Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư hồng bàng

106 34 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 16:06

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Nguyễn Hồi Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU HỒNG BÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : NGUYỄN HỒI ANH Giảng viên hướng dẫn: THS ĐỒNG THỊ NGA HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Hồi Anh Lớp: QT1802K Mã SV:1412401157 Ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu Hồng Bàng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu lý luận chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Cổ phần Đầu Hồng Bàng - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đàu Hồng Bàng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Các văn nhà nước chế độ kế tốn liên quan đến cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Số liệu thực trang kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu Hồng Bàng - Hệ thống sổ kế toán liên quan đến tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu Hồng Bàng, sử dụng số liệu năm 2018 Địa điêm thực tập tốt nghiệp - Công ty Cổ phần Đầu Hồng Bàng - Địa chỉ: Số 1, Lô 6,Khu tập thể PG, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Đồng Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu Hồng Bàng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 24 tháng 12 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 05 tháng 04năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Hoài Anh ThS Đồng Thị Nga Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đồng Thị Nga Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Nguyễn Hồi Anh Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác Chun ngành: Kế tốn – Kiểm tốn định kết kinh doanh cơng ty Cổ phần Đầu Hồng Bàng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu Hồng Bàng Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Cần cù, chịu khó sưu tầm số liệu, tài liệu cho viết tinh thần học hỏi Luôn viết nộp theo tiến độ quy định Luôn chủ động nghiêm túc công tác nghiên cứu Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Chương 1: Trong chương tác giả hệ thống hóa cách chi tiết đầy đủ vấn đề cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanhtrong doanh nghiệp theo quy định hành Chương 2: Trong chương tác giả giới thiệu nét công ty lịch sử hình thành phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, mơ hình tổ chức máy quản lý, máy kế toán Đồng thời tác giả trình bày tương đối chi tiết cụ thể thực trạng cơng tác kếtốn doanh thu, chi phí cơng ty, số liệu minh họa cụ thể tiết, phong phú tính logic cao xác định kết kinh doanh Số liệu minh họa viết chi Chương 3: Trong chương tác giả đánh giá ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốndoanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty, sở tác giả đưa số giải pháp hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế cơng ty tính khả thi cao Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Đồng Thị Nga Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Một số vấn đề chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh .4 1.1.1 Khái quát doanh thu 1.1.2 Nguyên tắc hạch toán doanh thu 1.1.3 Phân loại doanh thu 1.2 Lý luận chung chi phí 15 1.2.1 Khái niệm chi phí 15 1.2.2 Một số quy định hạch tốn chi phí 16 1.2.3 Các loại chi phí 16 1.3 Lý luận chung xác định kết kinh doanh 24 1.3.1 Khái niệm 24 1.3.2 Cách xác định kết kinh doanh: 24 1.3.3 Chứng từ sử dụng 24 1.3.4 Tài khoản sử dụng: 24 1.3.5 Phương pháp hạch toán 24 1.4 Các hình thức, sổ kế tốn sử dụng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 25 1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 25 1.4.2 Hình thức Nhật ký – Sổ 27 1.4.3 Hình thức Chứng từ - ghi sổ 28 1.4.4 Hình thức kế tốn máy vi tính 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU HỒNG BÀNG .28 2.1 Khái quát chung công ty cổ phần đầu Hồng Bàng 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động công ty 30 2.1.3 Đặc điểm, cấu tổ chức máy quản lý Công ty 31 2.1.4 Khái quát tình hình tài Cơng ty Cổ phần đầu Hồng Bàng .33 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty .37 2.1.5.1 cấu máy kế toán .37 2.1.5.2 Hình thức ghi sổ 39 2.1.5.3 Chính sách kế tốn áp dụng Cơng ty 40 2.1.5.4 Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế toán .40 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty cổ phần đầu Hồng Bàng 41 Sinh viên: Nguyễn Hoài Anh - QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 2.2.1 Kế tốn doanh thu bán hàng Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng 41 2.2.2: Nội dung hạch toán kế tốn giá vốn hàng bán Cơng ty cổ phần đầu Hồng Bàng .51 2.2.3: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh .61 2.2.4 Kế toán doanh thu tài chính, chi phí tài Cơng ty cổ phần đầu Hồng Bàng .70 2.2.5: Kế tốn xác định kết kinh doanh Cơng ty cổ phần đầu Hồng Bàng 75 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU HỒNG BÀNG .82 3.1 Đánh giá thực trạng công tác tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng .82 3.1.1 Kết đạt cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần đầu Hồng Bàng 82 3.1.2 Những tồn cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần đầu Hồng Bàng 84 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng .84 3.2.1 Mở thêm sổ chi tiết doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán 84 3.2.2 Áp dụng sách chiết khấu thương mại 88 3.2.3 Công ty nên áp dụng phần mềm kế toán .90 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 93 Kết luận .93 Kiến nghị .93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Sinh viên: Nguyễn Hồi Anh - QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày nay, Công ty phải cạnh tranh vô gay gắt Để tăng cường khả cạnh tranh Cơng ty phải tối ưu hóa hiệu nguồn lực, vận dụng tối đa sách, biện pháp kinh tế để thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận Điều phụ thuộc nhiều vào công tác tổ chức kiểm sốt chi phí, doanh thu tính tốn kết hoạt động kinh doanh Công ty Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần đầu Hồng Bàng em thấy cơng tác kế tốn nói chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng phận quan trọng việc quan lý hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, kịp thời góp phần tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh doanh đồng thời ảnh hưởng đến tình hình thực tài Cơng ty, giúp Cơng ty nhìn tồn diện đắn tình hình kinh doanh Xuất phát từ thực tiễn nên q trình thực tập Cơng ty Cổ phần đầu Hồng Bàng em định sâu nghiên cứu lựa chọn đề tài ;” Hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu Hồng Bàng” làm khóa luận tốt nghiệp Kết cấu khóa luận gồm chương: Chương 1: Lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh Công ty Chương 2: Thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty Cổ phần đầu Hồng Bàng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu Hồng Bàng Vì thời gian thực tập Cơng ty chưa nhiều, kiến thức thực tế hạn chế, em hy vọng ý kiến đóng góp phần nhỏ để hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu Hồng Bàng Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Hồi Anh - QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Dân Lập Hải Phòng hoạt động kinh doanh Trường Đại học BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị: Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng Địa chỉ: Số 1, Lô 6, Khu PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng Năm 2018 Biểu số 28: Báo cáo kết Đơn vị tính: VND HẠNG MỤC MÃ SỐ THUYẾT MINH IV.08 NĂM NAY NĂM TRUỚC 33.357.341.397 31.217.238.691 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) 10 33.357.341.397 31.217.238.691 Giá vốn hàng bán 11 30.448.537.000 29.110.372.000 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 20 2.908.804.397 2.106.866.691 Doanh thu hoạt động tài 21 8.927.306 3.284.048 Chi phí tài 22 - 210.141.426 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - 210.141.426 Chi phí quản lí kinh doanh 24 1.826.395.201 992.381.370 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + 21 – 22 – 24} 30 1.091.336.502 507.627.943 10 Thu nhập khác 31 - 11 Chi phí khác 32 - 12 Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40 - 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 1.091.336.502 507.627.943 14 Chi phí thuế TNDN 51 218.267.300 101.525.589 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập công ty (60 = 50 – 51 – 52) 60 873.069.202 409.102.354 Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2018 81 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU HỒNG BÀNG 3.1 Đánh giá thực trạng công tác tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng 3.1.1 Kết đạt công tác kế tốn Cơng ty cổ phần đầu Hồng Bàng Hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nội dung quan trọng cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần đầu Hồng Bàng Bởi việc hạch tốn phản ánh vận động tài sản, tiền vốn Công ty lưu thông sở đặc điểm phần hành kế toán doanh thu, chi phí vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin giúp cho ban lãnh đạo định vào kinh doanh tốt chiến lược kịp thời đắn Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng doanh nghiệp lâu năm, trình phát triển ban lãnh đạo Cơng ty tìm cho hướng phù hợp với khả để đa dạng sản phẩm Để kết Công ty xây dựng máy quản lý khoa học chặt chẽ Qua thời gian thực tập Cơng ty, em nhận thấy tổ chức kế tốn nói chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Công ty đạt kết sau: 3.1.1.1 Về tổ chức máy kế toán: - Bộ máy kế toán doanh nghiệp tập hợp người làm kế toán doanh nghiệp với phương tiện trang thiết bị dùng để ghi chép, tính tốn xủ lý tồn thơng tin liên quan đến cơng tác kế tốn doanh nghiệp từ khâu thu nhận, kiểm tra, xủ lý đến khâu tổng hợp, cung cấp thông tin kinh tế hoạt động đơn vị - Hình thức tổ chức máy kế tốn tập trung mà tồn cơng tác kế toán doanh nghiệp tiến hành tập trung phòng kế tốn doanh nghiệp Ưu điểm: Là tạo điều kiện thuận lợi để vận dụng phương tiện kĩ thuật tính tốn đại, máy kế tốn nhân viên đảm bảo việc cung cấp thơng tin kế tốn kịp thời cho việc quản lý đạo sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 82 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Bộ phận kế tốn Cơng ty người bao gồm kế tốn trưởng, kiêm kế toán tổng hợp, kế toán vốn tiền, kế tốn cơng nợ, kế tốn TSCĐ, HTK kiêm Thủ quỹ phù hợp với khối lượng công việc kế tốn Cơng ty Thêm vào đó, đội ngũ kế tốn kinh nghiệm trình độ chun mơn cao (Trình độ từ ĐH trở lên) giúp cho cơng tác kế tốn Cơng ty thực kịp thời xác - Thơng tin phận kế tốn cung cấp đầy đủ, xác kịp thời nên việc đối chiếu, kiểm tra số liệu với phận kinh doanh lập báo cáo tài thuận lợi dễ dàng Đồng thời giúp cho công tác quản lý doanh nghiệp đạt hiệu cao 3.1.1.2 Về việc tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh  Về chứng từ kế toán tài khoản sử dụng:  Các chứng từ sử dụng cho việc hạch toán phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ kế toán phát sinh, dùng với mẫu tài quy định Quy trình ln chuyển chứng từ nhanh chóng kịp thờ i  Cơng ty áp dụng hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ trưởng tài Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng tương đối đầy đủ  Về tổ chức hệ thống sổ kế tốn:  Cơng ty mở đầy đủ số sách theo hình thức Nhật kí chung (Sổ nhật kí chung, Sổ cái, Sổ chi tiết )  Cơng ty áp dụng theo hình thức kế tốn nhật kí chung, ưu điểm hình thức đơn giản từ mẫu sổ sách đến cách thức vào sổ, thuận tiện cho phân công công việc, dễ dàng cho việc theo dõi kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ sách liên quan Về việc hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty: +) Về hạch toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng ghi nhận đầy đủ kịp thời đảm bảo xác với nguyên tắc ghi nhận doanh thu chi phí +) Về hạch tốn chi phí: Các chi phí phát sinh quản lý kinh doanh hạch toán đầy đủ kịp thời +) Về hạch toán xác định kết kinh doanh: Cuối năm, Công ty tiến hành tập hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 83 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.1.2 Những tồn cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần đầu Hồng Bàng Ngồi ưu điểm kể trên, cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty tồn số hạn chế Thứ nhất, hệ thống sổ sách hạch toán doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán: Hiện tại, việc hạch toán doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng sổ TK 511 sổ TK632 mà không sử dụng sổ chi tiết phục vụ cho tài khoản Do việc hạch tốn doanh thu chưa thật chi tiết chưa phản ánh doanh thu gia vốn loại mặt hàng Điều làm cho Ban giám đốc dễ bị nhầm lẫn, từ Ban giám đốc khơng đưa nhiều định hướng biện pháp kinh tế đắn nhằm cân đối mặt hàng Cơng ty cung cấp, nhằm tối đa hố lợi nhuận Thứ hai, việc chưa xây dựng sách chiết khấu thương mại cho khách hàng mua số lượng lớn Thứ ba việc ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác kế tốn: Hiện nay, việc ghi chép kế tốn Cơng ty thủ cơng nên tồn hạn chế định thời gian, dễ gây nhầm lẫn, sai sót, khơng hiệu quả… mà Báo cáo tài Công ty chậm trễ thời gian, sai sót khó phát 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng 3.2.1 Mở thêm sổ chi tiết doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán Hiện tại, Công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh buôn bán thiết bị khác xây dựng Vì vậy, Cơng ty nên mở sở chi tiết doanh thu bán hàng sổ chi tiết hàng bán theo lĩnh vực Tác dụng việc mở sổ chi tiết cho tài khoản 511 632: + Giúp phân biệt loại doanh thu giá vốn, điều giúp nhà quản lý đánh giá hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ hiệu quả, từ sách, biện pháp nên tăng doanh thu hàng hoá, dịch vụ nên giảm doanh thu hàng hố, dịch vụ Từ nhà lãnh đạo mở rộng đầu máy móc thiết bị phục vụ cho q trình cung cấp hàng hố, dịch vụ nhằm thu hiệu kinh tế cao 84 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng + Giúp cho nhà quản lý xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ cho loại sản phẩm hàng hóa Dưới hai mẫu sổ chi tiết gồm Sổ chi tiết doanh thu Sổ chi tiết GVHB dùng cho hoạt động kinh doanh nước giải khát 85 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 29: Sổ chi tiết bán hàng Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng Địa chỉ: Số 1, Lô 6, Khu PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng Mẫu số S17 - DNN (Ban hành theo TT số 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm: Gạch lát S100 Năm 2018 Ngày Chứng từ Doanh thu tháng Số hiệu ghi sổ Ngày tháng … 11/12 … … 13/12 … … … PT11/12 … … Đơn vị tính: thùng Các khoản tính trừ … Diễn giải TKĐƯ … Gạch lát S100 … Cộng số phát sinh … 131 … Số Lượng Đơn giá Thành Tiền … 100 … … 124.182 … 12.418.200 Khác 286.239.510 Doanh thu 286.239.510 Giá vốn hàng bán Lãi gộp 230.500.000 55.739.510 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Thuế Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) 86 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 87 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.2.2 Áp dụng sách chiết khấu thương mại Hiện thị trường nhiều Cơng ty bán điều cho thấy tính cạnh tranh thị trường cao buộc Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng phải sách bán hàng đắn, thích hợp nhằm thu hút khách hàng nâng cao tính cạnh tranh thị trường Trong thời gian thực tập Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng em nhận thấy công ty chưa sách bán hàng chiết khấu thương mại cơng ty nên đưa vào nhằm thu hút khách hàng Cơng ty nên áp dụng sách chiết khấu thương mại giúp kích thích việc khách hàng mua với số lượng lớn làm tăng khả tiêu thụ hàng Chính sách chiết khấu thương mại cơng ty thực theo cách sau: - Cơng ty tham khảo sách chiết khấu thương mại cơng ty ngành - Chính sách chiết khấu thương mại xây dựng dựa theo chiến lược kinh doanh thời kỳ công ty Quy định hạch toán chiết khấu thương mại - Trường hợp người mua hàng nhiều lần hưởng chiết khấu khoản chiết khấu thương mại ghi giảm trừ vào giá bán Hóa đơn GTGT Hóa đơn bán hàng lần cuối Khoản chiết khấu khơng hoạch tốn vào TK 511 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá trừ chiết khấu thương mại - Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng số chiết khấu thương mại người mua hưởng lớn số tiền bán hàng ghi hóa đơn lần cuối chiết khấu thương mại cho người mua chiết khấu thương mại ghi ngồi hóa đơn Khoản chiết khấu thương mại hoạch toán vào TK 5211 TH1: Người mua hàng với số lượng lớn ddược hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh hóa đơn giá giảm VD1: Ngày 22/12/2018 Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng chương trình chiết khấu thương mại từ ngày 22/12/2018 đến 31/12/2018 sau: Mua 200 thùng gạch loại ( giá chưa thuế) hưởng CKTM 10% Ngày 25/12/2018 tổng đại lý bán hàng Chung Chiến mua 200 thùng gạch ốp chân tường J80 theo hợp đồng hưởng chiết khấu 10% 88 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Giá bán chưa thuế : 174.400 - 17.440 =156.960 * Định khoản: Nợ TK 112: 34.531.200 TK 511: 31.392.000 TK 3331: 3.139.200 TH2: Người mua nhiều lần đạt lượng hàng mua hưởng chiết khấu khoản CKTM ghi giảm trừ vào giá bán hóa đơn GTGT hóa đơn bán hàng lần cuối VD2: Ngày 20/12/2018 Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng ký hợp đồng với Công ty cổ phần Minh Lan: Mua 200 thùng J80 trị giá 174.400đ/ thùng( giá chưa thuế, CKTM 10%) Ngày 20/12/2018 Công ty cổ phần Minh Lan mua 100 thùng gạch ốp chân tường J80( Lần mua hàng chưa đủ số lượng chương trình chiết khấu, Cơng ty cổ phần đầu Hồng Bàng xuất hóa đơn cho Công Ty cổ phần Minh Lan với giá 174.400đ/thùng Ngày 25/12/2018 Công ty mua thêm 100 thùng J80(Lần mua hàng tính tổng lượng hàng cơng ty cổ phần Minh Lan mua đủ 200 thùng, vây Công ty cổ phần Minh Lan hưởng CKTM 10%) -Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng viết hóa đơn lần cuối trừ phần CKTM 10% toàn hợp đồng Tổng tiền chiết khấu là: 10*174.400*10%= 174.400 * Định khoản: - Ngày 20/12/2018 Nợ TK 112,131:19.184.000 TK 511:17.440.000 TK 3331: 1.744.000 - Ngày 25/12/2018 Hạch tóan doanh thu bán hàng: Nợ TK 112.131:19.184.000 TK 511: 17.440.000 TK 3331:1.744.000 Hạch tốn chiết khâu thương mại: Nợ TK 5111:34.880.000 Nợ TK 3331:3.488.000 89 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TK 112.131:38.368.000 3.2.3 Công ty nên áp dụng phần mềm kế toán Về việc áp dụng tin học vào kế toán điều kiện kỹ thuật điện tốn bước phát triển nhanh chóng với nhiều thành tựu to lớn, việc sử dụng tin học vào lĩnh vực kế toán ngày phổ biến mang lại hiệu cao Thực tế Công ty trang bị thiết bị máy vi tính dừng lại việc mở sổ sách tính tốn Excel làm giảm tiến độ cơng việc Vì vậy, Cơng ty nên xem xét mua phần mềm kế toán để việc hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh việc quản lý số liệu thực nhanh chóng, gọn nhẹ, hiệu đảm bảo chất lượng cơng việc Một số phần mềm kế tốn sử dụng nhiều thị trường để Cơng ty lựa chọn như: phần mềm kế toán Misa, phần mềm kế toán FAST ACCOUNTING, phần mềm kế toán Smart Soft, … Em xin giới thiệu vài phần mềm phổ biến nhất: PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2018 thiết kế dành cho công ty vừa nhỏ, với mục tiêu giúp cơng ty khơng cần đầu nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều tin học kế tốn mà sở hữu làm chủ hệ thống phần mềm, quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Tính năng: + Dễ dàng sử dụng + Cập nhật chế độ kế tốn tài + Sử dụng nhiều hình ảnh nghiệp vụ, giúp cho người sử dụng dễ dàng hình dung quy trình hạch tốn kế toán Giá bán phần mềm MISA SME.NET 2018 gói Enterprise với đầy đủ 16 phân hệ (Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp) là: 12.950.000 đồng Dưới hình ảnh giao diện phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2018: 90 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng PHẦN MỀM KẾ TỐN FAST ACCOUNTING - Fast accounting phần mềm kế toán thiết kế dành cho công ty vừa nhỏ - Fast Accounting - Fast Accounting 11 phát triển cơng nghệ Microsoft, ngơn ngữ lập trình C#.NET, sở liệu SQL Server, chạy máy đơn lẻ, mạng nội làm việc từ xa qua internet Đặc biệt Fast Accounting 11 chạy đồng thời dạng ứng dụng windows ứng dụng web thơng qua trình duyệt phổ biến Internet Exploer, Fire Fox, Chrome Giá bán phần mềm Fast Accounting 14 phân hệ 9.900.000 đồng 91 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Dưới hình ảnh giao diện phần mềm kế tốn Fast Account: 92 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình thực tập tìm hiểu thực tế Cơng ty cổ phần đầu Hồng Bàng Hải Phòng, nhận thấy tầm quan trọng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh em lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng” làm đề tài khóa luận Đề tài giải số vấn đề sau:  Về mặt lý luận: Đề tài hệ thống hóa lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty theo Thông số 133/2016/TT – BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính  Về mặt thực tiễn: Mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh năm 2018 Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng Đánh giá ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty nói riêng Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài Đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng:  Giải pháp thứ nhất: Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế tốn  Giải pháp thứ hai: Áp dụng sách chiết khấu thương mại  Giải pháp thứ ba: Ứng dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn 93 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2016), Chế độ kế tốn cơng ty vừa nhỏ Hệ thống tài khoản kế toán, Nhà xuất Tài Bộ tài (2016), Chế độ kế tốn cơng ty vừa nhỏ Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế tốn sơ đồ kế tốn, Nhà xuất Tài Chi nhánh Công ty cổ phần đầu Hồng Bàng, tài liệu kế toán (2018) Tài liệu tham khảo khác thư viện 94 ... trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty Cổ phần đầu tư Hồng Bàng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu. .. cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Số liệu thực trang kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Bàng - Hệ thống sổ kế toán. .. chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Cổ phần Đầu tư Hồng Bàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư hồng bàng , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư hồng bàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn