Phan cong viet tieu chi moi

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 23:23

PHÂN CƠNG VIẾT LẠI PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn Tiêu chí Người viết San Viễn Mùi Hà a Hậu Quang Diệp Vân Anh Tâm Nhung 10 Thương Th Nhung Th Nhung Phượng Tình a Việt Thanh Thanh Hiền Nguyệt M Lý Hải Thủy Ninh Đ Hương Đình Lý Lợi Cường Đình Lý Hà b H Lý N Hương Dũng Duyên 10 Tình b 11 Xuyến 12 Hân Một số lưu ý: CBGV vào menu Chuyên môn 2013 - 2014 web trường tải "phiếu đánh giá tiêu chí - mới" lấy lại phiếu đánh giá phân cơng viết, tải "Kết kiểm tra sơ đánh giá - Hồng Thuỷ" để đối chiếu viết lại tồn viết phiếu sửa lại cho phù hợp Đây nhiệm vụ quan trọng HK I, yêu cầu đc thực nghiêm túc có trách nhiệm Viết xong in giấy gặp đc Đình Lý trao đổi trước chuyển mail.(Từ 14h00 đến 17h00 ngày 28/12/2013) Tất phiếu đánh giá hoàn thiện xong gửi lại cho đc Đ Lý trước 10h00 ngày 30/12/2013 theo địa mail ledinhlyht@lethuy.edu.vn (giữ nguyên tên file)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan cong viet tieu chi moi , Phan cong viet tieu chi moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn