Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:29

CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ MƠN TỐN LỚP Trường tiểu học hải thành Toán Kiểm tra cũ Tính: a) x ( 12 + ) b) ( 14 + ) x Toán Chia tổng cho số Tính so sánh giá trị hai biểu thức: ( 35 + 21 ) : 35 : + 21 : Ta có: ( 35 + 21 ) : = 56 : = 35 : + 21 : = + = Vậy: ( 35 + 21 ) : = 35 : + 21 : Khi chia tổng cho số, số hạng tổng chia hết cho số chia ta chia số hạng cho số chia, cộng kết tìm với Toán Chia tổng cho số Thực hành Bài a/ Tính hai cách: (15 + 35) : Cách 1: (80 + 4) : Cách 1: (15 + 35) : = 50 : = 10 (80 + 4) : = 84 : = 21 Cách 2: Cách 2: (15 + 35) : = 15 : + 35 : (80 + 4) : = 80 : + : = + = 10 = 20 + = 21 Toán Chia tổng cho số Bài Thực hành a/ Tính hai cách: b/ Tính hai cách:(theo mẫu) Mẫu: 12 : + 20 : = ? Cách 1: 12 : + 20 : = + = Cách 2: 12 : + 20 : = (12 + 20) : = 32 : = Toán Chia tổng cho số Bài Cách 1: Thực hành a/ Tính hai cách: b/ Tính hai cách:(theo mẫu) Mẫu: 12 : + 20 : = ? Cách 1: 12 : + 20 : = + = Cách 2: 12 : + 20 : = (12 + 20) : = 32 : = 18 : + 24 : = 60 : + : = 18 : + 24 : = + = Cách 2: 18 : + 24 : = (18 + 24) : = 42 : = Cách 1: 60 : + : = 20 + = 23 Cách 2: 6o : + : = (60 + 9) : = 69 : = 23 Toán Chia tổng cho số Thực hành Bài Tính hai cách:(theo mẫu) Mẫu: (35 – 21) : = ? Cách 1: (35 – 21) : = 14 : = Cách 2: (35 – 21) : = 35 : - 21 : =5-3 =2 Toán Chia tổng cho số Thực hành Bài Tính hai cách:(theo mẫu) Mẫu: (35 – 21) : = ? Cách 1: (35 – 21) : = 14 : = Cách 2: (35 – 21) : = 35 : - 21 : =5-3 =2 Cách 1: a (27 – 18) : (27 – 18) : = : = Cách 2: (27 – 18) : = 27 : - 18 : =9-6=3 Cách 1: b.(64 – 32) : (64 – 32) : = 32 : = Cách 2: (64 – 32) : = 64 : - 32 : =8-4=4 Toán Chia tổng cho số Thực hành Bài Lớp 4A có 32 học sinh chia thành nhóm, nhóm có học sinh Lớp 4B có 28 học sinh chia thành nhóm, nhóm có học sinh Hỏi tất có nhóm? Bài giải Số nhóm hai lớp có là: (32 + 28) : = 15 ( nhóm) Đáp số: 15 nhóm Chào tạm biệt ! Gv: Phan Thị Lộc Trường Tiểu Học Hải Thành ... Cách 1: 12 : + 20 : = + = Cách 2: 12 : + 20 : = ( 12 + 20 ) : = 32 : = 18 : + 24 : = 60 : + : = 18 : + 24 : = + = Cách 2: 18 : + 24 : = (18 + 24 ) : = 42 : = Cách 1: 60 : + : = 20 + = 23 Cách 2: 6o... 32) : ( 64 – 32) : = 32 : = Cách 2: ( 64 – 32) : = 64 : - 32 : =8 -4= 4 Toán Chia tổng cho số Thực hành Bài Lớp 4A có 32 học sinh chia thành nhóm, nhóm có học sinh Lớp 4B có 28 học sinh chia thành... = 23 Toán Chia tổng cho số Thực hành Bài Tính hai cách:(theo mẫu) Mẫu: (35 – 21 ) : = ? Cách 1: (35 – 21 ) : = 14 : = Cách 2: (35 – 21 ) : = 35 : - 21 : =5-3 =2 Toán Chia tổng cho số Thực hành Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn