Bản dự trù photo giấy kiểm tra học kì 1 3

1 67 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 23:19

Trờng THCS Hồng Thủy Bộ phận chuyên môn Cộng hòa x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc lËp - Tù - Hạnh Phúc Bảng dự trù to giấy kiểm tra a3 năm học 2013 - 2014 Kính gửi: Hiệu trởng trờng THCS Hồng Thủy Tôi tên là: Lê Đình Lý Chức vụ: P Hiệu trởng - Phụ trách chuyên môn Thực theo kế hoạch nhà trờng vỊ in Ên vµ to giÊy kiĨm tra häc k× cho häc sinh trêng THCS Hång Thđy Bé phËn chuyên môn nhà trờng lập dự trù to kiểm tra học Toán, Văn, Anh phục vụ thi thử học sinh giỏi năm 2013 2014 nh sau: Phô to tất giấy A3 để kiểm tra học năm học 2013 2014 Tổng số tờ cần to: 5.000 tờ Đơn giá: 1200đ/tờ Tỉng sè tiỊn to: 6.000.000 ®ång Sè tiỊn b»ng chữ : Sáu triệu đồng chẵn Vậy kính mong nhà trờng duyệt để phục vụ công tác kiểm tra đợc tốt Hồng Thủy, ngày 01 tháng 10 năm 2013 Hiệu trởng Võ Thành Đồng Đình Lý Kế toán Ngời dự trù Bùi Thị Tâm Nhung Lê
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản dự trù photo giấy kiểm tra học kì 1 3 , Bản dự trù photo giấy kiểm tra học kì 1 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn