Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

10 16 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:30

BÀI GIẢNG TOÁN LỚP Tiết 87: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO MỤC TIÊU - Biết dấu hiệu chia hết cho không chia hết cho - Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 9, không chia hết cho để giải tốn có liên quan a- Thực phép chia số sau cho Rồi phân thành nhóm ghi vào bảng sau 72; 82; 54; 182; 94; 711; 603; 74; 716; 807; 451; 675; 99 NHOÙM CÁC SỐ CHIA HẾT CÁC SỐ CHOTỔNG CHỮ SỐ NHÓM CÁC SỐ KHƠNG CHIA HẾT CHO CÁC SỐ TỔNG CHỮ SỐ 82 54 182 11 711 94 13 603 74 11 657 18 716 14 99 18 807 15 451 10 72 10 a- Thực phép chia số sau cho Rồi phân thành nhóm ghi vào bảng sau 72; 82; 54; 182; 94; 711; 603; 74; 716; 807; 451; 675; 99 NHÓM CÁC SỐ CHIA HẾT CÁC SỐ CHOTỔNG 72 54 CHỮ SỐ NHĨM CÁC SỐ KHƠNG CHIA CÁC SỐHẾT CHO TỔNG 82 182 CHỮ SỐ 10 11 711 HẾT CHO 94 9 13 b- DẤU HIỆU CHIA 74 hết cho 9.11 Các số có tổng 603 chữ số chia 9hết cho chia 657 716 18 14 Chú ý: số có tổng chữ số khơng chia hết cho không chia hết cho 99 807 18 15 451 10 Dấu hiệu chia hết cho Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Chú ý: số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho THỰC HÀNH Bài 1: Trong số sau, số chia hết cho 99; 1999; 108; 5643; 29385 BÀI LÀM Các số chia hết cho là: 99, Vì 9+9=18 108, Vì 1+8+0=9 5643, Vì 5+6+4+3=18 29385, Vì 2+9+3+8+5=27 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Chú ý: số có tổng chữ số khơng chia hết cho không chia hết cho THỰC HÀNH Bài 2: Trong số sau, số không chia hết cho 96; 108; 7853; 5554; 1097 BÀI LÀM Các số không chia hết cho là: 96, Vì 9+6=15 7853, Vì 7+8+5+3=23 5554, Vì 5+5+5+4=19 1097, Vì 1+0+9+7=17 Bài 3: Viết hai số có ba chữ số chia hết cho Số cần tìm thoả mãn điều kiện nào? Bài 4: Tìm chữ số thích hợp viết vào trống để số chia hết cho 31 ?5 ; ?1 35 ; ? 25 Dấu hiệu chia hết cho Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Chú ý: số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho Chuẩn bị : Dấu hiệu chia hết cho ... Bài 1: Trong số sau, số chia hết cho 99 ; 199 9; 108; 5 6 43 ; 2 93 8 5 BÀI LÀM Các số chia hết cho là: 99 , Vì 9+ 9=18 108, Vì 1+8+0 =9 5 6 43 , Vì 5+6 +4+ 3= 18 2 93 8 5, Vì 2 +9 +3+ 8+5=27 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO. .. hết cho khơng chia hết cho 99 807 18 15 45 1 10 Dấu hiệu chia hết cho Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Chú ý: số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho THỰC HÀNH Bài. .. số chia hết cho 31 ?5 ; ?1 35 ; ? 25 Dấu hiệu chia hết cho Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Chú ý: số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho Chuẩn bị : Dấu hiệu chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9, Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn