Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

21 46 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:29

CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ Toán: Tiết : BÀI CŨ Đặt tính tính: a) 101 x 25 Tiết : Tốn: BÀI CŨ Tính cách thuận tiện nhất: 89 x + x 89 Toán: Tiết : BÀI CŨ Nhận xét Toán: Chia tổng cho số Tính so sánh giá trị hai biểu thức : (35 + 21) : 35 : + 21 : tổng : số số hạng : số chia+ số hạng : số chia Ta có : (35 + 21) : = 56 : = 35 : + 21 : = + = Vậy : (35 + 21) : = 35 : + 21 : Khi chia tổng cho số, số hạng Khi chia tổng cho số ta có tổng chia hết cho số chia ta chia số thể làm nào? hạng cho số chia, cộng kết tìm với Tốn: Chia tổng cho số Bài 1: a) Tính hai cách: (15 + 35) : (80 + 4) : (15 + 35) : Cách 1: (15 + 35) : = 50 : = 10 Cách 2: (15 + 35) : = 15 : + 35 : Toán: Chia tổng cho số Bài a) Tính hai cách: (80 + 4) : Cách 1: (80 + 4) : = 84 : = 21 Cách 2: (80 + 4) : = 80 : + : = 20 + = 21 Toán: Chia tổng cho số b) Tính hai cách (theo mẫu): Mẫu: 12 : + 20 : = ? Cách 1: 12 : + 20 : = + = Cách 2: 12 : + : = (12 + 20) : 20 = 32 : 4= Toán: Chia tổng cho số b)Tính hai cách (theo mẫu): 18 : + 24 : Cách 1: 18 : + 24 : = + = Cách 2: 18 : + 24 : = (18 + 24) : Toán: Chia tổng cho số b) Tính hai cách (theo mẫu): 60 : + : Cách 1: 60 : + : = 20 + = 23 Cách 2: 60 : + : = (60 + 9) : Toán: Chia tổng cho số (a + b) : c = a : c + b : c Toán: Chia tổng cho số Tính hai cách (theo mẫu): Mẫu: (35 – 21):7 = ? Cách 1: (35 – 21) : = 14 : = Cách : ( 35 - 21 ) : 7= 35 : - 21 : = – = Toán: Chia tổng cho số Tính hai cách (theo mẫu): a) (27-18) : b) (64-32) : Toán: Chia tổng cho số Tính hai cách (theo mẫu): a) (27 - 18) : Cách 1: (27 - 18) : = : = Cách 2: (27 – 18) : = 27 : – 18 : Tốn: Chia tổng cho số 2.Tính hai cách (theo mẫu): b) (64 – 32 ) : Cách 1: ( 64 – 32 ) : = 32 : = Cách 2: ( 64 – 32 ) : = 64 : – 32 : Toán: Chia tổng cho số Khi chia hiệu cho số, số bị trừ số trừ chia hết cho số chia thỡ ta cú thể lấy số bị trừ số trừ chia cho số chia, lấy cỏc kết trừ Toán: Chia tổng cho số Lớp 4A có 32 học sinh chia thành nhóm, nhóm có học sinh Lớp 4B có 28 học sinh chia thành nhóm, nhóm có học sinh Hỏi tất có nhóm? Tóm tắt: Lớp 4A: 32 HS, chia nhóm có HS Lớp 4B: 28 HS, chia nhóm có HS Hỏi : Có tất ? nhóm Tốn: Chia tổng cho số Bài 3: Cách Bài giải : Số học sinh hai lớp là: 32+28 = 60 (học sinh) Số nhúm học sinh cú tất là: 60:4 = 15 (nhúm) Đỏp số : 15 nhúm Toán: Chia tổng cho số Bài 3: Cách Bài giải : Số nhóm học sinh lớp 4A là: 32:4 = (nhóm) Số nhóm học sinh lớp 4B là: 28 : = (nhóm) Số nhóm học sinh hai lớp : + = 15 (nhóm) Đáp số : 15 nhóm Trò chơi ĐĐỲNG SAI (12 + 27) : = 12:3 + 27 ? SAI 36: + 24:6 = (36 + 24):6 ? ĐĐỲNG (28 – 21) :7 = 28 – 21:7 ? SAI 32:4 + 16: = (32 + 16):(4+8)? SAI Xem lại bài: Chia tổng cho số Chuẩn bị bài: Chia cho số có chữ số Nhận xét tiết học ... – 32 ) : Cách 1: ( 64 – 32 ) : = 32 : = Cách 2: ( 64 – 32 ) : = 64 : – 32 : Toán: Chia tổng cho số Khi chia hiệu cho số, số bị trừ số trừ chia hết cho số chia thỡ ta cú thể lấy số bị trừ số trừ... + 21 : tổng : số số hạng : số chia+ số hạng : số chia Ta có : (35 + 21 ) : = 56 : = 35 : + 21 : = + = Vậy : (35 + 21 ) : = 35 : + 21 : Khi chia tổng cho số, số hạng Khi chia tổng cho số ta có tổng. .. 12 : + 20 : = ? Cách 1: 12 : + 20 : = + = Cách 2: 12 : + : = ( 12 + 20 ) : 20 = 32 : 4= Tốn: Chia tổng cho số b)Tính hai cách (theo mẫu): 18 : + 24 : Cách 1: 18 : + 24 : = + = Cách 2: 18 : + 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn