MẪU THUYẾT MINH ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1

44 116 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 11:13

File thuyết minh đồ án kết cấu bê tông 1 May 24, 2012 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH MỤC LỤC Phần 1: BẢN SÀN………………………………………………………………2 Phần 2: DẦM PHỤ………………………………………………………………10 Phần 3: DẦM CHÍNH……………………………………………………………23 Các tài liệu tham khảo 1- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu tông cốt thép TCXDVN 356:2005 NXB Xây dựng Hà Nội 2006 2- TCVN 2737 : 1995 – Tiêu chuẩn thiết kế Tải Trọng Tác Động 3- Kết cấu tông cốt thép (Phần cấu kiện bản) – Phan Quang Minh (chủ biên), Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống _NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội 2008 4- Hướng dẫn đồ án môn học tông cốt thép : Sàn sườn tồn khối có dầm – Nguyễn Văn Hiệp _ NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh -2011 5- Đồ án mơn học kết cấu tơng : Sàn sườn tồn khối loại dầm – Võ Bá Tầm, Hồ Đức Huy _ NXB Xây Dựng Hà Nội -2009 SVTH: May 24, 2012 SVTH: ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 GVHD: TS NGUYỄN MINH I MẶT BẰNG SÀN Cơng trình: Nhà cơng nghiệp Mặt tầng thứ i Cột tiết diện 300 × 300 tông B20 ⇒ Rb = 11,5 MPa Hệ số điều kiện làm việc tông γ b = 1,0 ⇒γ b2 =1,0 Cốt thép chọn để tính tốn + d ≤ 10 dùng loại thép AI + d > 10 dùng loại thép AII B 150 E coä t 300x300 Dầ m 300x700 Bả n sà n 80 Dầ m phụ 200x500 6500 B 6500 D C 6500 C C A A A 1000 6500 B 100 3X1800 3x1800 3X1800 3X1800 3X1800 MB SAØ N TL 1:200 SVTH: ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 GVHD: TS NGUYỄN MINH Bảng : Tổng hợp số liệu tính tốn c L1 L2 P n m m KN/m2 1,8 6,5 14,5 tông B20 MPa Rb = 11,5 Rbt = 0,9 γ b = 1,0 1,2 tông B20 αR ξR ξd AI 0,437 0,645 0,33 AII 0,429 0,623 0,33 Cốt thép Thép sàn Cốt đai d ≤ 10 d ≤ 10 MPa MPa Cốt dọc d ≥ 12 MPa Rs = 225 Rs = 280 Rsw=225 Rsw = 175 Thép xiên MPa Rs-tt Rsw-tt Rb-tt MPa MPa MPa γ bi =1,0 225 175 Nén: 11,5 γ s = 1,0 280 225 Kéo: 0,9 II TÍNH TỐN BẢN SÀN 1.Các lớp cấu tạo sàn MẶ T CẮ T CHI TIẾ T SÀ N TL 1:10 Lớ p t bềmặ t, gc =0.4 KN/m², n =1.2 Vữ a loù t, δ =40 mm, γ =20 KN/m³, n =1.2 Bêtô ng cố t thé p, δ =80 mm, γ =25 KN/m³, n =1.1 Vữ a trá t, δ =15 mm, γ =20 KN/m³, n =1.2 SVTH: 4 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 Lớp lát bề mặt GVHD: TS NGUYỄN MINH gc= 0,4KN/m2 n = 1,2 Vữa lót δ = 40 mm γ v = 20 KN/m3 n= 1,2 tông cốt thép δ = 80 mm γ bt = 25 KN/m3 n= 1,1 Vữa trát δ = 15mm γ g = 20 KN/m3 n= 1,2 Phân loại sàn - Xét tỷ số hai cạnh ô bản: L2 6,5 = 1,8 = 3,611 > ⇒ Bản thuộc loại dầm, làm việc theo L1 phương cạnh ngắn Chọn sơ kích thước phận sàn hb = 1,35 × 1800 DL1 = = 81 mm > hmin = 60 mm 30 m Chọn hb = 80 mm - Xác định sơ kích thước dầm phụ Chiều cao dầm phụ: 1 1 1 ữ Ldp = ữ ì 6500 = 0,41 ÷ 0,54 m  12 16   12 16  hdp =  Chọn hdp = 500 mm Chiều rộng dầm phụ:   bdp =  ÷ hdp = 0,1125 ÷ 0,225 m 2 4 Chọn bdp = 200 mm - Xác định sơ kích thước dầm Chiều cao dầmchính:  hdc =  ÷ 1  Ldc = 0,45÷ 0,675 m  12  Chọn hdc = 700 mm Chiều rộng dầmchính: 1 1 bdc =  ÷ hdc = 0,175÷ 0,35 m 2 4 Chọn bdc = 300 mm Sơ đồ tính - Cắt theo phương cạnh ngắn dải có chiều rộng b = 1,0 m xem dầm liên tục nhiều nhịp, gối tựa dầm phụ - Bản sàn tính theo sơ đồ khớp dẻo, nhịp tính tốn lấy theo mép gối +/ Đối với nhịp biên Lb = L1 - bdp - 200 200 hb = 1800 = 1600 mm = 1,60 m 2 +/ Đối với nhịp Lg = L1 - bdp = 1800 - 200 = 1600 mm = 1,60 m SVTH: ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 GVHD: TS NGUYỄN MINH 80 SƠ ĐỒ NHỊP TÍNH TOÁN CỦA BẢN SÀN 200 200 300 200 1800 1800 1800 Xác định tải trọng 5.1- Tĩnh tải - Xác định trọng lượng thân lớp cấu tạo sàn gs = Σ(n× γ i × δi) Bảng : Tĩnh tải tác dụng lên sàn TT Lớp Cấu tạo Chiều dày δ (m) 2 Lớp lát bề mặt Vữa lót tông cốt thép Vữa trát trần Trọng lượng riêng γ i (KN/m3) Hệ số tin cậy tải trọng n Giá trị tính tốn gs (KN/m2) 1,2 1,2 1,1 1,2 0,48 0,96 2,2 0,36 c 0,04 0,08 0,015 G =0,4KN/m 20 25 20 Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn 5.2 - Hoạt tải Ps = n × Pc = 1.2 × 14,5 = 17,4 KN/m2 5.3 - Tổng tải trọng tác dụng lên sàn ứng với dải b = m qs = (gs + ps) × b = (4 + 17,4) x = 21,4 KN/m Xác định nội lực - Mô men lớn nhịp biên q s L2b Mnb = = 4,98 KNm 11 - Mô men lớn gối biên ( gối thứ ) Mgb = - q s L2g 11 = -4,98 KNm - Mô men lớn nhịp gối SVTH: ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 Mng,gg = ± q s L2g 16 GVHD: TS NGUYỄN MINH = ± 3,42 KNm Biểu đồ mô men p=17.4KN/m² g=4KN/m² 1600 1600 4.98 4.98 1600 3.42 3.42 1600 Tính cốt thép Giả thiết a = 15mm ⇒ ho = 80 – 15 = 65 mm = 0,065 m *Tính thép cho nhịp biên αm = M nb = 0,0125 < αd = 0,37 Rb bho2 ξ = - − 0,5 × 0,0125 = 0,1084 ξRb bho As = = 360,05 mm2 Rs - Kim tra hm lng à= As ì 100% = 0,55% bho µMin = 0.05% < µ = 0,55% ⇒ Thoả mãn điều kiện *Tính thép cho gối biên thứ ξRb bho Tương tự : As = = 360,05 mm2 Rs *Tính thép cho nhịp gối M ng , gg αm = = 0,07 < αd = 0,37 Rb bh o ξ = 1- − 0,5 × 0,0704708 = 0,073 ξRb bho = 243,01 mm2 Rs Kiểm tra hàm lượng As = µ= As × 100% = 0,4% bho SVTH: May 24, 2012 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH µMin = 0.05% < µ = 0,4 % ⇒ Thoả mãn điều kiện Bảng : Tính cốt thép cho sàn Tiết diện Nhịp biên Gối biên Nhịp , gối M KNm 4,980 -4,980 ± 3,424 αm ξ As (mm2/m) 0,1025 0,108 360,02 0,1025 0,108 0,0704 0,0731 µ (%) Chọn cốt thép φ (mm) @ (mm) Asc (mm2/m) 0,549 140 359 360,02 0,549 140 359 243,01 0,395 200 251 - Kiểm tra khả chịu lực ⇒ Đều thỏa KNCL Bố trí cốt thép *Cốt thép cấu tạo chịu mơ men âm dọc theo gối biên phía dầm xác định:  5φ As ≥  50 As As gối = 0,5 × 257 = 128,5 mm2 Chọn φ6 @ 200 (Asc = 141 mm2) - Cốt thép phân bố chọn theo điều kiện L2 > ⇒As, pb ≥ 15%Ast = 0,15 × 360,02 = 54mm2 L1 Chọn φ6 @ 300 (Asc = 94 mm2) - Chiều dài đoạn neo cốt thép nhịp vào gối tựa: Lan ≥ 10d Chọn Lan =200 SVTH: ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 GVHD: TS NGUYỄN MINH - Bố trí cốt thép 2Ø6 10 700 400 10 80 80 Ø6a200 MC C-C TL 1:20 3Ø6 500 700 500 MC B-B TL 1:20 400 Ø6a200 3Ø6 10 400 300 400 300 E C MC A-A TL 1:20 Ø8a140 2Ø6 Ø6a300 270 500 3Ø6 Ø8a200 480 Ø8a140 Ø8a200 480 480 80 Ø8a140 200 200 200 300 1800 1800 Ø8a140 700 70 560 70 Ø8a140 1300 1160 70 70 Ø8a140 2100 60 SVTH: 1980 1160 70 60 Ø8a200 1300 2120 70 Ø8a200 1300 60 60 May 24, 2012 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH 1-Xác định tải trọng: 1a Tĩnh tải : SVTH: 10 May 24, 2012 SVTH: ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH 30 May 24, 2012 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH X 296.64 -406.07 406.78 275.85 -45 75 -457.75 Z Hình 6: Biểu đồ bao moment từ SAP2000 (KNm) 457.4 406.63 B C 319.29 254.23 : Xác 150 150 1800 1800 297.36 275.05 Hình định 150 150 1800 1800 moment mep gối (KNm) 3.1.4-Xác định moment mép gối Gối B ( 1800 − 150 ) × 457.4 + 319.29 − 319.29 = 392.68 KNm B ,tr M mg = ( ) 1800 ( 1800 − 150 ) × 457.4 + 254.23 − 254.23 = 398.1 KNm B , ph M mg = ( ) 1800 B ,tr = M mgph = 398.1 KNm Chọn M mg Gối C B ,tr M mg = SVTH: ( 1800 − 150 ) × 1800 ( 406.63 + 275.05) − 275.05 = 349.82 KNm 31 May 24, 2012 B , tr M mg = ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH ( 1800 − 150 ) × B ,tr Chọn M mg ( 406.63 + 297.36 ) − 297.36 = 347.96 KNm 1800 = M mgph = 349.82 KNm 3.2 – Biểu đồ bao lực cắt: 3.2.1-Xác định biểu đồ lực cắt cho trường hợp tải * Tính vẽ biểu đồ lực cắt Xét hai tiết diện a b cách đoạn x, chênh lệch mômen hai tiết diện ∆M = MP - MT Do lực cắt hai tiết diện là: Q= ∆M x Bảng 11 : Xác định tung độ biểu đồ lực cắt (KN) Sơ đồ Đoạn A-1 1-2 2-B B-3 3-4 4-C C-5 5-giữa nhịp a Qg 50.64 -19.83 -90.09 75.32 4.85 -65.41 70.47 b QP1 175.28 -28.70 -232.08 6.72 7.33 7.33 203.38 c QP2 -28.70 -28.70 -28.09 210.71 6.72 -196.05 0 d QP3 138.64 -64.94 -268.52 256.92 53.34 -150.24 -12.42 -12.42 e QP4 -18.93 -18.93 -18.93 162.05 -41.53 -245.11 253.05 49.47 f QP5 7.74 7.74 7.74 -38.88 -38.88 -38.88 215.79 12.21 g QP6 165.31 -38.27 -241.85 55.58 55.58 55.58 -49.06 -49.06 SVTH: 32 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 GVHD: TS NGUYỄN MINH 3.2.2-Xác định biểu đồ bao lực cắt Bảng 12: xác định tung độ biểu đồ lực cắt thành phần biểu đồ bao lực cắt ( KN) Lực cắt Đoạn A-1 1-2 2-B B-3 3-4 4-C C-5 5-giữa Q1=Qg+QP1 225.92 -48.54 -322.17 82.04 12.18 -58.08 273.84 Q2=Qg+QP2 21.93 -48.54 -118.19 286.03 11.57 -261.45 70.47 Q3=Qg+QP3 189.27 -84.77 -358.61 332.24 58.19 -215.65 58.05 -12.42 Q4=Qg+QP4 31.7 -38.77 -109.02 237.37 -36.38 -310.52 323.52 49.47 Q5=Qg+QP5 58.37 -12.10 -82.36 36.44 -34.03 -104.29 286.26 12.21 Q6=Qg+QP6 215.94 -58.11 -331.94 130.90 60.43 -9.83 21.41 -49.06 QMax 225.92 -12.10 -82.36 332.24 60.43 -9.83 323.52 49.47 QMin 21.93 -84.77 -358.61 36.44 -36.67 -310.52 21.41 -49.06 Hình :Biểu đồ bao lực cắt (KN ) 323.52 332.24 4- 225.92 60.43 A 21.93 12.1 82.36 B 36.44 49.47 9.83 C 36.68 21.41 giua 49.06 84.77 310.52 358.61 Tính cốt thép : -Bê tơng có cấp độ chịu nén B20: Rb = 11.5 MPa; Rbt = 0.9MPa SVTH: 33 May 24, 2012 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH -Cốt thép dọc dầm sử dụng loại AII: Rs = 280 MPa -Cốt thép đai dầm sử dụng loại AI : Rs = 175 Mpa -Thép sử dụng loại AII : Rsw = 225 MPa - Với γ b2 = Tra bảng có: αR = 0,437 ξR = 0,645 sử dụng thép AI αR = 0,429 ξR = 0,623 sử dụng thép AII 4.1 Cốt dọc 4.1.2-Tiết diện nhịp Tương ứng với giá trị mô men dương, cánh chịu nén, tiết diện tính tốn tiết diện chữ T Xác định Sf:  × × L = ×3×1800 = 900 mm ( )  6  1 Sf =  × ( L -b dc ) = × ( 6500-300 ) =3100 mm 2 6×h′f = 6×80 = 480 mm   Chọn Sf = 480 mm ' Chiều rộng cánh: b f = bdc + 2Sf = 300 + 2× 480 =1260 mm ' kích thước tiết diện chữ T ( b f = 1260; h’f = 80; b = 300; h = 700 mm) -Xác định vị trí trục trung hồ: Giả thiết anhịp = 50 mm ⇒ ho = h - anhịp = 700 -50 = 650 mm Mf = Rb bf’ hf’(ho - 0,5 hf’) = 11.5 × 103 × 1.26 × 0,08(0.65 - 0,5× 0,08) = 707.11 KNm ⇒ M < Mf nên trục trung hoà qua cánh, tính cốt thép theo tiết diện chữ nhật bf’ × hdp = 1260× 700 mm 4.1.2-Tại tiết diện gối Tương ứng với giá trị mô men âm, cánh chịu kéo, tính cốt thép theo tiết diện chữ nhật bdp × hdp = 300 × 700 mm Giả thiết agối = 80 mm ⇒ ho = h - agối = 700 -80 = 620 mm SVTH: 34 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 GVHD: TS NGUYỄN MINH 480 300 700 700 80 1260 480 300 h-a h-b Hình 9:Tiết diện tính cốt thép dầm h-a, tiết diện nhịp h-b, Tiết diện gối Bảng13 : Kết tính thép doc cho dầm Tiết diện Nhịp biên (1260 x 700) Gối B (300 x 700 ) Nhịp (1260 x 700) Gối ( 300 x 700) Nhịp (1260 x 700) M (KNm) αm 406.65 0.0664 0.0688 398.1 0.3002 275.05 ξ µ (%) Chọn Asc (mm2) 2314 2ϕ25+4ϕ22 2502 1.3 0.3678 2810 8ϕ22 3041 1.6 0.0449 0.0460 1546.9 4ϕ22 1520 0.8 349.82 0.2638 0.3127 2388.5 2ϕ25+4ϕ22 2502 1.3 297.36 0.0486 0.0498 1675.6 2ϕ25+2ϕ22 1742 0.9 Kiểm tra lại hàm lượng cốt thép : µmin =0.05% Chọn cốt thép As (mm2) As µ= b×h As b×h R *b 11.5 ξR = 0.645 x = 2.6 % Rs 280 -Tính cốt giá : Diện tích cốt giá : As ≥ 0.1 0 s1s2 Trong : S1= max (1/2 bề rộng dầm , 200 mm ) S2 : khoảng cách hanh cốt thép As =0.1% x200x 260 =52 mm2 Vậy chọn ϕ12 SVTH: 35 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 GVHD: TS NGUYỄN MINH 4.2- Cốt ngang - Lực cắt lớn gối: Q1 = 225.92 KN ; QBtr = 358.61 KN ; QBph = 332.24 KN QCtr = 310.52 KN; QCph = 323.52 KN -Kiểm tra điều kiện tính tốn: Qb0,min1 = ϕb3 (1 + ϕf + ϕn)Rbtbho = 0,6(1+0+0) × 0.9 × 103 × 0.3 × 0.62 = 100.44 KN ϕ ( + ϕ n ) Rbt bho -Lấy Qb 0,min = b (Theo TCVN356-2005) c c = cmax =2 ho , φn = , φb4 = 1.5 Qb0,min2 = 0.75 Rbtbho = 0.75 x 0.9 x 103 x 0.3 x 0.62 = 125.55 KN ⇒ Q > 125.55 > 100.44 KN ⇒ tông khơng đủ chịu cắt,cần phải tính cốt ngang (cốt đai cốt xiên) chịu lực cắt Chọn cốt đai φ10 (Asw = 78.5 mm2 ), Số nhánh cốt đai n = -Xác định cốt đai cho đoạn đầu dầm theo điều kiện cấu tạo  h 700 = 233 mm  = Sct =  3  500 mm Chọn S = 170 mm bố trí đoạn L= 1800 mm gần gối tựa -Kiểm tra khả chịu ứng suất nén QMax ≤ 0,3ϕ w1ϕ b1 Rb bho α= Es 21× 104 = = 7.778 Eb 27 ì103 w1 = + 5à w = + × 7.778 × × 78.5 = 1.12 < 1.3 300 × 170 ϕ b1 = − βRb = – 0.01 × 11.5 = 0.885 0,3ϕ w1ϕ b1 Rb bho = 0.3 × 1.12 × 0.885 × 11.5× 103 × 0.3 × 0.62 = 636.05 KN > QMax =358.61 KN ⇒ Dầm không bị phá hoại ứng suất nén -Khả chịu cắt cốt đai: qsw = 175 × × 78.5 Rsw na sw = = 161.62 KN/m 170 s -Khả chịu cắt cốt đai tông: Qswb = 4ϕ b (1 + ϕ f + ϕ n ) Rbt bho2 q sw = SVTH: × × ( + + ) × 0.9 × 103 × 0.3 × 0.62 × 161.62 = 366.32 KN > QMax ⇒: Khơng cần tính cốt xiên chịu cắt 36 May 24, 2012 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH -Xác định bước cốt đai cho đoạn nhịp:  3h 3×700 = = 525 mm  Sct =  4  500 mm Chọn S =300 mm bố trí cho đoạn L1 = 1800 dầm 4.3- Cốt treo Lực tập trung dầm phụ truyền lên dầm chính: F = P + G -Go = 203.58 + 70.33 - 8.514 = 265.4 KN Sử dụng cốt treo dạng đai, chọn d10 (Asw = 79 mm2), n=2 nhánh Số lượng cốt treo cần thiết h 650 − 500  F (1 − s ) 265.4 × 103 × 1 − ÷ h0 = m≥ 650  = 7.4  nAsw R sw × 79 × 175 25 700 40 chọn m = đai, bố trí bên dầm phụ đai, đoạn hs = 150mm ⇒ khoảng cách cốt treo 50 mm 50 4Ø10a50 Hình 10 :Bố trí cốt treo 5-Biểu đồ bao vật liệu: 5.1-xác định khả chịu lực tiết diện: - Chọn chiều dày lớp tông bảo vệ cốt thép dọc a0, nhịp = 25 mm a0, gối = 45 mm - Khoảng cách thông thuỷ hai thép theo phương chiều cao dầm t = 30 mm - Xác định att ⇒ h0tt = hdc - ath SVTH: 37 May 24, 2012 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH Bảng 14: Tính khả chịu lực dầm Tiết diện Nhịp biên (1260x700) Gối B bên trái (300x700) Gối B bên phải (300x700) Nhịp B-C (1260x700) Gối C bên trái (300x700) Gối C bên phải (300x700) Nhịp C-D (1260x700) SVTH: Cốt thép As (mm2) ath (mm) hth (mm) ξ αm [M] (KNm) ∆M (%) 2ϕ25+4ϕ22 2502 53.2 646.8 0.0748 0.0720 436.12 7.2 Cắt 2ϕ22 2ϕ22+2ϕ25 1742 60.8 639.2 0.0527 0.0513 303.54 Uốn 2ϕ22còn 2ϕ25 982 37.5 662.5 0.0286 0.0282 179.55 8ϕ22 3041 82 618 0.3993 0.3196 421.16 Uốn 2ϕ22 6ϕ22 2281 73.3 626.7 0.2954 0.2518 341.14 Cắt 2ϕ22 4ϕ22 1520 56 644 0.1916 0.1732 247.83 Cắt 2ϕ22 2ϕ22 760 56 644 0.0958 0.0912 130.48 Uốn 2ϕ22 6ϕ22 2281 90.6 609.4 0.3038 0.2576 330.07 Cắt 2ϕ22 4ϕ22 1520 82 618 0.1996 0.1797 236.77 Cắt 2ϕ22 2ϕ22 760 56 644 0.0958 0.0912 130.48 4ϕ22 1520 36 664 0.0442 0.0433 276.34 Uốn 2ϕ22 2ϕ22 760 36 664 0.0221 0.0219 139.73 2ϕ25+4ϕ22 2502 73.3 626.7 0.3240 0.2715 367.91 Uốn 2ϕ22 2ϕ25+2ϕ22 1742 80.8 619.2 0.2283 0.2023 267.52 Cắt 2ϕ22 2ϕ25 982 57.5 642.5 0.1240 0.1164 165.70 Uốn 2ϕ22 2ϕ25+2ϕ22 1742 56.8 643.2 0.2199 0.1957 279.22 Cắt 2ϕ22 2ϕ25 982 57.5 642.5 0.1240 0.1164 165.70 2ϕ25+2ϕ22 1742 60.8 639.2 0.0527 0.0513 303.54 Uốn 2ϕ22 2ϕ25 982 37.5 662.5 0.0286 0.0282 179.55 38 5.8 0.5 5.2 2.1 May 24, 2012 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH 5.2- Xác định tiết diện cắt lý thuyết: Bảng 15: Xác định vị trí lực cắt tiết diện cắt lí thuyết Vị trí điểm cắt lí thuyết x 2ϕ22 ( bên trái ) 406,66 Thanh thép 303,55 Tiết diện X (mm) Q (KN) 1340 225.92 1750 322.17 1590 82 260,62 1800 319,28 2ϕ22 ( bên phải ) 303,55 Nhịp biên 113 2ϕ22 ( bên phải ) 130,48 Gối B 260,62 x 1800 x 1800 SVTH: 39 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 GVHD: TS NGUYỄN MINH Xác định đoạn kéo dài W Đoạn kéo dài W xác định theo công thức: 0.8Q - Qs,inc W= + 5φ ≥ 20φ 2q sw Trong đó: Q -Lực cắt tiết diện cắt lý thuyết, lấy độ dốc biểu đồ bao mômen; QS,inc - Khả chịu cắt cốt xiên nằm vùng cắt bớt cốt dọc, QS ,inc = RS ,inc AS ,inc Sinα qSW - Khả chịu cắt cốt đai tiết diện cắt lý thuyết qSW = RS ƯW nAS ƯW S 175 ì ì 78.5 = 161.62 KN/m 170 175 × × 78.5 = 68.69 KN/m - Trong đoạn dầm có cốt đai ϕ10 @ 400 qsw = 400 - Trong đoạn dầm có cốt đai ϕ10 @ 170 qsw = Bảng 16:Xác định đoạn kéo dài W dầm Tiết diện Nhịp biên Gối B Gối C SVTH: Thanh thép 2ϕ22 ( bên trái ) 2ϕ22 ( bên phải ) 2ϕ22 ( bên trái ) 2ϕ22 ( bên trái ) 2ϕ22 ( bên phải ) 2ϕ22 ( bên phải ) 2ϕ22 ( bên trái ) 2ϕ25 ( bên trái ) 2ϕ22 ( bên phải ) Q (KN) qsw(KN/m) Wtính(mm) 20d (mm) Wchọn(mm) 225.9 161.62 669 440 670 322.1 161.62 900 440 900 358.6 161.62 990 440 990 118.1 161.62 400 440 440 331.8 161.62 930 440 930 82 161.62 310 440 440 104.3 161.62 368 440 440 104.3 161.62 383 500 500 323.5 161.62 910 440 910 40 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 GVHD: TS NGUYỄN MINH Neo, nối cốt thép dầm 6.1 Neo cốt thép dầm -Tại nhịp biên bố trí 2φ25+4ϕ22 có As = 2502 mm2 Neo vào gối 2φ25 có As = 982 mm2 ≥ × 2502 = 834 mm2 -Tại nhịp B-C bố trí 4φ22 có As = 1520 mm Neo vào gối 2φ22 có As = 760 mm2 ≥ × 1520 = 506 mm2 -Tại nhịp C-D bố trí 2φ25+ 2φ22 có As = 1742 mm2 Neo vào gối φ25 có As = 980 mm2 ≥ × 1742 = 580 mm2   R -chiều dài đoạn nối leo thép: lan =  ωan s + ∆λan ÷φ Rb    20φ Đồng thời thỏa mãn : lan ≥  250mm neo thép tông chịu kéo Thanh thép 2ϕ22 gối biên 2ϕ14 gối biên ωan ∆λan lan mm 20d (mm) 250 (mm) Chọn (mm) 0.7 11 610 400 250mm 610 0.7 11 393 280 250 400  12φ lan ≥  neo thép chịu nén hay kéo tông chịu nén 200mm Thanh thép 2ϕ25 gối B trái, gối 2ϕ22 gối B phải, gốiCtrái ωan ∆λan lan (mm) 12d(mm) 200( mm) Chọn( mm) 0.5 500 300 200 500 0.5 440 240 200 440 - chiều dài đoạn nối Thanh thép ωan ∆λan lan mm 20d (mm) 250 (mm) Chọn (mm) 2ϕ22 2ϕ14 0.9 11 800 500 250 720 SVTH: 41 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 GVHD: TS NGUYỄN MINH 2ϕ25 2ϕ22 0.9 11 800 500 250 800 2ϕ12 0.9 11 394 240 250 400 6.2-Kiểm tra uốn cốt thép: -Điều kiện : khoảng cách từ tiết diện cắt thép đến tiết diện uốn thép ( tận dụng hết 8Ø22 (421.16) -457.4 350 350 4Ø22 (247.83) 2Ø22 (130.48) 440 6Ø22 (341.14) 990 350 440 -91.02 -47.89 2Ø22 (139.73) 730 550 670 2Ø25+2Ø22 350 (267.52) 440 2Ø22 350 (130.48) 500 440 2Ø25 (179.55) 254.23 319.29 480 2Ø25+4Ø22 (436.12) -68.72 2Ø25 (179.55) 275.05 670 4Ø22 (276.34) 900 406.65 2Ø25+2Ø22 350 (297.22) 2Ø25 910 (165.70) 4Ø22 (236.76) 930 460 - 112.95 39,48 2Ø25+2Ø22 (303.54) 2Ø25+4Ø22 - 406.63 (367.91) 350 350 6Ø22 (330.07) 297.36 2Ø25+2Ø22 (303.54) HÌNH BAO VẬ T LIỆ U (KNm)  h0 650  = = 325mm ( gôi ) khả chịu lực ) phải lớn đoan   h0 = 620 = 310mm ( nhip )  2 MẶ T CẮ T DẦ M CHÍNH TL 1:20 2Ø22 2Ø12 12 12 2Ø12 2Ø22 MC: 1-1 MC: 2-2 10 2Ø25 300 2Ø22 11 2Ø22 2Ø22 13 2Ø22 MC: 3-3 10 2Ø25 300 13 2Ø12 11 2Ø22 MC: 4-4 80 2Ø25 2Ø12 SVTH: 2Ø22 80 2Ø25 tra hở thủy thép thỏa thép đặt t0 > 25 ϕmax thép đặt t0 ≥ 50 ϕmax 700 80 2Ø22 700 4 2Ø22 300 2Ø22 700 12 2Ø12 2Ø22 80 300 2Ø22 700 301,3 80 2Ø14 700 -Kiểm khoảng thông mãn + Cốt mm, + Cốt mm, 2Ø25 MC: 5-5 42 May 24, 2012 SVTH: ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG GVHD: TS NGUYỄN MINH 43 ĐỒ ÁN KẾT CẤU TÔNG LONG May 24, 2012 GVHD: TS NGUYỄN MINH Hình 11: biểu đồ bao vật liệu thép dầm 8Ø22 (421.16) -457.4 6Ø22 (341.14) 990 4Ø22 (247.83) DẦ M CHÍNH TL 1:50 4Ø22 (236.76) 930 440 2Ø22 (130.48) 440 2Ø25+4Ø22 -406.63 (367.91) 6Ø22 (330.07) 2Ø22 (130.48) 440 -112.95 2Ø25 (179.55) 2Ø22 (139.73) 254.23 319.29 2Ø25+2Ø22 (303.54) 670 2Ø25+4Ø22 (436.12) 2Ø25 (179.55) 275.05 297.36 2Ø25+2Ø22 (303.54) HÌNH BAO VẬ T LIỆ U (KNm) 2Ø12 12 -68.72 4Ø22 (276.34) 900 406.65 500 -91.02 -47.89 39,48 2Ø25+2Ø22 (297.22) 2Ø25 910 (165.70) 2Ø25+2Ø22 (267.52) 440 10 2Ø14 50 2Ø22 2Ø22 2Ø22 1663 350 350 1880 10 11350 2Ø25 2Ø22 1780 700 2Ø22+2Ø22 2Ø22+2Ø25 200 300 1300 Ø10a170 2Ø22 700 1863 2Ø22+2Ø25 600 Ø10a50 1200 Ø10a300 600 Ø10a50 2Ø22+2Ø22 1910 1350 Ø10a170 1350 Ø10a170 300 600 Ø10a50 1200 Ø10a300 5400 12 11 300 1350 Ø10a170 2Ø22 7100 10060 4075 2Ø22 4075 2Ø22 3900 520 525 2Ø12 1120 13 2Ø25 10060 10 2Ø22 9670 3360 73 11 520 2780 2315 89 3140 630 2Ø22 10015 5820 2Ø25 5820 600 1200 Ø10a50 Ø10a300 525 630 2Ø22 8550 2420 2530 3600 2Ø25 11200 7100 2Ø22 5400 8375 3900 SVTH: 1350 Ø10a170 2Ø12 8375 74 525 610 74 525 600 Ø10a50 320 350 5400 400 2960 2Ø14 3360 1420 2Ø22 5980 630 6100 5980 89 630 450 2Ø25 6100 44 ... (2 18 ) 12 2.94 (4 18 ) 360 98.095 56.775 11 7. 713 10 2. 018 14 1.256 14 2.825 61. 99 (2 18 ) 11 2.220 11 2.220 840 65.65 (2 18 ) 10 8.32 (4 18 ) 75.04 (2Ø20) 360 2 18 12 00 2305 2 18 2 18 13 60 3 12 50 15 50 Ø6a120... 0.2 411 10 8.32 Cắt 2 18 , 2 18 509 34 466 0 .13 30 0 .12 41 61. 99 18 6 .1 6 .1 7.3 10 .4 ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG LONG May 24, 2 012 11 9.02 (2Ø20+2 18 ) Q=44. 71 75.04 600 (2Ø20) 11 2.220 Q= 31. 64 650 12 2.94 (4 18 )... 2635 18 40 310 0 11 2.22 11 2.22 10 2.02 14 1.26 11 7. 71 142.82 656.78 27.87 26. 31 24.73 28.25 31. 39 930 300 930 47.36 10 98.09 28.25 91. 03 98.09 91. 03 930 12 6.57 10 1.25 300 12 6.57 15 1.89 3.4 Tính cốt thép
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU THUYẾT MINH ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1, MẪU THUYẾT MINH ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn