Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 2

12 26 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 10:24

Bài giảng tốn lớp Bài 84: - Tìm số chia hết cho - Dự đoán dấu hiệu chia hết cho 2 - Tìm số khơng chia hết cho - Những số có đặc điểm khơng chia hết cho 2? Ví dụ: Các số có chữ số tận 0, 2, 4, 6, chia hết cho 10 : = 42 : = 21 74 : = 37 36 : = 18 58 : = 29 Chú ý: Các số có chữ số tận 1, 3, 5, 7, khơng chia hết cho Ví dụ: 21 : = 10 (dư 1) 13 : = (dư 1) 35 : = 17 (dư 1) 47 : = 23 (dư 1) 59 : = 29 (dư 1) Số chẵn Số chia hết cho gọi số chẵn Ví dụ: Các số có chữ số tận 0, 2, 4, 6, số chẵn Số lẻ Số chẵn định Tìm ví dụ số chẵn nghĩa cách nào? Số khơng chia hết cho gọi số lẻ Ví dụ: Các số có chữ số làthể 1, 3,định 5, 7, số lẻ Sốtận lẻ có nghĩa cách nào? Bài 1: Số chia hết cho 2? Số không chia hết cho 2? 867 35 Chia hết cho 89 84683 98 1000 744 7536 Không chia hết cho 5782 8401 Bài 2: a) Viết bốn số có hai chữ số, số chia hết cho b) Viết hai số có ba chữ số, số không chia hết cho Bài 3: a) Với ba chữ số 3; 4; viết số chẵn có ba chữ số, số có ba chữ số A 346; 364; 463; 436 B 346; 463; 634 C 436; 463; 364; 634; 346;643 D 346; 364; 436; 634 Bài 3: b) Với ba chữ số 3; 5; viết số lẻ có ba chữ số, số có ba chữ số A 365; 563; 635; 653 B 356; 365; 563; 653; 635 C 563; 365; 653 D 356; 365; 653; 635 Bài 4: a Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm ( ) 340; 342; 344; .; .; 350 A 340; 342; 344; 346; 348; 350 B 340; 342; 344; 345; 346; 350 C 340; 342; 344; 348; 349; 350 D 340; 342; 344; 347; 349; 350 b Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm ( ) 8347; 8349; 8351; .; .; 8357 A 8347; 8349; 8351; 8352; 8353; 8357 B 8347; 8349; 8351; 8352; 8354; 8357 C 8347; 8349; 8351; 8353; 8355; 8357 D 8347; 8349; 8351; 8354; 8356; 8357 CHƯA ĐÚNG RỒI! ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG ... 34 2 ; 34 4 ; .; .; 35 0 A 34 0 ; 34 2 ; 34 4 ; 34 6 ; 34 8 ; 35 0 B 34 0 ; 34 2 ; 34 4 ; 34 5 ; 34 6 ; 35 0 C 34 0 ; 34 2 ; 34 4 ; 34 8 ; 34 9 ; 35 0 D 34 0 ; 34 2 ; 34 4 ; 34 7 ; 34 9 ; 35 0 b Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm ( ) 8 34 7 ; 8 34 9 ;... khơng chia hết cho Bài 3: a) Với ba chữ số 3; 4; viết số chẵn có ba chữ số, số có ba chữ số A 34 6 ; 3 64; 46 3; 43 6 B 34 6 ; 46 3; 6 34 C 43 6; 46 3; 3 64; 6 34 ; 34 6 ; 6 43 D 34 6 ; 3 64; 43 6; 6 34 Bài 3: b)... ) 8 34 7 ; 8 34 9 ; 835 1; .; .; 835 7 A 8 34 7 ; 8 34 9 ; 835 1; 835 2; 835 3; 835 7 B 8 34 7 ; 8 34 9 ; 835 1; 835 2; 83 54; 835 7 C 8 34 7 ; 8 34 9 ; 835 1; 835 3; 835 5; 835 7 D 8 34 7 ; 8 34 9 ; 835 1; 83 54; 835 6; 835 7 CHƯA ĐÚNG RỒI!
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 2, Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn