Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

15 10 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2019, 22:30

BÀI GIẢNG MƠN TỐN LỚP PHÉP CHIA PHÂN SỐ TOÁN + Tốn Kiểm tra cũ: Tìm 20 ? Kết quả: 20 x = Kết quả: 16 x = 18 Tìm 16 ? 8 +S135 Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ A Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD có diện tích m , chiều rộng Tính chiều dài hình ?m m 15 m C Để tính chiều dài Nêutốn Bài phépcho hỏi tính gì? biết tính gì?chiều dài hình 2chữ nhật ABCD hình : 15 chữ nhật ta có phép chia : phân số thứ nhân với phân số thứ Lấy hai đảo ngược B 2m D +S135 Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ Lấy phân số thứ nhân với phân số thứ hai đảo ngược : Phép chia : 15 : 15 = x = 21 30 32 Chiều dài hình chữ nhật là: 23 21 m 30 +S135 Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ 7 21 : = × = Phép chia : 15 15 30 Thử lại: 21 42: = × = 30 90: 15 Áp dụng : : Ta có: : = × = 24 35 +S135 Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ Ghi Đểnhớ: thực phép chia hai phân số, ta làm nào? Để thực phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhân với phân số thứ hai đảo ngược +S136 Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ Baøi Viết phân số đảo ngược phân số sau: ; ; 4 7 5 4 +S136 Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ Bài Tính: 8 32 a/ : = × = 7 21 1 2 b/ : = × = 3 1 2 c/ : = × = 3 +S136 Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ Bài Tính: 10 a × = 21 10 102 : == × 21 213 Em có nhận xét mối liên hệ phép tính này? “Lấy tích chia cho phân số thứ phân số thứ hai, lấy tích chia cho phân số 70 : 35 thứ hai = = phân số thứ 105 : 35 nhất” 10 105 30 : : == × = = 42 : 21 21 + Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ Để thực phép chia hai phân số, ta làm nào? Để thực phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhân với phân số thứ hai đảo ngược +S136 Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ Trò chơi “Chọn số may mắn” +S136 Toán 4 Chọn đáp án 2: Chọn đáp án :3 24 A 18 A.15 21 15 B B.24 63 12 C 63 C.30 30 D 21 D.12 18 + Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ Tiết học đến kết thúc Cảm ơn Thầy Cô em lắng nghe ... phân số, ta lấy phân số thứ nhân với phân số thứ hai đảo ngược +S136 Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ Baøi Viết phân số đảo ngược phân số sau: ; ; 4 7 5 4 +S136 Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ... tích chia cho phân số thứ phân số thứ hai, lấy tích chia cho phân số 70 : 35 thứ hai = = phân số thứ 105 : 35 nhất” 10 105 30 : : == × = = 42 : 21 21 + Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ Để thực phép. .. Để thực phép chia hai phân số, ta làm nào? Để thực phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhân với phân số thứ hai đảo ngược +S136 Toán PHÉP CHIA PHÂN SỐ Trò chơi “Chọn số may mắn”
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn