Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

9 17 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 16:21

MƠN TỐN BÀI: GĨC NHỌN, GĨC TÙ, GĨC BẸT Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt A Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB O B Góc nhọn bé góc vng To¸n Góc nhọn, góc tù, góc bẹt M Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON O N Góc tù lớn hơngóc vng To¸n Góc nhọn, góc tù, góc bẹt C O D Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD Góc bẹt haigóc vng To¸n Gãc nhän, gãc tï, gãc bĐt Góc nhọn bé góc vng Góc tù lớn góc vng Góc bẹt hai góc vng To¸n Thực hành Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Bài 1: Trong góc sau đây, góc là: góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ? I M A Góc nhọn Q N P Góc tù B Góc vng G V X E Góc bẹt Y K C D U Góc nhọn O Góc tù H Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Thực hành Bài 2: Cho hình tam giác sau: A B D M C N P - Hình tam giác có ba góc nhọn? - Hình tam giác có góc vng? - Hình tam giác ABC có ba góc nhọn - Hình tam giác có góc tù? - Hình tam giác DEG có góc vng - Hình tam giác MNP có góc tù E G To¸n Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc nhọn bé góc vng Góc tù lớn góc vng Góc bẹt hai góc vng ... Góc nhọn, góc tù, góc bẹt A Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB O B Góc nhọn bé góc vng To¸n Góc nhọn, góc tù, góc bẹt M Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON O N Góc tù lớn hơngóc vng To¸n Góc nhọn, góc tù, góc. .. bẹt Bài 1: Trong góc sau đây, góc là: góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ? I M A Góc nhọn Q N P Góc tù B Góc vng G V X E Góc bẹt Y K C D U Góc nhọn O Góc tù H Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Thực... góc bẹt C O D Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD Góc bẹt haigóc vng To¸n Gãc nhän, gãc tï, gãc bĐt Góc nhọn bé góc vng Góc tù lớn góc vng Góc bẹt hai góc vng To¸n Thực hành Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn