Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí đình điền

99 23 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 14:08

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đặng Thị Thanh Ngọc Giảng viên hướng dẫn : ThS Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH KHÍ ĐÌNH ĐIỀN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đặng Thị Thanh Ngọc Giảng viên hướng dẫn : ThS Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Mã SV: 1412401243 Lớp: QT1802K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Khí Đình Điền NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( Về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Tìm hiểu lý luận tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Tìm hiểu thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Khí Đình Điền  Đánh giá ưu, khuyết điểm tổ chức công tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Khí Đình Điền nói riêng làm sở để đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn  Các văn Nhà nước chế độ kế toán liên quan đến cơng tác kế tốn tốn doanh nghiệp  Quy chế, quy định kế tốn - tài doanh nghệp  Hệ thống sổ sách kế toán liên quan đến tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Khí Đình Điền, sử dụng số liệu năm 2017 phục vụ công tác Địa điểm thực tập tốt nghiệp Cơng ty TNHH Khí Đình Điền Địa trụ sở: Số 420 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Kim Oanh Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Khí Đình Điền Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 24 tháng 12 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 05 tháng 04 năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đặng Thị Thanh Ngọc Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn ThS Phạm Thị Kim Oanh Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2.Vai trò kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3.Yêu cầu, nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.4.Một số khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.14.1.Doanh thu: 1.2 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 13 1.2.3.Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 16 1.2.4 Kế tốn doanh thu chi phí tài .19 1.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác .23 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 26 1.3 Vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn vào cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KHÍ ĐÌNH ĐIỀN 33 2.1 Khái quát chung Cơng ty TNHH Khí Đình Điền 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 33 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Cơng ty TNHH khí Đình Điền .33 2.1.3.1 Mơ hình tổ chức máy quản lý 34 2.1.4 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH khí Đình Điền 35 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH khí Đình Điền 38 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu Công ty TNHH khí Đình Điền 38 2.2.2 Kế toán doanh thu chi phí tài .62 2.2.3 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác .66 2.2.4 Kế toán xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Khí Đình Điền 67 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH KHÍ ĐÌNH ĐIỀN .78 3.1.1 Ưu điểm 78 3.1.2 Nhược điểm 79 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Khí Đình Điền 80 3.2.1.Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 80 3.2.2 Đề xuất áp dụng sách bán hàng 82 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .90 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức ký gửi đại lý 10 (bên giao đại lý) 10 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức trả chậm, trả góp 10 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán giảm trừ doanh thu 12 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán .15 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 18 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế toán doanh thu hoạt động tài 20 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ kế tốn chi phí tài 22 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 24 Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch tốn chi phí khác 26 Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán xác định kết kinh doanh 28 Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung .30 Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký – Sổ 31 Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 31 Sơ đồ 1.15: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính áp dụng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 32 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Cơng ty TNHH khí Đình Điền 34 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ máy kế tốn Cơng ty TNHH khí Đình Điền 35 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung 37 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT 0000424 41 Biểu số 2.2: Giấy báo 549 42 Biểu số 2.3: Hóa đơn GTGT 0000432 43 Biểu số 2.4: Sổ Nhật ký chung 44 Biểu số 2.5: Sổ TK 511 45 Biểu số 2.6: Sổ chi tiết bán hàng 46 Biểu số 2.7: Sổ tổng hợp bán hàng .47 Biểu số 2.8: Phiếu xuất kho 112 50 Biểu số 2.9: Phiếu xuất kho 120 51 Biểu số 2.10: Sổ Nhật ký chung 52 Biểu số 2.11: Sổ TK 632 .53 Biểu số 2.12: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán 54 Biểu số 2.13: Sổ tổng hợp giá vốn 55 Biểu số 2.14: Hóa đơn dịch vụ viễn thông 0046560 57 Biểu số 2.15: Phiếu chi 178 58 Biểu số 2.16: Hóa đơn 0001973 59 Biểu số 2.17: Sổ Nhật ký chung 60 Biểu số 2.18: Sổ TK 642 .61 Biểu số 2.19: Giấy báo 624 63 Biểu số 2.20: Sổ Nhật ký chung 64 Biểu số 2.21: Sổ TK 515 .65 Biểu số 2.27: Phiếu kế toán số 81 .69 Biểu số 2.28: Phiếu kế toán số 82 .70 Biểu số 2.29: Phiếu kế toán số 83 .71 Biểu số 2.30: Phiếu kế toán số 84 .71 Biểu số 2.31: Phiếu kế toán số 85 .72 Biểu số 2.32: Sổ Nhật ký chung 73 Biểu số 2.33: Sổ TK 911 .74 Biểu số 2.34: Sổ TK 821 .75 Biểu số 2.35: Sổ TK 421 .76 Biểu số 2.36: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 77 Biểu số 3.1: Hóa đơn GTGT số 0000441 85 Biểu số 3.2: Phiếu chi số 223 .86 Biểu số 3.3: Sổ Nhật ký chung 87 Biểu số 3.4: Sổ Cái TK 511 88 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, kinh tế nước ta khơng ngừng vươn lên để khẳng định vị trí Các doanh nghiệp cạnh tranh với ngày khốc liệt Sự phối hợp hoạt động cách nhịp nhàng, hiệu phận cấu thành chìa khóa dẫn đến đường thành cơng, khả tồn lâu dài doanh nghiệp Kế tốn phần số Bộ máy kế tốn ln coi cánh tay phải đắc lực, sở quan trọng để lãnh đạo doanh nghiệp đưa định quản lý Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Khí Đình Điền, em nhìn thấy quan trọng cơng tác kế tốn nói chung đặc biệt kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty nói riêng, em định chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Khí Đình Điền” cho khóa luận Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, khóa luận em gồm chương:  Chương 1: Lý luận chung tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Chương 2: Thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Khí Đình Điền  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Khí Đình Điền Trong q trình hồn thiện đề tài, em nhận giúp đỡ bảo nhiệt tình Phạm Thị Kim Oanh anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH Khí Đình Điền Tuy nhiên, hạn hẹp mặt thời gian thực tập kiến thức, hiểu biết thân chưa đầy đủ nên viết em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đặng Thị Thanh Ngọc Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 2.35: Sổ TK 421 Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC Cơng ty TNHH Khí Đình Điền 420 đường 208 - An Đồng - An Dương - HP ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) Năm: 2017 Tên tài khoản: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Số hiệu: 421 Chứng từ SH Diễn giải NT TKĐƯ Số dư đầu kỳ PK85 31/12 Số tiền SH Nợ 2.884.354.326 Kết chuyển lợi nhuận sau thuế 911 2.390.999.869 Cộng số phát sinh 2.390.999.869 Số dư cuối kỳ 5.275.354.194 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu Kế toán trưởng Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn trích: Cơng ty TNHH Khí Đình Điền) Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 76 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 2.36: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chỉ tiêu Mã TM Số năm Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) 189.817.376.770 342.977.139.882 01 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 02 Các khoản giảm trừ doanh thu 189.817.376.770 342.977.139.882 10 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 171.679.666.563 310.680.168.819 11 Giá vốn hàng bán 18.137.710.207 32.296.971.063 20 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) 2.312.813 3.098.946 21 Doanh thu hoạt động tài 22 Chi phí tài 23 - Trong đó: Chi phí lãi vay 15.151.273.184 28.694.627.102 25 Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 2.988.749.836 3.605.442.907 30 + 26)} 10 Thu nhập khác 31 11 Chi phí khác 32 12 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 2.988.749.836 3.605.442.907 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 597.749.967 721.088.581 14 Chi phí thuế TNDN hành 51 15 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 2.390.999.869 2.884.354.326 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) 60 Cơng ty TNHH Khí Đình Điền 420 đường 208 - An Đồng - An Dương - HP (Nguồn trích: Cơng ty TNHH Khí Đình Điền) Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 77 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH KHÍ ĐÌNH ĐIỀN 3.1 Nhận xét chung tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Khí Đình Điền 3.1.1 Ưu điểm  Về việc tổ chức máy kế toán: - Bộ máy tổ chức kế toán cơng ty theo mơ hình tập trung phù hợp với u cầu cơng việc trình độ chun mơn người Mỗi kế tốn viên phụ trách tự chịu trách nhiệm phần hành kế toán giao tất chịu đạo toàn diện, tập trung thống kế tốn trưởng Kế tốn trưởng quyền hạn kiểm tra, giám sát tình hình thực nhiệm vụ nhân viên đồng thời phải chịu trách nhiệm trước sai sót xảy q trình hạch tốn kế tốn - Thơng tin kế tốn phản ánh kịp thời, đầy đủ xác nên việc đối chiếu kiểm tra số liệu phận kinh doanh lập báo cáo tài thuận lợi thực dễ dàng, đồng thời giúp cho công tác quản lý doanh nghiệp đạt hiệu cao  Về việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh: - Các chứng từ sử dụng cho việc hạch toán phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh, với mẫu Bộ Tài quy định Quy trình hạch tốn chứng từ nhanh chóng kịp thời - Về hệ thống tài khoản sử dụng: Công ty áp dụng hệ thống tài khoản thống theo chế độ báo cáo tài doanh nghiệp ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 chuẩn mực kế toán Việt Nam Bộ tài ban hành thơng tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung - Về sổ sách kế toán: Các sổ sách kế toán thực rõ ràng, xác lưu trữ theo chuẩn mực quy định chung nhà nước Cơng ty áp dụng hình thức ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung, hình thức ưu điểm ghi chép đơn giản, kết cấu sổ đơn giản, số liệu kế toán dễ đối chiếu kiểm tra Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 78 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Về cơng tác kế tốn chi phí: Chi phí vấn đề ln nhà quản lý quan tâm, cân nhắc muốn tìm cách để quản lý chặt chẽ chi phí nhằm tránh lãng phí, làm giảm lợi nhuận Bởi vậy, cơng tác hạch tốn chi phí cơng ty bước đầu đảm bảo tính xác, đầy đủ kịp thời phát sinh - Về công tác kế toán doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng kế toán ghi nhận cách chi tiết, đầy đủ kịp thời, đảm bảo nguyên tắc phù hợp ghi nhận doanh thu chi phí phát sinh - Về cơng tác kế tốn xác định kết hoạt động kinh doanh: Cơng tác kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh công ty phần đáp ứng yêu cầu Ban giám đốc công ty việc cung cấp thơng tin tình hình kinh doanh cơng ty cách kịp thời xác - Về báo cáo tài chính: Các báo cáo tài lập theo mẫu biểu quy định đảm bảo tính xác, kịp thời cung cấp thơng tin phục vụ cơng tác quản lý kinh tế tài công ty 3.1.2 Nhược điểm Bên cạnh kết đạt cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Khí Đình Điền số hạn chế sau: - Về công tác ghi chép sổ sách kế tốn: Cơng tác kế tốn thực Excel phần giảm bớt khối lượng công việc không áp dụng phần mềm kế tốn cơng tác kế tốn nên nhà quản trị nhân viên kế tốn gặp khơng khó khan Trong thời kỳ công nghệ thông tin ngày phát triển, phần mềm kế toán áp dụng nhiều kế toán, điều mang lại hiệu tính xác cao Do vậy, cơng ty nên sử dụng phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh, loại hình doanh nghiệp để góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, loại hình doanh nghiệp để góp phần nâng cao hiệu quản lý tiết kiệm thời gian, cơng sức việc ghi sổ sách, tính tốn số liệu -Về việc áp dụng sách bán hàng ưu đãi Trong chế thị trường nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực việc doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh để thu hút khách hàng điều tất yếu Cơng ty TNHH Khí Đình Điền vậy, địa bàn Hải Phòng nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực với công ty Việc cơng ty khơng áp dụng sách ưu đãi (chiết Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 79 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng khấu thương mại) bán hàng phần làm giảm lượng khách hàng đến với cơng ty, từ làm giảm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Khí Đình Điền Qua q trình thực tập cơng ty, sở nắm vững tìm hiểu tình hình thực tế vấn đề lý luận học được, nhận thấy tầm quan trọng công tác tổ chức kế tốn cơng ty tồn số vấn đề hạn chế cần khắc phục Vì vậy, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty 3.2.1 Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế tốn Thị trường ngày phát triển quy mô doanh nghiệp ngày mở rộng, tính chất hoạt động ngày cao làm cho nhu cầu nhận xử lý thông tin ngày trở nên khó khăn, phức tạp để tăng hiệu cơng tác kế tốn, cơng ty nên áp dụng phần mềm kế toán để tiết kiệm thời gian, cơng sức Phầm mềm kế tốn cung cấp tức số liệu báo cáo kế toán nào, tránh sai lệch số liệu, tiết kiệm nguồn nhân lực, chi phí tăng cường tính chuyên nghiệp nhân sự, làm gia tăng giá trị chất lượng mắt đối tác khách hàng Dưới số đề xuất phần mềm kế toán tiện dụng phù hợp với cơng ty  Phần mềm kế tốn Misa: Phần mềm Misa giải pháp cho doanh nghiệp vừa nhỏ áp dụng trường hợp như: Doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp thương mại quy mơ đơn giản, mức độ quản lý không phức tạp hay doanh nghiệp u cầu quản trị cao mơ hình hoạt động lớn mức độ tương đối doanh nghiệp thực kinh doanh nhiều lĩnh vực Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 80 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Ưu điểm phần mềm kế tốn Misa: Giao diện dễ sử dụng, trực quan, thân thiện với người dùng, cho phép cập nhật liệu cách linh hoạt, mẫu giấy tờ chứng từ tuân theo quy định ban hành Số liệu tính tốn xác, khả xảy sai sót bất thường lỗi phần mềm cực hiếm, giúp người làm kế toán an tâm nhiều so với phương thức kế tốn khác Cơng nghệ bảo mật liệu cao, an tồn gần tuyệt đối chạy sở liệu SQL  Nhược điểm: Vì SQL nên Misa cài đặt máy tính yếu chạy ì ạch Tốc độ xử lý liệu chậm Misa tính đến triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh: Xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây lắp Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 81 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng  Hay sử dụng phần mềm kế toán FAST:  Ưu điểm phần mềm kế toán FAST: Giao diện dễ sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán cập nhật bám sát chế độ kế tốn hành Cũng giống Misa, FAST hệ thống báo cáo đa dạng, người dùng yên tâm yêu cầu quản lý Tốc độ xử lý tương đối tốt Cho phép kết xuất báo cáo Excel Không cần cài đặt phần mềm máy chủ hay phần mềm hỗ trợ khác  Nhược điểm: Dung lượng lớn, người dùng khó phân biệt data Độ bảo mật chưa thực an toàn Các hướng dẫn kèm sơ sài, chưa rõ ràng Misa 3.2.2 Đề xuất áp dụng sách bán hàng Để thu hút khách hàng mở rộng thị trường tiêu thụ giữ khách hàng cũ nhằm tăng doanh thu lợi nhuận, cơng ty nên xây dựng sách ưu đãi (chiết khấu thương mại) phù hợp với tình hình cơng ty  Chiết khấu thương mại: khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ giá niêm yết doanh nghiệp giảm trừ cho người mua hàng người mua hàng mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 82 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế cam kết mua bán hàng Chiết khấu thương mại công ty xây dựng phải dựa : - Cơng ty tham khảo chiết khấu thương mại DN ngành - Chính sách chiết khấu thương mại xây dựng dựa theo chiến lược kinh doanh thời kỳ doanh nghiệp Quy định hạch toán chiết khấu thương mại: - Trường hợp người mua hàng nhiều lần đạt lượng hàng mua hưởng chiết khấu khoản chiết khấu thương mại ghi giảm trừ vào giá bán HĐ GTGT HĐ Bán hàng lần cuối - Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, số chiết khấu thương mại người mua hưởng lớn số tiền bán hàng ghi hóa đơn lần cuối tiền chiết khấu thương mại cho người mua - Trường hợp người mua hàng với số lượng lớn hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh hóa đơn giá giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) khoản tiền chiết khấu khơng hạch tốn riêng Với việc áp dụng sách chiết khấu thương mại tiêu thụ hàng hóa khơng cơng ty giữ khách hàng truyền thống mà tăng lượng khách hàng tương lai ưu đãi cơng ty việc bán hàng, giúp thúc đẩy trình tiêu thụ, tăng lực cạnh tranh thị trường Phương pháp hạch toán: Tài khoản sử dụng: ghi Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh kỳ kế toán ghi: Nợ TK 511 – Chiết khấu thương mại Nợ TK 3331 – Số thuế điều chỉnh giảm TK 111, 112, 131 Ví dụ: Ngày 25/05/2017, xuất bán 1.000 kg Góc Inox sus 304, đơn giá chưa thuế GTGT 10% 52.000 đ/kg 2.500 kg Thép không gỉ dạng cuộn 304, đơn giá chưa thuế GTGT 10% 61.000 đ/kg cho Công ty CP Thanh Bình theo HĐ 0000441 Khách hàng tốn chuyển khoản Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 83 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khi khách hàng mua với số lượng lớn cơng ty cho khách hàng hưởng chiết khấu thương mại 5% (tham khảo sách chiết khấu thương mại Công ty TNHH Thành Lan) trả tiền mặt Kế toán định khoản:  Ghi nhận doanh thu: Nợ TK 112: 224.950.000 TK 511: 204.500.000 TK 3331: 20.450.000  Khoản chiết khấu thương mại phát sinh: Nợ TK 511: 10.225.000 Nợ TK 3331: 1.022.500 TK 111: 11.247.500 Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 84 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.1: Hóa đơn GTGT số 0000441 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Lưu hành nội Ngày 25 tháng 05 năm 2017 Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: AA/17P Số: 0000441 Đơn vị bán hàng: CƠNG TY TNHH KHÍ ĐÌNH ĐIỀN Mã số thuế : 0201809841 Địa Điện thoại : Số 420 đường 208, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng : 031 3972 667 Số tài khoản : 32110000568976 chi nhánh NH Vietinbank Hải Phòng Họ tên người mua hàng: Trần Ngọc Mai Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Thanh Bình Mã số thuế : 0201724517 Địa : Số 112 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngơ Quyền, HP Hình thức tốn : CK Số tài khoản: STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 6=4x5 Kg 1.000 52.000 52.000.000 Kg 2.500 61.000 152.500.000 Góc Inox sus 304 Thép khơng gỉ dạng cuộn 304 Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT: 10% 204.500.000 Tiền thuế GTGT 20.450.000 Tổng cộng tiền toán 224.950.000 Số tiền viết chữ: Hai trăm hai mươi bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Nguồn trích: Cơng ty TNHH Khí Đình Điền) Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 85 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.2: Phiếu chi số 223 Cơng ty TNHH Khí Đình Điền 420 đường 208 - An Đồng - An Dương - HP Mẫu số: 02 – TT (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) PHIẾU CHI Quyển số: 02 Số: PC223 Ngày 25 tháng 05 năm 2017 Nợ: 5211, 3331 Có: 1111 Họ tên người nhận tiền: Trần Ngọc Mai Địa chỉ: Cơng ty CP Thanh Bình Lý chi: Chiết khấu cho Cơng ty CP Thanh Bình Số tiền: 11.247.500 trăm đồng Viết chữ: Mười triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn năm Kèm theo: 01 Chứng từ gốc Ngày 25 tháng 05 năm 2017 Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Mười triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm đồng (Nguồn trích: Cơng ty TNHH Khí Đình Điền) Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 86 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.3: Sổ Nhật ký chung Mẫu số: S03a-DN Công ty TNHH Khí Đình Điền 420 đường 208 - An Đồng - An Dương - HP (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2017 Đơn vị tính: đồng Chứng từ SH NT …… …… Diễn giải …… PX170 25/05 Xuất bán hàng hóa theo HD441 HD441 25/05 Doanh thu bán hàng hóa cho Thanh Bình theo HD441, thu chuyển khoản PC223 25/05 Chiết khấu cho công ty CP Thanh Bình TKĐƯ …… 632 Số phát sinh Nợ …… …… 198.620.500 156 112 198.620.500 224.950.000 511 204.500.000 3331 20.450.000 511 10.225.000 3331 1.022.500 111 …… …… …… …… Tổng cộng 11.247.500 …… …… 1.798.801.905.050 1.798.801.905.050 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn trích: Cơng ty TNHH Khí Đình Điền) Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 87 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.4: Sổ Cái TK 511 Mẫu số: S03b-DN Cơng ty TNHH Khí Đình Điền 420 đường 208 - An Đồng - An Dương - HP (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm: 2017 Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Số hiệu: 511 Chứng từ Diễn giải SH NT Số tiền SH TKĐƯ Nợ Số dư đầu kỳ Doanh thu bán HD441 25/05 hàng hóa cho Cơng ty CP 112 204.500.000 Thanh Bình Chiết khấu cho PC223 25/05 cơng ty CP 111 10.225.000 …… …… Thanh Bình …… …… …… …… Kết chuyển PK81A 31/12 doanh thu 511 189.817.376.770 Cộng số phát sinh 189.817.376.770 189.817.376.770 Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu Kế toán trưởng Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn trích: Cơng ty TNHH Khí Đình Điền) Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 88 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Về lý luận, đề tài hệ thống hóa lý luận chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Về thực tiễn, đề tài mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Khí Đình Điền cách khách quan, trung thực thơng qua số liệu tháng 05 năm 2017 minh chứng cho lập luận đưa Qua trình thực tập tiếp cận thực tế công ty, em nhận thấy cơng tác kế tốn cơng ty số ưu điểm hạn chế sau: - Ưu điểm:  Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung, gọn nhẹ tính hồn thiện tương đối cao, hoạt động nề nếp với quy trình làm việc khoa học  Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ chế độ kế tốn ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016  Về công tác kế doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh thực chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình đơn vị - Hạn chế:  Cơng tác ghi chép sổ sách kế tốn chưa hiệu  Cơng ty khơng áp dụng sách ưu đãi bán hàng Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý bán hàng Cơng ty TNHH Khí Đình Điền: - Công ty nên sử dụng phần mềm kế tốn để tăng tính hiệu cơng việc, tiết kiệm thời gian công sức - Công ty nên áp dụng sách ưu đãi bán hàng chiết khấu thương mại để thu hút khách hàng Các kiến nghị đề xuất xuất phát từ thực tế Cơng ty nên thực tế khả thi Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 89 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2016), Thơng tư số 133/2016/TT-BTC Ngô Thế Chi (2013) , Giáo trình kế tốn tài , Nhà xuất Tài Chính Đặng Thị Loan (2011), Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty TNHH Khí Đình Điền, Sổ sách kế tốn Cơng ty, (2017) Sinh viên: Đặng Thị Thanh Ngọc Lớp: QT1802K 90 ... sách kế toán vào cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY. .. cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Cơ Khí Đình Điền  Chương... luận tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Tìm hiểu thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Cơ Khí Đình Điền  Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí đình điền , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí đình điền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn