Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

12 37 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:46

BÀI GIẢNG TỐN CHƯƠNG BÀI 3: DIỆN TÍCH HÌNH THOI BàiHình hình thoi? B n A O * AC = m C * BD = n D m Hình thành cơng thức tính diện tích hình thoi B M n n n A N B O n C A O m D m Hãy so sánh: 1.S hình thoi ABCD với S hình chữ nhật MNCA Chiều dài hình chữ nhật với đường chéo AC Chiều rộng hình chữ nhật với đường chéo BD C Hình thành cơng thức tính diện tích hình thoi B n n n A N B M O n C A O C m D m 1.S hình thoi ABCD S hình chữ nhật MNCA 2.Chiều dài hình chữ nhật đường chéo AC 3.Chiều rộng hình chữ nhật đường chéo BD 2 Hình thành cơng thức tính diện tích hình thoi B M n n n A N B O n D C A O m m n m x n S hình chữ nhật MNCA là: m x = 2 S hình thoi ABCD là: m x n C Hình thành cơng thức tính diện tích hình thoi B M n n A O n D C A B n O m m S hình thoi ABCD là: m x n Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường * Nêu chéo quychia tắc tính cho diện (cùng tíchmột hìnhđơn thoi vị đo) * Nêumcơng thức tính tíchhình hình (S làdiện diện tích thoithoi x n S = m, n độ dài hai đường chéo) N C Thực hành Bài 1: Tính diện tích của: a) Hình thoi ABCD, biết: AC = 3cm; BD = 4cm B A C b) Hình thoi MNPQ, biết: MP = 7cm; NQ = 4cm N M P Q D Diện tích hình thoiABCD là: Diện tích hình thoi MNPQ là: x x 2 = 14 (cm ) = (cm ) 2 Đáp số: cm2 Đáp số: 14 cm2 Thực hành Bài 2: Tính diện tích hình thoi, biết: a) Độ dài đường chéo 5dm 20dm Diện tích hình thoi là: (5 x 20) : = 50 (dm2) Đáp số: 50 dm2 b) Độ dài đường chéo 4m 15dm Đổi: 4m = 40dm Em có nhận xét đơn vị đo độ dài Diện tích hình thoi là: đường chéo? (40 x 15) : = 300 (dm ) Đáp số: 300 dm2 Ai nhanh Điền Đ,hoặc sai S: B 2cm A N M 2cm C Q D 5cm P 5cm a) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật ? S b) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Đ ? B M n n A O n D C A B n O m m Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho (cùng đơn vị đo) * Nêu quy tắc, cơng thức tính diện tích hình thoi S = m x n (S diện tích hình thoi; m, n độ dài hai đường chéo) N C ... cho diện (cùng tíchmột hình ơn thoi vị đo) * Nêumcơng thức tính tíchhình hình (S l diện diện tích thoithoi x n S = m, n độ dài hai đường chéo) N C Thực hành Bài 1: Tính diện tích của: a) Hình thoi. .. BD = 4cm B A C b) Hình thoi MNPQ, biết: MP = 7cm; NQ = 4cm N M P Q D Diện tích hình thoiABCD là: Diện tích hình thoi MNPQ là: x x 2 = 14 (cm ) = (cm ) 2 Đáp số: cm2 Đáp số: 14 cm2 Thực hành Bài. .. nhật MNCA là: m x = 2 S hình thoi ABCD là: m x n C Hình thành cơng thức tính diện tích hình thoi B M n n A O n D C A B n O m m S hình thoi ABCD là: m x n Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn