Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

11 9 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 18:03

LỚP : / TOÁN Kiểm tra cũ Bài : Viết phép chia sau dạng phân số: 7:9= : 19 = 19 5:8= 1:3= KQ KQ TOÁN Giới thiệu tỉ số Một đội xe có xe tải xe khách -Tỉ số số xe tải số xe khách -Tỉ số cho biết số xe tải : hay 7 : hay số xe khách -Tỉ số số xe khách số xe tải -Tỉ số cho biết số xe khách 7 tải số xe TOÁN Giới thiệu tỉ số Số thứ Số thứ hai a b (khác 0) Tỉ số số thứ số thứ hai 5 : hay 3: hay a : b hay Ta nói : Tỉ số a b a : b hay Ngược lại : Tỉ số b a b : a hay a b a (b khác 0) b b (a khác 0) a Giới thiệu tỉ số TOÁN Giới thiệu tỉ số Bài 1: Viết tỉ số a b, biết: a) c) a=2 b=3 a=7 b=4 b) a=6 b=2 d) a=4 b = 10 Giới thiệu tỉ số TOÁN Giới thiệu tỉ số Bài 1: Viết tỉ số a b, biết: a) b) c) d) a=2 b=3 Tỉ số a b a=6 b=2 Tỉ số a b a=7 b=4 Tỉ số a b 7:4 a=4 b = 10 Tỉ số a b 4:10 2:3 hay 6:2 hay hay hay 4 10 TỐN Giới thiệu tỉ số Trong tổ có bạn trai bạn gái a) Viết tỉ số số bạn trai số bạn tổ; b) Viết tỉ số số bạn gái số bạn tổ; Giải: Số bạn tổ : + = 11(bạn) Tỉ số số bạn trai số bạn tổ : Tỉ số số bạn gái số bạn tổ : : 11 hay 11 : 11 hay 11 TOÁN Giới thiệu tỉ số TOÁN Giới thiệu tỉ số Ghi nhớ - Tỉ số a b a : b hay - Tỉ số b a b : a hay a b(b khác 0) b(a khác 0) a RUNG CHNG VÀNG TRỊ CHƠI: AI NHANH HƠN TỐN Giới thiệu tỉ số + Có bút bi đỏ bút bi xanh bút biđỏ đỏvàvà bútviết bi xanh +Tỉ Cơsố cócủa viết xanh DẶN DÒ: Tỉ số viết đỏ viết xanh là: + Về nhà làm tậplà:4 – SGK /147 VBT + Chuẩn bị bài: Tìm hai số biết tổng va tỉ số hai số 11 ... a=6 b=2 d) a =4 b = 10 Giới thiệu tỉ số TOÁN Giới thiệu tỉ số Bài 1: Viết tỉ số a b, biết: a) b) c) d) a=2 b=3 Tỉ số a b a=6 b=2 Tỉ số a b a=7 b =4 Tỉ số a b 7 :4 a =4 b = 10 Tỉ số a b 4: 10 2:3 hay... tải : hay 7 : hay số xe khách -Tỉ số số xe khách số xe tải -Tỉ số cho biết số xe khách 7 tải số xe TOÁN Giới thiệu tỉ số Số thứ Số thứ hai a b (khác 0) Tỉ số số thứ số thứ hai 5 : hay 3: hay a... hay 4 10 TOÁN Giới thiệu tỉ số Trong tổ có bạn trai bạn gái a) Viết tỉ số số bạn trai số bạn tổ; b) Viết tỉ số số bạn gái số bạn tổ; Giải: Số bạn tổ : + = 11(bạn) Tỉ số số bạn trai số bạn tổ : Tỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số, Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn