Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

16 10 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:46

Toán: Kiểm tra cũ : Em nêu đặc điểm hình thoi? - Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song có cạnh -Hình thoi có hai đường chéo vng góc với cắt trung điểm đường : Em nêu cách tính diện tích hình chữ nhật? -Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng (cùng đơn vị đo) Tốn: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n B n A O D m C Tốn: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n n A B O C D Các cách cắt ghép hình thoi tạo thành hình chữ nhật A B 22 D B O A O 1 m C C D Tốn: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n B O A n C D m Cắt hình tam giác AOD hình tam giác COD ghép với hình tam giác ABC để hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ) B A A O O O D D B M C C A n N O m C Toán: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n Cắt hình tam giác AOD hình tam giác COD ghép với hình tam giác ABC để hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ) B B M N n A O n n C A D m Nhìn tồn hình vẽ so sánh diện tích hình thoi ABCD diện tích hình chữ nhật AMNC sau cắt ghép từ mảnh hình thoi ABCD? n O C m Thảo luận nhóm đơi Tốn: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n Cắt hình tam giác AOD hình tam giác COD ghép với hình tam giác ABC để hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ) B B M N n A O n n n C A O D m Dựa vào hình vẽ ta có: m Diện tích hình thoi ABCD diện tích hình chữ nhật MNCA mxn Diện tích hình chữ nhật MNCA m x nMà m x =n Vậy diện tích hình thoi ABCD m x n 2 2 Qua cách tính diện tích hình thoi ABCD tìm cách tính diện tích hình thoi? Thảo luận nhóm C Tốn: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n Cắt hình tam giác AOD hình tam giác COD ghép với hình tam giác ABC để hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ) B B M N n A O n n C n A O D m Dựa vào hình vẽ ta có: m Diện tích hình thoi ABCD diện tích hình chữ nhật MNCA mxn Diện tích hình chữ nhật MNCA m x nMà m x =n Vậy diện tích hình thoi ABCD m x n 2 2 Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho (cùng đơn vị đo) mxn S= (S diện tích hình thoi; m,n độ dài hai đường chéo) C Tốn: Diện tích hình thoi Luyện tập S= Bài 1: Tính diện tích của: a)Hình thoi ABCD , biết : AC = 3cm ; BD = cm B A C D Bài giải Diện tích hình thoi ABCD là: mxn b) Hình thoi MNPQ, biết MP= 7cm, NQ= 4cm N P M Q Bài giải Diện tích hình thoi MNPQ là: (3 x 4) : = (cm2 ) (7 x 4) : = 14 (cm2 ) Đáp số: cm2 Đáp số: 14 cm2 Tốn: Diện tích hình thoi Bài 2; Tính diện tích hình thoi, biết: a) Độ dài đường chéo dm 20 dm; Bài giải : Diện tích hình thoi : (5 x 20) : = 50 (dm2 ) Đáp số: 50 dm2 b) Độ dài đường chéo m 15 dm; Bài giải : Đổi : m = 40 dm Diện tích hình thoi : (40 x 15) : = 300 (dm2) Đáp số: 300 dm2 Tốn: Diện tích hình thoi Bài 3: Đúng ghi Đ sai ghi S: M B cm A N cm cm C Q D cm a) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật S b) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Đ P Tốn: Diện tích hình thoi Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n Cắt hình tam giác AOD hình tam giác COD ghép với hình tam giác ABC để hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ) B B M N n A O n n C n A O D m Dựa vào hình vẽ ta có: m Diện tích hình thoi ABCD diện tích hình chữ nhật MNCA mxn Diện tích hình chữ nhật MNCA m x nMà m x =n Vậy diện tích hình thoi ABCD m x n 2 2 Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho (cùng đơn vị đo) mxn S= (S diện tích hình thoi; m,n độ dài hai đường chéo) C Tốn: Diện tích hình thoi Số lượng đội chơi: Có đội tham gia, đội cử bạn Cách chơi: Có hình ứng với cơng thức tính diện tích Hãy nhanh tay để gắn hình với cơng thức tính diện tích Hình thức chơi: Chơi tiếp sức thành viên đội lên gắn (mỗi người lần) cơng thức tính diện tích ứng với hình Kết thúc chơi đội gắn nhanh xác đội chiến thắng B A A B B B A A C D D S=axb S=axh C D S=axa mxn S= C D C Toán: Diện tích hình thoi B A A B D C C D mxn S= A B D S=axb C S=axa B A D S=axh C Các em nhà học làm tập toán ờng tiểu học Bình Minh - Kiến Xương ... hình thoi Bài 3: Đúng ghi Đ sai ghi S: M B cm A N cm cm C Q D cm a) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật S b) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Đ P Tốn: Diện tích hình thoi Cho hình. .. vẽ ta có: m Diện tích hình thoi ABCD diện tích hình chữ nhật MNCA mxn Diện tích hình chữ nhật MNCA m x nMà m x =n Vậy diện tích hình thoi ABCD m x n 2 2 Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường... Bài 1: Tính diện tích của: a )Hình thoi ABCD , biết : AC = 3cm ; BD = cm B A C D Bài giải Diện tích hình thoi ABCD là: mxn b) Hình thoi MNPQ, biết MP= 7cm, NQ= 4cm N P M Q Bài giải Diện tích hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn