Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

8 10 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:19

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN – TUẦN 30 Ứng dụng tỉ lệ đồ Kiểm tra: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Tỉ lệ đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật : 000 : 300 : 10 000 cm dm mm 000 cm cm 300 dm 10 000mm mm Toán: ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐÔ Bài toán 1: Bản đồ trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ : 300 2cm Tỉ lệ : 300 Trên đồ cổng trường rộng 2cm (khoảng cách từ A đến B) Hỏi chiều rộng thật cổng trường mét ? Tỉ lệ : 300 2cm + 1Bản Trên cm cmđồ Trường đồ, đồmầm ứngcổng non với độ độ xã trường dài Thắng dài thật thật thu Lợi là lànhỏ bao vẽ theo nhiêu tỉ Bàiđộ giải: lệ nào? xăng-ti-mét? xăng-ti-mét? Chiều rộng thật cổng trường là: Tỉcm 21Trên lệ : 300 đồ, độ đồ ứng cổng với độ trường x dài 300 thật = thu 600 nhỏ (cm) là đồ cm là x 300 = 600 (cm) 300cm 600 cm = m Đáp số: m Bài toán 2: Trên đồ tỉ lệ : 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo 102 mm Tìm độ dài thật quãng đường Hà Nội – Hải Phòng Bài giải : + Bản 102 1Độmm dài mm đồtrên được thu trênbản nhỏ vẽ với đồ đồtỉứng ứng lệbản nào? với với đồđộ độ dài dàiquãng thật thật làđường bao Hà Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài là: nhiêu Nợi – Hải mi-li-mét? Phòng dài mi-li-mét ? 102 x 1000 000 = 102 000 000 (mm ) 102 mm đồ với độ dài thật Độlệdài Tỉ 1mm 1trên : thu 1trên 000 nhỏ 000 đồmm ứngứng với độ đồkm dài thật quãng là 1là: 000 đường 000Hà 102 000 000 =bản 102 mm.– Hải Phòng dài 102 mm ? Nội 102 x 000 000 = 102 000 000số(mm) Đáp 102 km Muốn tính độ dài thực tế mặt đất ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần theo tỉ lệ đồ Thực hành Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Tỉ lệ đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật : 500 000 cm 000 000cm cm : 15 000 dm : 000 50 mm 45 .000 dm dm 100 .000 mm mm + Vậy Độ dài Hãy độ điền đọcthu dài tỉmấy lệ nhỏ thật vào là đồ? bao ô trống nhiêu? đồthứ là nhất? bao nhiêu? Tỉ Độ Điền Làlệdài 11cm :000 thật 500000cm là: 0002 cmvào x 500 ô trống 000 thứ = 000 nhất.000cm Thực hành Bài 2: Trên đồ tỉ lệ 1:200, chiều dài phòng học lớp em đo 4cm Hỏi chiều dài thật phòng học mét ? Bài giải : Chiều dài thật phòng học là: x 200 = 800 ( cm ) 800 cm = m Đáp số: m Củng cố: Trên đồ tỉ lệ 1:1 000 000, quãng đường Ái Nghĩa – Đà Nẵng đo 3cm Tìm độ dài thật quãng đường Ái Nghĩa –Đà Nẵng? 000 000 000 cm cm 333 000 000 000 cm 30 30 000 000 m m 33 00 km km ... nhân với số lần theo tỉ lệ đồ Thực hành Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Tỉ lệ đồ Độ dài thu nhỏ Độ dài thật : 50 0 000 cm 000 000cm cm : 15 000 dm : 000 50 mm 45 .000 dm dm 100 .000... Lợi vẽ theo tỉ lệ : 300 2cm Tỉ lệ : 300 Trên đồ cổng trường rộng 2cm (khoảng cách từ A đến B) Hỏi chiều rộng thật cổng trường mét ? Tỉ lệ : 300 2cm + 1Bản Trên cm cmđồ Trường đồ, đồmầm ứngcổng... số: m Bài toán 2: Trên đồ tỉ lệ : 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo 102 mm Tìm độ dài thật quãng đường Hà Nội – Hải Phòng Bài giải : + Bản 102 1Đợmm dài mm đồtrên được thu trênbản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ, Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn