Đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFA

133 8 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 09:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ MẠNH QUỐC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ MẠNH QUỐC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SỐT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng n ho h : TS Đoàn Th Ng Đà Nẵng - Năm 2018 Tr i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc ràng Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm cơng trình khoa học Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2018 Tác giả luận văn Võ Mạnh Quố MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO KIỂM TOÁNĐÁNH GIÁ RỦI RO 1.1.1 Khái niệm rủi ro kiểm toán 1.1.2 Các thành phần rủi ro kiểm tốn 1.1.3 Mơ hình rủi ro kiểm tốn 12 1.1.4 Trình tự đánh giá rủi ro kiểm toán 14 1.2 YÊU CẦU CỦA CÁC CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG VIỆC TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁI TÀI CHÍNH 15 1.2.1 VAS 200 – Mục tiêu tổng thể kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán thực kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 15 1.2.2 VAS 240 – Trách nhiệm kiểm toán viên liên quan đến gian lận q trình kiểm tốn báo cáo tài 16 1.2.3 VAS 315 – Xác định đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thơng qua hiểu biết đơn vị đƣợc kiểm tốn mơi trƣờng đơn vị 16 1.3 TRÌNH TỰ TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT 17 1.3.1 Vị trí vai trò việc tìm hiểu đánh giá Hệ thống kiểm sốt nội q trình kiểm tốn báo cáo tài 17 1.3.2 Trình tự tìm hiểu đánh giá Hệ thống kiểm soát nội kiểm toán viên 18 CHƢƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA 25 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 25 2.1.1 Các thơng tin chung cơng ty kiểm tốn AFA 25 2.1.2 Phƣơng châm hoạt động 25 2.1.3 Chức lĩnh vực hoạt động 27 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý 30 2.2 CHƢƠNG TRÌNH KIỂM TỐN CỦA CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 32 2.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 32 2.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 35 2.3 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA 36 2.3.1 Khảo sát sơ 36 2.3.2 Khảo sát trực tiếp công tác đánh giá rủi ro kiểm soát hồ sơ điển hình 38 2.3.3 Đánh giá công tác đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán BCTC AFA 77 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SỐT TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY AFA 83 3.1 HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SỐT TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY AFA 83 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SỐT TẠI CÔNG TY AFA 84 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Diễn giải BCTC Báo cáo tài KTV Kiểm tốn viên KSNB Kiểm soát nội HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam AFA Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị BKS Ban kiểm soát GĐ Giám đốc BGD Ban Giám đốc TGĐ Tổng Giám đốc KQKD Kết kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định KTT Kế toán trƣởng KTTH Kế toán tổng hợp CP Chi phí HĐ Hóa đơn TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNCN Thu nhập cá nhân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 1.2 Ma trận rủi ro Mức độ tin cậy dự kiến vào KSNB mức độ sai lệch bỏ qua Trang 13 23 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Rủi ro kiểm toán phận rủi ro cấu thành 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty AFA 30 MỞ ĐẦU Tính ấp thiết ủ đề tài Đánh giá rủi ro kiểm toán giai đoạn quan trọng quy trình kiểm tốn, giúp cơng ty kiểm toán xây dựng kế hoạch thực kiểm toán cách hữu hiệu hiệu Việc xác định đắn rủi ro có sai lệch trọng yếu báo cáo tài giúp kiểm tốn viên tập trung nguồn lực để đối phó với rủi ro Từ đó, vừa tiết kiệm thời gian, nhân lực mà đảm bảo đƣợc chất lƣợng kiểm toán Do đó, q trình khơng thể tn thủ chuẩn mực kiểm tốn mà góp phần làm cho cơng kiểm tốn hữu hiệu hiệu Tuy nhiên, thực tế nay, việc đánh giá đối phó với rủi ro cơng ty kiểm tốn nói chung cơng ty TNHH kiểm tốn AFA nói riêng chƣa hồn thiện, cơng việc khó đòi hỏi xét đoán lớn kiểm toán viên Hiện nay, số cơng ty kiểm tốn lớn thành viên hãng kiểm toán giới đổi cách tiếp cận kiểm toán theo rủi ro kinh doanh khách hàng đánh giá rủi ro kiểm tốn, thay cách đánh giá truyền thống dựa đánh giá rủi ro trạng thái tĩnh Đây cách tiếp cận hiệu quả, rủi ro kinh doanh nhân tố quan trọng tác động đến việc đánh giá rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm sốt, qua tác động đến chất, thời gian phạm vi cơng việc kiểm tốn Tuy nhiên, đặc điểm công ty kiểm toán, việc thiết lập thủ tục đánh giá đối phó với rủi ro có khác biệt công ty với chuẩn mực kiểm tốn Ngồi ra, nhiều lý mà thực tế, việc thực đánh giá rủi ro cơng ty lớn chƣa tn thủ theo quy trình mà cơng ty đề nhƣ eo hẹp thời gian, thiếu nhân sự, kiến thức kiểm tốn viên khơng tốt… Đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu bao gồm đánh giá rủi ro tiềm tàng đánh giá rủi ro kiểm soát Kiểm sốt ln khâu quan trọng quy tính chất ngành nghề tạo hội cho gian lận xảy q trình kiểm tốn kiểm tốn viên quan tâm tới số đơn vị có ngành nghề hay thƣờng xuyên gian lận nhƣ ngành kinh doanh dịch vụ khách sạn,… phần lớn ngành nghề khác việc gian lận xảy nên KTV thƣờng xem xét, đánh giá Ngồi theo kết khảo sát có 60% cho yếu tố bất ổn cấu tổ chức KTV có quan tâm Lý đƣợc giải thích đơn vị khách hàng năm tình hình cấu tổ chức có thay đổi khả gian lận tăng nhƣng xảy với thời gian gấp rút kiểm toán trùng vào mùa kiểm toán, nên KTV không quan tâm nhiều tới yếu tố mà tăng cƣờng thực thủ tục kiểm toán thay ảng 2.8: Khi tìm hiểu hệ thống KSNB Khách hàng KTV có tìm hiểu thành phần hệ thống? Câu trả lời Môi trƣờng kiểm soát Tần số Tần suất (%) 10 100 Đánh giá rủi ro 40 Thông tin truyền thông 20 Các hoạt động kiểm soát 80 Giám sát 60 Nguồn: (Kết khảo sát) Hiện môi trƣờng kinh doanh tất đơn vị doanh doanh phát triển liên tục, cạnh trạnh ngày tăng kèm với rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt không ngừng thay đổi Vì vậy, hệ thống KSNB hữu hiệu phần thiết yếu công tác quản lý doanh nghiệp cách có hiệu Hệ thống giúp Ban giám đốc đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp ngăn chặn hoạt động bất hợp lệ Với tầm quan trọng nhƣ vậy, nên doanh nghiệp hầu hết có hệ thống KSNB Nhƣng mức độ mạnh hay yếu công ty phụ thuộc vào quy mơ cơng ty nên có khác Do đó, thực tìm hiểu hệ thống KSNB, KTV phải sử dụng xét đốn chun mơn để xác định có nên tìm hiểu kiểm sốt đƣợc thực nhiều hay lại, riêng lẻ kết hợp với kiểm soát khác để đảm bảo cơng việc kiểm tốn đạt đƣợc mục tiêu chi phí kiểm tốn phù hợp Kết khảo sát bảng 2.8 rằng, 100% KTV thực tìm hiểu yếu tố mơi trƣờng kiểm sốt Đây tỷ lệ cao, điều chứng tỏ cơng ty kiểm tốn AFA ln ln trọng tới kiểm soáttỷ lệ tƣơng đối nhƣ có 80% KTV thực tìm hiểu hệ thống kiểm sốt 60% KTV tìm hiểu thủ tục kiểm soát giám sát Tuy nhiên, có 40% kiểm tốn viên thực tìm hiểu yếu tố đánh giá rủi ro, 20% KTV tìm hiểu thơng tin truyền thơng Sau có kết nhƣ vậy, tác giả thực vấn tới kiểm tốn viên cơng ty để giải thích số yếu tố có tỷ lệ lại thấp nhƣ vậy, nhƣ yếu tố đánh giá rủi ro yếu tố thông tin truyền thông Lý đƣợc giải thích tùy theo quy mô đơn vị công ty khách hàng Nếu đơn vị cơng ty khách hàng mà có quy mơ lớn hệ thống KSNB đƣợc thiết lập ràng, có phận cụ thể KTV ln ln thực tìm hiểu nhƣng cơng ty nhỏ quy trình khơng có, thủ tục đơn giản KTV kết hợp với thủ tục khác để thực hiện, tăng thử nghiệm chi tiết giai đoạn thực kiểm toán Điều phù hợp với chuẩn mực VAS 315- xác định đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thơng qua hiểu biết đơn vị đƣợc kiểm tốn môi trƣờng đơn vị ảng 2.9: Trong mơi trƣờng kiểm sốt Khách hàng, KTV tìm hiểu yếu tố nào? Câu trả lời Tần số Tần suất (%) Tính trực giá trị đạo đức doanh nghiệp 60 Phong cách triết lý nhà quản lý 40 Cấu trúc tổ chức 80 Phân chia trách nhiệm 80 Chính sách nhân 60 Nguồn: (Kết khảo sát) Theo hƣớng dẫn chuẩn mực kiểm toán hành A78 VAS 315 quy định, KTV cần đặc biệt quan tâm đến quan điểm, nhận thức hành động Ban Giám đốc chủ sở hữu đồng thời Giám đốc đơn vị Nhƣng theo kết khảo sát có 40 % KTV thực đánh giá yếu tố Phong cách triết lý nhà quản lý Với kết này, tác giả thực vấn tới kiểm toán liên quan Họ cho biết khách hàng công ty phần lớn công ty vừa nhỏ chủ yếu, Nên chuyên nghiệp công ty khách hàng không cao, chƣa đƣợc cụ thể hóa nhiều quy định, nên kiểm tốn họ cho thay thực yếu tố họ tăng cƣờng tìm hiểu yếu tố khác Trong nhân tố triết lý phong cách nhà quản lý không bao gồm thái độ chi phối mà cách thức nhà quản lý nhằm thể trách nhiệm từ tiến hành chiến lƣợc quản lý điều hành hoạt động thƣờng ngày tổ chức mà bao gồm thái độ, quan điểm trình lập báo cáo tài chính, đó, nhà quản lý áp dụng sách kế tốn lạc quan hay thận trọng, ảnh hƣởng đến tính trung thực hợp lý báo cáo tài Vì vậy, việc kiểm tốn viên khơng trọng yếu tố không hợp lý Cũng theo kết có 60% KTV thực đánh giá yếu tố tính trực giá trị đạo đức doanh nghiệp Còn số cho thấy, KTV xem nhẹ tới ảnh hƣởng tới rủi ro kiểm soát yếu tố gây Nhƣng bên cạnh đó, yếu tố lại theo khảo sát có tỷ lệ cao nhƣ 60% yếu tố tính trực giá trị đạo đức doanh nghiệp, 80% cho yếu tố cấu trúc tổ chức phân chia trách nhiệm KTV có thực đánh giá đánh giá môi trƣờng đơn vị khách hàng đƣợc kiểm tốn Điều chứng tỏ, cơng ty kiểm tốn AFA có quan tâm, thực đánh giá hiểu biết đƣợc tầm quan trọng ảnh hƣởng tới rủi ro kiểm sốt yếu tố mơi trƣờng kiểm sốt Nhƣng lại số KTV đƣợc hỏi khơng thực đƣợc giải thích đơn vị khách hàng có quy mơ q nhỏ, thời gian kiểm tốn q để thực đánh giá 10 ảng 2.10: KTV có xem xét tính hiệu HTKSNB doanh nghiệp việc giảm thiểu rủi ro sai lệch BCTC khách hàng hay khơng? Câu trả lời Có Khơng Tổng Tần số Tần suất (%) 10 100 0 10 100 Nguồn: (Kết khảo sát) Tất kiểm toán viên tham gia khảo sát cho biết cơng ty kiểm tốn nơi họ cơng tác, có văn hƣớng dẫn thủ tục xem xét xem xét tính hiệu HTKSNB doanh nghiệp việc giảm thiểu rủi ro sai lệch BCTC khách hàng tính hiệu HTKSNB doanh nghiệp việc giảm thiểu rủi ro sai lệch BCTC khách hàng đƣợc hƣớng dẫn cách đầy đủ Theo nhƣ bảng 2.10 trên, có 100% kiểm tốn viên ln ln tiến hành xem xét tính hiệu HTKSNB doanh nghiệp việc giảm thiểu rủi ro sai lệch BCTC công ty khách hàng Kết cho thấy cơng ty kiểm tốn AFA trọng việc xem xét tính hiệu HTKSNB doanh nghiệp việc giảm thiểu rủi ro sai lệch BCTC Việc thiết kế giúp công ty kiểm toán đạt đƣợc đảm bảo hợp lý cơng ty kiểm tốn ln hƣớng tới cung cấp cho đơn vị khách hàng khơng có mà tƣ vấn để phát triển doanh nghiệp 11 ảng 2.11: KTV có xem xét cơng việc đƣợc thực máy kiểm toán nội Khách hàng khơng? Câu trả lời Có Tần số Tần suất (%) 10 100 Không Tổng 0 10 100 Nguồn: (Kết khảo sát) Theo chuẩn mực kiểm toán hành, giai đoạn lập kế hoạch KTV phải thực xem xét công việc đƣợc thực máy kiểm toán nội Khách hàng nhƣ Đặc biệt khách hàng lớn, cơng ty thƣờng có phận kiểm toán nội tách biệt Mà theo kết khảo sát có 100% đƣợc khảo sát trả lời họ thực xem xét vấn đề Điều chứng tỏ Cơng tytrọng tới máy kiểm toán nội khách hàng, cho thấy hiểu biết đầy đủ yêu cầu, hƣớng dẫn chuẩn mực kiểm toán KTV 12 ảng 2.12: KTV có thực việc phân tích sơ tình hình tài để khoanh vùng rủi ro hay không? Câu trả lời Tần số Tần suất (%) Có Khơng 10 100 0 0 10 100 Tùy thuộc vào độ phức tạp tiêu tài khách hàng Tổng Nguồn: (Kết khảo sát) Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên thực phân tích sơ tình hình tài cơng ty khách hàng Từ đƣa đánh giá tổng thể phát kiểm tốn vấn đề quan trọng nhằm khoanh vùng rủi ro Đồng thời, thực phân tích sơ giúp Kiểm tốn viên xác định đặc điểm đơn vị mà KTV chƣa biết giúp đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu để làm sở cho việc thiết kế thực thủ tục kiểm toán rủi ro đƣợc đánh giá Có 100% kiểm tốn viên cho biết họ thực đánh giá sơ tình hình tài năm dựa số liệu mà đơn vị khách hàng đƣợc cung cấp thực khoanh vùng rủi ro đƣa lịch trình nhƣ phạm vi thủ tục kiểm toán giai đoạn Điều cho thấy công ty trọng thủ tục thể đƣợc hiểu biết đầy đủ yêu cầu chuẩn mực kiểm toán kiểm toán viên 13 ảng 2.13: KTV có xem xét việc vận hành thay đổi chu trình sách kế tốn quan trọng? Câu trả lời Tần số Có Tần suất (%) 10 100 Không 0 Tùy thuộc vào khách hàng 0 10 100 Tổng Nguồn: (Kết khảo sát) Nếu chu trình đƣợc kiểm tốn sách kế tốn có thay đổi KTV phải thực tìm hiểu, đánh giá thay đổi nhƣ Vì việc thay đối mục đích gian lận đơn vị Vì theo kết khảo sát cho thấy tất KTV xem xét, tìm hiểu chu trình đƣợc kiểm tốn, sách kế tốn có thay đối năm trƣớc, năm đƣợc kiểm tốn hay khơng Điều chứng tỏ việc xem xét, tìm hiểu sƣ thay đối đơn vị khách hàng đƣợc công ty trọng tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kiểm tốn 14 ảng 2.14: KTV có xem xét hệ thống thơng tin khách hàng q trình đánh giá rủi ro kiểm sốt hay khơng? Câu trả lời Tần số Tần suất (%) Có 60 Khơng 0 Tùy thuộc vào khách hàng 40 Tổng 10 100 Nguồn: (Kết khảo sát) Hệ thống thông tin liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính, bao gồm quy trình kinh doanh có liên quan nhƣ nhóm giao dịch có tính chất quan trọng đến BCTC, thủ tục đƣợc thực hệ thống công nghệ thông tin thủ cơng để tạo lập, ghi chép,…, quy trình lập trình bày BCTC đơn vị khách hàng, Việc tìm hiểu quy trình kinh doanh giúp kiểm tốn viên hiểu hệ thống đơn vị liên quan đến việc lập trình bày BCTC theo cách thức phù hợp với hồn cảnh đơn vị Do đó, Theo chuẩn mực VAS 315 nêu rõ, dù đơn vị khách hàng có quy mơ lớn hay nhỏ việc tìm hiểu hệ thống thơng tin quan trọng dựa nhiều thủ tục nhƣ vấn thay sốt xét tài liệu Nhƣng theo kết khảo sát có 60% KTV cho rằng, họ có xem xét tới hệ thống thơng tin 40% cho tùy theo khách hàng Với kết khảo sát không đƣợc cao nhƣ vậy, tác giả thực vấn trực tiếp tới kiểm tốn viên liên quan Thì KTV giải thích họ dựa vào quy mơ khách hàng, tính chất doanh nghiệp, thời gian để đánh giá có bỏ qua việc xem xét khơng Do có số khách hàng có quy mơ nhỏ, hệ thống thơng tin cơng ty khách hàng chƣa hồn thiện đồng thời cộng với yếu tố tính chất doanh nghiệp đơn vị khách hàng tạo rủi ro kiểm sốt cao Vì vậy, kiểm tốn viên đánh giá yếu tố với mức có rủi ro cao Thay thực làm nhiều thời gian kiểm tốn với tốn nhiều chi phí kiểm tốn Và điều khơng phù hợp với hƣớng dẫn Chuẩn mực dù doanh nghiệp phải đƣợc thực đánh giá tới hệ thống thông tin đơn vị khách hàng 15 ảng 2.15: Khi xem xét hệ thống thông tin khách hàng, KTV quan tâm đến vấn đề ? Câu trả lời Tần số Tần suất (%) Tổ chức nhân máy kế toán phân chia nhiệm vụ 60 Phần mềm kế toán sử dụng 80 Tổ chức hệ thống sổ sách khách hàng 80 Chính sách bảo mật, lƣu trữ 80 Nguồn: (Kết khảo sát) Theo bảng kết khảo sát tác giả nhận thấy có 60% KTV họ thực quan tâm tới vấn đề tổ chức nhận máy kế toán phân chia nhiệm vụ đơn vị khách hàng nhƣ nào, lại có tới 40% KTV không thực quan tâm Lý đƣợc giải thích KTV tùy theo quy mơ đơn vị khách hàng Họ cho rằng, khách hàng có quy mơ mà nhỏ thay tìm hiểu hệ thống thơng tin đó, KTV dành thời gian để quan tâm tới vấn đề khác nhƣ cách thức tổ chức hệ thống sổ sách chẳng hạn, yếu tố có nhiều rủi ro kiểm tốn Tiếp đến, có tỷ lệ cao KTV kiểm tra hệ thống thơng tin khách hàng qua phần mềm kế toán đơn vị khách hàng sử dụng, cách tổ chức hệ thống sổ sách khách hàng sách bảo mật chiếm tới 80% KTV có thực Lý giải cho tỷ lệ cao KTV nhận định yếu tố thƣờng có mức độ rủi ro có sai sót trọng yếu cao Điều đó, chứng tỏ KTV có nhận thức đắn, để xác định đƣợc xem xét KTV thực vấn đề Và chuẩn mực hành nêu Kiểm tốn viên trọng vào việc phát nhƣ tìm hiểu yếu tố nhiều hay để nhằm mục đích cuối giảm mức rủi ro có sai sót trọng yếu mức độ thấp 16 ảng 2.16: Cơng ty có nhân chun hệ thống thơng tin tham gia kiểm tốn hay khơng? Câu trả lời Tần số Tần suất (%) Có 60 Không 0 Tùy thuộc vào khách hàng 40 Tổng 10 100 Nguồn: (Kết khảo sát) Hiện nay, việc áp dụng hệ thống thông tin quản lý, kế toán doanh nghiệp nhiều Nên kiểm tốn khách hàng, Cơng ty cần có số nhân viên chuyên hệ thống thông tin tham gia điều không bắt buộc, chuyên gia bên để tham gia Nhƣng theo kết khảo sát cho thấy có 60% KTV cho Cơng ty Kiểm toán AFA, đơn vị chƣa thực trọng tới vấn đề Hay nói cách khác có tới 40% ý kiến cho biết việc cơng ty khơng có phận nhân chun hệ thống thơng tin thực tham gia kiểm tốn Đây số dƣới trung bình Do đó, tác giả thực vấn kiểm toán viên liên quan Thì lý đƣợc đƣa số trƣờng hợp, việc tham gia bị bỏ qua quy mô khách hàng nhỏ thời gian tiến hành kiểm toán gấp rút đến mùa kiểm tốn, cơng ty khơng đủ nguồn lực để đáp ứng đƣợc tất khách hàng đƣợc kiểm tốn phải có thêm phận nhân viên chuyên bên hệ thống thông tin để tham gia kiểm toán Đồng thời, đơn vị thực thêm tƣ vấn bên ngồi tăng thêm chi phí kiểm tốn Nên cơng ty kiểm tốn có cần giúp đỡ từ tổ chức bên ngồi xảy trƣờng hợp bất khả kháng nhƣ khách hàng công ty lớn chẳng hạn Nhƣ vậy, không phù hợp với yêu cầu chuẩn mực hảnh Chuẩn mực yêu cầu đƣa ra, lĩnh vực đặc biệt nhƣ cơng nghệ thơng tin cơng ty kiểm tốn cần có phận nhận có khả lực chuyên môn đơn vị chuyên gia bên để thực tham gia Đây hạn chế, cơng ty nên cần có giải pháp để báo cáo tài trung thực hợp lý xét khía cạnh trọng yếu 17 ảng 2.17: Cơng ty đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ nào? Câu trả lời Tần số Tần suất (%) BCTC 60 Khoản mục 60 Cơ sở dẫn liệu 20 Nguồn: (Kết khảo sát) Để đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu có cấp độ, gồm cấp độ báo cáo tài chính, khoản mục cấp độ sở dẫn liệu Nhƣng việc đánh giá rủi ro cấp độ báo cáo tài yêu cầu bắt buộc chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, nhiên tiến hành khảo sát có 60% kiểm tốn viên nhận định việc đánh giá rủi ro cấp độ báo cáo tài đƣợc thực hiện, 60% cấp độ khoản mục 20% cấp độ sở dẫn liệu Lý đƣợc giải thích tùy theo đơn vị khách hàng, tính chất nội dung, giao dịch đƣợc đánh giá để KTV xem xét dựa cấp độ đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Ví dụ khách hàng có khiếm khuyết mơi trƣờng kiểm sốt, nhƣ trình độ Ban Giám đốc chƣa cao, tính trực Ban Giám đốc, dẫn đến việc kiểm toán viên lo ngại báo cáo tài lập sai, không trung thực hợp lý, điều kiện độ tin cậy hồ sơ, tài liệu đơn vị khiến kiểm tốn viên lo ngại khó thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp để đƣa ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo tài Thì KTV thực đánh giá dựa cấp độ báo cáo tài 18 ảng 2.18: Việc đánh giá rủi ro có ảnh hƣởng đến thử nghiệm khơng? Câu trả lời Có Tần số Tần suất (%) 10 100 Không 0 Ý kiến khác 0 10 100 Tổng Nguồn: (Kết khảo sát) Theo quy định đoạn 18 Chuẩn mực VSA330- Biện pháp xử lý kiểm toán viên rủi ro đánh giá, kiểm toán viên cần thiết kế thực thử nghiệm cho nhóm giao dịch, số dƣ tài khoản thông tin thuyết minh trọng yếu, cho dù kết đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu nhƣ Vì theo khảo sát đơn vị cơng ty kiểm tốn AFA, có tất kiểm tốn viên dựa vào đánh giá rủi ro đƣợc phát để đƣa mức độ sử dụng thử nghiệm nhiều hay nên tập trung vào phần hành, hay khoản mục có rủi ro Từ đó, giúp kiểm tốn giải thích đƣợc nghi ngờ thực đánh giá rủi ro để giảm rủi ro kiểm tốn xuống mức thấp chấp nhận đƣợc tiết kiệm đƣợc chi phí kiểm tốn mức phù hợp Một số lý đƣợc giải thích xuất phát từ thực tế khách hàng công ty là: việc đánh giá rủi ro kiểm tốn viên mang tính xét đốn, cộng với trình độ KTV hạn chế kiểm tốn viên khơng phát tất rủi ro có sai sót trọng yếu; có hạn chế tiềm tàng kiểm soát nội bộ, bao gồm việc Ban Giám đốc khống chế kiểm soát Qua kết cho thấy, cơng ty Kiểm tốn AFA cơng ty nắm đƣợc vai trò quan trọng cơng tác đánh giá rủi ro Và có tuân thủ chuẩn mực kiểm toán đề 19 ảng 2.19: Việc xác lập mức trọng yếu có dựa kết đánh giá rủi ro hay khơng? Câu trả lời Có Tần số Tần suất (%) 10 100 Không 0 Ý kiến khác 0 10 100 Tổng Nguồn: (Kết khảo sát) Theo hƣớng dẫn A12 chuẩn mực hành VSA 320- Mức trọng yếu lập kế hoạch thực kiểm tốn có nêu việc xác định mức trọng yếu khơng đơn phép tính học mà u cầu phải có xét đốn chun mơn Kiểm tốn viên Việc xét đốn phụ thuộc vào hiểu biết kiểm toán viên đơn vị đƣợc kiểm toán, đƣợc cập nhật thay đổi suốt trình thực thủ tục đánh giá rủi ro, chất, phạm vi sai sót phát kiểm tốn trƣớc đánh giá kiểm toán viên sai sót kỳ Hay nói cách khác, KTV phải áp dụng xác lập mức trọng yếu lập kế hoạch kiểm toán thực kiểm toán để phải dựa ảnh hƣởng các sai sót phát hiện, kể các sai sót chƣa đƣợc điều chỉnh (nếu có) Báo cáo tài Và yêu cầu hƣớng dẫn phù hợp với kết khảo sát, tất KTV thực việc xác lập mức trọng yếu dựa kết đánh giá rủi ro Điều đó, chứng tỏ cơng ty kiểm tốn có trọng tới thủ tục này, có hƣớng dẫn cụ thể cho KTV 20 ảng 2.20: KTV có xác định thủ tục kiểm toán cho rủi ro xác định đƣợc hay khơng? Câu trả lời Tần số Có Không Tổng Tần suất (%) 10 100 0 10 100 Nguồn: (Kết khảo sát) Dựa theo hƣớng dẫn chuẩn mực hành VSA 330- biện pháp xử lý kiểm toán viên rủi ro đánh giá KTV sau phát đƣợc rủi ro cần phải thiết kế thực biện pháp xử lý dựa thủ tục kiểm toán nhƣ thử nghiệm kiểm soát việc đánh giá tính hữu hiệu hoạt động kiểm sốt liên quan thử nghiệm nhóm giao dịch, số dƣ tài khoản KTV thực kiểm tra chi tiết xác nhận từ bên thứ ba,…Nếu mức độ rủi ro đƣợc KTV đánh giá cao phải thu thập chứng kiểm tốn tin cậy Theo bảng kết khảo sát trên, có 100% KTV cho biết dựa rủi ro xác định để đƣa thủ tục kiểm tốn phù hợp Điều điều bắt buộc chuẩn mực KTV đánh giá đƣợc rủi ro xảy Việc thực giúp cơng ty kiểm tốn đảm bảo hợp lý thực kiểm tốn cơng ty khách hàng: Cơng ty có đủ lực nhƣ đảm bảo tuân thủ, thực đầy đủ quy định, chuẩn mực kiểm toán 21 ảng 2.21: Đối với rủi ro sai lệch trọng yếu cấp độ BCTC, KTV kiểm soát cách nào? Câu trả lời Tần số Tần suất (%) Tăng cƣờng giám sát 20 Duy trì thái độ hồi nghi nghề nghiệp 20 10 80 10 100 60 Thay đổi thủ tục kiểm tốn Bổ nhiệm nhóm kiểm tốn có kinh nghiệm phù hợp xem xét sử dụng chuyên gia Bỏ qua rủi ro cấp độ Nguồn: (Kết khảo sát) Rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ báo cáo tài rủi ro ảnh hƣởng lan tỏa đến nhiều khoản mục báo cáo tài có ảnh hƣởng tiềm tàng đến sở dẫn liệu Và độ phức tạp lớn Vì phải có kiểm tốn viên đầy đủ kinh nghiệm xem xét mời chuyên gia KTV cần nhanh chóng thay đổi thủ tục kiểm tốn khác để làm Và phù hợp với kết khảo sát có 100% KTV thực nhƣ có sai sót trọng yếu cấp độ BCTC xảy Nhƣng bên cạnh đó, KTV có quan tâm tới số kiểm soát khác tỷ lệ chiếm tỷ lệ thấp, KTV sử dụng 20% KTV đƣợc hỏi họ thực tăng cƣờng giám sát Sau vấn kiểm toán viên liên quan, Họ đƣa lý để giải thích số rủi ro ví dụ liên quan tới hệ thống xử lý thơng tin Họ thực tăng mức độ giám sát để theo dõi thực tế đơn vị khách hàng, nhƣng hiệu không cao Và không đáng tin cậy Và tƣơng tự, có 20% KTV chọn kiểm sốt trì thái độ hồi nghi suốt q trình thực kiểm toán Và sau vấn vấn đề KTV cho họ khơng có thời gian để thực hiện, đồng thời, thay làm kiểm sốt KTV thực kiểm sốt khác mang lại hiệu nhƣ thay đổi thủ tục kiểm tốn Vì điều khơng phù hợp với chuẩn mực hành đƣợc quy định VSA 200 Đó KTV ln ln phải trì thái độ hồi nghi nghề nghiệp suốt kiểm tốn, không vài giai đoạn kiểm toán Dù theo chuẩn mực hành, KTV đánh giá có sai sót trọng yếu cấp độ Báo cáo tài ln ln cần phải đƣợc thực thủ tục kiểm toán Nhƣng theo kết khảo sát, có tới 60% KTV đƣợc hỏi, họ cho họ thực bỏ qua rủi ro Lý đƣợc giải thích Kiểm tốn viên xác định đƣa ý kiến kiểm tốn ngồi trừ từ chối đƣa ý kiến, rút khỏi kiểm toán pháp luật quy định cho phép 22 ảng 2.22: Đối với rủi ro có sai lệch trọng yếu cấp độ sở dẫn liệu, KTV kiểm soát cách nào? Câu trả lời Tần số Tần suất (%) Điều chỉnh thủ tục kiểm toán phù hợp 80 Tăng cƣờng thực thử nghiệm kiểm soát 0 10 100 Tăng cƣờng thực thử nghiệm Nguồn: (Kết khảo sát) Theo quy định hƣớng dẫn chuẩn mực VAS 315, rủi ro có sai lệch trọng yếu cấp độ sở dẫn liệu nhƣ nhóm giao dịch, số dƣ tài khoản, KTV cần xem xét đƣa thủ tục kiểm soát phù hợp để thu thập đƣợc chứng kiểm tốn thích hợp Đồng thời xác định đánh giá rủi ro có sai sót cấp độ sở dẫn liệu, KTV kết luận rủi ro xác định có ảnh hƣởng lan toả tổng thể báo cáo tài ảnh hƣởng tiềm tàng đến nhiều sở dẫn liệu Kết khảo sát cho thấy có 100% kiểm tốn viên cho biết việc tiến hành tăng cƣờng thực thử nghiệm 80% KTV thực thay đổi thủ tục kiểm sốt cho phù hợp Tuy nhiên, khơng có KTV cho họ tăng cƣờng thực thử nghiệm kiểm sốt phần quy trình cơng ty kiểm tốn chủ yếu tập trung vào kiểm sốt lại bỏ qua thực thử nghiệm kiểm soát cho việc tiếp cận nhƣ không hiệu 23 ảng 2.23: Theo anh/chị, tính hiệu việc đánh giá rủi ro kiểm soát ? Câu trả lời Tần số Tần suất (%) Cao 60 Trung bình 40 Thấp 0 Nguồn: (Kết khảo sát) Dựa bảng kết khảo sát 2.23, tác giả nhận thấy có tới 60% KTV cho việc đánh giá rủi ro kiểm soát mang lại hiệu cao Nhƣng gần tới nửa số họ cho việc đánh giá rủi ro kiểm soát mức độ trung bình Vì cơng ty kiểm tốn, nguồn lực ngƣời hạn chế nên số đơn vị khách hàng nhỏ, công ty cho trợ lý kiểm toán thực đánh giá nên việc đánh giá mang lại kết khơng cao Bên cạnh đó, số nguyên nhận khách quan nhƣ thời gian kiểm tốn q nên KTV đánh giá mang tính thủ tục ... ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO KIỂM TỐN VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 1.1.1 Khái niệm rủi ro iểm toán VSA 200 định nghĩa Rủi ro kiểm toán rủi ro kiểm toán. .. VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 1.1.1 Khái niệm rủi ro kiểm toán 1.1.2 Các thành phần rủi ro kiểm. .. trị rủi ro kiểm toán, ngƣời ta sử dụng mơ hình rủi ro kiểm tốn Mơ hình phân tích rủi ro kiểm tốn nhƣ kết rủi ro có q trình kiểm tốn báo cáo tài bao gồm rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFA , Đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn