Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

15 166 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:21

MƠN : TỐN BÀI : CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH Tốn : 1/Bài cũ : Bài 1:Tìm hai số biết tổng hiệu chúng 42506 18472 Bài 2: Có kho lớn ,mỗi kho chứa 14580 kg gạo kho bé chứa 10350 kg gạo Hỏi trung bình kho chứa ki-lơ-gam gạo? Tốn : 1/Bài cũ : Bài 1:Tìm hai số biết tổng hiệu chúng 42506 18472 Bài giải : Số bé ( 42506 – 18472 ) : = 12017 Số lớn 12017 + 18472 = 30489 Đáp số : Số bé : 12017 Số lớn : 30489 Toán : 1/Bài cũ : Bài 2: Có kho lớn ,mỗi kho chứa 14580 kg gạo kho bé chứa 10350 kg gạo Hỏi trung bình kho chứa ki-lơ-gam gạo? Bài giải Khối lượng gạo hai kho lớn chứa 14580 x = 29160 ( Kg) Trung bình kho chứa khối lượng gạo ( 29160 + 10350 ) : = 13170 ( kg ) Đáp số : 13 170 Kg gạo Toán : Chia số cho tích 2/Bài : a, Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) ; 24 : : ; 24 : : Ta có : 24 : ( x ) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 : = Vậy : 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : Toán : Chia số cho tích 2/ Bài : b , Tính chất số chia cho tích H: Biểu thức 24 : ( x ) có dạng ? * Có dạng số chia cho tích H: Khi thực tính giá trị biểu thức em làm ? * Tính tích x = lấy 24 : = H: Em có cách tính khác mà tìm giá trị 24 : ( x ) = ? * Lấy 24 chia cho chia tiếp cho * Lấy 24 chia cho chia tiếp cho H: biểu thức 24 : ( x ) ? * Là thừa số tích ( x ) H:Vậy chia số cho tích hai thừa số ta làm ? Toán : Chia số cho tích 2/Bài : a, Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) ; 24 : : ; 24 : : Ta có : 24 : ( x ) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 : = Vậy : 24 : ( x ) = 24 : : = 24 : : * Khi chia số cho tích hai thừa số ,ta chia số cho thừa số ,rồi lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số Tốn : Chia số cho tích c, Luyện tập: Bài /78 Tính giá trị biểu thức : a , : ( x ) ; b , 72 : ( x ) ; c , 28 : ( x ) a, 50:(2x5) 50:(2x5)=50:10=5 50:(2x5)=50:2 : = 25:5 = 50:(2x5)=50:5 : = 10 :2 = Toán : Chia số cho tích c, Luyện tập: Bài /78 Tính giá trị biểu thức : a , : ( x ) ; b , 72 : ( x ) ; c , 28 : ( x ) b, 72:(9 72:(9 72:(9 72:(9 x8) x8)=72:72 =1 x8)=72:9 :8 =8:8=1 x8)=72:8 :9 =9:9=1 c,28:(7x2) : ( x ) = : 14 = 28:(7x2)=28:7 :2 = 4:2 = 28:(7x2)=28:2 :7 =14:7 = Tốn : Chia số cho tích c, Luyện tập: Bài /78 Chuyển phép chia sau thành phép chia số chia cho tích tính ( theo mẫu ) Mẫu : 60 : 15 = 60 : ( x ) = 60 : : = 12 : = a , 80 : 40 ; b , 150 : 50 ; c, 80 : 16 a , 80 : 40 = 80 : ( x ) = 80 : : = 10 : = Toán : Chia số cho tích c, Luyện tập: a , 80 : 40 ; b , 150 : 50 ; c, 80 : 16 b, 150 : 50 = 150 : ( 10 x ) = 150 : 10 : = 15 : = c, 80 : 16 = 80 : ( x ) = 80 : : = 10 : = Tốn : Chia số cho tích c, Luyện tập: Bài /79: Có bạn học sinh,mỗi bạn mua loại tất phải trả 7200 đồng Tính giá tiền Tóm tắt : Có : bạn học sinh Mỗi bạn mua : ,phải trả 7200đồng Mỗi : ? đồng Toán : Chia số cho tích c, Luyện tập: Bài giải : Số hai bạn mua là: x = ( ) Giá tiền : 7200 : = 1200 (đồng ) Đáp số : 1200 đồng Bài giải : Số tiền bạn phải trả : 7200 : = 3600 (đồng ) Giá tiền : 3600 : = 1200 (đồng ) Đáp số : 1200 đồng Tốn : Chia số cho tích Củng cố : Trò chơi : Ai – Nhanh * Tính giá trị biểu thức cách : ** 36 : ( x ) 36 : ( x ) = 36 : = 36 : ( x ) = 36 : : = 12 : = 36 : ( x ) = 36 : : = 18 : = Dặn dò : Chia tích cho số ... H:Vậy chia số cho tích hai thừa số ta làm ? Toán : Chia số cho tích 2 /Bài : a, Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) ; 24 : : ; 24 : : Ta có : 24 : ( x ) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 :... 1:Tìm hai số biết tổng hiệu chúng 42 506 1 847 2 Bài giải : Số bé ( 42 506 – 1 847 2 ) : = 120 17 Số lớn 120 17 + 1 847 2 = 3 048 9 Đáp số : Số bé : 120 17 Số lớn : 3 048 9 Toán : 1 /Bài cũ : Bài 2: Có kho... ) Đáp số : 13 170 Kg gạo Toán : Chia số cho tích 2 /Bài : a, Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : ( x ) ; 24 : : ; 24 : : Ta có : 24 : ( x ) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 : = Vậy : 24 : (
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn