toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 trường PT thực hành sư phạm – đồng nai

7 43 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 22:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI TRƯỜNG PT THỰC HÀNH PHẠM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ tên thí sinh: Lớp: đề thi 001 Câu 1: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A′B′C ′ có AB = 2a , AA′ = a Tính thể tích khối lăng trụ ABC A′B′C ′ 3a a3 3 A 3a D a B C Câu 2: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau: Giá trị cực đại hàm số y = f ( x ) A C B D Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A ( 2; 3; ) , B ( 6; 2; ) Tìm tọa độ véctơ  AB     A AB = ( 4; −1; −2 ) B AB = ( 4;3; ) C AB = ( −2;3; ) D AB = ( 4; −1; ) Câu 4: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số có dạng y = ax3 + bx + cx + d ( a ≠ ) Hàm số đồng biến khoảng đây? A ( −1;1) B ( −1; +∞ ) C ( −∞;1) D (1; +∞ ) Câu 5: Với a b số thực dương Biểu thức log a ( a 2b ) A + log a b Câu 6: Cho biết A I = 11 B − log a b ∫ f ( x ) dx = C + log a b D log a b ∫ g ( x ) dx = −2 Tính tích phân I = ∫ 2 x + f ( x ) − g ( x ) dx B I = C I = 18 D I = Câu 7: Thể tích khối cầu có đường kính 2a Trang 1/6 - Mã đề thi THPTQG2019 A 4π a B 4π a C π a3 D 2π a Câu 8: Tập nghiệm phương trình log ( x − 7) = A {−4;4} C {4} B {− 15; 15} D {−4} Câu 9: Trong không gian Oxyz , phương trình mặt phẳng ( Oyz ) A x = B z = C y + z = D y = x3 + e x + C f ( x ) ∫ x4 x4 x ) 3x + e x A f ( x= B f ( x= C f (= D f ( x= + ex + ex ) x2 + ex ) ) 12 x −1 y + z − Câu 11: Trong không gian Oxyz , đường thẳng d : = = qua điểm −4 −5 A (1; −2;3) B ( −1; 2; −3) C ( −3; 4;5 ) D ( 3; −4; −5 ) Câu 10: Nếu f ( x ) dx = Câu 12: Cho tập hợp A có 20 phần tử, số tập có hai phần tử A A C202 B 2A202 C 2C202 D A202 Câu 13: Cho cấp số cộng ( un ) , n ∈ * có số hạng tổng quát un = − 3n Tổng 10 số hạng cấp số cộng A −155 B −59049 C −59048 Câu 14: Trong hình vẽ bên, điểm M biểu diễn số phức z Số phức z A − i B + 2i C − 2i Câu 15: Đồ thị hình vẽ đồ thị hàm số nào? D −310 D + i y -1 O x -1 A y = x − x + B y = − x3 + 3x + C y = − x3 − 3x − D y = x − x − −4 x − Giá trị nhỏ Câu 16: Cho hàm số y = f ( x ) xác định  có đạo hàm f ′ ( x ) = hàm số f ( x ) đoạn [ −6; 2019] A f ( 2019 ) B f ( −6 ) C f ( ) D f ( 2015 ) Câu 17: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục  , có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x − 1) ( x − )( x − ) Số điểm cực trị hàm số y = f ( x ) A B C D Câu 18: Tìm tất giá trị thực x, y cho x − − yi = y + ( x − ) i , với i đơn vị ảo x 2,= y A.= x 3,= y B.= −2, y = −1 C x = −2, y = D x = Trang 2/6 - Mã đề thi THPTQG2019 Câu 19: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai điểm A ( 2;1;1) , B ( 0;3; −1) Mặt cầu ( S ) đường kính AB có phương trình A C ( x − 1) + ( y − 2) + z = ( x − 1) + ( y − ) + ( z + 1) = 2 Câu 20: Với log = a , giá trị log A 4a − B D x2 + ( y − 2) + z = ( x − 1) + ( y − 2) + z = B 4a − C 2a − D 4a + Câu 21: Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z − z + 11 = Giá trị biểu thức 3z1 − z2 A 11 B 11 C 22 D 11 ( Q ) : x + y − z + = Câu 22: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( P ) : x + y − z − = Khoảng cách hai mặt phẳng ( P ) ( Q ) A B Câu 23: Tập nghiệm bất phương trình 3x+ ≥ A [ −4; +∞ ) B ( −∞; ) C D C ( −∞;0 ) D [ 0; +∞ ) Câu 24: Gọi tam giác cong (OAB ) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x , y= − x , y = (tham khảo hình vẽ bên) Diện tích ( OAB ) A B C 10 D Câu 25: Tính thể tích V khối trụ có bán kính đáy chiều cao A V = 8π B V = 12π C V = 16π D V = 4π Câu 26: Cho hàm số y = f ( x ) xác định  \ {0} , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Trang 3/6 - Mã đề thi THPTQG2019 Chọn khẳng định A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số khơng có tiệm đứng tiệm cận ngang Câu 27: Thể tích khối tứ diện có cạnh B 2 A C D Câu 28: Tập xác định D hàm số = y log ( −2 x + x + 1) là:   D =  − ;1   A   D = − ;    C B (1; +∞ ) 1  D =  −∞; −  ∪ (1; +∞) 2  D Câu 29: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau Số nghiệm phương trình f ( x ) − = B C D A Câu 30: Cho hình lăng trụ ABC A′B′C ′ có cạnh đáy 2a , cạnh bên a Tính góc hai mặt phẳng ( AB′C ′ ) ( A′B′C ′ ) A 300 B 600 C 450 D 900 A B C D 11 Câu 31: Phương trình log ( − x ) =− x có hai ngiệm thực x1 , x2 Tính P = x1 + x2 + x1 x2 = BC = Câu 32: Cho hình thang ABCD vng A B với AB AD = a Quay hình thang miền quanh đường thẳng chứa cạnh BC Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành A V = 5π a B V = 7π a C V = π a D V = 4π a I D = x2 x x e +e +C Câu 33: Kết I = ∫ xe x dx A I = xe x − e x + C B I =e x + xe x + C = I C x2 x e +C Trang 4/6 - Mã đề thi THPTQG2019 Câu 34: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AB = a , AD = a Cạnh bên SA vng góc với đáy SA = 2a Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng ( SBD ) A 2a 57 19 B 2a C a Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng a 57 D 19 ( P ) : x + y − z + =0 , đường thẳng x −3 y −3 z điểm A (1; 2; −1) Viết phương trình đường thẳng ∆ qua điểm A cắt d song d: = = song với mặt phẳng ( P ) x −1 y − z +1 A = = −1 x −1 y − z +1 C = = x −1 y − z +1 B = = −1 x −1 y − z +1 D = = −1 −1 mx − nghịch biến khoảng Câu 36: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = m − 4x 1   −∞;  4  B −2 < m < C −2 ≤ m ≤ D m > A ≤ m < Câu 37: Cho số phức z thỏa mãn z = Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w= z + i đường tròn Tìm tâm I đường tròn A I ( 0;1) B I ( 0; −1) C I ( −1;0 ) D I (1;0 ) x + 12 dx = a ln + b ln + c ln Tính S = 3a + 2b + c + 5x + A −11 B −14 C −2 D Câu 39: Gọi A tập tất giá trị thực tham số m cho tập nghiệm phương trình x.2 x= x ( x − m + 1) + m ( x − 1) có hai phần tử Tìm số phần tử Câu 38: Biết ∫x A A B C D Vô số Câu 40: Xét tập hợp A gồm tất số tự nhiên có chữ số khác Chọn ngẫu nhiên số từ A Tính xác suất để số chọn có chữ số đứng sau lớn chữ số đứng trước (tính từ trái sang phải)? 62 74 A B C D 411 350 431 216 Câu 41: Trong không gian Oxyz , cho bốn điểm A ( 3;0;0 ) , B ( 0; 2;0 ) , C ( 0;0;6 ) D (1;1;1) Gọi ∆ đường thẳng qua D thỏa mãn tổng khoảng cách từ điểm A, B, C đến ∆ lớn Hỏi ∆ qua điểm điểm đây? M ( −1; −2;1) M ( 7;13;5 ) M ( 5;7;3) M ( 3; 4;3) A B C D z Câu 42: Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1 = 3, z2 = 4, z1 − z2 = 37 Xét số phức z= = a + bi Tìm z2 b A b = 3 B b = 39 C b = D b = x ) f ' ( x ) x f ( x ) + Câu 43: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục không âm  thỏa mãn f (= f ( ) = Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = f ( x ) đoạn [1;3] P M − m có dạng a 11 − b + c , ( a, b, c ∈  ) Tính a + b + c Biết giá trị biểu thức= A a + b + c = B a + b + c = C a + b + c = D a + b + c = Trang 5/6 - Mã đề thi THPTQG2019 Câu 44: Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức N = A.e rt , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > ) t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu có 250 sau 12 1500 Hỏi sau số lượng vi khuẩn tăng gấp 216 lần số lượng vi khuẩn ban đầu? A 36 B 24 C 60 D 48 Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có A ( x0 ;0;0 ) , B ( − x0 ;0;0 ) , C ( 0;1;0 ) B ' ( − x0 ;0; y0 ) , x0 ; y0 số thực dương thỏa mãn x0 + y0 = Khi khoảng cách hai đường thẳng AC ' B ' C lớn bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' bao nhiêu? 29 41 29 B R = C R = D R = A R = 4 Câu 46: Một quán café muốn làm bảng hiệu phần Elip có kích thước, hình dạng giống hình vẽ có chất lượng gỗ Diện tích gỗ bề mặt bảng hiệu là: (làm tròn đến hàng phần chục) A 1,4 B 1,3 C 1,5 D 1,6 Câu 47: Cho hình tứ diện ( H ) Gọi ( H ') hình tứ diện có đỉnh tâm mặt ( H ) Tính tỉ số diện tích toàn phần ( H ') ( H ) 1 B C Câu 48: Cho số thực x1 , x2 , x3 , x4 thỏa mãn < x1 < x2 < x3 < x4 A D 27 hàm số y = f ( x ) Biết hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị hình vẽ Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số đoạn [0; x4 ] Đáp áp sau đúng? = f ( ) + f ( x3 ) A M + m m f ( x1 ) + f ( x2 ) C M + = m f ( x3 ) + f ( x4 ) B M += = f ( ) + f ( x1 ) D M + m Câu 49: Phương trình 2019sin x = sin x + − cos x có nghiệm thực [−5π ; 2019π ]? A 2025 B 2017 C 2022 Câu 50: Cho x, y số thực dương thỏa mãn điều kiện x + y + Tính giá trị nhỏ biểu thức T= x + y A Tmin = + - B Tmin= + C Tmin = + D Vô nghiệm xy + x + = + 3− x − y + y ( x − ) xy D Tmin = + - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi THPTQG2019 mamon THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ... THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019... THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019... Mã đề thi THPTQG2019 mamon THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019 THPTQG2019
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 trường PT thực hành sư phạm – đồng nai , toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 trường PT thực hành sư phạm – đồng nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn