Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

16 31 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 16:20

Tốn chương Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc vng Góc khơng vng Góc nhọn, góc tù, góc bẹt A O B * Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB * Góc nhọn bé góc vng M O N * Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON * Góc tù lớn góc vng C C C C C O D C O D * Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD * Góc bẹt hai góc vng a) A O B Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB Góc nhọn bé góc vng b) M O N Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON Góc tù lớn góc vng c) C O D Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD Góc bẹt hai góc vng Q I M A G1 V P G2 B C V X E G4 G D Y G5 U G3 K O G6 H Q P V G2 B D U G5 2) Trong hình tam giác sau :  Hình tam giác có ba góc nhọn ?  Hình tam giác có góc vng ?  Hình tam giác có góc tù ? A B M C N D P E G ... Góc nhọn, góc tù, góc bẹt A O B * Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB * Góc nhọn bé góc vng M O N * Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON * Góc tù lớn góc vng C C C C C O D C O D * Góc bẹt đỉnh O;... OD * Góc bẹt hai góc vng a) A O B Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB Góc nhọn bé góc vng b) M O N Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON Góc tù lớn góc vng c) C O D Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD Góc bẹt hai góc. .. M A G1 V P G2 B C V X E G4 G D Y G5 U G3 K O G6 H Q P V G2 B D U G5 2) Trong hình tam giác sau :  Hình tam giác có ba góc nhọn ?  Hình tam giác có góc vng ?  Hình tam giác có góc tù ? A B
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn