Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

15 11 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:20

BÀI THỰC HÀNH MƠN TỐN LỚP Nhân số ba chữ số vơí số chữ số TaiLieu.VN I – Kiểm tra cũ - H·y thùc hiÖn phÐp tÝnh sau: a) 8x4+8= b) x + = 8x5+8= 8x9+8= - Đọc thuộc lòng bảng nhân TaiLieu.VN Đáp án a) x + = 32 + = 40 b) x + = 56 + = 64 x + = 40 + = 48 x + = 72 + = 80 TaiLieu.VN Tốn Nhân số ba chữ số với số chữ số TaiLieu.VN 1) Phép nhân: 123 x = ? 123 x 246 • nhân 6, viết • nhân 4, viết • nhân 2, viết Vậy 123 nhân 246 TaiLieu.VN 2) Phép nhân: 326 x = ? 326 x 978 • nhân 18, viết nhớ • nhân thêm 7, viết • nhân 9, viết Vậy 326 nhân 978 TaiLieu.VN Hai phép tính phép tính gì,như nào? Trả lời Hai phép tính phép nhân số ba chữ số với số chữ số.Phép nhân 123 x = 246 phép nhân khơng nhớ Còn phép nhân 326 x phép nhân nhớ lần ( Nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục) TaiLieu.VN Luyện tập – Thực hành x Bài Tính 1: 212 341 213 682 TaiLieu.VN x x 639 848 110 x 203 x 550 609 Bài 2: Đặt tính tính a) 437 x = 205 x = TaiLieu.VN b) 319 x = 171 x = Trả lời a) 437 x 874 TaiLieu.VN 205 x 820 b) 319 x 957 171 x 855 Bài Mỗi chuyến máy bay chở 116 người Hỏi chuyến máy bay chở người? TaiLieu.VN Tóm tắt chuyến : 116 người chuyến : ….người? Bài giải Cả chuyến máy bay chở số người là: 116 x = 348 (người) Đáp số : 348 người TaiLieu.VN Bài 4: Tìm x? a) X : = 101 b) X : = 107 Trả lời a) X : = 101 X = 101 x X = 707 TaiLieu.VN b) X : = 107 X = 107 x x = 642 III – củng cố, dặn dò - Ơn tập lại phép nhân số ba chữ số với số chữ số - Ơn lại quy tắc tìm số bị chia phép tính chia - Làm tập sách tập toán TaiLieu.VN Xin chân thành cảm ơn! TaiLieu.VN ... x Bài Tính 1: 21 2 34 1 2 13 6 82 TaiLieu.VN x x 639 848 11 0 x 2 03 x 550 609 Bài 2: Đặt tính tính a) 437 x = 20 5 x = TaiLieu.VN b) 31 9 x = 17 1 x = Trả lời a) 437 x 874 TaiLieu.VN 20 5 x 820 b) 31 9... bảng nhân TaiLieu.VN Đáp án a) x + = 32 + = 40 b) x + = 56 + = 64 x + = 40 + = 48 x + = 72 + = 80 TaiLieu.VN Tốn Nhân số có ba chữ số với số có chữ số TaiLieu.VN 1) Phép nhân: 1 23 x = ? 1 23 x 24 6... 1 23 x 24 6 • nhân 6, viết • nhân 4, viết • nhân 2, viết Vậy 1 23 nhân 24 6 TaiLieu.VN 2) Phép nhân: 32 6 x = ? 32 6 x 978 • nhân 18 , viết nhớ • nhân thêm 7, viết • nhân 9, viết Vậy 32 6 nhân 978 TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn