Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số và phép chia số tự nhiên

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 21:14

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HỒI THANH Tốn : Bài tập : Đọc phân số sau : ; 17 ; 16 55 ; 79 100 Toán : Viết phân số phần tô màu hình : Hình Hình Hình 9 Tốn : Phân số phép chia số tự nhiên Ví dụ 1: Có cam, chia cho bạn Hỏi bạn cam ? Mỗi bạn được: : = (quả cam) cam Toán : Phân số phép chia số tự nhiên Ví dụ 2: Có bánh, chia cho bạn Hỏi bạn phần bánh ? Ta thực phép chia : Bạn Bạn Bạn Thảo luận nhóm Bạn Toán : Phân số phép chia số tự nhiên Ví dụ 2: Có bánh, chia cho bạn Hỏi bạn phần bánh ? Bạn Bạn Bạn Bạn Toán : Phân số phép chia số tự nhiên Ví dụ 2: Có bánh, chia cho bạn Hỏi bạn phần bánh ? Mỗi bạn bánh Toán : Phân số phép chia số tự nhiên Nhận xét : Thương phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên ( khác 0) viết thành phân số, tử số số bị chia mẫu số số chia Toán : Phân số phép chia số tự nhiên Bài : Viết thương phép chia sau dạng phân số: 7:9= 6 : 19 = 19 5:8= 1:3 = Viết phân số sau dạng thương : = 3:7 = : 15 15 Toán : Bài : Phân số phép chia số tự nhiên Viết theo mẫu: Mẫu: 24 : = 24 = 36 : = 36 = 0:5= = 88 = 88 : 11 = 11 7:7= 7 = Toán : Phân số phép chia số tự nhiên a) Viết số tự nhiên dạng phân số có mẫu số (theo mẫu): = … = … Mẫu: = 1 Bài : 27 27 = … = …0 = … b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên viết thành phân sốtử số số tự nhiên mẫu số ơ cửa bí mật 5:9= 91 27 : 15 = 327 15 100 : 25 = =1 ... Thương phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên ( khác 0) viết thành phân số, tử số số bị chia mẫu số số chia Toán : Phân số phép chia số tự nhiên Bài : Viết thương phép chia sau dạng phân số: 7:9=... phép chia số tự nhiên a) Viết số tự nhiên dạng phân số có mẫu số (theo mẫu): = … = … Mẫu: = 1 Bài : 27 27 = … = …0 = … b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên viết thành phân số có tử số số tự nhiên mẫu số. .. (quả cam) cam Toán : Phân số phép chia số tự nhiên Ví dụ 2: Có bánh, chia cho bạn Hỏi bạn phần bánh ? Ta thực phép chia : Bạn Bạn Bạn Thảo luận nhóm Bạn Tốn : Phân số phép chia số tự nhiên Ví dụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số và phép chia số tự nhiên, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số và phép chia số tự nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn