Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 13: Góc vuông,góc không vuông

18 39 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:33

Bài 41: 1) Lµm quen víi gãc: Gãc gãc gãc Gãc 11 12 11 10 12 11 10 gãc Gãc 12 10 Hai góc đồng hồ hình tạo thành góc TaiLieu.VN 1) Lµm quen víi gãc: 12 11 10 6 B M D O E A 12 10 11 10 12 11 P C N Mỗi hình vẽ có coimột góc Mỗivẽhình góc khơng? TaiLieu.VN 1) Lµm quen víi gãc: A M E D O B Góc đỉnh O Cạnh OA, OB C Góc đỉnh C Cạnh CE , CD P N Góc đỉnh P Cạnh PM, PN Góc tạo hai cạnh có chung gốc Điểm chung hai cạnh tạo thành góc gọi đỉnh góc TaiLieu.VN Góc vng, góc khơng vng: M A O B Góc vng Góc đỉnh O Cạnh OA , OB P C N Góc khơng vng E D Góc khơng vng Nêu tên Gócđỉnh đỉnhvà P cạnh Góc đỉnh E góc Cạnh ED , EC Cạnh PM , PN TaiLieu.VN Góc vng, góc khơng vng: A Góc vng đỉnh O cạnh OA, OB O E B Trong hình bên, góc Góc vng, khơng vng góc góc đỉnh C góc khơng vng cạnh CE, CD D C M Góc khơng vng đỉnh C cạnh CE, CD P N TaiLieu.VN Ê-ke:  để Ê-ke có tra hình gì?vng hay khơng vng Ê-ke dùng kiểm góc  Ê-ke có cạnh góc? vẽ góc vng  Tìm gócđểvng ê-ke  Tìm góc khơng vng ê-ke TaiLieu.VN Ê-ke: H Gãc vu«ng vu«ng i k Góc Góc vuông gì? TaiLieu.VN a) Dùng Ê ke để nhận biết góc vuông hình dới đánh dấu góc vuông (theo mẫu) TaiLieu.VN b) Dùng Ê ke để vẽ: - Góc vuông đỉnh O ; c¹nh OA, OB (theo mÉu) b MÉu O a TaiLieu.VN b) Dùng Ê ke để vẽ: - Góc vuông ®Ønh O ; c¹nh OA, OB (theo mÉu) - Gãc vuông đỉnh M ; cạnh MC, MD b O C a M D TaiLieu.VN Trong hình dới đây: D A a) Nêu tên đỉnh cạnh góc vuông: b) Nêu tên đỉnh cạnh góc không vu«ng: g B E d m i h c x e n k g q p y TaiLieu.VN Nối: D i A E Góc vng g B k e q h p Góc khơng vng d m c n x g y TaiLieu.VN D Góc vuông: Đỉnh E A E d cạnh Góc EP, EQ vuông: Đỉnh B BG, BH Góccạnh vuông: Đỉnh A n i c e q cạnh AD,vuông: AE Góc Đỉnh G m cạnh GX, GY Góc vuông: Đỉnh D g B h cạnh DN.Đỉnh GócDM, vuông: C c¹nh CI, CK k p x g y TaiLieu.VN Trong hình tứ giác MNPQ, góc góc vuông ? Góc góc không vuông ? M Q - Góc có đỉnh vuông - Góc có đỉnh vuông - Góc có đỉnh không vuông - Góc có đỉnh N P Q; cạnh QP, QM góc M; cạnh MQ, MN góc N; cạnh NM, NP góc P; cạnh PQ, PN góc TaiLieu.VN Chn ỏp ỏn ỳng: Số góc vuông hình bên là: Gãc vu«ng Gãc vu«n g Gãc g n « u v Gãc vu«ng TaiLieu.VN ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG TaiLieu.VN CHƯA ĐÚNG RỒI! TaiLieu.VN ... MNPQ, góc góc vuông ? Góc góc không vuông ? M Q - Góc có đỉnh vuông - Góc có đỉnh vuông - Góc có đỉnh không vuông - Góc có đỉnh N P Q; cạnh QP, QM góc M; cạnh MQ, MN góc N; cạnh NM, NP góc P;... A O B Góc vng Góc đỉnh O Cạnh OA , OB P C N Góc khơng vng E D Góc khơng vng Nêu tên Góc ỉnh đỉnhvà P cạnh Góc đỉnh E góc Cạnh ED , EC Cạnh PM , PN TaiLieu.VN Góc vng, góc khơng vng: A Góc vng... vuông: Đỉnh E A E d cạnh Góc EP, EQ vuông: Đỉnh B BG, BH Góccạnh vuông: Đỉnh A n i c e q cạnh AD ,vuông: AE Góc Đỉnh G m cạnh GX, GY Góc vuông: Đỉnh D g B h cạnh DN.Đỉnh GócDM, vuông: C cạnh CI, CK
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 13: Góc vuông,góc không vuông, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 13: Góc vuông,góc không vuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn