ban du tru

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:25

Trờng THCS Hồng Thủy Bộ phận chuyên môn Cộng hòa x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc lËp - Tù - Hạnh Phúc Bảng dự to kiểm tra học kì i năm học 2012 - 2013 Kính gửi: Hiệu trởng trờng THCS Hồng Thủy Tôi tên là: Lê Đình Lý Chức vụ: P Hiệu trởng - Phụ trách chuyên môn Thực theo kế hoạch nhµ trêng vỊ in Ên vµ to bµi kiĨm tra cho häc sinh trêng THCS Hång Thñy Bé phËn chuyên môn nhà trờng lập dự trù to kiểm tra học kì I năm 2012 - 2013 nh sau: - Phô to tất kiểm tra tiết kiểm tra thực hành môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sử, Địa, Anh, Sinh, Công nghệ, Giáo dục cho tất khối lớp nhà trờng - Pho to giấy kiểm tra học kì môn: Lý, Hóa, Sử, Địa, Anh, Sinh, Công nghệ khối lớp nhà trờng (trừ Anh thực theo đề Sở giáo dục) (kèm theo bảng kê chi tiết) Tổng số cần to: 15.012 tê Tỉng sè tiỊn to: 9.007.200 ®ång Sè tiền chữ : Chín triệu không trăm linh bảy nghìn hai trăm đồng Vậy kính mong nhà trờng duyệt để phục vụ công tác kiểm tra đợc tốt Hồng Thủy, ngày 01 tháng 10 năm 2012 Hiệu trởng Võ Thành Đồng Lê Đình Lý Kế toán Bùi Thị Tâm Nhung Ngêi trï
- Xem thêm -

Xem thêm: ban du tru , ban du tru

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn