Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

11 33 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 17:37

tốn TỐN : KIỂM TRA BÀI CŨ: Tính giá trị hai biểu thức sau: 4x(3+5) = 4x = 32 4x3+4x5 = = 12 + 20 32 toán Tính so sánh giá trị hai biểu thức sau a) x ( + ) = 4x = = 32 x (3 +5 ) 4x3+4x5 = = 12 + 20 32 4x 3+4x tốn Nhân số với tổng Tính so sánh giá trị hai biểu thức sau: a) x ( + ) = 4x = 4x3+4x5 = 32 12 + = 20 32 x (3 +5 ) = x + x5 số x tổng = tích + tích x (3 + 5) = 4x3 + 4x5 toán Nhân số với tổng 1.Tính so sánh giá trị hai biểu thức sau: a) x ( + ) = 4x = = 32 (3 +5 ) x a x (b +c 4x3+4x5 = = ) = 12 + 20 32 x + x5 ax b+axc Ghi nhớ: - Khi nhân số với tổng ta nhân số với số hạng tổng cộng kết lại với toán Nhân số với tổng 1.Tính so sánh giá trị hai biểu thức sau: a) x ( + ) = 4x = Vậy 4x3+4x5 = 32 12 + = 4x(3+5) = 20 32 4x3 + 4x5 Ghi nhớ: - Khi nhân số với tổng ta nhân số với số hạng tổng cộng kết lại với a x ( b + c) = a x b + a x c Ví dụ: x ( +2 + 5) = 4x1+4x2 +4x5 = + + 20 = 32 toán Nhân số với tổng Tính giá trị biểu thức viết vào ô trống (theo mẫu) a b c a x (b + c) axb+axc 4x5+4x2 x (5 + 2) = x (4 + 5) = 27 3x4+3x5 = 27 x (2 + 3) = 30 12 15 6x2+6x3 12 18 = 30 28 20 Khi nhõn số với tổng ta cú thể làm sao? = 28 toán Nhân số với tổng III Luyện tập Tính giá trị biểu thức viết vào ô trống (theo mẫu): a) Tính hai cách b) Tính hai cách (theo mẫu): Mẫu: Cách 1: Cách 2: 38 x + 38 x = ? 38 x + 38 x = 228 + 152 = 380 38 x + 38x = 38 x (6 + 4) = 38 x 10 = 380 x 38 + x 62 135 x + 135 x Cách 1: Cách 1: x 38 + x 62 = 190 + 310 = 500 135 x + 135 x = 1080 + 270 = 1350 Cách 2: Cách 2: x 38 + x 62 = x (38 + 62) 135 x + 135 x = 135 x (8 + 2) = x 100 = 135 x 10 = 500 = 1350 toán Nhân số với tổng Tính giá trị biểu thức viết vào ô trống (theo mẫu): a) Tính hai cách: b) Tính hai cách (theo mẫu): Tính so sánh giá trị hai biểu thức: (3 + 5) x x + x (3 + 5) x = 8x4 3x4+5x4 = 32 Vậy: = 12 + 20 = 32 … = tốn Nhân số với tổng Tính giá trị biểu thức viết vào ô trống (theo mẫu): a) Tính hai cách b) Tính hai cách (theo mẫu): Tính so sánh giá trị hai biểu thức: Từ kết so sánh, nêu cách nhân tổng với số (3 + 5) x = 8x4 3x4+5x4 = 32 Vậy: = 12 + 20 = 32 (33 + 5) x4 = 3x4+5x4 (3 + ) x = Khi nhân tổng với số, ta nhân số hạng tổng với số cộng kết lại với ... = 4x = Vậy 4x3+4x5 = 32 12 + = 4x(3+5) = 20 32 4x3 + 4x5 Ghi nhớ: - Khi nhân số với tổng ta nhân số với số hạng tổng cộng kết lại với a x ( b + c) = a x b + a x c Ví dụ: x ( +2 + 5) = 4x1+4x2... sánh, nêu cách nhân tổng với số (3 + 5) x = 8x4 3x4+5x4 = 32 Vậy: = 12 + 20 = 32 (33 + 5) x4 = 3x4+5x4 (3 + ) x = Khi nhân tổng với số, ta nhân số hạng tổng với số cộng kết lại với ... a) x ( + ) = 4x = = 32 (3 +5 ) x a x (b +c 4x3+4x5 = = ) = 12 + 20 32 x + x5 ax b+axc Ghi nhớ: - Khi nhân số với tổng ta nhân số với số hạng tổng cộng kết lại với toán Nhân số với tổng 1.Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn