Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

9 38 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:14

TỐN NHÂN VỚI SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ Đặt tính tính: 36 x 108 36 x 20 720 Tìm cách tính 36 x 23 23 tổng 20 3, thay 36 x 23 tổng 36 x 20 36 x Đặt tính tính: 36 x 108 36 x 20 720 Tìm cách tính 36 x 23 * Ta tính sau: 36 x 23 = 36 x ( 20 + ) = 36 x 20 + 36 x3 = 720 + 108 = 828 36× 23 = ? a) Ta tính sau: 36 × 23 = = = = × (2 + ) × 20 + 720 + 108 828 ×3 b) Đặt tính tính: 10 26 × 83 8 12 Nhớ * nhân 18, viết nhớ * nhân 9, thêm 10, viết 10 * nhân 12, viết (dưới 0) nhớ * nhân 6, thêm 7, viết × = 828 * Hạ cộng 2, viết cộng 8, viết b) Thông thường người ta đặt tính tính sau: × 36 23 108 72 828 Tích riêng * nhân 18, viết nhớ thứ * nhân 9, thêm 10, viết 10 * nhân 12, viết (dưới 0) nhớ * nhân 6, thêm 7, viết Tích riêng thứ hai * Hạ cộng 2, viết cộng 8, viết c) Trong cách tính trên: * 108 gọi tích riêng thứ * 72 gọi tích riêng thứ hai.Tích riêng thứ hai viếtlùilùisang sangbên bêntrái trái một cột cột 72 chục, viết đầy đủ phải 720 Luyện tập: Bài 1: 86 x 53 86 x 53 258 430 4558 Đặt tính tính: 157 x 24 1122 x 19 157 x 24 628 314 1122 x 19 10098 1122 3768 21318 Luyện tập: Bài 2: Tính giá trị biểu thức 45 x a với a 13 ; 26 ; 39 Với a= 13 Thì 45 x a = 45 x 13 = 585 Với a= 26 Thì 45 x a = 45 x 26 = 1170 Với a= 39 Thì 45 x a = 45 x 39 = 1755 Luyện tập: Bài 3: Một có 48 trang Hỏi 25 loại có tất trang ? Tóm tắt: : 48 trang 25 : ? trang Bài giải: 25 loại có số trang : 48 x 25 = 1200 (trang) Đáp số: 1200 Luyện tập: Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 37 x 45 37 x 45 x 185 148 333 37 x 45 185 148 185 148 S 14985 37 45 S 1665 Đ ... cột cột 72 chục, viết đầy đủ phải 720 Luyện tập: Bài 1: 86 x 53 86 x 53 25 8 43 0 45 58 Đặt tính tính: 157 x 24 1 122 x 19 157 x 24 628 3 14 1 122 x 19 10098 1 122 3768 21 318 Luyện tập: Bài 2: Tính... : 48 trang 25 : ? trang Bài giải: 25 loại có số trang : 48 x 25 = 120 0 (trang) Đáp số: 120 0 Luyện tập: Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 37 x 45 37 x 45 x 185 148 333 37 x 45 185 148 185 148 S 149 85... thức 45 x a với a 13 ; 26 ; 39 Với a= 13 Thì 45 x a = 45 x 13 = 585 Với a= 26 Thì 45 x a = 45 x 26 = 1170 Với a= 39 Thì 45 x a = 45 x 39 = 1755 Luyện tập: Bài 3: Một có 48 trang Hỏi 25 loại có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn