Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay thế cho sử dụng hóa chất trong sản xuất lúa của hộ nông dân trường hợp huyện hòa vang, TP đà nẵng

108 10 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2019, 09:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÂM HỒNG NHUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP SINH HỌC THAY THẾ CHO SỬ DỤNG HĨA CHẤT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA HỘ NƠNG DÂN: TRƢỜNG HỢP HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÂM HỒNG NHUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP SINH HỌC THAY THẾ CHO SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA HỘ NƠNG DÂN: TRƢỜNG HỢP HUYỆN HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Các số liệu, kết nêu luận văn trung trực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Lâm Hồng Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn 6 Tổng quan nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 16 1.1 CÁC KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG 16 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ DỰ ĐỊNH HÀNH VI 17 1.2.1 Thuyết hành động hợp 17 1.2.2 Thuyết hành vi đƣợc hoạch định 19 1.2.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ 20 1.2.4 Các mơ hình kết hợp 21 1.3 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỊA BÀN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 31 2.1 GIỚI THIỆU ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 31 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 33 2.3 XÂY DỰNG THANG ĐO 34 2.3.1 Thang đo ban đầu 34 2.3.2 Thang đo thức bảng hỏi điều tra 42 2.4 TỔ CHỨC THU THẬP DỮ LIỆU 43 2.4.1 Chọn mẫu 43 2.4.2 Tổ chức khảo sát 44 2.4.3 Chuẩn bị xử lý số liệu 44 2.4.4 Phƣơng pháp phân tích số liệu 45 2.5 CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 45 2.5.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 46 2.5.3 Phân tích hồi quy đa biến phân tích tƣơng quan 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG 51 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 3.1 MÔ TẢ MẪU 52 3.1.1 Thông tin mẫu 52 3.1.2 Phân tích thống kê mơ tả 52 3.1.3 Thống kê mơ tả đặc trƣng có liên quan đến PPSH 53 3.2 PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY THÔNG QUA HỆ SỐ CRONBACH ALPHA 54 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA 57 3.4 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 61 3.4.1 Kiểm định hệ số tƣơng quan Pearson 61 3.4.2 Phân tích hồi quy 63 3.5 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 67 3.6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC BIẾN ĐỊNH TÍNH 68 3.6.1 Sự khác biệt theo độ tuổi 68 3.6.2 Sự khác biệt theo giới tính 69 3.6.3 Sự khác biệt theo thu nhập 69 3.6.4 Sự khác biệt theo trình độ học vấn 70 3.6.5 Khác biệt địa phƣơng sinh sống 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 73 4.1 MỘT SỐ HÀM Ý VỚI CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN 73 4.1.1 Đối với UBND huyện 74 4.1.2 Đối với phòng NN&PTNT huyện 76 4.2 CÁC HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI 78 KẾT LUẬN 80 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN (Bản sao) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CÁC NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN TƢỜNG TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANOVA : (Analysis of Variance) Phƣơng pháp phân tích phƣơng sai BA : (barriers attractiveness) Nhận thức rào cản BVTV : Bảo vệ thực vật EA : (Environment Awareness) Nhận thức môi trƣờng BI : (Behavior Intention) Ý định KMO : (Kaiser-Meyer-Olkin) Chỉ số xem xét thích hợp EFA PBC : (Perceived Behavirol Control) Nhận thức kiểm soát hành vi PPHH : Phƣơng pháp hóa học PPSH : Phƣơng pháp sinh học PU : (Perceived Usefulness) Nhận thức hữu ích SAPs : (Sustainable Aricultural Practices) thực hành nông nghiệp bền vững SN : (Subjective Norms) Chuẩn chủ quan SPSS : Phần mềm SPSS phân tích liệu TPB : (Theory of Planned Behavior) Thuyết hành vi dự định TRA : (Theory of Reasoned Action) Thuyết hành động hợp lý VIF : (Variance Inflation Factor) Hệ số phóng đại phƣơng sai DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Thang đo nhận thức hữu ích PPSH 35 2.2 Thang đo Nhận thức việc cải thiện môi trƣờng 37 2.3 Thang đo Chuẩn chủ quan 38 2.4 Thang đo Nhận thức kiểm soát hành vi 39 2.5 Thang đo Nhận thức rào cản 41 2.6 Thang đo Ý định sử dụng PPSH 42 2.7 Mơ tả biến phƣơng trình hồi quy đa biến 49 3.1 Phân tích thống kê mơ tả 52 3.2 Kết khảo sát cách thức bảo vệ đồng lúa 53 3.3 Kết khảo sát cách thƣớc tiếp cận với PPSH: 53 3.4 Kết khảo sát mức độ sử dụng PPSH 54 3.5 Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha 55 3.6 Kết Cronbach’s Alpha cho thang đo sau loại biến 56 3.7 Kiểm định KMO and Bartlett 58 3.8 Kết phân tích phƣơng sai đƣợc giải thích 59 3.9 Ma trận xoay nhân tố 59 3.10 Ma trận nhân tố 61 3.11 Ma trận tƣơng quan biến 62 3.12 Bảng Model Summary 64 3.13 ANOVA 66 3.14 Mơ hình hồi quy tuyến tính bội 66 3.15 Kiểm định giả thuyết 67 3.16 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi 68 3.17 Kiểm định ANOVA – độ tuổi 68 3.18 Kiểm định phƣơng sai theo giới tính 69 3.19 Kiểm định ANOVA – giới tính 69 3.20 Kiểm định phƣơng sai theo thu nhập 69 3.21 Kiểm định ANOVA - thu nhập 70 3.22 Kiểm định phƣơng sai theo trình độ học vấn 70 3.23 Kiểm định ANOVA - trình độ học vấn 71 3.24 Kiểm định phƣơng sai theo địa phƣơng sinh sống 71 3.25 Kiểm định ANOVA - địa phƣơng sinh sống 71 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA) 18 1.2 Thuyết hành vi đƣợc hoạch định (TPB) 20 1.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ 21 1.4 Mơ hình kết hợp TPB TAM nghiên cứu 22 1.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 2.1 Quy trình nghiên cứu 33 4.1 Mơ hình ý định sử dụng PPSH 73 Xin Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu x vào câu trả lời Anh chị cho biết giới tính? Nam Nữ Khác Anh chị cho biết thuộc nhóm tuổi nào? Dƣới 18 19-25 25-30 31-36 37-42 Trên 42 tuổi Anh chị vui lòng cho biết trình độ học vấn Cấp Cấp Cấp Đại học Trên đại học Anh chị vui lòng cho biết xã Huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng? Anh chị cho biết thu nhập hàng tháng mình? Dƣới triệu Từ 2tr đến 3tr Từ 3tr đến 4tr Từ 4tr đến 5tr đồng Trên 5tr đồng Diện tích trồng lúa gia đình khoảng bao nhiêu? ……… Anh chị vui lòng cho biết cách anh chị sử dụng để bảo vệ đồng lúa Phun thuốc hóa học Dùng bẫy bắt sâu bọ Dùng thiên địch Các chế phẩm sinh học Các anh chị có phun thuốc hóa học thƣờng xun khơng? Thƣờng xun Thỉnh thoảng Phun Khơng phun Anh/Chị có biết PPSH hay khơng? Chƣa biết Chỉ biết qua truyền thơng Qua chƣơng trình tập huấn địa phƣơng 10.Các anh chị thử sử dụng PPSH cho đồng ruộng chƣa? Chƣa Có nhƣng Sử dụng nhiều Hoàn toàn sử dụng PPSH 11.Các anh chị thấy sử dụng PPSH tốt PPHH khơng? Có Khơng CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG PPSH Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý câu nhận định Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Phát biểu Nhận thức hữu ích PPSH Sử dụng PPSH thuận tiện Sử dụng PPSH an tồn giúp tơi giảm thiểu nguy nhiễm độc từ thuốc trừ sâu hóa học Sử dụng PPSH khiến bán đƣợc nhiều hàng đƣợc nhiều ngƣời tin dùng Chi phí sử dụng PPSH thấp Sử dụng PPSH giúp nhận đƣợc mức giá cao Nâng cao thu nhập Sử dụng PPSH mang lại hiệu cao lâu dài Nhận thức việc cải thiện môi trƣờng Sử dụng PPHH làm tăng ô nhiễm mơi trƣờng dƣ lƣợng hóa học đất, nguồn nƣớc, nhiễm khơng khí Sử dụng PPHH khiến sâu bệnh vi virut dễ dàng kháng thuốc trở nên nguy hiểm Đánh giá 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sử dụng PPSH biện pháp thân thiện với môi trƣờng, khắc phụ đƣợc nhƣợc điểm PPHH Sản phẩm áp dụng PPSH đồng lúa khơng bị tồn dƣ thuốc hóa học PPSH giúp bảo vệ thiên địch lồi sinh vật có ích đồng lúa nhƣ chim, ong, loại nấm có ích Chuẩn chủ quan Gia đình khun tơi nên sử dụng PPSH Hàng xóm bạn bè khun tơi nên sử dụng PPSH Ngƣời tiêu dùng muốn sử dụng sản phẩm chất lƣợng Những chuyên gia nông nghiệp khun tơi nên sử dụng PPSH Chính quyền địa phƣơng có biện pháp khuyến khích sử dụng PPSH Nhận thức kiểm sốt hành vi Đối với tơi, việc sử dụng PPSH dễ dàng Việc sử dụng PPSH hồn tồn tơi định Tơi có đủ diện tích trồng lúa để áp dụng BPSH Tơi có số kiến thức kinh nghiệm sử dụng PPSH 5 5 5 5 5 5 Tôi có khả học đƣợc kĩ sử dụng áp dụng PPSH lên đồng ruộng Tơi sẵn sàng tham gia vào lớp tập huấn bồi dƣỡng kiến thức sử dụng PPSH nông nghiệp Nhận thức rào cản 5 24 25 26 27 28 29 30 31 Tôi nghĩ sử dụng PPHH tiện lợi PPSH PTHH giúp công việc nhanh hơn, tiết kiệm đƣợc thời gian linh hoạt nhiều điều kiện thời tiết Tơi nghĩ chi phí sử dụng PPHH thấp đạt hiệu cao Tôi quen với việc sử dụng thuốc hóa học cho đồng ruộng từ lâu Giá mua số chế phẩm sinh học đắt tơi khó mua chúng Giá gạo sản xuất theo PPSH đắt nên bán đƣợc cho ngƣời thu nhập cao Tôi tốn tiền thời gian để họcsử dụng PPSH cho đồng ruộng Những ngƣời xung quanh sử dụng PPHH gây khó khăn cho tơi áp dụng PPSH vào đồng lúa 5 5 5 5 Tơi có ý định sử dụng PPSH cho đồng rộng Tơi có ý định sử dụng PPSH lâu dài 5 Tơi có ý định khun gia đình/ bạn bè sử dụng PPSH trồng lúađịnh sử dụng PPSH Thang đo Ý định sử dụng PPSH 32 33 34 Phụ Lục 2: Phân tích Cronbach’s Alpha 1.1 Nhân tố A Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Scale Variance if Item Deleted 23.49 22.45 22.91 24.11 22.89 23.08 22.67 Corrected ItemTotal Correlation 18.517 22.581 19.026 17.812 19.776 19.978 22.004 509 423 680 547 609 659 491 Cronbach's Alpha if Item Deleted 796 803 759 790 772 767 794 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Cronbach's Alpha 809 6.2 N of Items 821 Nhân tố B Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted B1 B2 B3 B4 B5 Scale Variance if Item Deleted 18.59 18.50 18.38 18.51 18.47 Corrected ItemTotal Correlation 4.916 5.208 6.358 5.778 6.322 622 581 560 598 492 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 785 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 793 N of Items Cronbach's Alpha if Item Deleted 726 740 751 733 766 1.3 Nhân tố C Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted C1 C2 C3 C4 C5 Scale Variance if Item Deleted 17.38 17.42 16.71 16.73 16.83 Corrected ItemTotal Correlation 8.249 8.118 9.828 10.024 9.472 649 701 584 641 674 Cronbach's Alpha if Item Deleted 807 788 819 809 798 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Cronbach's Alpha 837 N of Items 844 1.4 Nhân tố D Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted D1 D2 D3 D4 D5 D6 Scale Variance if Item Deleted 19.77 20.09 19.54 19.48 19.38 19.06 Corrected ItemTotal Correlation 13.635 11.245 13.038 13.883 13.898 13.879 485 450 561 511 498 600 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 755 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 780 N of Items Cronbach's Alpha if Item Deleted 723 760 703 718 721 702 1.5 Nhân tố E Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Scale Variance if Item Deleted 23.70 23.52 23.67 23.56 23.13 23.36 24.25 23.05 Corrected ItemTotal Correlation 21.479 22.208 22.372 22.350 25.418 25.349 24.055 27.651 Cronbach's Alpha if Item Deleted 569 598 596 600 272 317 342 068 655 652 654 653 719 710 707 760 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Cronbach's Alpha 720 N of Items 723 1.6 Biến phụ thuộc (ý định) Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted BI1 BI2 BI3 Scale Variance if Item Deleted 8.12 8.33 8.65 Corrected ItemTotal Correlation 1.333 1.091 1.418 673 769 672 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 837 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 838 N of Items Squared Multiple Correlation 472 592 473 Cronbach's Alpha if Item Deleted 800 705 804 Phụ Lục : Nhân tố khám phá – EFA 3.1 Kết phân tích nhân tố lần Kết kiểm định KMO Bartlett KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 816 4785.927 df 351 Sig .000 Tổng phƣơng sai đƣợc giải thích Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 7.329 3.795 1.940 1.828 1.573 27.143 14.057 7.187 6.769 5.824 27.143 41.200 48.387 55.156 60.980 1.268 4.696 65.677 1.034 3.830 69.506 904 3.346 72.853 798 2.957 75.810 10 761 2.820 78.630 11 661 2.449 81.079 12 588 2.176 83.255 13 509 1.887 85.142 14 489 1.812 86.954 15 449 1.662 88.616 16 431 1.597 90.213 17 388 1.438 91.651 18 349 1.292 92.943 19 326 1.207 94.150 20 290 1.074 95.224 21 254 941 96.165 22 235 870 97.035 23 214 793 97.828 24 192 710 98.538 25 174 643 99.181 26 112 414 99.594 27 109 406 100.000 Total 7.329 3.795 1.940 1.828 1.573 % of Variance 27.143 14.057 7.187 6.769 5.824 Cumulative % 27.143 41.200 48.387 55.156 60.980 Ma trận xoay nhân tố: Rotated Component Matrix a Component C1 755 C2 751 C3 720 C4 688 C5 682 B5 672 B4 635 D2 493 A6 816 A4 743 A3 711 A5 700 A7 494 A1 481 E2 841 E1 799 E3 799 E4 786 B1 794 B2 782 B3 560 A2 524 D5 826 D4 810 D6 707 D1 543 D3 411 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 3.2 Kết phân tích nhân tố lần Kết kiểm định KMO Bartlett Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 788 3988.935 df 253 Sig .000 Tổng phƣơng sai đƣợc giải thích Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 6.042 3.730 1.896 1.747 1.479 26.269 16.218 8.244 7.597 6.430 26.269 42.488 50.731 58.328 64.758 1.150 5.000 69.758 822 3.574 73.332 751 3.265 76.596 692 3.007 79.604 10 619 2.691 82.295 11 536 2.332 84.626 12 499 2.168 86.795 13 454 1.974 88.768 14 436 1.895 90.664 15 408 1.775 92.439 16 343 1.492 93.930 17 277 1.203 95.133 18 258 1.122 96.255 19 242 1.053 97.309 20 202 879 98.188 21 189 821 99.008 22 115 501 99.510 23 113 490 100.000 Total 6.042 3.730 1.896 1.747 1.479 % of Variance 26.269 16.218 8.244 7.597 6.430 Cumulative % 26.269 42.488 50.731 58.328 64.758 Ma trận xoay nhân tố: Component C3 768 C1 743 C2 739 B5 734 C4 710 B4 708 C5 677 E2 843 E1 817 E3 797 E4 792 A6 859 A4 744 A3 719 A5 709 B2 857 B1 855 A2 494 B3 482 D5 863 D4 846 D6 696 D1 534 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đƣờng Hồng Dật (2015), “Hóa học bảo vệ thực vật nông nghiệp sạch”, Báo Nông nghiệp xanh [2] Lê Văn Khoa ctv (1999), Nông nghiệp & Môi trường, NXBGD HN [3] Phan Minh (2016), Nông nghiệp sinh học, tiên dược cho “đất chết hóa chất”, Báo Lao Động [4] Hạnh Ngun (2015), Ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp, Báo Nhân Dân chuyên đề khoa hoc [5] Văn Thị Khánh Nhi (2015) “Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua rau an toàn ngƣời tiêu dùng thành phố Đà Nẵng” Luận Văn Thạc Sĩ [6] Trần Thị Xuân Phƣơng, (2015), Nghiên cứu sử dụng số chế phẩm sinh học sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận án tiến sĩ nông nghiệp trƣờng Đại học nông lâm Huế [7] Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2006), Nghiên cứu thị trường, Nhà xuất lao động [8] Nguyễn Thị Thùy (2013), Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Liên Hiệp Hội khoa học kĩ thuật Việt Nam [9] Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất thống kê Hà Nội [10] Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Tập 1, Tập 2, NXB Hồng Đức Tiếng Anh [11] Ajzen I and Fishbein M (1980), Understanding attitudes and predicting social behaviour, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey [12] Ajzen, I., “Attitudes, Personality and Behavior, 2nd edn” (Open University Press, 2005) [13] Burton, R J F (2014) The influence of farmer demographic characteristics on environmental behaviour: A review Journal of Environmental Management, 135(Supplement C), 19-26 [14] Caroline Hattam (August, 2006), Adopting Organic Agriculture: An Investigation Using the Theory of Planned Behaviour, Presentation at the International Association of Agricultural Economics Conference, Gold Coast, Australia, [15] Defrancesco, E., Gatto, P., Runge, F and Trestini, S.; Factors affecting Farmers’ Participation in Agri-environmental Measures (2008):A Northern Italian Perspective; Journal of Agricultural Economics, Vol 59; [16] Doris Laepple and Trevor Donnellan, (2008) “Farmer attitudes towards converting to organic farming, Rural Economy Research Centre (RERC), Teagasc, Athenry, [17] Doris Läpple and Hugh Kelley, (2010) Understanding farmers’ uptake of organic farming An application of the theory of planned behaviour, National University of Ireland, Galway, [18] Edi Defrancesco, Paola Gatto, Ford Runge, and Samuele Trestini; (2006) “Factors Affecting Farmers’ Participation in AgriEnvironmental Measures: Evidence from a Case Study”; University of Padova; University of Minnesota, [19] Eagly, A H., & Chaiken, S (1993) The psychology of attitudes Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich [20] Genius, M., Pantzios, C.J., Tzouvelekas, V., 2006 Information Acquisition and Adoption of Organic Farming Practices Journal of Agricultura1 and Resource Economics 31 (1), 93-113 [21] Jones, M A., Mothersbaugh, D L., & Beatty, S E (2000) Switching Barriers and Repurchase Intentions in Services Journal of Retailing, 76(2), 259-74 [22] Olson, J M., & Zanna, M P (1993) Attitudes and attitude change Annual Review ofPsychology, 44, 17- 154 [23] P L Nuthall, (2000) The psychology of decision making in farm management, Farm Management Group Lincoln University Canterbury, New Zealand, [24] Rehman, T., McKemey, K., Yates, C.M., Cooke, R.J., Garforth, C.J., Tranter, R.B., Park, J.R., and Dorward, P.T., (2007) Identifying and understanding factors influencing the uptake of new technologies on dairy farms in SW England using the theory of reasoned action, Agricultural Systems 94, 287-293; [25] Sheppard, B H., Hartwick, J., & Warshaw, P R (1988) The theory of reasoned action: A meta-analysis of past research with recommendations for modifications and future research Journal of Consumer Research, 15,325-343 [26] Teresa, A.S., Bonnie, D.B, and Yingjiao, X.( 2006), Predicting purchase intention of a controversial luxury apparel product, Journal of Fashion Marketing and Managenment” 10(4), 405-419 ... sản xuất lúa hộ nơng dân huyện Hòa Vang - Xác định lƣợng hóa nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa nơng dân huyện Hòa Vang - Đề xuất. ..ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÂM HỒNG NHUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP SINH HỌC THAY THẾ CHO SỬ DỤNG HĨA CHẤT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA HỘ NƠNG DÂN: TRƢỜNG HỢP HUYỆN... sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa nơng dân: trƣờng hợp huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Mặt khác, đề tài phát nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay thế cho sử dụng hóa chất trong sản xuất lúa của hộ nông dân trường hợp huyện hòa vang, TP đà nẵng , Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay thế cho sử dụng hóa chất trong sản xuất lúa của hộ nông dân trường hợp huyện hòa vang, TP đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn