng Chiều dài (µm) Chiều rộng (µm) Kim hút (µm) DEGO (µm) Trứng 77,77 32,15 Ấu trùng tuổi 385,13 10,64 2,62 Con 627,17 404,17 15,34 2,90 Con đực 1595,53 26,95 2,50 Kích thước tuyến trùng nốt sần rễ lồi M incognita có biến đổi lớn giai đoạn phát triển khác Ở pha trứng, kích thước nhỏ Pha ấu trùng tuổi 2, đực có khác biệt rõ rệt chiều dài, chiều rộng, đuôi, kim hút lỗ đổ tuyến thực quản lưng Ấu trùng tuổi đực có dạng hình giun, đực có chiều dài thể gấp gần lần ấu trùng tuổi 2, kim hút đực dài gấp 2,5 lần ấu trùng tuổi lỗ đổ tuyến thực quản lưng đực ngắn ấu trùng tuổi Trong lúc đó, có chiều dài thể gấp lần ấu trùng tuổi ngắn nhiều so với đực, kim hút lỗ đổ tuyến thực quản lưng dài so với ấu trùng tuổi 3.2.2 Đặc điểm sinh học tuyến trùng Meloidogyne incognita 3.2.2.1 Vòng đời, đặc điểm pha phát dục M incognita Thời gian phát triển ấu trùng tuổi rễ tím trung bình 8,01 ngày khơng có khác biệt ngưỡng độ ẩm khác Tỉ lệ xâm nhập vào rễ ấu trùng tuổi loài M incognita khác ngưỡng độ ẩm đất khác Ở độ ẩm đất trung bình 36,13% tỉ lệ xâm nhiễm vào rễ ấu trùng tuổi thấp nhất, đạt 85,68%, tỉ lệ xâm nhiễm cao độ ẩm đất 46,77% đạt 95,46% đạt 93,31% độ ẩm đất 57,11% 13 Bảng 3.14 Thời gian phát triển tỉ lệ xâm nhiễm vào rễ ấu trùng tuổi lồi M incognita Đợt thí Thời gian phát triển (ngày) Độ ẩm Tỉ lệ xâm nhiễm vào rễ nghiệm đất (%) (%) Ngắn Dài Trung bình ns c 8,04 36,13 85,68c 8,00 46,77b 95,46a a 8,04 57,11 93,31b Trung bình 8,04 46,67 91,48 Ở điều kiện độ ẩm đất khác 36,13%, 46,77% 57,11%, thời gian phát triển trung bình ấu trùng tuổi 3,98 ngày, thời gian phát triển ấu trùng tuổi có 2,13 ngày, trưởng thành loài M incognita phát triển rễ tím 8,02 ngày Pha phát triển từ ấu trùng tuổi đến lúc hình thành đực lồi M incognita kéo dài thời gian trung bình 19,25 ngày khơng có khác biệt mặt thống kê ngưỡng độ ẩm đất khác Bảng 3.20 Vòng đời lồi tuyến trùng nốt sần rễ M incognita Pha sinh trưởng Thời gian phát dục qua đợt thí nghiệm (ngày) Trung bình (ngày) Đợt Đợt Đợt Ấu trùng tuổi 8,04 8,00 8,04 8,03 Ấu trùng tuổi 4,00 4,00 3,93 3,98 Ấu trùng tuổi 2,13 2,07 2,20 2,13 Con 8,00 8,00 8,07 8,02 Trứng ấu 5,27 4,80 4,93 5,00 trùng tuổi Vòng đời 27,44 26,87 27,17 27,16 Con đực 19,00 20,00 19,00 19,25 o Nhiệt độ ( C) 24±1 24±1 24±1 24±1 Độ ẩm đất (%) 36,13 46,77 57,11 46,67 Vòng đời tuyến trùng nốt sần rễ loài M incognita 27,16 ngày nhiệt độ 24±1oC độ ẩm 46,67% Thời gian phát triển pha sinh trưởng lồi M incognita khơng có khác biệt rõ rệt ngưỡng độ ẩm đất khác Pha ấu trùng tuổi có thời gian sinh trưởng dài (8,02 ngày) Pha ấu trùng tuổi ngắn với 2,13 ngày, ấu trùng tuổi với 3,98 ngày pha trứng ấu trùng tuổi kéo dài vòng ngày Thời gian phát triển đực từ giai đoạn ấu trùng tuổi đến đực trưởng thành 19,25 ngày Tính từ thời điểm ấu trùng tuổi xâm nhập vào rễ đến thời điểm hình thành đực di chuyển đất điều kiện nhiệt độ 24oC±1oC 46,67% 33,39 ngày 3.2.2.2 Tỉ lệ nở trứng M incognita Bảng 3.21 Ảnh hưởng môi trường khác đến tỉ lệ nở trứng M incognita STT Môi trường Tỉ lệ nở trứng (%) Nước cất 69,30c Dịch chiết rễ tím tháng tuổi 90,72a Dịch chiết rễ tím tháng tuổi 83,00b Tỉ lệ trứng nở tuyến trùng M incognita cao dịch chiết rễ tím tháng tuổi, đạt 90,72%, rễ tím tháng tuổi với tỉ lệ nở trứng 83,00% cao hẳn so với môi trường nước cất với tỉ lệ nở trứng đạt 69,30% 14 3.2.3 Ảnh hưởng điều kiện sinh thái đến tuyến trùng Meloidogyne incognita 3.2.3.1 Ảnh hưởng thành phần cấp hạt đất đến mật độ ấu trùng nốt sần rễ tuổi đất Bảng 3.22 Ảnh hưởng sa cấu đất đến tuyến trùng nốt sần rễ hại tím Lâm Đồng (4/2014-6/2017) Hàm lượng sét Hàm lượng limon Hàm lượng cát Loại đất Mật độ J2 (%) (%) (%) (cá thể/50cm3) 54,00 28,54 17,46 Sét 222 40,99 40,80 18,21 Sét pha limon 365 18,72 58,95 22,33 Thịt pha limon 513 35,99 32,19 31,82 Thịt pha sét 547 23,14 37,74 39,12 Thịt trung bình 593 29,13 19,39 51,48 Thịt pha sét pha 782 liomon 38,53 8,25 53,22 Cát pha sét 891 17,34 21,05 61,61 Thịt pha cát 1735 Hệ số tương quan (r) hàm lượng cát J2 0,730 Các loại đất khác có mật độ ấu trùng nốt sần rễ tuổi khác Hàm lượng sét limon tương quan với mật độ ấu trùng đất hàm lượng cát có tương quan với mật độ ấu trùng tuổi (kết bảng 3.22) Trong loại đất nghiên cứu đất sét có mật độ ấu trùng tuổi đất thấp nhất, trung bình 222 thể/50cm3 đất, đất sét pha limon với mật độ trung bình 365 thể/50cm3 đất, thịt pha limon với 513 thể/50cm3 đất Mật độ ấu trùng tuổi hai loại đất cát cao với 891 thể/50cm3 đất đất cát pha sét 1735 thể/50cm3 đất đất thịt pha cát Trong nhóm đất nghiên cứu đất thịt pha cát có mật độ ấu trùng tuổi cao thấp đất sét Đất thịt mang đặc điểm trung gian hai nhóm đất đất cát đất sét mà mật độ ấu trùng nốt sần rễ tuổi đất thịt nhỏ đất cát nhiều đất sét 3.2.3.2 Ảnh hưởng chế độ mưa, nhiệt độ khơng khí độ ẩm đất đến tuyến trùng M incognita đất trồng tím Lâm Đồng Bảng 3.23 Tương quan độ ẩm đất, nhiệt độ khơng khí lượng mưa đến mật độ ấu trùng M incognita đất trồng tím Lâm Đồng (6/2014-5/2017) Mật độ ấu trùng tuổi Độ ẩm đất Lượng Nhiệt độ (cá thể/50cm ) (%) mưa (mm) (oC) Mật độ ấu r 0,672* 0,678* 0,516 trùng tuổi Sig (2-yếu tố) 0,017 0,015 0,086 (J2/50cm ) N 12 12 12 12 * ** Độ ẩm đất r 0,672 0,812 0,598* (%) Sig (2-yếu tố) 0,017 0,001 0,040 N 12 12 12 12 * ** Lượng mưa r 0,678 0,812 0,687* (mm) Sig (2-yếu tố) 0,015 0,001 0,014 N 12 12 12 12 o * * Nhiệt độ ( C) r 0,516 0,598 0,687 Sig (2-yếu tố) 0,086 0,040 0,014 N 12 12 12 12 * Tương quan ý nghĩa mức p= 0.05 (2-yếu tố) ** Tương quan ý nghĩa mức p=0.01 (2-yếu tố) 15 Bảng 3.23 cho thấy có tương quan chặt chẽ yếu tố lượng mưa, độ ẩm nhiệt độ, đồng thời có tương quan chặt chẽ yếu tố với mật độ ấu trùng tuổi đất Lượng mưa độ ẩm đất có mối tương quan chặt chẽ (r=0,812) Độ ẩm đất lượng mưa có tương quan với mật độ ấu trùng tuổi đất (0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của tuyến trùng meloidogyne sp hại cà tím và biện pháp phòng trừ theo hướng quản lý tổng hợp tại lâm đồng (tt) , Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của tuyến trùng meloidogyne sp hại cà tím và biện pháp phòng trừ theo hướng quản lý tổng hợp tại lâm đồng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn