Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 10:17

Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2012 Toán: Kiểm tra cũ: 1.Trong số : 35; 98;1000; 744; 867; 7536; 8401 Viết số có chữ số , số chia hết cho •4 a sốSố cónào chữ , số298; chia744;7536 hết cho là: chia chia hếtsố cho hết cho là: ? 1000; hết cho ? b Số không chia chia hết cho là: 235;867;8401 • 24; 46;nào 88;không 92… Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2012 Tốn: Dấu hiệu chia hết cho a.Ví dụ : 41 : = ( dư 1) 20 : = 30 : = 32 : = ( dư 2) 40 : = 53 : = 10 ( dư 3) 15 : = 44 : = ( dư 4) 46 : = ( dư 1) 25 : = 37 : = ( dư 2) 58 : = 11 ( dư 3) b.Dấu hiệu chia hết cho 5: 19 : = ( dư 4) Vậy muốn biết số có hết cho hay khơng ta làm Em Nêu - Nêu các nêu sốsố dấu không chia hiệu hết chia chia cho hết hết 5cho ?chia cho ?5? ? Các số 20 có;chữ số 41 32 30;; 53 40; tận ;4415; 46 ; 35 ; 37 ; 25 ; 58 ;19 chia hết cho 35 : = Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2012 Dấu hiệu chia hết cho Tốn: Các số có chữ số tận chia hết cho Luyện tập : Trong số : 35; ; 57; 660 ; 4674 ; 3000; 945; 5553 a hết cho a- Số chiachia hết cho :5 ? 35 ; 660 ; 3000; 945 b không hết cho b- Số không chiachia hết cho :5? ; 57 ; 4674 ; 5553 Trong số : 35 ; ; 57 ; 660 ; 945 ; 5553; 3000 a.Số Sốvừa chia vừa hết chiacho hết5cho vừa hết chiacho hết2cho ? 3000 a vừa5 chia :660; b b.Số Số chia chia hết cho hết cho nhưng không không chia chia hết cho hết cho là:35; ? 945 Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2012 Toán: Dấu hiệu chia hết cho * Với ba chữ số 0; 5; viết số có ba chữ số, số có ba chữ số chia hết cho * 570 * 705 * 750 - Làm tập sách giáo khoa - Ôn lại kiến thức học - Chuẩn bị cho học ... không hết cho b- Số không chiachia hết cho :5? ; 57 ; 46 74 ; 55 53 Trong số : 35 ; ; 57 ; 660 ; 9 45 ; 55 53 ; 30 00 a.Số Sốvừa chia vừa hết chiacho hết5 cho vừa hết chiacho hết2 cho ? 30 00 a vừa5 chia. .. nêu sốsố dấu không chia hiệu hết chia chia cho hết hết 5cho ?chia cho ?5? ? Các số 20 có;chữ số 41 32 30 ;; 53 40 ; tận ;44 15; 46 ; 35 ; 37 ; 25 ; 58 ;19 chia hết cho 35 : = Thứ năm ngày 13 tháng... 2012 Dấu hiệu chia hết cho Tốn: Các số có chữ số tận chia hết cho Luyện tập : Trong số : 35 ; ; 57 ; 660 ; 46 74 ; 30 00; 9 45 ; 55 53 a hết cho a- Số chiachia hết cho :5 ? 35 ; 660 ; 30 00; 9 45 b không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5, Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn