Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

14 8 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:46

Toán: Kiểm tra cũ: Hãy nêu đặc điểm hình thoi ? B A C D Tốn: Kiểm tra cũ: Trong hình : Hình Hình Hình Hình - Hình hình thoi ? - Hình hình chữ nhật ? Hình Tốn Diện tích hình thoi B n A O n n D m C Toán: Diện tích hình thoi B n O A n n D m C Diện tích hình thoi Toán B n OO A M n n B n 2 C N A C D m m Dựa vào cách cắt ghép trên, ta có : Diện tích hình thoi ABCD diện tích hình chữ nhật MNCA n Diện tích hình chữ nhật MNCA là: m × m×n n Vậy diện tích hình thoi ABCD là: m × n Mà m × = 2 Diện tích hình thoi Tốn B n A O M n n B N n 2 C A C D m m Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho (cùng đơn vị đo) Nếu gọi S diện tích hình thoi ; m, n độ dài hai đường chéo (cùng đơn vị đo) : S = m × n Tốn Diện tích hình thoi B n A OO M n n B n 2 C A D m B m C Toán Luyện tập : Diện tích hình thoi B Tính diện tích : a) Hình thoi ABCD, biết : A C AC = cm ; BD = cm D Tốn Diện tích hình thoi Luyện tập : Tính diện tích : N b) Hình thoi MNPQ, biết : MP = cm ; NQ = cm P M Q Tốn: Diện tích hình thoi Luyện tập : Tính diện tích hình thoi, biết : a) Độ dài đường chéo dm 20 dm b) Độ dài đường chéo 4m 15 dm Tốn: Diện tích hình thoi Luyện tập : Đúng ghi Đ, sai ghi S : B 2cm A M N C D 2cm Q 5cm P 5cm a) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật S b) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Đ Tốn: Diện tích hình thoi Ghi nhớ: Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho (cùng đơn vị đo) ... 2cm Q 5cm P 5cm a) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật S b) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Đ Tốn: Diện tích hình thoi Ghi nhớ: Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo.. .Toán: Kiểm tra cũ: Hãy nêu đặc điểm hình thoi ? B A C D Tốn: Kiểm tra cũ: Trong hình : Hình Hình Hình Hình - Hình hình thoi ? - Hình hình chữ nhật ? Hình Tốn Diện tích hình thoi B n... n D m C Toán: Diện tích hình thoi B n O A n n D m C Diện tích hình thoi Toán B n OO A M n n B n 2 C N A C D m m Dựa vào cách cắt ghép trên, ta có : Diện tích hình thoi ABCD diện tích hình chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn