Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

9 14 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 18:03

TOÁN GIỚI THIỆU TỈ SỐ Ai nhanh ? • Một đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng chiều3dài Chiều rộng là: a/21m b/24m c/ 12m d/ 30m Ví dụ 1: Một đội xe có xe tải xe khách Xe tải: Xe khách: xe xe - Tỉ số số xe tải số xe khách 3:5 hay Tỉ số cho biết số xe tải số xe khách 5 -Tỉ số số xe khách số xe tải 5:3 hay Tỉ số cho biết số xe khách số xe tải 3 Ví dụ 2: Số thứ a Số thứ hai b (Khác 0) Tỉ số a b : a:b hay Tỉ số số thứ số thứ hai 5: hay :6 hay a : b hay a b a b a, Bài 1: Viết tỉ số a b, biết: a=2 b =3 hay a b = a.Tỉ số a b C, 3 = b, Tỉ số a b d, a=7 b=4 cTỉ số a b a=6 b=2 b, a=4 b = 10 d, Tỉ số a b 10 Bài 2: Trong tổ có bạn trai bạn gái a) Viết tỉ số số bạn trai số bạn tổ; b) Viết tỉ số số bạn gái số bạn tổ Bài giải Số bạn trai bạn gái cđa c¶ tổ là: + = 11 (bạn) a/T s số bạn trai s bn ca c¶ tổ là: b)Tỉ số cđa sè bạn gái số bạn c¶ tổ là: 11 11 Bài tập 4: Trên bãi cỏ có 20 bò số trâu Hỏi bãi có trâu? số bò ? Số trâu Số bo 20 Số trâu bãi 20 : = (con ) Đáp số: trâu RUNG CHNG VÀNG Có bút bi đỏ bút bi xanh Tỉ số bút bi đỏ bút bi xanh là: Đúng hay sai? Đúng Sai Chúc mừng bạn trả lời Cơ có viết đỏ viết xanh Tỉ số viết đỏ viết xanh là: a/ b/ : 5 c/ d/ : Lập tỉ số số trâu số bo, biết số bo con, số trâu ? Tỉ số số trâu số bo là: ... a .Tỉ số a b C, 3 = b, Tỉ số a b d, a=7 b =4 cTỉ số a b a=6 b=2 b, a =4 b = 10 d, Tỉ số a b 10 Bài 2: Trong tổ có bạn trai bạn gái a) Viết tỉ số số bạn trai số bạn tổ; b) Viết tỉ số số bạn gái số. .. tải 5: 3 hay Tỉ số cho biết số xe khách số xe tải 3 Ví dụ 2: Số thứ a Số thứ hai b (Khác 0) Tỉ số a b : a:b hay Tỉ số số thứ số thứ hai 5: hay :6 hay a : b hay a b a b a, Bài 1: Viết tỉ số a b, biết:... b/24m c/ 12m d/ 30m Ví dụ 1: Một đội xe có xe tải xe khách Xe tải: Xe khách: xe xe - Tỉ số số xe tải số xe khách 3 :5 hay Tỉ số cho biết số xe tải số xe khách 5 -Tỉ số số xe khách số xe tải 5: 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số, Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn