Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số

12 9 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2019, 22:22

RÚT GỌN PHÂN SỐ Toán: Kiểm tra cũ: Viết số thích hợp vào trống: = ? 10 12 30 = ? Hãy nêu tính chất phân số ? Tốn Rút gọn phân số a) Cho phân số 10 Tìm phân số phân số 10 có tử số mẫu 15 15 số bé 10 10 10 : Vậy: = = = 15 3 15 : 15 Nhận xét: 10 * Tử số mẫu số phân số bé tử số mẫu số phân 15 số 10 * Hai phân số 15 Ta nói rằng: Phân số 10 rút gọn thành phân số 15 Có thể rút gọn phân số để phân số có tử số mẫu số bé mà phân số phân số cho Toán Rút gọn phân số b) Cách rút gọn phân số: Ví dụ 1: Cho phân số 6:2 = = 8:2 * Phân số phân số tối giản Ví dụ 2: Cho phân số 18 54 18 18 : = = 54 : 54 27 9:9 = = 27 : 27 Vậy: 18 = 54 Khi rút gọn phân số làm sau: * Xét xem tử số mẫu số chia hết cho số tự nhiên lớn * Chia tử số mẫu số cho số Cứ làm nhận phân số tối giản Toán: Rút gọn phân số Rút gọn phân số: 75 36 12 15 11 ; ; ; a) ; ; 36 25 22 10 75 15 12 ; ; ; ; b) ; 10 36 72 300 35 100 Toán: Rút gọn phân số Rút gọn phân số: Trong phân số: 30 72 ; ; ; ; 12 36 73 a) Phân số tối giản ? Vì ? Các phân số tối giản: ; ; Vì : Tử số mẫu số phân số không chia hết cho số tự nhiên lớn Toán: Rút gọn phân số Rút gọn phân số: Trong phân số: 30 72 ; ; ; ; 12 36 73 a) Phân số tối giản ? Vì ? 72 Các phân số tối giản: ; ; 73 b) Phân số rút gọn ? Hãy rút gọn phân số 30 Các phân số rút gọn là: ; 12 36 54 72 = 27 36 ? ?9 = 12 = ?4 Cách chơi: Có cánh cửa đóng, cánh cửa nối với dấu Cô giáo mở cánh cửa số ; ; ; Sau cánh cửa nội dung yêu cầu Em thực nhanh nhất, nội dung yêu cầu phần thưởng Tín hiệu thơng báo với giáo để trả lời giơ tay Cô gọi người giơ tay đầu tiên, sai không phần thưởng nhường quyền trả lời cho người khác 54 72 = 27 36 ? ?9 = 12 = ?4 Toán: Rút gọn phân số Thế rút gọn phân số ? Rút gọn phân số tìm phân số khác phân số cho có tử số mẫu số bé Chúng ta rút gọn phân số cách ? *Xem xét tử số mẫu số chia hết cho số tự nhiên lớn *Chia tử số mẫu số cho số Thế phân số tối giản ? Phân số tối giản phân số mà tử mẫu chia hết cho số tự nhiên lớn Toán:Rút gọn phân số - Về nhà xem lại làm lại tập - Chuẩn bị : Luyện tập ( SGK trang 114) chuẩn bị đề 4a,4b vào toán ... Tử số mẫu số phân số bé tử số mẫu số phân 15 số 10 * Hai phân số 15 Ta nói rằng: Phân số 10 rút gọn thành phân số 15 Có thể rút gọn phân số để phân số có tử số mẫu số bé mà phân số phân số. .. 54 72 = 27 36 ? ?9 = 12 = ?4 Toán: Rút gọn phân số Thế rút gọn phân số ? Rút gọn phân số tìm phân số khác phân số cho có tử số mẫu số bé Chúng ta rút gọn phân số cách ? *Xem xét tử số mẫu số. .. Toán: Rút gọn phân số Rút gọn phân số: Trong phân số: 30 72 ; ; ; ; 12 36 73 a) Phân số tối giản ? Vì ? 72 Các phân số tối giản: ; ; 73 b) Phân số rút gọn ? Hãy rút gọn phân số 30 Các phân số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn