Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 16: Bảng đơn vị đo độ dài

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:29

TaiLieu.VN Toán Số ? 1hm = 100 m 1dam = 10 m 1hm = 10 dam 1m = 10 dm 1m = 100 cm 1cm = 10 mm Kể tên đơn vị đo độ dài học theo thứ tự từ lớn đến bé? km, hm, dam, m, dm, cm, mm TaiLieu.VN Toán Bảng đơn vị đo độ dài Lớn mét km hm dam 1km 1hm = 10 hm = 10dam = 1000 m = 100 m TaiLieu.VN 1dam = 10 m Mét m Nhỏ mét dm 1m = 10 dm 1dm = 10 cm =100cm = 100 mm =1000 mm cm 1cm = 10 mm mm 1mm Toán Bảng đơn vị đo độ dài Lớn mét km hm Mét dam Nhỏ mét m 1hm 1km 1dam m = 10 hm = 10 dam = 10 m = 10 dm = 100 cm = 1000 m = 100 m = 1000 mm cm dm 1dm 1cm = 10cm = 10mm = 100 mm mm 1mm Thực hành: Bài 1: Số ? 1km = 10 hm 1m = 10 dm 1km = 1000 m 1hm = 10 dam 1m = 1000 mm 1hm = 100 m 1dam = 10 TaiLieu.VN m 1dm = 10 cm 1cm = 10 mm Toán Bảng đơn vị đo độ dài Lớn mét km hm Mét dam m 1hm 1km 1dam m = 10 hm = 10 dam = 10 m = 10 dm = 100 cm = 1000 m = 100 m = 1000 mm Bài 1: Số ? Bài 2: Số ? TaiLieu.VN Nhỏ mét cm dm 1dm 1cm = 10cm = 10mm = 100 mm Thực hành: 8hm = 800 m 8m = 80 9hm = 900 m 6m = 600 cm 7dam = 70 8cm = 80 3dam = m 30 m dm mm 4dm = 400 mm mm 1mm Toán Bảng đơn vị đo độ dài Lớn mét km hm Mét dam m 1hm 1km 1dam m = 10 hm = 10 dam = 10 m = 10 dm = 100 cm = 1000 m = 100 m = 1000 mm Nhỏ mét cm dm 1dm 1cm = 10cm = 10mm = 100 mm mm 1mm Thực hành: Bài 1: Số ? Bài 2: Số ? Bài 3: Tính (theo mẫu) Mẫu: TaiLieu.VN 25 m x = 50 m 36 hm : = 12 hm 32 dam x = 96 15 km x = 60 km 70 km : = 10 km 96 cm : = 32 34 cm x = 204 cm 55 dm : = 11 dm Toán Bảng đơn vị đo độ dài Lớn mét km hm Mét dam m 1hm 1km 1dam m = 10 hm = 10 dam = 10 m = 10 dm = 100 cm = 1000 m = 100 m = 1000 mm Thực hành: Nhỏ mét cm dm 1dm 1cm = 10cm = 10mm = 100 mm mm 1mm Bài 1: Số ? Bài 2: Số ? Bài 3: Tính (theo mẫu) Bài 4: Hùng cao 142 cm, Tuấn cao 136 cm Hỏi Hùng cao Tuấn xăng –ti-mét? TaiLieu.VN Toán Bảng đơn vị đo độ dài Lớn mét km hm Mét dam m 1hm 1km 1dam m = 10 hm = 10 dam = 10 m = 10 dm = 100 cm = 1000 m = 100 m = 1000 mm Nhỏ mét cm dm 1dm 1cm = 10cm = 10mm = 100 mm Thực hành: Bài 1: Số ? Bài 2: Số ? Bài 3: Tính (theo mẫu) Bài 4: TaiLieu.VN Bài giải Hùng cao Tuấn là: 142 – 136 = (cm) Đáp số: cm mm 1mm Toán Bảng đơn vị đo độ dài Lớn mét km hm dam 1km 1hm = 10 hm = 10dam = 1000 m = 100 m TaiLieu.VN 1dam = 10 m Mét m Nhỏ mét dm 1m = 10 dm 1dm = 10 cm =100cm = 100 mm =1000 mm cm 1cm = 10 mm mm 1mm TaiLieu.VN ... Bài 1: Số ? Bài 2: Số ? Bài 3: Tính (theo mẫu) Mẫu: TaiLieu.VN 25 m x = 50 m 36 hm : = 12 hm 32 dam x = 96 15 km x = 60 km 70 km : = 10 km 96 cm : = 32 34 cm x = 20 4 cm 55 dm : = 11 dm Toán Bảng. .. = 100 mm Thực hành: Bài 1: Số ? Bài 2: Số ? Bài 3: Tính (theo mẫu) Bài 4: TaiLieu.VN Bài giải Hùng cao Tuấn là: 1 42 – 136 = (cm) Đáp số: cm mm 1mm Toán Bảng đơn vị đo độ dài Lớn mét km hm dam... 100 mm mm 1mm Bài 1: Số ? Bài 2: Số ? Bài 3: Tính (theo mẫu) Bài 4: Hùng cao 1 42 cm, Tuấn cao 136 cm Hỏi Hùng cao Tuấn xăng –ti-mét? TaiLieu.VN Toán Bảng đơn vị đo độ dài Lớn mét km hm Mét dam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 16: Bảng đơn vị đo độ dài, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 16: Bảng đơn vị đo độ dài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn