Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 17:50

TỐN TỐN 44 TÍNH TÍNH CHẤT CHẤT KẾT KẾT HỢP HỢP CỦA CỦA PHÉP PHÉP CỘNG CỘNG TỐN Tính thuận tiện giá trị biểu thức a + b + c a = 12; b = 15 c = Bài giải Khi a = 12; b = 15 c = giá trị biểu thức a + b + c là: a + b + c = 12 + 15 + 38 = (12 + 38) + 15 = = 50 + 15 65 TỐN TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG So sánh giá trị hai biểu thức (a+b)+c a+(b+c) bảng sau: a b c (a + b) + c a + (b + c) (5 + 4) + = + = 15 + (4 + 6) = + 10 = 15 35 15 20 28 49 51 (35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70 (28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128 35 + (15 + 20) = 35 + 35 = 70 28 + (49 + 51) = 28 + 100 = 128 Ta thấy giá trị (a+b)+c a+(b+c) luôn nhau, ta viết: (a + b) + c = a + (b + c) Khi cộng tổng hai số với số thứ ba, ta cộng số thứ với tổng số thứ hai số thứ ba THỰC HÀNH Thứ ngày tháng TOÁN năm 200 CỘNG TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP BÀI Tính cách thuận tiện a, 3254 + 146 + 1698 4367 + 199 + 501 4400 + 2148 + 252 = (3254 + 146 ) + 1698 = 4367 + (199 + 501) = 4400 + (2148 + 252) = = 4367 + = 4400 + 3400 = + 1698 5098 = b, 921 + 898 + 2079 700 5067 = 2400 6800 1255 + 436 + 145 467 + 999 + 9533 = (921 + 2079) + 898 = (1255 + 145) + 436 = (467 + 9533) + 999 = = = = 3000 + 898 3898 = 1400 + 436 1836 = 10000 + 999 10999 TỐN TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG BÀI 2: Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận 14 500 000 đồng Hỏi ba ngày quỹ tiết kiệm nhận tiền ? TÓM TẮT Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận: 75500000 đồng Ngày thứ hai nhận: 75500000 đồng Ngày thứ ba nhận: 14500000 đồng Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận ? đồng Bài giải Số tiền ba ngày quỹ tiết kiệm nhận là: 75500000 + 86950000 + 14500000 = 176950000 (đồng) Đáp số: 176950000 đồng TỐN TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG BÀI 3: Viết số chữ thích hợp vào chỗ chấm: a, a + = + a = a b, + a = a + c, (a + 28) + = a + (28 + ) = a + 30 TỐN TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG Khi cộng tổng hai số với số thứ ba, ta cộng số thứ với tổng số thứ hai số thứ ba (a + b) + c = a + (b + c) ... 44 00 + 2 148 + 25 2 = ( 32 54 + 146 ) + 1698 = 43 67 + (199 + 501) = 44 00 + (2 148 + 25 2) = = 43 67 + = 44 00 + 340 0 = + 1698 5098 = b, 921 + 898 + 20 79 700 5067 = 24 0 0 6800 125 5 + 43 6 + 145 46 7 + 999... ta cộng số thứ với tổng số thứ hai số thứ ba THỰC HÀNH Thứ ngày tháng TỐN năm 20 0 CỘNG TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP BÀI Tính cách thuận tiện a, 32 54 + 146 + 1698 43 67 + 199 + 501 44 00... 999 + 9533 = ( 921 + 20 79) + 898 = ( 125 5 + 145 ) + 43 6 = (46 7 + 9533) + 999 = = = = 3000 + 898 3898 = 140 0 + 43 6 1836 = 10000 + 999 10999 TỐN TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG BÀI 2: Một quỹ tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất kết hợp của phép cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn