Đề thi lại môn vật lí THCS

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 20:35

Phòng GD - ĐT Lệ Thuỷ Đề thi lại môn vật lý Trờng THCS Hồng Thủy Năm học: 2009 - 2010 Họ tên: Lớp: đề ra: I Phần trắc nghiệm(3 điểm): chọn đáp án câu sau: Khi đổ 50cm rợu vào 50cm nớc, ta thu đợc hỗn hợp rợu - níc cã thĨ tÝch lµ: A b»ng 100cm B lín h¬n 100cm C nhá h¬n 100cm D nhỏ 100cm Khi nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên đại lợng sau tăng lên: A Khối lợng vật B Trọng lợng vật C Cả khối lợng trọng lợng vËt D NhiƯt ®é cđa vËt Khi chun ®éng nhiệt phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên đại lợng sau vật không tăng? A Nhiệt độ B Nhiệt C Khối lợng D Thể tích Trong cách xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến sau đây, cách đúng? A Đồng, nớc, thuỷ ngân, không khí B Đồng, thuỷ ngân, nớc, không khí C Thuỷ ngân, đồng, nớc, không khí D Không khí, nớc, thuỷ ngân, đồng Ngời ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có khố lợng vào cốc nớc nóng Hãy so sánh nhiệt độ cới ba miếng kim loại trên: A Nhiệt độ ba miếng B Nhiệt độ miếng nhôm cao nhất, đến miếng đồng, miếng chì C Nhiệt độ miếng đồng cao nhất, đến miếng nhôm, miếng chì D Nhiệt độ miếng chì cao nhất, đến miếng đồng, miếng nhôm Trong mệnh đề có sử dụng cụm từ " suất toả nhiệt" sau đây, mệnh đề đúng? A Năng suất toả nhiệt động nhiệt B Năng suất toả nhiệt nguồn điện C Năng suất toả nhiệt nhiên liệu D Năng suất toả nhiệt vật II Phần tự luận(7 điểm): Câu1(1 điểm) Các chất đợc cấu tạo nh nào? Câu2(2,5 điểm) Nhiệt vật gì? Có cách làm thay đổi nhiệt vật? Cho ví dụ cụ thể? Câu 3(1 điểm): Tại mùa hè ta thờng mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen? Câu 4(2,5 điểm): Thả cầu nhôm có khối lợng 0,15kg đợc ®un nãng tíi 100 C vµo mét cèc níc ë 20 C Sau mét thêi gian, nhiƯt ®é cầu nớc 25 C Tính khối lợng nớc, coi nh có cầu nớc truyền nhiệt cho Bài làm (Phần tù luËn) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ...Có cách làm thay đổi nhiệt vật? Cho ví dụ cụ thể? Câu 3(1 điểm): Tại mùa hè ta thờng mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi lại môn vật lí THCS , Đề thi lại môn vật lí THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn