Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

6 30 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 17:44

Tốn Nhân với số có tận chữ số Tính nhanh: 12 x (2 x 10) 123 x 20 = 2460 Ta có: 12 x (2 x 10) = (12 x 2) x 10 123 x = 24 x 10 = 240 12 x (2 x 10) = 12 x 20 = 240 Đặt tính theo cột dọc tính sau: x 12 20 240 - Viết chữ số vào hàng đơn vị tích - nhân 4, viết vào bên trái - nhân 2, viết vào bên trái Vậy 12 x 20 = 240 20 60 1234 x 40 = 49360 1234 x 40 49360 Tốn Nhân với số có tận chữ số Đặt tính tính: 1342 x 40 = 53680 x 13546 x 30 = 406380 1342 40 53680 13546 x 30 406380 Tốn Nhân với số có tận chữ số Tính nhanh: 12 x 10 x x 10 Ta có: 12 x 10 x x 10 = 12 x x 10 x 10 = 24 x 100 = 2400 12 x 10 x x 10 = 120 x 20 = 2400 Đặt tính theo cột dọc tính sau: 120 x 20 00 - Đếm tận thừa số có chữ số 0, viết chữ số vào hàng đơn vị hàng chục tích - nhân 4, viết vào bên trái - nhân 2, viết vào bên trái Vậy 120 x 20 = 2400 3450 x 20 = 69000 3450 x 20 00 Toán Nhân với số có tận chữ số Đặt tính tính: 24 x 100 = 2400 24 x 100 2400 1246 x 300 = 373800 1246 x 300 373800 ... vào bên trái Vậy 1 20 x 20 = 24 0 0 345 0 x 20 = 6 900 0 345 0 x 20 00 Toán Nhân với số có tận chữ số Đặt tính tính: 24 x 100 = 24 0 0 24 x 100 24 0 0 1 24 6 x 300 = 373 800 1 24 6 x 300 373 800 ... 1 3 42 x 40 = 536 80 x 13 546 x 30 = 40 63 80 1 3 42 40 536 80 13 546 x 30 40 63 80 Tốn Nhân với số có tận chữ số Tính nhanh: 12 x 10 x x 10 Ta có: 12 x 10 x x 10 = 12 x x 10 x 10 = 24 x 100 = 24 0 0 12 x 10. .. x 12 20 24 0 - Viết chữ số vào hàng đơn vị tích - nhân 4, viết vào bên trái - nhân 2, viết vào bên trái Vậy 12 x 20 = 24 0 20 60 12 34 x 40 = 49 3 60 12 34 x 40 49 3 60 Tốn Nhân với số có tận chữ số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn