Giáo án toán 6

46 14 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 16:12

Giáo án hình học Năm học: 2013 - 2014 Ngày soạn: 21/08/2013 Ngày dạy: 23/08/2013 Chương I ĐOẠN THẲNG Tiết 1: I Mục tiêu học ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG - Học sinh nắm điểm gì, đoạn thẳng gì, hiểu quan hệ điểm thuộc , không thuộc đường thẳng - Biết vẽ điểm, đường thẳng - Có kĩ xác định điểm thuộc, khơng thuộc đường thẳng, đặt tên cho điểm, đường thẳng kí hiệu điểm thuộc đường thẳng, biết sử dụng kí hiệu , II Phương tiện dạy học - GV : Bảng phụ, thước - HS : Bảng nhóm, thước III.Tiến trình Hoạt động thầy Hoạt động 1: Sơ lïc mơn học - GV sơ lược số kiến thức lịch sử pháp triển môn học Hoạt động 2: Điểm -Chúng ta thường thấy vị trí đồ ( TP, địa danh…) kí hiệu nào? - Các dấu chấm hình ảnh điểm => Điểm mô tả nào? - Ba điểm A, B , C với ? - VD điểm A • C với nhau? - GV lấy thêm số ví dụ khác điểm - Nếu ta lấy dày đặc điểm tạo hình gì? - Lấy dày đặc điểm……………… tạo hình gì? Vậy từ điểm ta xây dựng lên hình - Đường thẳng có bị giới hạn phía khơng? Hoạt động 3: Đường thẳng Ta thường sử dụng dụng cụ để vẽ đường thẳng Ta có đường thẳng nào? Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi Hoạt động trò Ghi bảng Bởi dấu chấm nhỏ Điểm * Dấu chấm nhỏ trang giấy hình ảnh điểm Là dấu chấm trang - Dùng chữ in hoa để đặt tên cho điểm giấy VD1 : •A •B •C Gọi ba điểm phân biệt Trùng VD2: A • C Gọi hai điểm trùng Chú ý : Khi nói cho hai điểm mà khơng nói thêm ta hiểu Hình tròn hai điểm phân biệt Đường thẳng - Với điểm ta xây dựng hình Đường thẳng * Sợi căng thẳng cho ta hình ảnh đường thẳng * Sử dụng thước để vẽ đường thẳng * Sử dụng chữ thường để đặt tên cho đường thằng VD: a P Không Thước a, p Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo án hình học •B VD: A a Ta nói điểm A với a? Điểm B với a? Hoạt động 4: Khi điểm gọi thuộc hay khơng thuộc đương thẳng Ta nói điểm B với a? ? Cho học sinh thảo luận nhóm Năm học: 2013 - 2014 Thuộc đường thẳng a Không thuộc đường thẳng a Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng VD •B A Ta nói điểm A thuộc đường thẳng a điểm A nằm đường thẳng a đường thẳng a qua Không thuộc đường thẳng a điểm A Kí hiệu : A  a ; B  a ? a C  a; E  a Học sinh thảo luận nhóm, b  ;  c G• •F trình bày, nhận xét C B D •E Bài tập : a A  n ; A  p; B  n ; B  m b Các đường thẳng p, m, n qua điểm B - Các đường thẳng q, m ủi qua điểm C c D  q, D  m, n, p Hoạt động : Củng cố - Bài 1sgk/ 104 Cho học sinh điền bảng phụ - Bài Sgk/104 giáo viên vẽ hình cho học sinh trả lời chỗ Hoạt động :Dặn dò - Hướng dẫn : Bài 4Dsk /105 vẽ a lấy C thuộc a; vẽ b lấy B không thuộc b - Về học kĩ lý thuyết, chuẩn bị trước tiết sau học + Khi ba điểm gọi thẳng hàng? - BTVN : 4,5,6,7 Sgk /105 * Rót kinh nghiƯm: Ngày soạn : 28/08/2013 Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo án hình học Năm học: 2013 - 2014 Ngày dạy: 30/08/2013 Tiết BA ĐIỂM THẲNG HÀNG I Mục tiêu học - Học sinh nắm ba điểm thẳng hàng, điểm nằm hai điểm Khẳng định có điểm nằm hai điểm lại ba điểm thẳng hàng -Biết vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng Sử dụng thuật ngữ : nằm phía, nằm khác phí, nằm - Rèn kĩ sử dụng dụng cụ học tập vẽ hình xác, II Phương tiện dạy học -GV :Thước, bảng phụ -HS : Thước, bảng nhóm III.Tiến trình Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Bài cũ Vẽ đường thẳng a lấy ba điểm A B C B, A, C thuộc a a -Ba điểm A, B, C thuộc a ta nói ba điểm A, B, C thẳng hàng Vậy ba điểm thẳng hàng ba điểm nào? Là ba điểm nằm Hoạt động 2: Biểm thẳng đường thẳng hàng - Khi ba điểm A, B, C thẳng hàng (Hình trên) ta thấy B, C với A vị trí? Cùng phía điểm A -Tương tự : A, B với C A, C với B ? => điểm nằm A B Cùng phía đơi với điểm C Khác phía điểm B C Ta thấy có máy điểm nằm hai điểm B C ? =>nhân xét Hoạt động : Củng cố Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi Ghi bảng Thế ba điểm thẳng hàng * Khi ba điểm A, B, C nằm đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng A B C * Khi ba điểm A, B, C khơng nằm đường thẳng ta nói chúng không thẳng hàng A B †C Quan hệ ba điểm thẳng hàng A B C < Sgk/ 106> Có điểm nằm A Nhận xét : Trong ba điểm thẳng hàng, có điểm C nằm hai điểm cón lại Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo án hình học Năm học: 2013 - 2014 Bài Sgk /106 Cho học sinh trả lời chỗ Ba điểm thẳng hàng A, Bài 9Sgk /106GV vẽ hình M,N bảng phụ cho học sinh thực chỗ Bài tập Bài Sgk/106 Ba điểm A, M, N thẳng hàng Bài Sgk/106 a.Các ba điểm thẳng hàng ( B, E, A) ; ( D, E, G) ( B,D ,C) Hai ba điểm khong thẳng hàng (B, G, A) ; (B, D, C) Hoạt động 4: Dặn dò - Về xem kĩ lýthuyết - BTVN Bài 10 đến 13 Sgk/ 106,107 - Chuẩn bị trước bải tiết sau học + Có máy đường thanng3 qua hai điểm? +Hai đường thẳng trùng nhau, hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng // hai đường thẳng nào? * Rót kinh nghiƯm: Ngày soạn : 04/09/2013 Ngày dạy: 06/09/2013 Tiết Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo án hình học Năm học: 2013 - 2014 I Mục tiêu học - Nắm có đường thẳng qua hai điểm phân biệt, biết gọi tên, đặt tên đường thẳng - Có kĩ vẽ đường thẳng qua hai điểm phân biệt, kĩ xác định vị trí tương đối hai đường thẳng mặt phẳng - Xây dựng thái độ tích cực, tự giác tinh thần hợp tác học tập II Phương tiện dạy học - GV : Thước, Bảng phụ - HS : Thước, bảng phụ III.Tiến trình Hoạt động thầy Hoạt động 1: Bài cũ Vẽ đường thẳng qua điểm A ? Ta vẽ máy đường thẳng qua điểm A ? Vẽ đường thẳng qua hai điểm A, B ? Vẽ máy đường thẳng qua hai điểm A, B ? - Để khẳng định điều nghiên cứu học hôm Hoạt động : Vẽ đường thẳng - GV hướng dẫn học sinh vẽ => Nhận xét ? Hoạt động trò A Có vơ số đường thẳng qua A A B Vẽ đường thẳng qua hai điểm A, B Có đường thẳng qua hai điểm => Lúc đường thẳng qua hai điểm A, B gọi đướng thẳng AB Hoạt động 3: Tên đường thẳng - Vậy muốn xác định đường thẳng ta phải có máy điểm ? Hai điểm - GV giới thiệu thêm cho học sinh ? HS thảo luận nhóm Hoạt động 4: Quan hệ hai đường thẳng A B Vẽ đường thẳng * Vẽ đường thẳng qua hai điểm A B A B Nhận xét : Có đường thẳng qua hai điểm phân biệt Tên đường thẳng VD : A B x y Đường thẳng AB, BA, AC, CA, BC, CB C Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi Ghi bảng Ta gọi đường thẳng AB hay đường thẳng BA, Đường thẳng xy hay yx Chú ý: Ta dùng hai điểm đường thẳng qua dùng hai hay chữ thường để đặt tên cho đường thẳng hay ? Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song * Hai đường thẳng trùng có vơ số điểm chhung A B Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo án hình học Năm học: 2013 - 2014 Đường thẳng AB BC với ? Cùng năm đường thẳng => Gọi hai đường thẳng trùng - Còn hai đường thẳng với * Hai đường thẳng cắt hai đường thẳng có điểm chung - Cắt -Dẫn dắt học sinh đến nhận - Song song với xét hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng // => Hai đường thẳng phân biệt xảy trường hợp Song song cắt ? Hoạt động : Củng cố Bài 15 Sgk/109 GV cho học sinh trả lời chỗ a Sai, * Hai đường thẳng song song hai đường thẳng khơng có điểm chung b Đúng Hoạt động : Dặn dò - Về Xem kĩ lí thuyết xem trước thực hành tiết sua thực hành - Chuẩn bị dụng cụ Sgk, nhóm cọc cao 1,5m, 15m dây - BTVN : Bài 16 đến 19 Sgk/109 * Rót kinh nghiƯm: Ngày soạn : 10/09/2013 Ngày dạy: 13/09/2013 Tiết THỰC HÀNH I Mục tiêu học - Củng cố khắc sâu kiến thức điểm nằm điểm thẳng hàng - Kĩ áp dụng vào thực tế Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo án hình học Năm học: 2013 - 2014 - Xây dựng yù thức tự giác, tích cực, tinh thần kỷ luật, đồn kết II.Chuẩn bị - Mỗi nhóm ba cọc, cao 1,5 m đường kính 3cm có bọc mầu xen kẽ - 15 đến 20 m dây III.Tiến trình Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành Để xác định ba điểm ( ba cọc ) thẳng hàng trước tiên ta Cắm cọc A, B trước 1.Hướng dẫn thực hành phải thực bước nào? A• •B Vậy làm để xác định cọc Một bạn di chuyển cọc C để ba cọc A, B, C thẳng hàng? khoảng hai cọc A B ngắm cho ba cọc A C B A, B, C thẳng hàng Bước 1: Cắm hai cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất hai điểm A B Bước 2: Một bạn đứng A, bạn cầm cọc tiêu đứng điểm C Bước 3: Bạn dứng cọc A hiệu để bạn dứng điểm C di chuyển cho bạn dứng A ngắm thấy che lấp hai cọc tiêu B C ba điểm A, B, C thẳng hàng Hoạt động 2: Thực hành Thực hành GV cho học sinh kiểm tra dụng a Kiểm tra dụng cụ cụ phân địa điểm thực hành b Phân địa điểm thực hành Sau kiểm tra dây c Thực hành d Kiểm tra Viết thu hoạch Hoạt động : Viết thu hoạch - Các bước thực thực tế Hướng dẫn học sinh viết thu thực hành hoạch - Lí sai số thực hành - Cho điểm thành viên theo yù thức tham gia thực hành, chuẩn bị dụng cụ - Nhận xét yù thức, thái độ thamgia thực hành Hoạt dộng 4: Dặn dò - Về coi lại kiến thức học, chuẩn bị trước bại tiết sau học ?1 Tia gì? ?2 Thế hai tia đối nhau, hai tia cắt nhau, hai tia trùng nhau? - BTVN : Từ 14 đến bai20 Sbt/ 97,98 Ngày soạn : 25/09/2013 Ngày dạy: 27/09/2013 Tiết : Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi TIA Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo án hình học Năm học: 2013 - 2014 I Mục tiêu học - Biết định nghĩa mô tả tia cách khác nhau, biết hai tia đối nhau, hai tia trùng - Rèn luyện kĩ vẽ hình, kĩ tư phân loại tia chung góc, pháp biểu mệnh đề tốn học xác - Xây dựng ý thức học tập tự giác, tích cực tinh thầnh hïptác học tập II Phương tiện dạy học -GV : Thước, bảng phụ -HS : Thước , bảng nhóm III.Tiến trình Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Bài cũ x O y Vẽ đường thẳng xy điểm O † thuộc xy -Ta thấy điểm O chia đường thẳng xy thành máy phần? Hai phần -Khi hình gồm điểm O phần đường thẳng gọi Tia góc O -Vậy hình ta có tia nào? Tia Ox tia Oy Tia Hoạt động 2: Tia ? x O y † “ Hình gồm điểm O phần đường thẳng bị chia điểm O gọi tia góc O” VD : Tia Ax , By Ở hình vẽ ta thấy hai tia Ox Oy có đặc biệt? => Hai tia Ox Oy gọi hai tia đối Hoạt động :Hai tia đối Vậy hai tia đối hai tia nào? - Nếu lấy điểm đường thẳng điểm có điểm đặc biệt? ?1 Cho học sinh trả lời chỗ Hoạt động 4: Hai tia trùng A Là hai tia chung góc nằm hai phía so với O nằm đường thẳng Là góc chung hai tia đối a Vì hai tia Ax By khơng chung góc b Hai tia đối : Ax Ay ; Bx By - Ta có hai tia Ax tia AB hai tia trùng Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi Ghi bảng x y B Hai tia đối VD : Hai tia Ox Oy đối x Nhận xét: O y ?1.của hai Mỗi điểm Hai tia trùng đường thẳngnhau góc chung VD : tia đối A B x - Hai tia Ax tia AB hai tia Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo án hình học - Vậy hai tia trùng hai tia nào? Từ sau nói cho hai tia mà khơng nói thêm ta hiểu hai tia phân biệt ?2 cho học sinh thảo luận nhóm Hoạt động 5: Củng cố Bài 23sgk/113 Cho học sinh thảo luận nhóm Năm học: 2013 - 2014 Có chung góc nằm phía so với góc nằm đường thẳng trùng Chú yù: < Sgk / 112 > ?2 y B O A x Học sinh thảo luận nhóm a Tia OB trùng với tia Oy trình bày, nhận xét, b Tia Ox tia Ax khơng trùng bổ sung hai tia khơng chung góc c Hai tia chung góc Ox Oy khơng đối Ox Oy khong nằm đường thẳng Bài tập Bài 23sgk/113 a M N P Q a – Tia MN, MP, MQ tia trùng - Tia NP, NQ hai tia trùng Học sinh thảo luận nhóm trình bày b Khơng có tia đối : Trong ba tia khơng có hai tia có trung góc nằm hai nửa mặt phẳng Hoạt động : Dặn dò - Về xem kĩ lại học chuẩn bị tiết sau luyện tập - BTVN : Từ 24 đến 27 Sgk/ 113 * Rót kinh nghiƯm: Ngày soạn : 02/10/2013 Ngày dạy: 04/10/2013 Tiết LUYỆN TẬP I Mục tiêu học - Củng cố khắc sâu kiến thức tia - Rèn kĩ vẽ tia, xác định tia đối nhau, trùng nhau, điểm nằm hai điểm, tính xác - Xây dựng ý thức tự giác, tích cực học tập II Phương tiện dạy học - GV : Bảng phụ, thước - HS : Thước Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo án hình học Năm học: 2013 - 2014 III.Tiến trình Hoạt động thầy Hoạt động 1: Luyện tập Bài 26 Sgk/113 - Cho học sinh lên vẽ trả lời - Chúng ta vẽ điểm M ? Yêu cầu học sinh vẽ hình Từ O ta có hai tia đối ? Từ hình vẽ điểm nằm hai điểm lại ? Yêu cầu học sinh vẽ hình Quan sát hình vẽ điểm nằm ba điểm M, A, C ? Tương tự ba điểm N, A, B ? GV hướng dẫn học sinh vẽ hình Từ A ta có tia ? Từ B ta có tia ? Từ C ta có tia ? Các tia trùng ? ( từ A, từ C) A thuộc tia không thuộc tia ? Dùng kí hiệu thể Yêu cầu học sinh vẽ hình thực Hoạt động : Củng cố Kết hợp luyện tập Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi Hoạt động trò Ghi bảng Bài 26 Sgk/113 • • (h1) B M Học sinh vẽ hình A • • (h2) trả lời M B Học sinh vẽ h2 A a Điểm M B nằm phía điểm A b Ở h1 điểm B nằm A M Ở h2 điểm M nằm A B Bài 28 Sgk/113 x N O M y • • • a Hai tia đối góc O tia Ox tia Oy Ox Oy b Điểm O nằm hai điểm M N Điểm O Bài 29 Sgk /114 • • • • • N C A B M a Trong ba điểm M, A, C A nằm M C b Trong ba điểm N, A, B A nằm N B Điểm A nằm 31 Sgk/ 114 B• Điểm A nằm • x A M •C •y Bài 26 Sbt/99 A B C • • • a Các tia góc A là:Tia AB, tia AC Các tia góc B là: Tia BA, tia BC Các tia góc C là: Tia CB, tia CA b Các tia trùng là: Học sinh thực Tia AB tia AC Tia CB tia CA c A  Tia BA; A  Tia BC Bài 24 Sbt/99 A O B x • • • y a Các tia trùng với tia Ay là: tia AO, Học sinh trả lời tia AB chỗ b Hai tia AB Oy khơng trùng khơng chung góc Học sinh thực Hai tia Ax By khơng đối khơng chung góc 10 Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo án hình học Ngày soạn:02/03/05 Ngày dạy: 03/03/05 Năm học: 2013 - 2014 Tiết 19: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO A/MỤC TIÊU: 1/Học sinh nắm nửa mp bờ chứa tia Ox,bao vẽ tia Oy soa cho góc xOy=mo 2/Biết vẽ góc có số đo cho trước thước thẳng thước đo góc 3/Học sinh có thái độ: Đo, vẽ cẩn thận, xác B/PHƯƠNG TIỆN: 1/GV: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ ghi KTBC 2/HS: Thước thẳng, thước đo góc C/TIẾN TRÌNH: Hẹ1:KTBC: HS1:Đo góc hình bên (hình h1 Gv treo bảng phụ) HS2:Viết cặp góc bù nhau, kề hình vẽ h2 Hẹ2:Đặt vấn đề: A· D · Hình h2: a ·B b Hình h1 C· Đo góc CDB từ suy góc ADC Hình h2: Góc kề bù: xOa aOy; xOb bOy Ta biết đo góc, làm để vẽ góc biết số đo Bài học ta tìm hiểu: Hẹ3:Vẽ góc nửa mp Gv nêu ví dụ:Cho tia Ox.Vẽ góc xOy=50o Gv nêu cách vẽ: Học sinh thực hành sau gv làm mẫu Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi 32 x O y 1/Vẽ góc nửa mặt phẳng: a/Ví dụ1:Cho tia O x.Vẽ góc xOy=50o Giải: y 50o O x Nhận xét:Trên nửa mp bờ chứa tia O x vẽ tia Oy cho góc Tổ: Khoa học tự nhiên Giáo án hình học Đặt cạnh thước trùng với tia Ox,O trùng với tâm thước Tia Oy qua vạch 50o Gv nêu nhận xét Gv nêu ví dụ Hẹ4:Vẽ hai góc nửa mp bờ: Gv nêu ví dụ 3: Gv yêu cầu học sinh trình bày cách vẽ ?Như muốn vẽ hai góc nửa mp bờ ta làm ntn? Em có nhận xét tia O x;Oy;Oz? Từ suy mo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 6 , Giáo án toán 6 , II. Phương tiện dạy học, A.Ôn tập lý thuyết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn